Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht "Cordelois" te Rotterdam.

Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht "Cordelois" te Rotterdam. De NL 1910 p.144-147

Wapen (volgens Rietstap "Armorial général"):
Van rood beladen met een keper van goud, vergezeld van drie wassenaars van goud (2 en 1). Hartschild van blauw, beladen met een gouden lelie.

Op de Naam- en Wapenkaart der Heeren Raden in de Vroedschap der stad Rotterdam voorkomende in den zoogenaamden "Atlas van de Vou" is de lelie in het hartschild van het wapen van Mr. Jan Cordelois, Heere van Wiltenburg - 1758, van zilver waarover een roode dwarsbalk.

 1. Jean Cordelois, 1) afkomstig uit Frankrijk, begr. tusschen 30 April en 6 Mei 1684 te Rotterdam, voorzanger en koster van de Waalsche Kerk ald., woonde in 1665 naast den dijkgraaf en in 1688 achter de Waalsche Kerk, tr. 1e Jeanne du Prée (ook du Prey), begr. tusschen 12 en 19 Juli 1665 te Rotterdam, tr. 2e Rotterdam 28 October 1665 in de Waalsche Kerk Mary Castel.
  Kinderen uit het 1e huwelijk:
  1. Cornelia Cordelois, geb. in 1657, begraven te Rotterdam 9 Januari 1720 in het familiegraf in in de Waalsche Kerk No.87
   tr. 9 November 1688 te Rotterdam Barent de Ridder, (weduwnaar van Annetje Pissers), geb. te Stad Ham, begr. Rotterdam tusschen 23 en 29 November 1721 in de Waalsche Kerk, woonde bij zijn huwelijk in de Weste Wagenstraat en bij zijn dood in het Oude Mannenhuis.
  2. Anna Cordelois, geb. te Rotterdam in 1658 en ald. geref. ged. 12 Mei 1658, begr. 27 Mei 1747 in de Waalsche Kerk No.88
   tr. 19 Maart 1709 Jacobus Kenteling (ook Kentelinck), weduwnaar van Margrietje Termaat, geb. in 1657, begr. 2 November 1733 in de Waalsche Kerk, huurkelder No.143, mr. bakker woonde bij zijn huwelijk en sterven in het hem toebehoorende huis aan de Oostzijde van de Huibrug Prot. No.2441. 2e huwelijk :
  3. Franco Cordelois die volgt II.
  4. Marije Cordelois, ged. Rotterdam 2 Juni 1669 in de Waalsche Kerk.

 2. Franco Cordelois, 2) geb. in 1666 te Rotterdam en aldaar geref. ged. 9 September 1666, begr. 10 September 1735 in de Waalsche Kerk No.87 (familiegraf), makelaar en kassier, regent werkhuis 1702-1709, oprichter en directeur der "Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleening der Stad Rotterdam" van 20 Juni 1720 tot 5 Augustus 1722, wonende eerst aan de Wijnbrugstraat later aan de Geldersche kade.
  tr. 2 November 1689 Catharina Baelde jonge dochter wonende op de Botersloot, geref. ged. 7 Februari 1666 te Rotterdam begr. 30 Mei 1718 in het familiegraf in de Waalsche Kerk No.87, (dr. van Michiel en Catharina Crooswijck).
  Kinderen:
  1. Catharina Maria Cordelois, geref. ged. te Rotterdam 17 December 1693, begr. 2 Maart 1754 in het familiegraf in de Waalsche Kerk No.88, tr ..... Abraham Prins, ged. 26 Maart 1677 te Rotterdam begr. 3 November 1744 in de Waalsche Kerk No.88, (zoon van Daniel, gasthuismeester 1691-1693, regent diaconiehuis 1705, brandmeester 1705-1708, en Catharina Teunemans), secretaris en boekhouder van de Rekenkamer der stad Rotterdam, diaken Waalsche Kerk 1706-1716, brandmeester 1708-1711, woonde bij zijnen dood aan de Oppert.
  2. Johannes Cordelois (die volgt III.).

 3. Mr. Johannes Cordelois, geb. 3 September 1697 en geref. ged. 5 September 1697 te Rotterdam, † 30 October 1759, begr. 3 November 1759 in het familiegraf in de Waalsche Kerk No.87, ingeschr. als jur. stud. te Leiden 14 September 1715, adv. op de Geldersche kade in 1720, schepen van Schieland 1721, diaken der Waalsche kerk 1721-1722, Vredemaker 1725, 1726 1747, schepen van Rotterdam 1727, 1728, 1748, 1749, kapitein der schutterij 1734-1747, woonde in 1721 aan het Haringvliet, in 1726 aan de Hoogstraat.
  tr. 1e 28 Juli 1720 te Rotterdam Clara Margaretha Barons, jonge dochter wonende aan het Haringvliet, geb. 9 Januari 1700, geref. ged. 10 Januari 1700, gest. 14 April 1729, begr. 19 April d.a.v. in het familiegraf in de Waalsche Kerk No.87, (dr. van George, koopman, commissaris van het Zeegerecht 1715, 1716, 1720, 1721, oprichter der "Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleening der Stad Rotterdam" en directeur dezer maatschappij 20 Juni 1720-20 Febr. 1726, ouderling Engelsche kerk 1720-1722 en Clara van der Walle)
  tr. 2e 10 April 1740 Johanna Engels, geb. 9 Maart. l694, gest. 28 October 1759, begr. 3 November 1759 (denzelfden dag als haar echtgenoot) in de Waalsche Kerk No.35 te Rotterdam.
  Uit dit huwelijk geen kinderen.
  Kinderen uit het 1e huwelijk:
  1. Franco Cordelois, geb. 27 September 1721, geref. ged. 30 September d.a.v. te Rotterdam † 2 April 1743, ingeschr. als jur. stud. te Leiden 13 Augustus 1740.
  2. Jan Cordelois (die volgt IV).
  3. Abraham Cordelois, geb. 9 December 1726, geref. ged. 12 December d.a.v. te Rotterdam † 27 Maart 1749, begr. 1 April 1749 in het famlhegraf in de Waalsche Kerk No.88, als jonge man gewoond hebbende Haringvliet.

 4. Mr. Jan Cordelois Junior, Vrijheer van Wiltenburg 1), geb. 19 October 1722 te Rotterdam on aldaar geref. ged. 22 October d.a.v. † 24 Mei 1780 te Rotterdam aldaar begraven in het familiegraf in de Waalsche Kerk No.87, ingeschreven als jur. stud. te Leiden 13 Aug. 1740, schepen van Schieland, Kapitein der Schutterij 1759-1762, Vroedschap 1759-1780, Boonheer 1759, 1764, 1765, 1775, Weesmeester 1759, 1760, 1762,1763, Commissaris van de Wijken 1759, 1764, Gedeputeerde ter Dagvaart 1759, 1761, 1763, 1766, 1769, 1778-1780, Commissaris van de Leenbank 1761, Kolonel der Schutterij 1763, Fabrijkmeester 1764, 1769, Rekenmeester 1765, 1766, 1777, Gecommitteerde Raad 1766-1769, Baljuw 1769-1775, Burgemeester 1778, Commissaris van de Wisselbank 1780, Vredemaker 1780, Maecenas van het Bataafsch Genootschap 1769-1780, wonende aan ‘t Haringvliet
  tr. 1e Mei 1751 te Leiden Anna Catharina van Velthuijzen, geb. te Leiden in 1720, † te Gouda 31 October 1796 aan verval van krachten, begr. 4 November 1796 ‘s avonds in de Waalsche Kerk No.87. (dr. van Samuel, Vrijheer van Wiltenburg en Anna Maria Reijnders).
  Kinderen:
  1. Clara Johanna Cordelois, geb. 20 Mei 1752, geref. ged. 25 Mei d.a.v. † 2 Januari 1753, begr. tusschen 2 Januari en 6 Januari 1753 te Rotterdam.
  2. Maria Johanna Cordelois, geref. ged. 4 October 1753 te Rotterdam, † te 's-Gravenhage, (als kraamvrouw), begr. 20 Februari 1792 's avonds in het familiegraf in de Waalsche kerk te Rotterdam No.87,
   tr. 26 November 1770 te Rotterdam Mr. Pieter van Schoonhoven (weduwnaar van Constancia Locquet), † te Leiden, als gesepareerde man van Maria Johanna Cordelois, aan een beroerte, begr. 14 April 1783 bij nacht in de Waalsche Kerk te Rotterdam No.134 (zoon van Mr. Thimon en Maria Johanna Witthein).
   Uit dit huwelijk geen kinderen.
   tr. 2e Mr. Johannes Pols, Raadsheer in den Hoogen Rade van Holland.
  3. Clara Eleonore Cordelois, ged. 11 Februari 1759 in de Waalsche Kerk te Rotterdam, † 18 Januari 1770, begr. tusschen 21 en 27 Januari 1770.

Nadere aanvullingen op deze genealogie benevens levensbijzonderheden betreffende hare leden zijn mij ten zeerste welkom.
Rotterdam. W.C. MEES AWzn.

1) Jean Cordelois was afkomstig uit Hainaut (Henegouwen) en werd in Januari 1652 met zijne echtgenoote Jeanne Dupree lid van de Waalsche kerk te ‘s Gravenhage na de Roomsch Katholieke Godsdienst afgezworen te hebben.

2) Franco Cordelois was van 1710-1720 geassocieerd met zijnen neef den makelaar Jan de Vrijer onder de firma "Cordelois en de Vrijer". In 1720 werd in deze associatie opgenomen de makelaar Gregorius Mees, zoon van Rudolf Mees en Maria Baelde, wiens moeder eene zuster was der echtgenoote van Cordelois. Deze was 1 Januari 1712 op vijftienjarigen leeftijd op het kantoor van zijnen oom Cordelois gekomen. De firma was vervolgens van 1721-1733 "Cordelois, de Vrijer en Mees", van 1733-1736 "de Vrijer en Mees", vervolgens "Gregorius Mees" en werd ten slotte na nog eenige kleine naamswijzigingen naar Rudolf Mees den zoon van Gregorius Mees, "R. Mees & Zoonen" genaamd, onder welken naam zij thans nog bestaat. Het kantoor was tijdens de eerste jaren gevestigd aan de Geldersche kade. Jan de Vrijer betaalde gedurende de jaren 1727-1729 jaarlijks aan Franco Cordelois f 200.- kostgeld.
Toen de Heeren George Roeters en Edmond Hoyle, die in 1720 uit Londen overgekomen waren om te Rotterdam eene compagnie van assurantie te stichten, aan de Vroedschap verzocht hadden hen "een publiek Minister en eenige voorname koopluiden" toe te voegen, om tot de oprichting dier maatschappij mede te werken, behoorde Franco Cordelois tot de vijf voorname kooplieden, die met den Secretaris der stad Mr. Herman van Zuylen van Nyevelt, hen als gecommitteerden toegevoegd werden.
Bij de oprichting werden elf directeuren door geinteresseerden benoemd waarvan hij meer stemmen verkreeg dan eenige andere benoemde directeur. Uit de resolutieboeken der thans nog bestaande "Maatscbappij van Assurantie, Disconteeriug en Beleening der stad Rotterdam" blijkt dat hij gedurende den moeilijken tijd, dien deze in de aanvang doormaakte, als de ziel der maatschappij was te beschouwen. Wanneer hij 5 Augustus 1722 als directeur aftreedt heeft de maatschappij hare grootste moeilijkheden achter den rug. In een der na te noemen schotschriften wordt medegedeeld, dat hij als directeur "werd afgezet en kreeg den schop". Dit is echter onjuist, daar uit de reeds genoemde Resolutieboeken blijkt, dat hij aftrad, daar zijn volgens de statuten bepaalde tijd verstreken was. Het gebeurde dan ook niet zonder veel bedankjes der nog aanblijvende directeuren. Cordelois schijnt levendig deel genomen te hebben aan den windhandel vau het beruchte Actie-jaar (1720). In het 4de vervolg van de "Latynsche en Nederduitsche Keurdichten" uitgegeven bij Pieter van der Goes, boekverkooper te Utrecht, 1729, zijn verschillende schimpdichten, tegen hem gericht, te vinden als: "Schetse van den Ouden Franko Goddeloos" bl. 130, "Toegift" bl. 134, en "Troost voor den Gesteurden Frank" bl. 138. Franco Cordelois en zijne nakomelingen waren zeer vermogend, zooals o.m. blijkt uit de vele onroerende goederen, die zij te Rotterdam bezeten hebben. Door den eerstgenoemde werd o.m. 5 Mei 1698 een huis aan de Geldersche kadie prot. No.4020 voor f 14000,- gekocht. De nevenliggende perceelen prot. Nrs. 4017, 4018 en 4019, zijnde de gewezen brouwerij "de Zwarte Leeuw" kocht, hij 24 April 1702 voor f 23287,-- Hij verkreeg 8 September 1710 vergunning tot het vergrooten van zijn tuinhuis gelegen aan de buitenzijde van den Cool- singel bij de Kruiskade. Hij maakte 21 Oct. 1734 zijn testament voor Schepenen van Outshoorn en de Knephorst.

1) Jan Cordelois Jr. verkreeg bij testament een huis aan het Haringvliet Prot. No.3983, dat George Barons 23 Nov. 1714 gekocht had. In 1701 bewoonde hij dit huis tezamen met zijnen vader. In het Gemeentearchief te Rotterdam berust een lijkdicht: "De Klagende Dichtkunst ter uitvaerte van.. enz." vervaardigd door J. V. Waning Jr. uit naam van het Genootschap: "Studium Scientiarum Genetrix". ter gedachtenis van Mr. Jan Cordelois, vrijheer van Wiltenburg.
De Hofstad Wiltenburg (niet te verwarren met het vroegere kasteel van denzelfden naam in de nabijheid van Utrecht) was gelegen bij Oucoop en Sluipwijk op de grenzen van Holland en Utrecht; maar behoorde tot geen van deze beide provinciën. Zij had een eigen rechtspleging en hooge jurisdictie, terwijl de gevangenis zich in het heerenhnis bevond. Zij had volkomen vrijdom van alle lasten en imposten, beschreven en onbeschreven middelen. Haar wapen was een zilveren lelie op een rood veld met de spreuk: "Quam parva cedo nulli". -- Het boven omschreven wapen weed door Mr. Jan Cordelois Junior met verandering der kleuren als hartschild in zijn wapen gevoerd.
Genoemde Cordelois verkreeg de heerlijkheid door zijn huw. met Anna Catharina van Velthuyzen, wier vader deze in 1736 gekocht had. Aan Cordelois en zijne opvolgers werd door de toenmalige Vrouwe van Sluipwijk een vrije zitplaats in de bank van de Heeren van Sluipwijk 1n do Kerk ald., geaccordeerd. . - Mr. A. F. Fremaux verkocht als executeur-test. van A. C. van Velthuyzen, wed. van Jan Cordelois Jr. in 1797 de hofstad met landerijen en vrije plaats in de Kerk te Sluipwijk aan Cs en Ewout Rijkaart. Later werd het heerenhuis afgebroken", terwijl slechts een ijzeren hek met wapens en eene boerenwoning daar ter plaatse is blijven staan. Meerdere bijzonderheden betreffende deze heerlijkheid zijn te vinden in: Griffioen van Waarder, "Mijne Herrinneringen van Gouda" uitgegeven bij de Erven J. Thierry cn C. Mensing & Zoon te ‘s Gravenhage, 1821.

Updated: 29 januari 2011

This is an Antenna logo website