Parenteel van Bussel

zie GENEALOGIE VAN BUSSEL door A.F.N. van Asten en P.C. van Koningsbrugge in GTOB 3 (1988) p.181-191 en GTOB 4 (1989) p.21- :
De naam van het geslacht "van Bussel" komt van het gehucht Bussel, behorende tot de gemeente Asten en gelegen ten oosten van de Zuid-Willemsvaart en ten zuiden van de autoweg van Eindhoven naar Venlo. Heden ten dage bestaat het uit een negental boerderijen gelegen aan de Busselseweg.
De oudste vermelding van de naam Bussel werd aangetroffen in het "Stootboek", een leenregister van Brabant, bijgehouden door Jan Stoot, klerk gedurende het bewind van Jan III van Brabant, en te dateren omstreeks 1350, waarin ene Godevert van Bussel wordt vermeld .
"In die inventiones sancti crucis 1393" van 3 mei 1393 verkoopt ene Boudewinus van Bussel twee stukken heide, gelegen in de parochie van Asten ter plaatse Bussel, aan Arnoldus Stamelaert van den Kelre, ook genaamd Stamelaert van den Penu. Deze Boudewinus had het goed eerder verkregen van Johannes genoemd Wycqmoeden soen van Diesdonc <2>,
Thomas van den Kelre, de zoon van Aert Stamelart van den Kelre, geeft later in erfpacht aan Heilwich, natuurlijke dochter van Heer Willem van Heersel, investiet van Asten, "tguet tot Bussel ter plaetse geheyten tghenen dijck om 13 mud rog Astense maat op Lichtmis <3>.
Heer Willem van Heerssel, priester en investiet van Asten, wordt genoemd in 1425 wanneer hij "tguet tot Bussel met alle toebehoorten, akkers, weilanden, hoornbeesten, ossen, een moeras en alle meubilaire en erfelijke immeubilaire goederen" overdraagt aan Daniel, Arnoldus, Johannes, Theodorus en Henricus, natuurlijke kinderen van hem, Wilhelmus, verwekt bij Aleida, dochter van Arnoldus van de Wyntmolen van Asten <4>.
Men krijgt de indruk dat minstens twee bezittingen als tguet Bussel worden aangeduid, immers in 1437 heet het dat Sander zoon van wijlen Deynalt Sanderss, gehuwd met Heilwich, natuurlijke dochter van Heer Willem van Heerzel, priester, en van Margriet Joyters, heeft opgedragen aan Daniel, Dirck en Hewick, natuurlijke zonen van Heer Willem en van Aleyt van den Wyntmoelen, tguet Bussel <5>. In 1438 wordt nogmaals vermeld dat de hiervoor genoemde Daniel, Dirck en Henrick "tgoet tot Bussel voor ghenen dijc" bezitten <6>, maar in 1440 verpachten Aert en Dierc, natuurlijke zonen wijlen Heer Willem van Hersel, priester, aan Lambrecht zoon van wijlen Jan van Beke, "een goet ende hoeff geheyten tgoet tot Bussel met allen sijnen huysen, schueren, seoppen, hoffsteden, hoeff, lande, bemde en groesweyden" <7>.
In de navolgende jaren wordt Dirck Willems van Heersel alias van Bussel, nog diverse malen genoemd als eigenaar van ιιn, respectievelijk twee hoeven te Bussel onder Asten. In de periode 1523-1531 echter worden Dierick Heynen en zijn zoon Aert als eigenaars genoemd van "die hoef tot Bussel". Tenslotte wordt op 16 maart 1533 melding gemaakt van ene Daniel Willems van den Eynde, welke een cijns van twee gulden verkoopt uit zijn hoeven tot Bussel. Het is deze Daniel Willems die als eerste is opgevoerd in de navolgende genealogie Van Bussel.
Het is een aantrekkelijke veronderstelling dat hij een afstammeling is van ιιn der hiervoor genoemde "van Hersels", maar ofschoon het is gelukt een aannemelijk familieverband te construeren rond Daniel Willems van den Eynde dat nog enige generaties terug gaat, zijn hiervoor geen bewijzen gevonden <8>.
De oudste generaties van het geslacht Van Bussel noemden zich, evenals de zojuist vermelde Daniel Willems "van den Eynde". Een mogelijke verklaring van die naam zou kunnen samenhangen met de geografische ligging van het gehucht Bussel, dat immers gelegen is aan het einde van de weg, tegenwoordig Dijkstraat, van Asten naar Lierop, en wel daar waar beide gemeenten aan elkaar grenzen. J. Timmers oppert in Brabants Heem, jrg. 37, nr. 2, de mogelijkheid dat Eynde of Ynde destijds gebruikt werd als aanduiding van een hekwerk aan de uitvalswegen van een dorp. Hoe dan ook, het is aannemelijk dat de bewoners in de onmiddelijke omgeving werden aangeduid als "van den Eynde <7> Het is wel zeker dat vele van de nazaten van deze bewoners tot op heden deze of een daarmee verwante naam dragen die dan zoals uit het voorgaande blijkt geen familie van elkaar behoeven te zijn.
De leden van het geslacht hier beschreven, worden gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw in toenemende mate met de naam "van Bussel" aangeduid. Zij worden vooral gevonden in Asten en Lierop en een kleiner deel in Someren. Voor enkele takken "van Bussel" te Asten was het (nog) niet mogelijk de aansluiting met de hier gepresenteerde familie te vinden. Hetzelfde geldt voor een Mierlose en een Helmondse tak, alhoewel het waarschijnlijk lijkt dat zij allen dezelfde oorsprong hebben. Wij hebben ons voorgenomen hierover later nog eens een publicatie het licht te doen zien.

Noten:
<1> 's-Hertogenbosch R IX-1 fol. 53.
<2> 's-Hertogenbosch R 1179 fol. 558.
<3> 's-Hertogenbosch R 1197 fol. 51.
<4> 's-Hertogenbosch R 1195 fol. 796.
<5> 's-Hertogenbosch R 1207 fol. 99.
<6> 's-Hertogenbosch R 1208 fol. 97v.
<7> Helmond R 219 fol. 95v-96, d.d. 9-11-1440.
<8> Zie schematisch overzicht "fragment-genealogie Van den Eynde", achter deze bronvermelding.
zie ook: Het huizenquohier te Asten door G.G. Slaats in GTOB 1986 p.44, p.96, p.145 en p.190, GTOB 1987 p.46, p.99 en p.147, GTOB 1988 p.55, p.115 en p.175

zie ook Bussels in genealogie Nijssen


Het huizenquohier te Asten door G.G. Slaats in GTOB 1986 p.44, p.96, p.145 en p.190, GTOB 1987 p.46, p.99 en p.147, GTOB 1988 p.55, p.115 en p.175.

Anna vanBussel178112. Dorpnummer 11
Antoni Aart vanBussel17761. Ostadennummer 16A
Antoni Goort vanBussel175611. Heusdennummer 36
Antoni Goort vanBussel177111. Heusdennummer 36
Antoni vanBussel17666. Ommelnummer 21
Antonij Goort vanBussel17716. Ommelnummer 21
Antonij vanBussel17982. Dijknummer 9A
Cornelis vanBussel179810. Wolfsbergnummer 4
Elisabet en Johanna Maria vanBussel175111. Heusdennummer 38
Elisabeth en Johanna Maria vanBussel175111. Heusdennummer 31
erfgen. Joost vanBussel175611. Heusdennummer 4
Fr. vanBussel18039. Voordeldonknummer 33
Francis Goort vanBussel17669. Voordeldonknummer 2
Francis Goort vanBussel17719. Voordeldonknummer 2
Francis vanBussel18032. Dijknummer 3
Francis vanBussel18039. Voordeldonknummer 4
Francis vanBussel18039. Voordeldonknummer 41
Francis vanBussel180312. Dorpnummer 70
Francis vanBussel180312. Dorpnummer 70
Frans vanBussel173612. Dorpnummer 92
Frans vanBussel174612. Dorpnummer 98A
Goort Franse vanBussel17663. Diesdonknummer 7
Goort Franse vanBussel17419. Voordeldonknummer 1
Goort Franse vanBussel17519. Voordeldonknummer 2
Goort Franse vanBussel17619. Voordeldonknummer 2
Goort Franse vanBussel173611. Heusdennummer 3
Goort met sijne kinderen vanBussel176111. Heusdennummer 36
Goort Peters vanBussel17563. Diesdonknummer 7
Goort vanBussel173611. Heusdennummer 19
Goort vanBussel173611. Heusdennummer 36
Goort vanBussel174611. Heusdennummer 36
Goort, Joost en Frans vanBussel174611. Heusdennummer 35
Hendrik Janse vanBussel176111. Heusdennummer 14
Hendrik Janse vanBussel176611. Heusdennummer 14
Hendrik Janse vanBussel176111. Heusdennummer 14G
Hendrik vanBussel175611. Heusdennummer 40
Huijbert vanBussel17619. Voordeldonknummer 9
Huijbert vanBussel17719. Voordeldonknummer 9
Jan Mattijs vanBussel179812. Dorpnummer 98
Jan P. vanBussel17982. Dijknummer 12
Jan Peter vanBussel17982. Dijknummer 12E
Jan Peter vanBussel179812. Dorpnummer 70
Jan Peter vanBussel179812. Dorpnummer 70
Jan Peters en kinderen vanBussel17982. Dijknummer 3
Jan Peters vanBussel17562. Dijknummer 3
Jan Peters vanBussel173611. Heusdennummer 31
Jan vanBussel17981. Ostadennummer 20
Jan W. vanBussel17987. Laarbroeknummer 8
Joh. vanBussel18038. Steegennummer 11B
Johanna vanBussel175611. Heusdennummer 31
Johannis vanBussel180312. Dorpnummer 31C
Joost vanBussel173611. Heusdennummer 4
Joost vanBussel173611. Heusdennummer 41
Joseph vanBussel18039. Voordeldonknummer 4
Joseph vanBussel18039. Voordeldonknummer 41
Joseph vanBussel17989. Voordeldonknummer 16
kinderen Antoni vanBussel180311. Heusdennummer 36V
kinderen Jan Franse vanBussel175611. Heusdennummer 40
kinderen Jan Peters vanBussel174611. Heusdennummer 31
kinderen Jan Peters vanBussel174611. Heusdennummer 38
kinderen Joost vanBussel175611. Heusdennummer 41
kinderen Peter vanBussel179812. Dorpnummer 58
Marcelis vanBussel179812. Dorpnummer 24
Marcelis vanBussel179812. Dorpnummer 26
Marcelis vanBussel177612. Dorpnummer 102
Marcelis vanBussel178112. Dorpnummer 102
Marcelis vanBussel179812. Dorpnummer 102
Marcelis vanBussel177612. Dorpnummer 102L
Marten vanBussel17362. Dijknummer 12
Marten vanBussel17418. Steegennummer 8
Marten vanBussel17469. Voordeldonknummer 22
Marten vanBussel175110. Wolfsbergnummer 31
Marten vanBussel179812. Dorpnummer 90
Marten vanBussel180312. Dorpnummer 90
Mattijs vanBussel17668. Steegennummer 9
Mattijs vanBussel177111. Heusdennummer 19
Mattijs vanBussel175112. Dorpnummer 98
Mattijs vanBussel175112. Dorpnummer 98A
Paulus Peters vanBussel17712. Dijknummer 18B
Paulus vanBussel176610. Wolfsbergnummer 9
Paulus vanBussel175110. Wolfsbergnummer 10
Paulus vanBussel176610. Wolfsbergnummer 10
Paulus vanBussel177610. Wolfsbergnummer 10
Paulus vanBussel177610. Wolfsbergnummer 25
Peter Aart vanBussel17761. Ostadennummer 21
Peter Aart vanBussel17819. Voordeldonknummer 26
Peter Driesse vanBussel175112. Dorpnummer 5
Peter Driessen vanBussel17818. Steegennummer 15
Peter Driessen vanBussel174612. Dorpnummer 5
Peter Driessen vanBussel177112. Dorpnummer 5
Peter Driessen vanBussel177612. Dorpnummer 5
Peter Driessen vanBussel178112. Dorpnummer 5
Peter Frans vanBussel17362. Dijknummer 18
Peter Franse vanBussel17562. Dijknummer 18B
Peter Jooste vanBussel175611. Heusdennummer 4
Peter Jooste vanBussel176111. Heusdennummer 4
Peter Jooste vanBussel178111. Heusdennummer 4
Peter vanBussel17569. Voordeldonknummer 35
Peter vanBussel177612. Dorpnummer 46D
Peter vanBussel178112. Dorpnummer 90
Peter Wilb. vanBussel17982. Dijknummer 18
Philip Peter vanBussel178112. Dorpnummer 5
wed. Antoni vanBussel179811. Heusdennummer 36V
wed. en kinderen Antoni vanBussel179811. Heusdennummer 36
wed. en kinderen Antonij vanBusse17986. Ommelnummer 21
wed. en kinderen Goort vanBussel17983. Diesdonknummer 7
Wed. en kinderen Mattijs vanBussel17818. Steegennummer 9
wed. en kinderen Mattijs vanBussel178111. Heusdennummer 19
wed. en kinderen Mattijs vanBussel178111. Heusdennummer 21
wed. en kinderen Mattijs vanBussel178111. Heusdennummer 21
wed. en kinderen Mattijs vanBussel178112. Dorpnummer 98
wed. en kinderen Peter Franse vanBussel17662. Dijknummer 18
wed. en kinderen Peter Franse vanBussel17662. Dijknummer 18B
wed. en kinderen Peter vanBussel17989. Voordeldonknummer 26
wed. en kinderen Peter vanBussel18039. Voordeldonknummer 26R
wed. en kinderen van Antoni vanBussel179811. Heusdennummer 36V
wed. Goort Antonis vanBussel174111. Heusdennummer 36
wed. Jan Frans vanBussel173611. Heusdennummer 40
wed. Joost Jan P. vanBussel18032. Dijknummer 12
wed. Joost vanBussel17982. Dijknummer 12E
wed. Paulus vanBussel175610. Wolfsbergnummer 10B
wed. Peter vanBussel17662. Dijknummer 18B
wed. Philip vanBussel180312. Dorpnummer 5
Wilbert Peters vanBussel17512. Dijknummer 3
Wilbert Peters vanBussel17562. Dijknummer 18
Wilbert Peters vanBussel17712. Dijknummer 18
Wilbert vanBussel180310. Wolfsbergnummer 18C
Wouter vanBussel177112. Dorpnummer 17B

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Aarts
  2. Berkers
  3. van Bussel

Terug naar begin

Updated: 18 May 2013

This is an Antenna logo website