Familie-aanteekeningen Loten en aanverwante geslachten

bron: De Nederlandse Leeuw 1927 jrg 45 p. 2-3, 61, 78, 82, 97, 110-115, 134-, 143, 163, 214-220, 262-265

Familie-aanteekeningen Loten en aanverwante geslachten. [Copie van het M. S. in het archief Hulst (Ned. Leeuw).]

Geslagtboom van Loten, opgestelt door Guilielmes Loten, geboren tot Amsterdam, 2e soon van Joan Loten, die een soon was van Carel Loten, geboren tot Brugge, en die was een soon van Dirck Loten, geboren tot Honscoten in Vlaanderen, alles hier aghter breder gespecieficeert.

(Wordt vervolgd.)


Familie-aanteekeningen Loten en aanverwante geslachten. (Vervolg van XLV, 220).

Joan Loten (onse Vaeder) hier voren gemeld, is geb. tot Amsterd. den 1e Octob. 1612, als voren gemeld, en gesturven aldaer den 10e Maij 1676 ‘s ogtents ten half vier uuren, & in de Westerkerk begraeven den 15e ditto, hebbende van Ao 1772 tot omtrent 3 maenden voor sijn dood, sijn leven doorgebraght met een seer swaere pijn in ‘t water maken, dat van jaer tot jaer zoo verergerde tot op 3 maenden hier boven, dat die laetste 3 maenden van sijn leven sijn huijs gehouden heeft, & is zoodanig van Godt besoght geweest, dat de pijn van uur tot uur verswaerde, daer bij een meest continueele binnen koortse, & een overloop van galle; ‘t welke hem te saemen zoo verswakte, dat daer van is gesturven.
Hij is volgens sijn begeerte geopend nae sijn dood, & in de blaes los gevonden een steen, wegende 7 1/4 loot; is Anno 1666 geworden Dijckgraef van de Beemster, & in die qualt. gesturven.
Is getrouwt geweest met Apolonia Selijns, hier boven gemeld, die den 1e Feb. 1670 ‘s middags ten half 12 uuren is overlede, & in de Westerkerk begraeven, hebbende 13 daegen siek gelegen, & aengetast geweest door een seer furieuse koorts, ontstaende uijt de galle, met een seer swaere sprouw, die dagh aen dagh tot den eijnde aengroeijde.

(Het volgende is met een andere hand geschreven:)
Christina Gerard, doghter van Michiel Gerard, hier voren breder gementionneert is getrouwt geweest aan Jeronimo de Wit, die bij den anderen 4 kinderen hebben geprocureert, namentlijk:

 1. Pieter de Wit, is Ao .... getrouwt geweest aan Koningh doghter van .... Koningh van Amsterdam.
  Daar van zijn gecomen 2 kinderen, namentlijk

  1. Mr. Jan, die geworden is, eerst Commissaris, daarna Secretaris van Amsterdam, die getrouwt is den .... aan .... de Vroede, doghter van Francois de Vroede, Schout & Burgermr. van Amsterdam.

  2. NN, die getrouwt is aan .... Fabricius .... tot Haarlem. N.B.Deze voorsz. Pieter de Wit is Ao 1702 geworden Raad en Ao 1696 Bewinthebber van d’oostinde Compie tot Amsterdam.

  3. Henrick de Wit, is ongetrouwt overleden.

  4. Jacoba, is Ao .... getrouwt geweest aan Pieter Eijgels, die daar na tot Amsterdam is geworden Commissaris van die Stad, heeft bij den anderen geprocreëert 3 kinderen, alle doghters, namentlijk

   1. NN, die Ao .... is getrouwt aan .... Kerckhem, soon van .... Kerckhem, Burgermr. & Raad tot Leijden.

   2. Geertruijd, geboren Ao .....

   3. Christina, geboren Ao .....

   4. Sara, die Ao .... is getrouwt aan .... de Koningh tot Amsterdam.
    Hebben bij den anderen geprocreëert .. kinderen.


 1. Maria Heijdanus, hier voren gementionneert, is Ao .... tot Leijden geboren en Ao .... getrouwt geweest aen .... Crucius, alsdoe predikant tot Hasersoude en daar na geworden predikant tot Nimwegen en daar overleden, nalatende 3 kinderen, namentlijk Carel, Maria en Sara.

  1. Carel Crucius, voorz. is Ao .... getrouwt aen Ermgart Goes, doghter van .... Goes, Raadsheer in den Hove van Holland in ‘s Gravenhage, daar bij gewonnen 2 sonen, namentlijk Willem en Dionisius, de laaste is ongetrouwt overleden en Willem Ao .... Ontfanger van de Gemenelands Middelen tot Leijden, is getrouwt Ao .... aen .... Gronovius, doghter van Jacobus Gronovius, professor in de Eloquentia & Historia tot Leijden. waar bij geprocreëert .. kinderen .... geboren Ao .... .... geboren Ao ...

  2. Maria Crucius, is ongetrouwt overleden Ao .... .

  3. Sara Crucius, is Ao .... getrouwt aan .... van den Bergh tot Nimwegen, die te zamen hebben geprocreëert .... .

  Maria Heijdanus, hier boven gementionneert, is wederom aan haar 2e man getrouwt Ao .... den .... genaamt Franciscus Burmannus, professor in de H. Theologie tot Uijtreght, die te zamen hebben geprocreëert 2 sonen, namentliik Petrus en Franciscus.

 2. deze voorsz. Petrus is Ao .... getrouwt aan .... Cloterboke, hij is professor eloquentiae tot Uijtreght.
  Hebben bij den anderen gewonnen .... kinderen, genaamt ....

 3. Franciscus Burmannus voorsz. heeft Ao .... geweest predikant tot .... in Vriesland & daar van daan beroepen Ao .... tot Predikant in den Briel, van waar is Ao .... geworden Predikant tot Amsterdam.
  Is getrouwt Ao .... aan ... Tierens, doghter van ... Tierens, Schepen tot Delft.
  Hebben bij den anderen gewonnen .... kinderen.

  1. Sara Heijdanus, hier voren gementionneert, is Ao .... tot Leijden getrouwt geweest aan Mr. Hendrick Brouwer, Raad en Schepen, daar na Hooft officier, & Burgermeester tot Leijden, & uijt dien hooffde Gecommitteerd als bewinthebr van d’oostindische Compagnie tot Amsterdam, ook in de Raad van State in ‘s Gravenhage.
   Hebben bij den anderen geprocreëert .... kinderen, alle doghters, namentlijk

   1. Cecilia, die Ao .... getrouwt is aan Mr. Paulus de Crauwelaar tot Leijden, is daar na Ao .... geworden door copinge, ik gelove Domheer tot Uijtreght.
    Hebben bij den anderen geprocreëert .... kinderen.

   2. Sara Maria, die Ao .... is geboren tot Leijden den ....
    Deze voorsz. Sara Heijdanus is Ao .... den ... tot Leijden overleden en aldaar begraven.

   3. Carel Heijdanus, is den .... Ao .... geboren tot Leijden en Ao .... getrouwt aan ... Swaanswijk, doghter van .... Swaanswijk tot Legden.
    Hebben bij den anderen geprocreëert 1 doghter, genaamt .... , die den .... Ao .... tot Leijden ongetrouwt is overleden en aldaar begraven.

  2. Jan Heijdanus, is den .... Ao .... tot Leijden geboren en Ao .... den .... getrouwt aan Cornelia van Schilperoort, doghter van .... van Schilperoort.
   Hebben bij den anderen geprocreëert 2 kinderen, Abraham en Emmerentia.
   Deze voorsz. Abraham is in oostindien den .... vrijer overleden, en Emmerentia, geboren zijnde den .. Ao ....is met haar Vader en Loeder eerst na Vriesland en daar na tot Hoorn in ‘t Noorderquartier gaan wonen.


Dit zijn de decendenten van Seger Corselis en Sara Libart, hier voren breder gespecificeert, die bijde hebben geprocreëert d’ onderstaande kinderen.

 1. Anna, die tot Amsterdam geboren is Ao .... den .... en getrouwt Ao .... aan Pieter d'Orville, die predikant was tot Vlaardingen, en aldaar Ao .... gesturven.
  Had een soon gehad, maar vroegh gesturven, is daar na tot Haarlem predikant geweest en tot Ao .... geleeft.

  1. Jan, die tot Amsterdam geboren is Ao .... den .... en aldaar ongetrouwt overleden Ao .... den ....

  2. Constantia, die tot Amsterdam geboren is Ao .... den .... en aldaar ongetrouwt overleden Ao ....

  3. Hester, die tot Amsterdam geboren is Ao .. .. . den .... en Ao .... den .... getrouwt aan Casparus Alardijn, predikant tot Aarnhem, die aldaar den .... is overleden, nalatende 3 sonen met namen

   1. Seger, tot Aarnhem geboren Ao .. .. .en daar na tot Amsterdam comen wonen, was daar een coopman.

   2. Pieter, is tot Aarnhem geboren Ao .... is tot Voorschoten Predikant.

   3. Casparus, is tot Aarnhem geboren Ao ....

  4. Sara, die tot Amsterdam geboren is Ao .... is Ao .... getrouwt aan .... Anselaar, predikant tot Amsterdam, welke Do. Anselaar overleden zijnde, is zij Ao .... wederom comen te trouwen aan .... van der Waijen, professor en accademie predikant tot Franeker in Vriesland, welke van der Waijen tot Franeker Ao .... overleden zijnde, is zij, weduwe zijnde comen wonen tot Haarlem, alwaar nog woonaghtigh is. Heeft nooit geen kinderen gehad.


Familie-aanteekeningen Loten en aanverwante geslachten. (p.318)
De samensteller van bovengenoemd handschrift heeft, in het in Jaargang XLV No.7 van ons Maandblad afgedrukte gedeelte, enkele vergissingen begaan, welke verbeterd dienen te worden.
De zinsnede op blz.216 "Sara Loten (een doghter), die getrouwt is geweest aan Arent van der Meersch, enz." is onjuist. Deze dochter heette Margaretha en huwde (waarschijnlijk Amsterdam 23 Aug.1603) Nicolaes Gijsbertsz. de Veer, geboren waarschijnlijk Amsterdam Maart 1683, gesturven aldaar 8 Sept. 1646.
Hij was een aanzienlijk koopman en leeraar in een afgescheiden Doopsgezinde gemeente, de z.g. Huiskoopers of Oude Vlamingen. De echtelieden worden o.m. genoemd in het testament van Nicolaes de Veer met zijn tweede echtgenoote bij notaris Bruyning te Amsterdam van 8 Dec. 1612.
Uit dit huwelijk sproot o.m.`eene Sara de Veer en deze Sara huwde Amsterdam 6 Juli 1624 Arent van der Meersch, korenkooper en leeraar der Doopsgezinden.
Verder verwijs ik ter zake naar mijn in ons Maandblad verschenen artikel: "De stamreeks en een uitgesturven tak van het Geslacht de Veer."
Een tweede vergissing op blz. 210 is de voornaam Sara gegeven aan de echtgenoote van Eduard (ten rechte Edward) Bonn. Deze heette Abigaël. Een staatje betreffende de verdeeling der nalatenschap van genoemden Edward Man, die 1611 stierf en bewindhebber der W.I.C.was, bevindt zich in het bezit van ons medelid, den Heer W. van Maanen. De 14 afstammelingen der 7 kinderen van Dirck Loten (blz. 214) erfden te samen f 48.000, welke zij uit handen van Abraham Boddens (blz. 216) ontvingen.
M.R.H.CALMEYER.


1663, 24 Sept. Carolus Looten Amstelodamensis ; bron: NL 1926 p.184 (Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs)


"Enfants de Niclas van Vlirden et de Marie Looben (=Looten): Le dimanche 8me jour de ce mois, fut baptisé p. Monsr Jansse, le fils de Nicolas van Vlirden et de Marie Looten, né le 3 dud. dont est parrain Abraham van Liebergen et marraine Marie Lalouette, fille de feu Robert Lalouette et nommé Samuel." (bron: NL1906 p. 203)


met onse attestatie van .... na Breda vertrocken: Jan van Liebergen, aangenomen den 28 Julius 1689 op eene attestatie van Breda van den 29 July 1689. Geteekent bij P. Visscherus. (bron: NL 1916)

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website