Parenteel Pedel - Nederland / Nederlandsch-Indië, 1660 -

Bron: CBG VIBDNI014441 Genealogische aantekeningen betreffende de nakomelingen van Thomas Pedel en Francine Cuningham.(vermeldt geen bronnen!)

zie DBNL: PEDEL (Thomas) was gezagvoerder van het schip, dat door den G.-G. Cornelis van der Lijn met den koopman Adriaen Dortsman naar de Zuid-West (Aroe- en Key-) eilanden is gezonden om deze ‘curijeuselyck’ te onderzoeken in 1645. In de instructie wordt opgemerkt, dat de Massoibast van ondergeschikt belang was, omdat het gebruik daarvan te Batavia niet meer dan 20 picol bedroeg. Zie: Drit. Wichmann, Nova Guinea, Entdeckungsgeschichte I, 104.

zie De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662 en idem en idem en idem

zie retroboeken van Dam
zie VOC Japan
zie
zie DBNL
zie DE VEROVERING VAN HET FORT LA SANCTISSIMA TRINIDADE, OP FORMOSA, IN 1642
zie Archief van de Momboirkamer (=weeskamer)
zie Nicolaas van Haeften, handelaar in waardepapieren in Aqua Vitae 2010-1 (NGV afd. Betuwe)

Willem Pedel: (1552-1641, bewindhebber der O.I. Comp.)
zie
zie Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India 1670-1671 p.245.
zie J. Dutch Burgher Union (VOC, Ceylon): JDBU - Vol 2 No 3 - 1909.pdf
zie NL1965 p.121-122: overzicht IX. (weergegeven als Dedel)

13990. Jacob Jan Bruyns van der Smaling 1476-1544, schepen en burgemr. van Delft x
13991. Claesje Ewoutsdr. van der Dussen 1481-1558
6990. Bruyn van der Dussen, veertigraad en burgemr. van Delft -1589 x 1546
6991. Machteld Jansdr. van Groenewegen -1597
3495. Ida van der Dussen 1557-1599 x 1574
3494. Willem Pedel 1552-1641, bewindhebber der O.I. Comp.
1747. Cornelia Pedel 1594-1660 x 1633
1746. Jan van den Eeckhout 1584-1652, goudsmit te Amsterdam.


Bron: VOC Kenniscentrum
Bron: GenLias Formosa Trouwboeken 1650-1661; Doopboeken 1655-1661.

zie: Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie: dl.1 p.824, dl.3 58, 198 Pedel, Thomas.

Om de zuydt waaren eenige rebellen haer zeer moetwillich aenstellende met moorden ende rooven, daer den landtdrost Fredrick Schedel (1) en capteyn Thomas Pedel (2) met 100 soldaten ende 20 matrosen op zouden uytgaen. Fol. 499v.

1) Frederick Schedel kwam 1642 als assistent uit, werd 1644 onderkoopman en diende op Formosa, o.a, 1650 als secretaris; in 1652 en 1653 maakte hij van daar reizen naar Canton, 1654 landdrost op Formosa.
2) Thomas Pedel kwam 1625 als soldaat uit, 1627 adelborst op Formosa, nog hetzelfde jaar korporaal, 1636 vendrig, 1641 luitenant, 1644 naar Batavia, 1645 kapitein op Banda, 1646 weer naar Formosa, waar hij in 1661 sneuvelde bij de aanval van Coxinga.

De aangetrouwden predikanten worden ook in deze missiven genoemd:

Ds. Andreas Lambertie (Lambertusz.) LODERUS, e.v. Helena Pedel.
Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII
Fol. 14V. (1690); derwaarts [Amboina] gaan nu de predikanten Nicolaas Hodenpijl, die in het maleis kan preken, en Andreas Loderus;
Inventaris Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Nederlandse Hervormde Kerk
1696: Brief van ds. Andreas Lambertusz. Loderus te Batavia betreffende zijn problemen met het wereldlijk gezag; met kopie van een brief uit 1695 en bijlagen. Duplicaat van inv. nr. 187, nrs. 176- 177. 1696 1 omslag
Predikanten Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld: 1621 – 1637/8? (naar Doesburg), Andreas Loderus.
CBG: Familiewapen Loderus Wapen: Het achteraanzicht van een 16de eeuws wolweefgetouw, zwart in zilver. Helmteken: een zwarte ossenkop. Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver. Wapenvoerder: Dit wapen werd voor het eerst gebruikt door Ds. Andreas Loderus, praeses van de kerkeraad te Doesburg in 1646. Het is geregistreerd op verzoek van Antonius Ferdinand Andreas Loderus, geboren Zutphen 13 maart 1933, wonende te Zutphen, zoon van Anton Willem Johan Loderus en Lamberdina Hendrica van der Poort.

Ds. Jacobus MONTANUS, e.v. Eva Pedel.
Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII
668 Maetsuyker, Verburch, Pit, Overtwater, Van den Brouck enz. XLV, 31 jan. 1669
Jacobus Montanus gaat naar Amboina, ds. Carolus Manteau en ds. Jacobus Rijnsdijck naar Banda, ds. Albertus Struys naar Ternate; ...
zie genealogie van den Berghe/Berch (Montanus), waaronder enkele predikanten.
Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Zuid-Beveland / Classis Goes, (1549) 1577-1801
1.11. Stukken betreffende de gereformeerde garnizoensgemeente te Dendermonde
145 Stukken betreffende de bediening van de garnizoenskerk te Dendermonde en de verzorging harer leden. De hiervoor beschreven stukken bestaan uit:
a. Bescheiden betreffende het overlijden van ds. Jacobus de Soete en het beroep van de proponent Jacobus Montanus, 1729/30.

Ds. Johannes KRUYFF, e.v. Francina Pedel.
Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII
Op Tayouan (Taiwan, Formosa): Johannes Kruyff.
Ds. Johannes Kruyff kwam juli 1647 te Batavia en werd weldra predikant van het kasteel Zeelandia (op Tayouan), van waar hij in 1661 door de vlucht aan Coxinga wist te ontkomen; in oct. 1664 te Negapatnam geplaatst, stierf hij daar spoedig.

zie ook: Zeeuwen gezocht

zie ook: Stadsarchief De Zwarte Doos, Gentse trouwboeken (1585-1796)

zie ook: De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indie 1598-1604

Boon (B)

Boons (B)

Wilder (B)

Kruijff (B)

Meere (B)

Montanus (B)

Het Hollandse fort Zeelandia door Vingboons


Mogelijke afkomst van Thomas Pedel: ondertrouwregister Amsterdam


(in de marge: Willem Peedel.) Den 13en Septembris 1608 compareerden als voren Willem Podell van Vlissingen, Engelsch Comediant,
oud 29 Jaren woonende tot Londen ... .... ...
... .. . ... Cecilia Ryder van Londen oud 18 jaren
woonende

getekend: P en CR

De Navorscher 1853 jrg.3 p.17:
In de Gerechtsdagboecken (dispositien van den Raad) van Leyden komen verscheidene verzoeken voor van eenen Engelschen troep Comedianten, om te mogen spelen, en wel voor den jare 1614. Hier een verzoek van den Engelschman WILLEM PEDEL: op te Requeste daerby den voorn. WILLEM PEDEL, versochte aen die van de Gerechte der stadt Leyden omme te mogen speelen ...


Amsterdam 11-02-1645 Gaijllard, Benjamin x Peedel, Elisabet (DTB 461, p.338)

zie Podell
Podell is an ancient Anglo-Saxon surname that came from the personal name Phillip. A common medieval English form of the name Phillip is Philpot. Sometimes this got shortened to Pot, and a diminutive suffix could be added: in this case, el. So, someone named Phillip could become known as Potel. They would then pass this name down to their children. Therefore, the surname Podell means "son of Phillip."
The surname Podell was first found in Somerset, where the family held a family seat since ancient times.* Antonius Cornelii Hambroek (Hambroeck, Hambrouck) 1607-1661

zie Antonius Hambroek

Antonius Hambroek (1607 – 1661) was missionaris op Formosa van 1648 – 1661, toen Formosa een deel was van het Nederlands koloniale rijk. Hambroek werd met zijn vrouw en twee dochters gevangen genomen bij de aanval van de Chinese krijgsheer Koxinga op Taiwan. Hambroek werd door Koxinga als boodschapper gestuurd naar Frederick Coyett, de gouverneur van Formosa om de overgave van Fort Zeelandia te eisen en dat de Nederlanders Formosa zouden verlaten. Als Hambroek met slecht nieuws terug zou keren, dan zou hij worden gedood. Als hij niet terug zou keren zouden zijn vrouw en dochters gedood worden. Coyett weigerde zich over te geven. Bij de terugkeer van Hambroek in het kamp van Koxinga werd hij daarom onthoofd. Na het beleg van Fort Zeelandis nam Koxinga de jonge dochter van Hambroek als zijn concubine. Andere Nederlandse vrouwen werden tot slaaf gemaakt en verkocht aan Chinese soldaten. De schrijver Joannes Nomsz schreef in 1775 een toneelstuk over het martelaarschap van Hambroek: “Antonius Hambroek, of de blegering van Formoza”.[1] Het stuk, dat vooral ging over het martelaarschap van Hambroek en de slavernij van zijn dochters, had veel succes in heel Europa. Het lot van blanke slavinnen bij andere culturen kreeg veel belangstelling.

zie Nederland-Formosa

zie Slag om Fort Zeelandia

zie Biografisch Portaal van Nederland

De zelfopoffering van predikant Hambroeck op Formosa, 1662, Jan Willem Pieneman, 1810

zie The Hambroek affair

zie Chinese website, mentioning Thomas Pedel


NL 1900 Jg.18 p.228 Grafschriften te Malacca. (geen jaartal) No. 28. Dusverre streckt het graf van den Sabandaar Pedel

NL 1962 Jg.79 p.241 Dedel-Six (LXXIX 143). Aan door mijn vader nagelaten aantekeningen ontleen ik, dat Jacobus Pedel (niet Dedel, zoals vermeld in "De gezaghebbers enz.“) omstreeks 1650 op Formosa was geboren als zoon van Thomas Pedel, die in 1637 vaandrig, in 1642 luitenant was te Tamsuy en die in 1661 tijdens de gevechten tegen Coxinga sneuvelde. Jacobus Pedel trouwde 1e met Johanna Bosch (hun testament in de geregistreerde testamenten weeskamer Batavia, dl. 168 1/82) en 2e met Johanna Six, die weduwe was van Ds. Johannes Rhijnsdijck, predikant te Banda 1669/73, met wie zij 1671 te Batavia was getrouwd.
Jacobus Pedel had een broer Thomas en zusters Sara, Eva, Helena en Elisabeth. Onderzoek in de "Scheepsmonsterrollen” (Oude serie) van de O.I.C., die met 1633 beginnen,, zou wellicht de geboorteplaats van Thomas Pedel aan het licht kunnen brengen. Driebergen. W. WIJNAENDTS VAN RESANDT.

NL 1962 Jg.79 p.322 Dedel (recte Pedel)-Six (LXXIX 143, 241). Een in mijn bezit zijnde kwartierstaat vermeldt omtrent de bevraagde personen het navolgende:
Jacobus Pedel, geb. Taiwan (= Formosa) 1653, † Batavia in april 1700, tr. ca. 1675 Johanna Six, geb. Taiwan 1655, † Batavia vóór 1698. 0uders: Thomas Pedel, geb. te Utrecht, † Taiwan in 1661, tr. Batavia 28 mei 1633 Franchina Cunningham, geb. in Siam, † Taiwan.
Daniel Six, geb. Middelburg 1 dec. 1620, tr. Batavia in maart 1649 Sara Gerritsdr. van de Wilder, geb. te Amsterdam. De ouders van Daniel Six waren: Anthony Six, geb. te Antwerpen, tr. Middelburg 20 aug. 1611 Tanneke Goethals, geb. te Gent.
Naarden. MR. A. J. KRONENBERG.

VOC opvarenden:
Johan Jacob Pedel uit Weijzerheim [Weijzenheim? wellicht Weisenheim am Sand of Weisenheim am Berg, Rijnland-Palts] 29-12-1769 als soldaat uitgevaren met de kamer van Amsterdam met de Bovenkerker Polder; 12-08-1770 te Bengalen aangekomen; 04-11-1770 weggelopen.

Warnsveld (Zutphen) 09-02-1929 Overledene: Jakob Petrus Hooft Graafland (65 jr) e.v. Isabelle Sophie van Rappard, zn. van Ferdinand Hooft Graafland en Anna Hildegonda Pedel.

De Navorscher 1853 jrg.3 p.17: In de Gerechtsdagboecken (dispositien van den Raad) van Leyden komen verscheidene verzoeken voor van eenen Engelschen troep Comedianten, om te mogen spelen, en wel voor den jare 1614. Hier een verzoek van den Engelschman WILLEM PEDEL: op te Requeste daerby den voorn. WILLEM PEDEL, versochte aen die van de Gerechte der stadt Leyden omme te mogen speelen ...De van Haeften website.

De (Craen) van Haeften website.

Amsterdam 15-07-1645 John Parkins (Jan Perkins) x Elisabeth Pedell (DTB 462 p.197)

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Pedel
  2. Six
  3. van Haeften

Terug naar begin

Updated: 28 December 2011

This is an Antenna logo website