Parenteel Blom (vanaf 1502)

bron: NP 72 (1988) p.27 (pdf p.51/612)

bron: Bossche Encyclopedie | Vrouwenconvent Bethanië (ca 1475 - ca 1731)

bron:

overige families Blom: (vangen allen na 1680 aan)

bron: NP 5 (1914) p.25 (pdf p.43/550)

bron: NP 15 (1925) p.47 (pdf p.64/664)

bron: NP 69 (1985) p.61 (pdf p.62/456)

bron: NP 72 (1988) p.27 (pdf p.51/612)

bron: NP 75 (1991) p.1 (pdf p.17/484)

bron: NL 18 (1900) p.163-167 (pdf 91/156)

bron: NL 46 (1928) p.185-187 (pdf 97/213)

Wapen
In goud twee blauwe schuingekruiste roeren, de helmstokken omhoog en afgewend, vergezeld boven van een rode distelbloem, genopt, groen gesteeld en gebladerd, van het kruispunt der roeren uitgaande.
Helmteken: de bloem van het schild tussen een goudblauwe vlucht.

De eerste wapenvoerder in deze familie is, voor zover bekend, Pieter (Va). De oudst bekende afbeelding van dit wapen, zonder kleuraanduiding, is die op de grafzerk van Nicolaes Blom, “contrerolleur” en ingenieur van de fortitïcatiën en zijn zoon Nicolaes, schepen van ‘s-Hertogenbosch, overleden aldaar 10 september 1680 (C.F.X. Smits, Degrafieken in de kathedralesint Janskerk van ‘s-Hertogenbosch (‘s-Hertogenbosch 1912) 69). Een familierelatie van deze wapenvoerders met de in NP 72 (1988) p.27 (pdf p.51/612) gepubliceerde familie Blom is niet aangetoond.

heraldische databankzie Kruisstraat 1, 's Hertogenbosch.

 1. BLOM Frans (Franchois)
  * ; koopman, controleur van de fortificatiën in den Bosch en commissaris van de monsteringen van die stad en hare forten.
  Door het Rijk werd het tweede Bazelaarsklooster 31 Augustus 1641 (Reg. n° 384 f. 677) met vele andere klooster- goederen verkocht aan mr. Johan Gans, raad en pensionaris van den Bosch en Frans Blom, koopman, controleur van de fortificatiën enz.; het werd daarbij als volgt omschreven: het geheele Baselaersclooster ; het Baselaers bleyckvelt; de Corenwintmoelen van de Baselaers. Genoemde koopers verdeelden na dien verkoop onder elkander de door hen gekochte kloostergoederen en alstoen kreeg Frans Blom de voorschrevene voor zijn deel, waarna deze het Bazelaarsklooster metterwoon betrok, zooals blijkt uit eene Bossche Schepenakte van 20 Juni 1646, waarbij het als volgt werd omschreven: „huyssinge, erffenissen mitten timmeragien daerop staende, hoven, etc, daerinne hy tegenwoirdelijck woo- nende is, gestaen ende gelegen binnen dese stadt achter St. Jacobskercke, voor desen geweest sijnde het convent van de Baselers; alnoch de bleyckerye ende huysinge van dyen, gestaen achter den voors. convente tot aen de wall 1".
  15-12-1646 178.188 Resoluties Raad van State (178.188) Schepenakte 170 Rekest van commies Frans Blom ...
  testamenten 's Hertogenbosch: Besloten testament van Franchois BLOM, controlleur der fortificatien en commissaris van monsteringe en Maria Spronck, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 18.11.1647; De testateur is ziek; Geopend op verzoek van de weduwe; 29.02.1649 | N 2675

  † 's Hertogenbosch 09-12-1647; begr. St. Jan, 's Hertogenbosch; grafschrift: "Begrafnis van Francois Blom / in syn leven commissaris / vandemonsteringe con/ trerolleur van slans for / tificatien en commis van de / vivres en ammunitien van / oorloge deser stadt / sterf den 9 december 1647 / maria spronck syn huysvrou / sterft iohannis / soone franchois blom sterf / nicolaes soon / franchois blom commis van de / vivres en amunitie van oor / loge deser stadt sterft de / 11 augusti 1665 iuffrou elisabet / weylde syn huysvrou sterft / de 29 ianwarius 1663 adryaen / groenhooft auditeur militair / over de gernisoene ende forten / deser stadt sterft de ... / anna dochter franchois / blom syn huysvrouwe / sterft den 25 maart 1665 ende joffrou / hendriette maria blom sterft / den 25 april anno 1681 ende vrouwe [op de rand onder de inscripieplaat] maria groenhooft huysvrouw van hendrick / graham capityn sterft den 17 februari anno 1683"

  x Maria SPRONGH / SPRONCK, dr. van .
  zie het huis Kruisstraat no. 1
  *

  29.02.1649 | N 2675 Besloten testament van Franchois BLOM, controlleur der fortificatien en commissaris van monsteringe en Maria SPRONCK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 18.11.1647; De testateur is ziek; Geopend op verzoek van de weduwe.

  02-03-1684 R1677 f.124v
  Cornelis GANS, baronnet, Heer van Nulant, Bommenede en Blois, ter eenre; Diderik RUIJSCH in huwelijk hebbende Leonora WIJLDE, universeel testementair erfgenaam van Henriette Maria BLOM; Johan Hendrick van GOOLEN man en momboir van Catharina GROENHOOFT; Isaac de GRAEFF, procuratie hebbende van Henry GRAHAME, weduwnaar en universeel erfgenaam van Maria GROENHOOFT, verleend op 16.2.1684, allen erfgenamen van Franchoijs BLOM en Maria SPRONCK, ter andere zijde gaan erfdeling aan van goederen, die ongedeeld zijn gebleven: te 's-Hertogenbosch: het Minderbroeders magazijn met koetshuis en uitspringende kamer, de Snellestraat, het geweldige huijs, naast het Minderbroedersmagazijn.

  RRS Resoluties Raad van State over 1648-1672: folio 548 17 juni 1672 Rekest van Maria SPRONCK weduwe van wijlen de commies Franchoijs BLOM te ’s-Hertogenbosch verzoekende om continuatie van de huur van de BASELAARSKERK in gebruik als landsmagazijn.
  uit dit huwelijk kinderen:

  1. BLOM Nicolaas
   * ; commis. van de vivres en amunitie van oorloge deser stadt
   † 11-08-1665
   x Elisabeth WILDE / WYLDE / WEYLDE
   *
   † 29-01-1663
   uit dit huwelijk 1 kind:

   1. BLOM Henrietta Maria
    zie het huis Kruisstraat no. 1
    *
    † 25-04-1681 ongehuwd

  2. BLOM Anna
   *
   † 25-03-1665
   x Adriaen GROENHOOFT
   * ; auditeur-militair te den Bosch
   Het Baselaarsklooster kwam door vererving van voornoemde echtelieden Blom-Sprongh aan Henrietta Maria Blom, Maria Groenhooft en Catharina Groenhooft, elk voor een deel. Blijkens akte van boedelscheiding van 1678 (Reg. n° 475 f 59)

   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Catharina GROENHOOFT
    *

    x 1678 Johan Henriek van GOOIEN
    * Orsou, luitenant der cavalerie en schepen van den Bosch.

    zij schonk hem deze kinderen: Sabina Cornelia van Gooien, gedoopt te den Bosch 24 Februari 1679 en Johan Hendrick van Gooien, wiens erfgenaam was Sibilla Elisabeth van Gooien;

   2. Maria GROENHOOFT
    *
    † 17-01-1683
    x 1682 Henry GRAHAM (Hendrick)
    * ; luitenant-kolonel

    hertrouwde na haren dood in 1684 met Egidia Adriana van Schoonhoven, welke na zijnen dood op hare beurt hertrouwde met den majoor Johan van der Vorst.

  3. BLOM Johannis
   *
   † zie grafschrift van zijn vader.


testamenten 's Hertogenbosch 1580-1700
testamenten 's Hertogenbosch 1700-1750
testamenten 's Hertogenbosch 1750-1810
Besloten testament van Franchois BLOM, controlleur der fortificatien en commissaris van monsteringe en Maria SPRONCK, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 18.11.1647 De testateur is ziek Geopend op verzoek van de weduwe 29.02.1649 | N 2675
Gijsbert Pauwels BLOM, te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek 11.11.1672 | N 2732 | f 292
Gijsbert Paulussen BLOM, mesmaker en Maria Hermans van der MEULEN Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 11.10.1656 Contracedulle: 17.11.1657 (N 2729 f 232) Geopend op verzoek van de weduwnaar 16.06.1657 | N 2729 | f 213
Ghijsbert Paulussen BLOM, mesmaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria dochter van Herman Anthonis van der MEULEN. 25.12.1657 | N 2729 | f 247
Cornelia BLOM Recepis besloten testament 02.09.1664 | N 2666 | akte 1
Maria BLOM huisvrouw van Harten OLDENBURCH, gecommitteerde van de recherche van de Licenten, te 's-Hertogenbosch De testatrice is ziek 26.02.1661 | N 2695
Nicolaas BLOM, commies van de vivres en ammonitie te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek 11.12.1664 | N 2695 | f 148
Anna BLOM, weduwe van Adriaan van ROSMALEN, te 's-Hertogenbosch De testatrice is ziek 06.12.1744 | N 3037 | f 381
Anna Josina BLOM weduwe van Dirck 's-GRAVESANDE, president schepen en raad van 's-Hertogenbosch De testatrice is ziek Eerder testament: 21.3.1722 (N 2964 f 316) 25.08.1724 | N 2964 | f 372
Jacobus BLOM en Petronella RAIJMAKERS, te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek 04.01.1747 | N 3089 | f 205
Jan BLOM en Joachima LUCHTEMAKERS, te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek 31.07.1722 | N 2972 | f 334
Lena BLOM en Anna Maria Baldina BLOM, meerderjarige dochters, zusters, te 's-Hertogenbosch Lena BLOM is ziek 03.01.1769 | N 3134 | f 306
Nicolaas BLOM en Cornelia BASTINGIUS, te 's-Hertogenbosch 10.02.1691 | N 2848
Peter BLOM, winkelier en Adriaantje van TILBORGH, te 's-Hertogenbosch De testatrice is ziek 26.03.1712 | N 2918 | akte 71
Pieter BLOM, weduwnaar van Adriaantie van TILBORGH en Anna SENDELEN De testatrice is ziek 10.12.1719 | N 3011 | f 255
Maria BLOMMERS, meerderjarige jongedochter, te 's-Hertogenbosch De testatrice is ziek 01.04.1729 | N 3019 | f 372
Leonardus BLOMS, timmermansbaas te 's-Hertogenbosch en Johanna HOFFMANS De testateur is ziek 21.02.1786 | N 3240 | f 17
Anna Maria Baldina BLOM, meerderjarige ongehuwde dochter te 's-Hertogenbosch, kantverkoopster De testatrice is ziek Inventaris: 20.3.1769 (N 3258 f 29a) Contra cedulle: 4.4.1769 (N 3258 f 54) 03.03.1769 | N 3258 | f 11
Jacobus BLOM en Anna Maria van VUGT, te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek 14.09.1792 | N 3292 | f 314
Johanna BLOM, te 's-Hertogenbosch 04.03.1808 | N 3643 | f 174
Lambertus BLOM en Maria Christina REIJLAND, te 's-Hertogenbosch 01.11.1806 | N 3637 | f 191
Pieter BLOM, te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek Inventaris: 17.9.1749 (N 3222 f 335) 17.06.1749 | N 3222 | f 311
Petrus BLOM en Catharina van der HAGEN, te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek 20.08.1787 | N 3289 | f 153

zie ook Spronck te Hintham:
Margriet dochter van wijlen Dierck JANSZ en laatst weduwe van Jan Adriaen SPRONCK, van Hintham, present te 's-Hertogenbosch 17.09.1622 | N 2661

Floris Jansen van WOERCOM verkoopt Johan VERVOET, koopman een jaarlijke en erffelijke chijns ad fl 10,- van en uit een huis, dat gebouwd is op de grond van de afgebroken barakken, daar de weg van de water- of volmolen gedeeltelijk over liep op de Haven omtrent de Boom, tussen het erf van Maria SPRONCK en het pand van Cornelis Matthijs der LIP. 09.12.1662 | R 1639 | f 83v | GA Den Bosch

Zo bevond zich tussen de schilderijen die door Maria Spronck, weduwe van Francois Blom, in 1683 werden nagelaten, ook een schilderij van Theodoor van Thulden. (geciteerd in (bron)


zie BHIC: 7636.156 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.156) 28. vercoft hadde Gijsbert Blom 1669


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. Royal Genealogies -- Menu
 2. Blom
 3. (Storm) van 's Gravesande
 4. van Haeften

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:

Terug naar begin

Updated: 07 September 1999

This is an Antenna logo website