Parenteel Visscher/Fisscher - Nederlandsch-Indi

Ternate


fort Orange

Inmiddels is de genealogie Fisscher in Nederlandsch-Indi teruggevoerd tot de Europese wortels.
Onderzoek naar de eerste 2 generaties werd uitgevoerd door genealogisch onderzoeksbureau Maarten & Willy Etmans, bekend van de genealogiesche website RoosjeRoos.

Familie-overleving (bron: Mw. Aritte Ludeke-Vosmaer, kleindochter van Aritta Alberdina Wilhelmina FEHR (Jet) en Christiaan Christoffel HOLST}:
grootmoeder Jet Fehr is geboren in 1850; zij zou afstammen van een zee-kapitein ("zeerover"?), die na aankomst te Ternate een mooie vrouw aan het strand aantrof, waarmee hij trouwde.

grootmoeder Jet Fehr zou zijn uitgehuwelijkt aan een veel oudere man, maar ontsnapte naar Surabaya.CBG, Oost-Indische Bronnen (8 treffers); De Oost-Indische bronnen bestaan uit meerdere archieven, namelijk de Weeskamer archieven Ambon en een deel van de collectie Familiepapieren van Bloys van Treslong Prins.

Verzoekschrift van Sophia Deighton aan de resident van Pasoeroean, betreffende de oprichting van een smederij.
Bangil 01-05-1896 archiefnummer: VIBDNI004988
persoonsnamen: Sophia Deighton,

Stukken betreffende Benjamin Godhelff Fisscher. Deels in slechte tot zeer slechte staat. Deels gesteld in het Duits. Incompleet.
Batavia 28-09-1779 t/m 29-10-1787 archiefnummer: VIBDNI005792
persoonsnamen: Benjamin Godhelff Fisscher, Christiane V. Fisscherin, B. Hopp.

Inventaris van de boedel van Nicolaas Fisscher Stroom, opgesteld door de weeskamer. Afschrift.
Batavia 06-07-1793 archiefnummer: VIBDNI005824
persoonsnamen: Nicolaas Fisscher Stroom.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi, betreffende het ontslag van Benjamin Godhelf Fisscher.
Batavia 28-09-1779 archiefnummer: VIBDNI005825
persoonsnamen: Benjamin Godhelf Fisscher.

Stukken betreffende de nalatenschap van Johan Christoffel Fisscher, afgehandeld door de executeur testamentaire David Joan Smith. Met retroacta 1769-1772. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Duits. Deels afschriften. Deels incompleet. Deels verkeerd gefilmd.
Batavia 1772 t/m 1774 archiefnummer: VIBDNI005857
persoonsnamen: Johan Christoffel Fisscher, Johan Christoff Visscher, - van Gelsdingen, David Joan Smith, Petronella Tibouwd, Johan David Muller, Carel Lodewijk Ruland, Catharina Bruijnvisch.

Stamboek der Nederlandsch Indische Ambtenaren te Prabalingga, betreffende Johan Frederik Fisscher.
Prabalingga 18-08-1862 archiefnummer: VIBDNI006202
persoonsnamen: Johan Frederik Fisscher.

Staat van dienst van Johan Frederik Fisscher over 1862.
Prabalingga 18-08-1862 archiefnummer: VIBDNI006204
persoonsnamen: Johan Frederik Fisscher.

Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Malang aan zijn ambtsgenoot te Pasoeroean, betreffende het inschrijven van het overlijden van L. F. Fisscher.
Malang 13-10-1876 archiefnummer: VIBDNI006205
persoonsnamen: L. F. Fisscher.

Staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt gerfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelden in de residentie Pasoeroean over de maand februari 1877, betreffende Louis Frederik Fisscher en Hendrik Jacobus Tak. In slechte staat.
Pasoeroean 21-07-1877 archiefnummer: VIBDNI017231
persoonsnamen: Louis Frederik Fisscher, Hendrik Jacobus Tak.


Genealogie Deighton in 2007INN20 p.137

Genealogie van de familie Deighton in Nederlands-Indi en Nederland
samengesteld door Rob Dumas.
De naam Deighton komt oorspronkelijk van het Oud-Engelse dic tun en werd gebruikt als benaming voor iemand die op een plaats woonde dichtbij een dijk (dic). Andere, verwante afleidingen van hetzelfde woord zijn de familienamen Dighton, Ditton, Dutton, Dathan, Dayton, Deyton, Deayton en Deeton. De familienaam 'Deighton' komt van Yorkshire waar twee plaatsen de naam 'Deighton' dragen.
Stamvader van deze inmiddels uitgebreide familie in Nederlands-Indi en Nederland is Thomas (Tom) Deighton, kapitein van de Brik "Elizabeth" de grote vaart. Thomas werd voor het eerst kapitein (gezagvoerder) van dit zeilschip te Soerabaja in 1823; op 22 jan. 1825 was hij huwelijksgetuige te Banda; in 1833 was Thomas Deighton kapitein van de schoener "Sirius" (grootte 50 ton); verschijnt omstr. 1840, varende voor een Molukse handelsfirma, enkele malen voor Dor (aan de westelijke ingang van de Geelvinkbaai in Nieu Guinea); kapitein van de Bark "Rembang" (last 73 ton, waarvan hij zelf de eigenaar was) in 1849-'50; gezaghebber (= kapitein) van het Stoomschip "Koningin der Nederlanden" (1854, eigenaar: Nederlandsch Indische Stoomboot-Maatschappij in Batavia). In 1839 was Thomas als ingezetene ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Soerabaja; van 1836-1847 in Ternate; van 1840-1854 in Menado, tevens van 1846-1859 ingeschreven in Soerabaja. Zijn zoon Edward Anthony Deighton was van 1857-1858 als inwoner ingeschreven in de Burgerlijke Stand (B.S.) te Semarang. Thomas Deighton was van 1857-1859 ingeschreven in de B.S. te Batavia. Mogelijk bezat hij rond 1858 zowel een huis in Batavia, evenals in Semarang, Soerabaja en Menado. Volgens het verhaal dat van de oudere op de jongere generaties Deighton in Nederlands-Indi werd overgeleverd, was Thomas Deighton door zijn vader onterfd na zijn huwelijk met een Indonesische vrouw die volgens de overlevering een Menadonese prinses was.

Genealogie:
I. Thomas (Tom) Deighton, geb. Engeland omstr. 1799, kapitein op het zeevaarttraject Soerabaja- Menado-Banda (1823), overl. verm. op zee in 1859, tr. Semarang 14 okt. 1857 Alexandrina Anthonij, geb. Menado/Ternate tussen 1830 en 1835, overl. Menado 18 mrt. 1892, mogelijk dr. van Moses Anthony die overl. Ternate 23 febr. 1835. Zij verbleef te Menado met tussenpozen van 1848-1852, 1861-1872 en in 1892. Hij erkende bij de Ternataanse vrouw Rosina, geb. Ternate omstr. 1810, overl. verm. Djokjakarta na 1872:
1. Mary Jane Deighton, geb. Ternate 1829-'32, overl. Batavia 13 jan. 1850.
2. Nicolaas Thomas, volgt IIa (tak A).
3. Edward Anthony, volgt IIb (tak B, blz. 139).
4. Sarah Albertine Deighton, geb. Ternate 1840-1841, overl. Batavia 9 dec. 1842.
5. Sophia (Sophie) Deighton, geb. Ternate 28 mrt. 1843, overl. Bangil (?) na 1896. (zie boven)
6. Anna Gerardina Deighton, geb. Ternate 27 jan. 1846, overl. Batavia 2 jan. 1912, tr. Batavia 28 mei 1884 Hendrik Johannes Casper Hulscher, geb. Naarden 13 okt. 1842, schout te Riouw (1875- 1877), commies 2e klasse op de algemene rekenkamer te Batavia (1885-1892), overl. Mr. Cornelis (Batavia) 8 mei 1902, zn. van Casper Hulscher en Marretje Westerman.


1982INN5 p.178-179: Genealogie Rijkschroeff

VIb (van blz. 174). Rijk Adriaan Rijkschroeff, geb. Amboina 21 febr., ged. ald. 13 maart 1809, opziener van Kema en Liekoepong (Menado) 1844-, eervol ontslagen 1854, 2e luitenant schutterij ald. 1844-, 1e luitenant 1849, eervol ontslagen 1856, vermeld op de inwonerslijst van Menado [1833]-, overl. Menado 16 juli 1863, tr. Menado 1835 Jacoba Frederika Velt, geb. Ternate 9 jan. 1818, overl. Kema 18 febr. 1858, dr. van Willem en Aletta Cornelia Weijdemuller. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen vermeld.


zie genealogie Coldenhoff:
Hendrik Coldenhoff, zoon van Ary Coldenhoff en Elizabeth de Vlaming,geboren 2 mei 1792 in Vlaardingen en overleden 27 september 1867 te Ternate. Hij huwde:
(1) 2 maart 1828 te Ternate Geertruida Carolina Velt (dochter van Willem Velt en Aletta Weijdemuller) geboren 13 september 1810 en overleden 2 oktober 1834 te Ternate.
(2) 22 maart 1837 te Ternate Louisa Wilhelmina Velt (dochter van Willem Velt en Alletta Weijdemuller) geboren 31 maart 1812 en overleden 17 december 1881 te Ternate.


1995INN8 p.181 en 183 A. Landmonsterrol van Ternate, opgemaakt ultimo juni 1796
De series generale landmonsterrollen van alle V.O.C.-vestigingen van de kamers Amsterdam en Zeeland in de archieven van de V.O.C. bestrijken de periode 1720(1691)-1791. De laatste daarin opgenomen landmonsterrol van Temate is opgemaakt ultimo juni 1789. De hier behandelde landmonsterrol is onder nr. 82 te vinden in A.R.A., Comit tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen (toegang 2-01-27.01), Missiven van de gouverneur en directeur van Temate aan de Hoge Regering te Batavia 1 juni 1796-13 sept. 1796, invnr. 89.

Diverse dienstdoenders
1. Petrus Jacobus Wijdemuller 2. Ternate 3. gerechtsbode 4. 30 5. in dienst 6. 1778 7. soldaat 8. Amsterdam
Dienstdoenders te Menado
1. Johan Burghardt Weijdemuller 2. Ternate 3. boekhouder 4. 30 5. in dienst 6. 1778 7. soldaat 8. Amsterdam

zie Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Ternate; Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters
1779 Kort dagverhaal van den vaandrig militair Johan Pieter Eberhard en boekhouder Johannes Petrus Weijdemuller wegens hunne verrigtingen op Batchian [Batjan, Bacan], gedateerd Ternaten 14 Julij 1779. NA 1-04-02 3556 Ternate 335-347
1786 Journaal off dagregister gehouden door de commissianten, den vaandrig militair Johannes Hertsman en den adsistent Joan Burghard Weijdemuller, geduurende de specerij extirpatie te Tobillo en de helfte van de Bogt van Cauw gehorende de landen onder het gebied van Ternaats koning beginnende den 18 October anno 1786 tot en met den 7 Julij 1788. NA 1-04-02 3808 Ternate 41-97


INN2009 Enige kerkelijke Registers van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1786-1790, 1820-1828) door L.M. Janssen

Doopregister van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1786-1790)

Trouwregister van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1820-1828)
Christoffel Samuel Gebhardt * Ternate, jongman oud 44 jaar met: Marie MagdAlena Mollet * Tenate, jongedochter oud 18 jaar.
Robert Hughson * Lerwick (Engeland), stuurman bij de vrije vaart, jongman, oud 20 jaar x Ternate 25-03-1827 Magdalena Coenraad * Ternate, jongedochter oud 15 jaar.
Ternate 06-05-1827 Jan George Weijdemuller * Ternate, leerling bij de apotheek van het Garnizoens Hospitaal alhier, jongman, oud 26 jaar, met: Catharina Christina Coenraad * Ternate, jongedochter, oud 16 jaar.
Anna Visscher * Ternate ca. 1812 x Ternate 22-04-1827 Michel Martinus Paulus, * Manado ca. 1805, burger
Jacoba Fredrika Fisser voor 1827 x Johannes Alexander Neijs * Sumanap ca. 1775; hertrouwt Ternate 11-08-1827 Johanna Catharina Paulus.Almanak 1826 p.A60 Ternate. Raad van Justitie, P.J. Weijdemuller, lid.
Almanak 1830 p.A51 Menado P.J. Weijdemuller, opziener te Tanawanka
Almanak 1830 p.A159 & 1831 p.A163 te Menado: Weijdemuller W., J.P. en J.B.
Almanak 1832 p.A193 & 1833 p.A205 te Ternate Weijdemuller J.G.
Almanak 1833 p.A208 te Menado: Weijdemuller Willem, Johannes Petrus en Johan Burghard
Almanak 1833 p.A242 * Ternate (geen datum) Catharina Christina Coenraad Weijdemuller.
Almanak 1833 p.A243 * Menado 21-07-1831 Johan Burghard Weijdemuller.
Almanak 1833 p.A243 * Menado 24-09-1831 Petronella Weijdemuller
Almanak 1833 p.A218 * Ternate (geen datum) Fredrik Weijdemuller
Almanak 1833 p.A219 * 03-12-1832 Menado Aletta Weijdemuller


GRAFSCHRIFTEN CELEBES / MENADO in BRP6 p.41
95. Rustplaats / van / onze geliefde moeder / Petronella Mangindan / geb. Weijdemuller / geboren te Menado 24 Sept. 1830 / overleden 26 Sept. 1911 / Rust zacht, lieve moeder.
96. Hier rust / J.J. Weijdemuller / geb. Lang / geboren 1-1-1870 / overleden 8-2-1909 / Rust in vrede.
97. Wilhelmina Weijdemuller / geb. 3-9-1890 / overl. 8-5-1913.

GRAFSCHRIFTEN CELEBES / MENADO in BRP6 p.134
Ter nagedachtenis / aan / mijn lieve vrouw / Dien van der Capellen - / Weijdemuller / geb: 1 Mei 1864 / overl: 12 Augustus 1939.


Visscher Hendrik; naamlijst Ternate 1832 Visser, H. naamlijst Ternate 1833-4 Visscher H..
Ternate 1834 (bron: RANI 1835 o.v.v. "z" = zeevarende: Stuurman of Kapitein van een Partikulier Schip)


zie ook Grafschrifen Ternate:
Hier onder rust het stoffelijk overblijfsel van / vrouwe Jacoba Frederika Fisser, / Echtgenoote van Johannes Alexander Neys, / Resident te Ternate / Geb. 26 Mei 1779 en overleden 17 November 1821 / In Hope Eener Zalige Onsterfelijkheid
Grafkelder van de familie Neys / 1836 / Hieronder rust het stoffelijk overblijfsel van / Johannes Alexander Neys /Oud Resident van Ternate / Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven /Openb. 16, vers 12

zie ook Genealogie de Rotte:
Jetje Maria Cornelia VISSER, geb. te Ternate op maandag 4 januari 1841, ovl. (31 jaar oud) te Buitenzorg op vrijdag 20 december 1872.
dr. van Pieter VISSER en Elisabeth Marie MAUSELIE.
tr. (resp. 19 en 44 jaar oud) te Ternate op woensdag 26 december 1860 met Jhr. Antonius Mauritius de ROTTE, zn. van Jhr. Maurits Calixtus de ROTTE (heer van Oudheusden, Hulten) en Jkvr. Tateke Adriana Hinderica ALBERDA van EKENSTEIN, geb. te Rinsumageest op vrijdag 29 maart 1816, adj. onderoff. Oost-Ind. Leger, ovl. (62 jaar oud) te Buitenzorg op maandag 20 januari 1879, tr. (1) met Neeltje Frederika HUGHSON, dr. van Robert HUGHSON en Magdalena COENRAAD. Uit dit huwelijk 2 zonen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
nr.naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
1Jkvr. A. E.*1861Ternate1911Weltevreden5010
2Jkvr. M. C. A.*1864Tjiloewar1888Batavia2400
3Jhr. F. P. N.*1868Tjiloewar1873Buitenzorg500
4Jhr. W. A.Tjiloewar1896Soerabaja00
5Jhr. O. F. N.*1870Tjiloewar1870Tjiloewar000
6Jhr. O. W. M.*1872Tjiloewar1872Tjiloewar000

Ongeclassificeerd: (Visser - Ternate)

De volgende naamsvarianten komen in de BSNI voor:


Voor Parenteel Fisscher - Padang (Sumatra) zie Fissch-p.htm

Almanak 1815: Batavia e.o.:

Fischer, B. F. W. schout, Tjibenong
Fisscher, E. F. physician, Ryswick
Fisser, C. F. clerk in the accouutant's office
Fisser, C. A. ditto
Fisser, C. ditto

Almanak 1825: Soerakarta:

Joseph Christoffel Fisscher.

Almanak 1826: Batavia:

Fisser, C A.
Fisser , C. A.
Fisser, C. J.
Fisser, C. C.
Fisser, C . F.
Fischer, E. F.
Fisscher, J. F.

RANI 1826, Batavia 30-03-1825 J. Fisscher, a. (ambtenaar)

RANI 1827, Soerakarta 14-01-1826 J.C. Fisscher m. (militair)

RANI 1833-34, Soerakarta inwoner: Fisscher, Christoffel Coenraad

RANI 1834, Padang inwoner: Fisscher, C. ; Fisscher, Ths. Ha. ; Samarang Johan Friederich Fisscher militair

C.M. Visser resident van Ternate, ca. 1865

Hendrik Visscher Batavia 13-01-1843 militair

RANI 1865 p.168; 1866 p.166; 1867 p.167 (geindexeerd als Diesl); Ternate: Diest, Monika van, wed. Visscher
RANI 1868 p.183; Ternate: Diest, Manika van, wed. Visscher
RANI 1869 p.170; 1870 p.166; 1871 p.164; 1872 p.170 (geindexeerd als Monita); 1873-1874; Ternate: Diest, Monika van , wed. Visser

* Menado 21-12-1841 Hendrik Fredrik van Diest

* Menado 24-10-1846 Jan Abraham van Diest

* Menado 07-08-1848 Johanna Sabina Feher.

* Menado 03-10-1848 Esther Jacoba van Diest

Menado 25-01-1853 Hendrik Johannes van Diest, gehuwd met Theresia Maurental

* Menado 11-10-1854 Willem Fredrik van Diest

* Menado 01-06-1855 Abraham Johannes van Diest

* Menado 27-06-1856 Albertina Carolina van Diest

* Menado 24-08-1866 Hendrika Frederika van Diest.

* Menado 29-06-1863 Corinus Markus van Diest

Kema (Celebes) 31-10-1876 Hendrik Roho en Wilhelmina van Diest

* Kema (Celebes) 30-06-1878 Maria Paulina van Diest.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Fehr
  2. Fisscher

Terug naar begin

Updated: 03 January 1999

This is an Antenna logo website