Parenteel Pluiet / Pluyet - France, Nederlandsch-IndiëStamboek KNIL van PLUYET / PLUIET Jean Jacques (Joannes Jacobus)

aangekomen Batavia 12 Mei 1819
oorspronkelijk in Fransche Dienst bij de Lanciers (oa 1812 Polen)
1819 wachtmeester bij het Regt Lanciers
1826 Opperwachtmeester bij het Korps Djajang Sekars Cheribon
1827 2e luitenant id
1830 2e luitenant bij het Regt Huzaren
1832 1e luitenant id
1836 ritmeester id
1846 gepensionneerd


Bron : ARA/Stamboek KNIL 2.13.07/Invnr 384/folio 10 en 2-10-50/Invnr 3/folio 807; Voll Stamb in 10/14 97 & 7; vide OI Stamboek 2e deel folio 16
vader: Sebastiaan [283] moeder: Judit le MOINE [284]
geboren te Parijs, den 31 July 1797 laatst gewoond: Parijs
gehuwd te Rheden (Gld) dd 28 September 1839 met Lodowina Elizabeth Johanna de HEER [lees: VEER]
res 4 October 1839 N 29
1812 in Polen 1813 in Saxen 1814 in Hamburg geblokkeerd
1815 bij Waterloo Frankrijk : bij het regt (5e) Lanciers
Garde Imperiale: 5e Regt Inf de la Parade daarvan gedeserteerd 31 Aug 1817
Bij het Depot Bon N 33 21 Sept 1817
Aan boord van het schip Waterloo als sergeant bestemd naar OI 22 Oct 1818;
den 6 Nov 1818 uit Texel S 377; aangekomen te Batavia 12 Mei 1819
Wachtmeester overgegaan bij het ?Prat Regt Lanciers 29 Sept 1819
Bij het korps Djagang Sekars in de residentie Cheribon 15 Mei 1826
Opperwachtmeester 15 Mei 1826; 2e Luit bij de Djagang Sekars
Besl Comm Gen 16 Juli 1827 n 29
Bij organisatie 2e Luit bij het regiment Huzaren NI; Besl GG 4 Dec 1830 N 1;
Besl ZM 16 Maart 1832 N 94
Bevorderd tot 1e Luit bij het regt Huzaren NI met de bepaling dat de ancienniteit zal rekenen van 23 Sept 1832 Besl Ind 7 October 1832 N 1
Besl ZM 18 Maart 1834 N 95
Bevorderd tot Ritmeester bij het regt Huzaren NI Besl Ind 7 Dec 1836 N 4;
Besl ZM 7 October 1837 N 92
Met twee jaren verlof tot herstel van gezondheid per het schip 'de Jonge Adriana' den 11 November 1834 te Hellevoet aangekomen
Res 25 Nov 1837 N 7
Van verlof naar Indië teruggekeerd met het schip Menado via de kust van Guinea den 16 Maart 1840 uit Hellevoet zee
Res 5 Febr 1840 N 33 en monsterrol van het schip; later gebleken uitgezeild te zijn den 2 April 1840;
Twee jaren verlof naar Nederland toegestaan tot herstel der gezondheid op een traktement van f 2300,-- 's-jaars
Besluit GG 31 Maart 1843 N 1
Te ?ree met Echtgenote en 1 kind beneden 12 jaar per ?schip ?Rotterdam
29 October 1843 te Brouwershaven zie Kontr Extr 11/14/1843 N 9
Res 24 Nov 1843 N 7
Als zich [ziek?] aangemeld tot de terugkeer naar OI; zie dan Extr 8/24 1843 N 36
Op zijn verzoek eervol ontslagen en wegens meer dan 40-Jarigen dienst gepensionneerd met f 1200,-- ..... verhooging f 400,-- 's-jaars;
Besl ZM 15 mei 1846 N 70; Res 26 Mei 1846 4/293 (was met verlof)
Pensioen ingaande: Juni 1846
Zie volledige stamboek onder Extr 16 Sept 1828 N 90
Heeft f 656,50 gestort ten bekome van het Indisch milit wed en weezenfonds en mitsdien aangenomen als lid van dat fonds
Res 31 Oct 1839 N 16/690
Het onderscheidingsteeken krachtens de Koninklijke Besluiten van 19 Nov en 29 Dec 1844 N 46 en 64 voor 15-jarige dienst als officier toegekend Res 26 April 1845 N 27
Versierd met den 8 kantige bronzen medaille voor het bijwonen van de Oorlog op Java 1825 - 1830

Bron : ARA/OIB 2-10-50/Invnr 623/folio 6
folio controle verlofregister 807 Cf 71 Ritmeester der O.I. Kavalerie
datum pensioen besluit Z.M. 15 mei 1846 nr 70
bedrag f. 1.200,-- verhooging f. 400,-- jaarlijks ingaande 1 Juny 1846
bedrag per kwartaal resp 400 en 100 korting per kwartaal voor het weduwenfonds f. 18,-- en f. 6,--
naar Nederland teruggekeerd per schip Rotterdam (met verlof) aankomst 30 October 1843 te Brouwershaven
resolutie waarbij pensioen is geregeld: 26 mei 1846 nr 4/293
gestempeld resolutie 18 Dec 49 [?] nr 37
aanmerkingen: kennis aan zijn verzoek om den rang van Majoor te erlangen niet kan worden voldaan res 26 mei 1846 nr 4
kennis L. Pluiet te Parijs dat hij te Breda woont res 2 ...50 nr 27
geweigerd voor vijf jaren te benoemen als permanente detachementscommandant
tot overvoeren van troepen naar Indië res 8 April 50 nr 5
Ingevolge art 3 van Z.M. besluit van 16 October 1859 N 65 zal van het pensioen over de jaren 1860 t/m 1869 in gelijke maandtermijnen worden ingehoudenten behoeve van het WW fonds f. 252.50 res 21 maart 1860 N 1
Een voorschot verleend van f. 800,-- terug te betalen met f. 50,-- per kwartaal van zijn pensioen in te houden v/m 4 maart 1860; moet alsdan nog schuldbekentenis en borgtogt zenden res 7 October 1861 N23 zekerheidsacten ontvangen en de ... gelast de som aan Pluiet te betalen en om die met f. 50,-- per kwartaal op zijn pensioen te korten
res 16 October 1861 N 12
Overleden te Breda den 13 July 1865
kennis Weduwe dat akte van erfregt moet zenden om nagelaten pensioen te kunnen betalen en haar toegestaan de f. 50,-- die haar echtgenoot wegens genooten voorschot nog moest betalen alsmede de som van f. 113,68 die hij wegens buitengewone contributie aan het WW fonds nog moest voldoen op de Bank te storten Bank kennis res 3 Augustus 1865 N 221
Het pensioen tot ultimo July 1865 aan de Wed. Pluiet betaald, zijnde de voormelde sommen van f. 50,-- en f 113,68 in de Nederlandse Bank gestort
Extr 8/11/65 N 51

Bron : ARA/OIB 2-10-01/Invnr 2540 4 December 1830 nr 1
Reorganisatie KNIL na Java-Oorlog en benoemingen
ten zesde overplaatsen: bij het Regiment Hussaren no. 7 [o.a.] de 2e luitenant J.J. Pluiet alle van het gesupprimeerd korps Djajang cicars

Bron : ARA/OIB 2-10-01/Invnr 2548 7 October 1832 nr 1
Gezien de voordragt van den Generaal-Majoor Kommandant der Troepen dd 29 September ll nr 8/91
Is goedgevonden en verstaan :
1e te bevorderen [o.a.] Bij het Regiment Huzaren nr. 7 tot 1e Luitenant, den 2e Luitenant van dat Regiment J.J. Pluiet met bepaling dat deze bevordering zal gerekend worden te zijn ingegaan met den 23e September ll.
Afschrift dezes, enz.

Bron : ARA/OIB 2-10-01/Invnr 2565 7 December 1836 nr 4
Nader gelezen de missive van het Militair Departement van den 22e November jl nr 11 daarbij met referte tot de resolutie van den 29e maart jl. nr 12 autorisatie verzoekende tot het doen ener voordragt uit den geest van het besluit van den 25e October daaraanvolgende nr 10 ter vervulling van de bij het leger, tengevolge van verleende verloven, bestaande vacatures, waar in, in het belang der dienst, behoort te worden voorzien, alsmede tot het verleenen van toelagen aan officieren die in de plaats van verlofgangers, dienst doen in hoogere rangen;
Gezien de voordragt uit het gemeld Departement van den 3e dezer naar aanleiding van de bij missive van den Algemeen Secretaris van den 26e November te voren nr 1207 in den geest van voorschreven voorstel, verleende magtiging.
Gelet op de resolutien van den 29e maart jl nr 12; alsmede op de besluiten van 9 april nr 9; 25 july nr 1; 25 October nr 10; 12 November nr 4
Is goedgevonden en verstaan :
Eerstelijk te benoemen [o.a.] bij het Regiment Huzaren nr 7 tot Ritmeester .... en den 1e Luitenant J.J. Pluiet beide van dat Regiment
Extract dezes, enz

Bron : ARA/OIB 2-10-01/Invnr 2643 Buitenzorg 31 maart 1843 nr 1
Gelezen de missiven van den Generaal-Majoor Kommandant van het Indisch Leger van den 25e dezer nr 1a en het daarbij aangeboden rekest van den ritmeester bij het regiment Oost-Indische Kavalerie J.J. Pluiet te Samarang, houdende verzoek om een tweejarig verlof naar Nederland tot herstel zijnen gezondheid;
Gelet op het ten rekeste overlegde geneeskundig certificaat, blijkens hetwelk het gevraagde verlof dringend noodzakelijk moet worden geacht; nog gelet op het besluit van 5 January 1834 nr 6 (Staatsblad no. 1) en op de resolutie van 17 April 1834 no. 2 (Staatsblad no.26)
Is goedgevonden en verstaan:
Eerstelijk Aan den ritmeester der Oost-Indische Kavallerie J.J. Pluiet te verleenen een tweejarig verlof naar Nederland tot herstel zijner gezondheid onder genot van een verlofstractement van f. 2.300,-- 's-jaars, (als zijnde gehuwd en vallende in de 1e klasse van verlofgangers) benevens vrijen overtogt derwaarts aan boord van een particulier schip, voor rekening van den Lande, voor zich, zijne echtgenoote en één kind, beneden de 12 jaren oud, als passagiers der 1e klasse, met vergunning om zich te Batavia in te schepen;
Ten tweede Aan den Minister van Koloniën te schrijven als volgt 168/1
Aan Zijne Excellentie
Afschrift dezes aan, enz

Bron : ARA/OIB 2-10-01/Invnr 2648 10 Augustus 1843 nr 18
Gelezen den missive van den Resident van Samarang van den 1e dezer;
Is goedgevonden en verstaan:
Eerstelijk Den Ritmeester J.J. Pluiet en den Kapitein der Infanterie J.C. Boelhouwer, uit hoofde van vertrek naar elders, eervol te ontslaan als leden van het R.C. Weeshuisbestuur te Samarang.
Ten tweede te benoemen enz.
Afschrift dezes, enz

Bron : ARA/OIB 2-10-01/Invnr 2686 24 September 1846 nr 3
Gelezen de missive van den Minister van Koloniën van 26 Mei jl. nr 4/293, strekkende ten geleide van een afschrift van het Koninklijk Besluit van 15 tevoren nr 70 waarbij de ritmeester van het regiment Oost-Indische kavalerie J.J. Pluiet, op zijn verzoek, eervol uit Z.M. dienst is ontslagen en aan hem wegens meer dan veertigjaren volbragten diensttijd, een pensioen is toegelegd van f. 1.200,-- 's-jaars ten laste van de Oost-Indische geldmiddelen, benevens eene verhooging op dat pensioen uit het daarvoor in Indië bestaande fonds, een en ander met ingang van en met den eersten der maand volgende op de dagteekening van gemeld besluit;
Is goedgevonden en verstaan: van het vorenstaande deze aantekening te houden en bij extract mededeling te doen aan, enz

Sources:
- birth: ARA Stamb Off KNIL
- death: ARA 2-10-50/623-6
- spouse 2: ARA Stamb Off KNIL ;Huwelijksacte Rheden (CBG)


naams variaties: PLUIETTE | PLUYETTE | PLUIYETTE | PLYETTE
oorspronkelijk uit: Val d'Oise (France) | Seine et Marne (France) | Paris (France) | Oise (France) | Seine St Denis (France) | Loire Atlantique (France) [zie kaart

zie GeneaNet

Pluyette, Jehan, ca. 1410-1478; Un recteur de l'Université de Paris au XVe siècle : Jehan Pluyette et les fondations qu'il institua ; notice biographique et historique / par Charles Pluyette. (Paris : H. Champion, 1900)
zie GeneaNet: 12 generaties Pluyette

De DTB van Parijs van voor 1870 (de Commune opstand) zijn vernietigd. Men heeft meerdere pogingen gedaan om e.e.a. te reconstrueren; uit de 17e eeuw zijn tot 1897 slechts 5000 actes opnieuw beschreven. Te vinden in de Archives departementale de la Seine - St.Denis, 18 Av. Salvador Allende — 93000 BOBIGNY.
zie Consultation des Archives numérisées de Paris
À partir de 1860, l'état civil parisien est complet. La recherche se fait de façon classique dans les tables décennales et les registres d'actes, à l'intérieur de chacun des 20 arrondissements.
Vous souhaitez vérifier les éléments d'un acte: accédez aux tables décennales
Vous connaissez la nature d’un acte (naissance, mariage, décès), l’arrondissement et sa date exacte: accédez aux registres d’actes

État civil reconstitué (XVIe siècle - 1859)
Détruit lors des incendies de la Commune en mai 1871, l'état civil parisien antérieur à 1860, a été reconstitué, en partie seulement. Sur les 8 millions d'actes perdus, seul un tiers a en effet été rétabli.
Ces actes concernent pour l'essentiel le XIXe siècle.
Vous souhaitez vérifier les éléments d'un acte ou vous assurer que ce dernier a été reconstitué: accédez aux fichiers alphabétiques

Genver:

485 Nat. Arch. Pluiet J.J. Oost-Indië: Stamboeken Officieren (1815-1835)
Nummer toegang: 2-10-50, inventarisnummer: 71, folionummer: 16

202 4742 Pluiet Jean Jacques 691: Depotbat. voor de Koloniën (1816-1817)
1815: Bij Waterloo

11141 Nat. Arch. Pluiet Jean Jaques Oost-Indië: Stamboeken Officieren KNIL (1815-1940)
Nummer toegang: 2.13.04, inventarisnummer: 384, folionummer: 10

http://members.home.nl/heemkundekring/SOLDATENHUWELIJKEN%20E.doc

http://soldaten-genealogie.nl/eeuw18op.htm

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Boers
  2. Martherus
  3. Pluiet / Pluyet / Pluyette
  4. Schlencker
  5. Smagge

Terug naar begin

Updated: 23 December 2002

This is an Antenna logo website