Parenteel Beijer

zie De Nederlandse Leeuw 1981 Jrg. 98 p.22-


 1. BEIJER Wilhelmus [Kw.60174 & 60074] (Wilhelmus Beyer van Boppard)
  *
  † 1594
  x Margaretha LIJSTERS [Kw.60175 & 60075], enige dr. van Gerardus Lijstrius 7 [Kw.120350 & 120150].
  *
  †
  uit dit huwelijk kinderen:

  1. BEIJER Christina [Kw.30087 & 30037]
   * Utrecht 09.12.1555
   † Leiden 26.09.1604; begr. Pieterskerk te Leiden
   x Utrecht 04.03.1576 van HEURN / HEURNIUS Johan [Kw.30086 & 30036] (Doctor Johannes d'Hoornes), zn. van Otto Janszn. van HUERN en Geertruy(t/d) van VELSEN.
   * Utrecht 25.01.1543; vroedschap en schepen van Utrecht; in sijn leven professeur der medecijnen in de universiteyt van Leyden.
   Arnt van Buchell (Arnoldus Buchelius, 1565-1641); Universiteitsbibliotheek Utrecht handschrift nr. 1828,113: is na syne Italiaense reyse thuys comende gehijlict aen Christine Beyerts tot Utrecht alwair hij inden raet vercosen wert, maer meerder geneicht totte exercitie van de medecinen is tot Leyden beroepen ende daer mettertijt geworden professor in ea facultate primarius et principis archiatriae, wiens ervearentheit soe in theoria als praxi syne boecken getuygen, doen wesende seer calcule gequelt, heeft dselve hem na viel torment het leven benomen tot Leyden in de Peterskerck begraven in Augusto 1601, ende syn huysfr. ishem na 3 iaeren gevolcht met 3 kinderen aende pest gestorven.

   † Leiden 11.08.1601; begr. Pieterskerk te Leiden
   uit dit huwelijk 11 kinderen:

   1. VAN HEURN Johan
    * Utrecht 1579
    † Leiden 09.10-1581

   2. VAN HEURN Johan
    * Leiden 28.11.1581; med. doctor
    x VAN ROSSEM Nisa
    uit dit huwelijk 1 kind.

   3. VAN HEURN Lidia
    * Leiden 29.10.1585
    x HESSELS Antony
    † 08.07.1631
    uit dit huwelijk 6 kinderen.

   4. VAN HEURN Abraham
    * Leiden 07.10.1586 (tweeling † 1604)

   5. VAN HEURN Issac
    * Leiden 07.10.1586 (tweeling † 1597)

   6. VAN HEURN Justus
    * Leiden 17.11.1587
    med. doctor en predikant te Wijk bij Duurstede; ongehuwd overleden.

   7. VAN HEURN Susanna
    * Leiden 10.10.1589; † 1604

   8. VAN HEURN Margaretha
    * Leiden 03.09.1591; † 09.09.1604

   9. VAN HEURN Isabelle [Kw.15043]
    * Leiden 03.09.1594
    x Utrecht 04.07.1614 VAN BERCK Nicolaas [Kw.15042], zn. van Jacob en Petronella de Vree.
    Heer van Kiesdorp, deken van St. Jan
    uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

    1. VAN BERCK Margreta [Kw.7521]; zie Nederlands Adelsboek,1995, 25 (van Haeften)
     * Utrecht 06.02.1632
     † voor 30.03.1689
     x Utrecht 08.06.1647 DE CRAEN VAN HAEFTEN Jacob [Kw.7520]
     ~ Utrecht 08.06.1617; adjunct-secretaris van de Staten van Utrecht; advocaat Hof van Utrecht
     † Utrecht 27.03.1666
     uit dit huwelijk kinderen.

   10. van HEURN Otto [Kw.15018]
    * Utrecht 08.09.1577
    doctor en prof. in de medicijnen aan de hoogeschool te Leiden.
    † 14.07.1652
    x 1602 VAN SWAENSWYCK / ZWAANSWIJCK, Johanna Laurensdr. [Kw.15019], dr. van Laurens van Zwaanswijck, burgem. te Leiden en Anna Derks van Visscher
    † 29.09.1668
    uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

    1. van HEURN Johanna [Kw.7509], 1612-1668
     x van 's GRAVESANDE Laurens [Kw.7508], 1605-1686
     uit dit huwelijk 9 kinderen.

   11. van HEURN Thomas
    * Leiden 26.09.1583
    † Utrecht 01.05.1633
    x (2) Utrecht 25.07.1624 HOEVENAARS Hellegonda, dr. van Lambert. wed. van Adriaan van Helsdingen.
    x (1) Utrecht 03.09.1605 HESSELS Deliana, dr. van Adriaan Hessels en Margaretha van Mierlo
    * Utrecht 12.08.1583
    † Utrecht 29.10.1621
    uit dit huwelijk 8 kinderen.


NL 1981 Jrg. 98 p.22-

Zestiende-eeuwse en oudere gegevens
Beijer en Van Harn.

De handschriftenverzameling van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht noemt, onder nummer 1828 sub 22, een dossier Beijer, waarin zich genealogische fragmenten Beijer en Van Harn - provincie Utrecht - bevinden, voorzien van wapentekeningen met bijgeschreven kleuraanduiding, alsmede losse aantekeningen.

De tekst is gedeeltelijk Latijn, gedeeltelijk Nederlands, in handschrift uit het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw. De vele vermeldingen van jaar θn datum van overlijden maken aannemelijk dat de schrijvers beschikten over reeds eerder vastgelegde gegevens.
De beide fragmenten worden hier weergegeven, aangevuld met enkele gegevens uit de losse aantekeningen. Tekstverschillen zijn tussen haakjes geplaatst; de in de noten gegeven toelichting is ontleend aan het gemeentearchief Utrecht, tenzij anders is vermeld.

De in het handschrift vermelde familiewapens zijn de volgende:
Anna Judoci (Aeff Joostendr.) 1 - zie Beijer sub IVb -: drie staande pijlpunten zonder kleuraanduiding.
Beijer: in goud een zwarte adelaar.
Ingenulant: in zilver een rode, dubbelzijdig gekanteelde dwarsbalk.
Lijster - zie Beijer sub V -: in goud drie staande zwarte hamers.
Van Meerten: in zwart een klimmende windhond van zilver.
Van Rijsere (Van Rijsoort): in goud een rode keper, vergezeld van drie mispelbloemen van zilver.
Van Wijck: rood met een gekanteeld schildhoofd van goud.


De genealogie Beijer.1. De Kameraarsrekening van het jaar 1531/32, fol. 41 en 42v noemt haar onder het hoofd afgestorven renten: "Aeff Anthonis Beijers wijff”. Waarschijnlijk is zij een dochter van Joost Jansz. en Janna
(Lijfrenteregister van het jaar 1520, dl. 1 blz. 188 en dl. 11 blz. 209.)
Mogelijk heeft dit geslacht (later) de naam "Vermarten” aangenomen: de boedelbeschrijving van haar kleinzoon Willem van Drielenborch (IVb. sub 3a) noemt namelijk een tableture met memorietafel met het wapen Beijer en Vermarten.
(Archief van de Fundatie van Willem van Drielenborch, no. 4, 3e katern, fol. 26).
2. Is hij identiek met zijn naamgenoot, stichter van de Beijerskameren te Utrecht ?
Dan is het volgende van belang. Adriaan Hendriksz. Beijer, zoon van Hendrik Bor Beijer en Mechtelt Gerritsdr. van Thoern, burger van Utrecht 11 jan. 1559, afkomstig van Rhenen, † Utrecht 1 juli 1596, tr. Alidt Jansdr. de Bruijn, † ald. 14 april 1588, beiden begraven in de kerk van het Duitse Huis ald.
(Inventaris van het archief van de Fundatie Beijer-de BruijnBuurspraakboek jaar 1559, fol. 82; Kameraarsrekenmg jaar 1558/ 59, fol. 42; Nots. W. van Galen, d.d. 10 okt. 1620, blz. 89).
3. Is: Paulus Evertsz. van Netelroij (Rijksarchief Utrecht, hs. no. 379, fol. 254).
4. Een ander fragment in dit dossier zegt "habuit filios sex et quatuor filias”. Toch worden ook daar niet meer dan acht kinderen genoemd: zes zonen, namelijk de nummers 1, 4, 3, 5, 6, 7 in deze volgorde, alsmede twee dochters: Helena en Gertruijt.
5. Anthonis Beijer Jansz. werd in 1509 burger van Utrecht (Buurspraakboek, jaar 1509, fol. 100; Kameraarsrekening jaar 1508/09, fol. 10).
6. Lees "Schoormont”. Gualtherus (Wouter) Schoormont was een zoon van Willem Hendriksz. Schoormont en Anna Rijck Woutersz.dr.
(Nots W. Brecht, d.d. 2 mei 1643, fol. 364).
7. Aangaande hem vermeldt het handschrift: "Gerardus Lijstrius natus est Rhenae oppido ditionis Ultraiectine ad Rhenum, erat D. utriusque iuris.
Habuit duos fratres: Henricum et Nicolaum, qui filium habuit Henricum ex quo Elijsabetha Lijsters, nupta Craijvanger, habitabat Rhene 1617.
Habuit etiam Gerardus Lijstrius sorores duas: Christinam Lijsters, nuptam in urbe Rhena N. de Bruijn (cuius posteritas intermortua est) et Alidt Lijsters, nupta in urbe Rhena Goossewijno Lijnden, cuius cognatus erat legatus D. Jacobus Dijckius, primus legatus Suevorum regis ad confederat. Belgii ordinis 1615.
Hic Gerardus Lijstrius erat familiarissimus Erasmo et ad eius Moriae Aencomium commentaria edidit, ac in epistolis Erasmus saepe ad eum scribit, et Christinulam uxorem eius saepe salutat, cuius nomine postea filia huius Margrete appellata est, quae Joanni Heurnio nupta fuit.”
8. Zie voor Prof. Dr. Johan van Heurn Jaarb. C.B.v.G. 1965, p. 187, en Nederland’s Adelsboek 1943-48.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen

Surname Index

Links

Contact information

Index van Achternamen

 1. Royal Genealogies -- Menu
 2. Beijer
 3. van Heurn / van Huern / Heurnius

Terug naar begin

Updated: 04 April 2013

This is an Antenna logo website