Parenteel Lourens Praalder

GenLias omvat nu ook de huwelijksakten van Alkmaar over 1811-1922.

gezinsreconstructies uit de doopboeken van het Archief Alkmaar.

Archief Alkmaar omvat nu ook de DTB van Alkmaar vóór 1811.

Historisch Kadaster Alkmaar

gezinskaarten Alkmaar 1910-

Westfries Archief te Hoorn:

GemeenteDTB_vanafBurgerlijke StandBevolkingsregistersRechterlijk ArchiefNotarieel Archief
Hoorn15791811-19501830-19391357-18111552-1925

Zie ook: Website Westfriese families.

zie Parenteel Praalder

Bron: Utrechts Jaarboekje, 1961


wellicht voortgezet onder de achternaam Lourens (naamgenoten tot 2009 in Hoorn)Gerrit Lourisz Praalder Aris Rooker Plaats † Schagen 03-02-1746


Cornelis Praalder x Alkmaar 16-04-1797 Geertje Pieters Duijve
† Alkmaar 10-02-1828 akte 56 Geertje Duijff * Amsterdam ca. 1764 dr. van Pieter Duiffen Annigjen Driessen; Partner Cornelis Praalder


Cornelis Praalder, Begraven Alkmaar (Kerkhof) 04-04-1756 (Regionaal Archief Alkmaar te Alkmaar, DTB Begraven Collectie DTB, Bron: Boek, Deel: 52, Periode: 1744-1799, Alkmaar, inv.nr. 52 aktenummer 15867)

Cornelis Praalder (65.5 jaar), Begraven Alkmaar (Kerkhof) 14-01-1811 laat 1 kind na (Regionaal Archief Alkmaar te Alkmaar, DTB Begraven Collectie DTB, Bron: Boek, Deel: 53, Periode: 1800-1830, Alkmaar, inv.nr. 53 aktenummer 30518)


Antje Louris Praalder † 03-08-1769 impost 3e klasse.

Cornelis Praalder, schoenlapper (1807)
Historisch Kadaster Alkmaar: DAT[1803.05] BRON[RAA, SA 336, Stemgerechtigden] Grondverg.14 = BLOK74-z 82 Cornelis Praalder = Kad.B652
Historisch Kadaster Alkmaar: Kad.B652 DAT[1807] BRON[Bel.reg] W-D283: Cornelis Praalder x Geertje Deure (Duire?) en 1k Johannis / huish[3] beroep schoenlapper / huur[32] mp[4.10.8] patent[0.15] DAT[1808.09.13] BRON[RAA SA 81 / quotisatie 3mln] Wk.D378 Cornelis Praalder / kl[41] quot[0.50]

Jan van Eyk, turfdrager en winkelier (1807)
Historisch Kadaster Alkmaar: Kad.B755? DAT[1807] BRON[Bel.reg] W-D218: Jan van Eyk x Elis. Praalder en 6k NN? / huish[8] beroep turfdrager en winkelier / huur[45] mp[?] patent[1.15]http://www.cascade1987.nl/weblog/documents/PanoramaVechtstreek.doc


25 KAART 'VERTOONIGHE VAN DE HEERLIJCHEYT VAN MAERSSEVEEN, NEERDIJCK EN DIEPENDAL'
G. Praalder, 1781
Bron: particuliere collectie
Kaart gemeten door de Utrechtse landmeter G. Praalder. We krijgen een goed beeld van de bebouwing en de namen van diverse grondeigenaren aan de lintbebouwing in Tienhoven (links) en Maarsseveen aan de Vecht (rechts).
In het noorden de Nedereindsevaart met de Krom, lager in het midden de Maarsseveensevaart, de Machinekade en de huidige Bethunepolder.

zie Parenteel Praalder


Delpher:

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 09-05-1869: Eerste Huwelijks Afkondiging. ZONDAG 9 Mei 1869: J. P. van Westerop met A. Praalder.

Het nieuws van den dag: kleine courant 01-03-1872: Twee à drie Timmermansknechts kunnen dadelijk werk bekomen bij de Wed. Jb. PRAALDER, te Koedijk. (8816)

Algemeen Handelsblad 04-08-1877 (deutekom-praalder2.jpg) Ondertrouwd: M. DEUTEKOM, Weduwnaar van H. S. M. Langedijk, met G. PRAALDER, Weduwe van K. Veeger. Amsterdam / Dieren, 2 Augustus 1877.

Algemeen Handelsblad 17-08-1877 (deutekom-praalder.jpg) getrouwd: M. DEUTEKOM, Weduwnaar van H. S. M. Langedijk, met G. PRAALDER, Weduwe van K. Veeger. Amsterdam / Dieren, 16 Augustus 1877.

Algemeen Handelsblad 01-06-1878 (praalder-capel.jpg) Oudertrouwd: W. PRAALDER, Weduwnaar van G. Hofstede , van Alkmaar, Amsterdam. en M. C. CAPEL, 29 Mei 1878. Weduwe van H. Bleeker. (20776)


Algemeen Handelsblad 23-09-1880: Aanbestedingen. Heden is door den architect IJ. Bijvoets Gz., aanbesteed : Het bouwen van een magazijn met zes bovenwoningen in de Joden Houttuinen ten behoeve van den heer J. A. Kaas. De minste inschrijver was de heer W. Praalder, van Alkmaar, voor de som van ƒ11,349.

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 27-09-1880 AANBESTEDINGEN. Het bouwen van een winkelhuis aan de Commelinstraat en het bouwen van een magazijn enz. aan de Joden-Houttuinen naar de plannen van den architect Bijvoets werd op 21 en 22 dezer publiek aanbesteed en heden gegund aan den minst inschrijvende: W. Praalder te Alkmaar; het eerste voor ƒ11,225, het tweede voor ƒ11.349. Ook werd lieden in Café Stroetman aanbesteed het verbouwen van het magazijn „Willem III"; minste inschrijver F. G. Degenhardt, te Amsterdam voor ƒ13,282

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 14-12-1880 Heden werd in het hotel de Oude Graaf ten behoeve van den beer H. G. Koster H.GZn, door den architect Bijvoets, bij publieke inschrijving aanbesteed het bouwen van een villa met serre, veranda's, volière, fontein, ijzeren en houten hekken, walbeschoeiing enz. in de Kosterstraat te Nieuwer-Amstel, ingekomen 15 biljetten, waarvan de minste inschrijver was de heer W. Praalder te Alkmaar voor ƒ26,326.

Het nieuws van den dag : kleine courant 10-06-1881: Attentie. De ondergeteekende maakt door deze bekend, dat hij den persoon C.A. BOMBACH, bij hem als Onderbaas in betrekking geweest aan het werk te Amsterdam, op 28 Mei jl. om gegronde redenen uit zijnen dienst heeft moeten ontslaan, en maakt een ieder bekend, aan genoemden persoon hoegenaamd niets meer af te geven zonder door hem geteekend bewijs, daar er door hem geene voldoening zal plaats hebben. W. PRAALDER, Aannemer. Alkmaar, 8 Juni 1881.

Algemeen Handelsblad 30-07-1881 FAILLISSEMENT. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van 26 Juli 1881, is WILLEM PRAALDER, Timmerman en Aannemer, wonende te Alkmaar, verklaard in staat van Faillissement, aanvang hebbende genomen den 25 Juli 1881, zijnde de dag der aangifte, met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr. F. A. VAN LEEUWEN, Rechter in gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en van den ondergeteekende, Advocaat en Procureur, tot Curator. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN. Alkmaak, 28 Juli 1881.
Algemeen Handelsblad 24-09-1881 De Tweede Vergadering van Schuldeischers in het faillissement van WILLEM PRAALDER, Timmerman en Aannemer te Alkmaar, is door den E. A. Heer Rechter-Commissaris in genoemd Faillissement bepaald op Vrijdag Veertien October 1881, des namiddags te half 2 uur, te houden in het Stadhuis, aan de Langestraat te Alkmaar. De Curator, Mn. F. H. G. van der HOEVEN, Adv.-Proc. Alkmaar, 22 September 1881. (36704) .
Algemeen Handelsblad 02-12-1882 De rangregeling in het faillissement van WILLEM PRAALDER, Timmerman te Alkmaar, is door den ondergeteekeade met de bescheiden, betreffende het beheer des boedels, [ter] nedergelegd ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, om aldaar gedurende veertien dagen ter inzage van een ieder te verbleven. Alkmaar, 29 November 1882. De Curator in genoemd faillissement, MR. F. H. G. VAN DER HOEVEN. (41629).

Algemeen Handelsblad 15-01-1882 & Het nieuws van den dag : kleine courant 16-01-1882 Overleden in den ouderdom van ruim 85 jaar, onze Vader en Behuwdvader, de Heer JOHs. PRAALDER. J. P. VAN WESTEROP. A. VAN WESTEROP—PRAALDER. E. PRAALDER. M. DEUTEKOM. G. DEUTEKOM—PRAALDER. DEN HAAG, 11 Januari 1882. (1033).

W.Praalder adverteert thee, Haagsche Courant 1882-1885, Maasstraat 76.


Cornelis Praalder x Geertje Pieters Duijve, Alkmaar 16-04-1797 DTB inv. 8, folio 956/963

Jan van Eijk x Elisabeth Praalder, Alkmaar 11-08-1805 DTB inv. 10, folio 958

Gerrit zn. van Cornelis Praalder en Marijtje Winder; ~ Alkmaar 29-01-1754; Gereformeerd
Cornelia dr. van Cornelis Praalder en Marijtje Winder; ~ Alkmaar 18-04-1756; Gereformeerd

Bregje dr. van Cornelis Praalder en Ariaantje van der Meer; ~ Alkmaar 16-10-1749; Gereformeerd
Ariaantje dr. van Cornelis Praalder en Ariaantje van der Meer; ~ Alkmaar 26-11-1752; Gereformeerd

Jacob zn. van Gerrit Praalder en Neeltje Koopman; ~ Alkmaar 30-08-1753; Gereformeerd
Lijsbeth dr. van Gerrit Praalder en Neeltje Coopman; ~ Alkmaar 05-12-1754; Gereformeerd


kranten:

Amsterdamse courant 18-06-1772: gearriveerd Jurgen Praalder, van Bremen

Amsterdamse courant 14-12-1773: Te Bremen zyn gearriveerd ... Jurgen Praalder

Oprechte Haerlemsche courant 21-06-1774: gearriveerd Jurgen Praalder, van Bremen

Amsterdamse courant 27-04-1775: gearriveerd Jurgen Praalder, van Bremen

Amsterdamse courant 06-08-1778: te Bremen Jochem Jans en Dirk Praalder, alle van hier

Diemer- of Watergraafs-meersche courant 30-10-1782 te Bremen Dirk Praalder

Haarlemse Courant 16-06-1795 te Utrecht by H.P. Praalder

Goudasche courant 23-12-1796 te Ameland was leggende .. alsmede een Bremer Beur man, zynde Dirk Praalder of Fredrik Ham.

Rotterdamse courant 26-09-1797 Op de Wezer, met schade terug, D. Praalder van Bremen herwaart.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 07 Maart 2008

This is an Antenna logo website