Parenteel Tielman (vanaf ca. 1695)

bronnen:
INN4, 1991 p.67-74 en 126- Hans Albrecht von Plüskow als Oberhaupt von Timor. Geschichte eines kleinen Kontors der V.O.C. 1758-1761 (van Este-Tielman)
INN4, 1991 p. 135- noot (30) Zijn Dirk en Hendrik Tielman broers?
INN8, 1995 p.133 Timotheus Wanjon, opperhoofd te Timor 1789-1798 in: B. De gezagsdragers op de buitencomptoiren in Azië sedert 1795 tot aan de Engelse verovering van Java.
INN19, 2006 p.13- De Europese begraafplaats te Koepang (Timor)
INN19, 2006 p.84 genealogie Rugebregt (-Tielman)
Bronnenpublicaties IGV deel 8 geboorteregisters van Malang (LDS film nr. 1721275) 1935-1939
Bronnenpublicaties IGV deel 12 begraafplaats Peneleh te Soerabaja
Bronnenpublicaties IGV deel 12 p.58 De matrilineaire afstamming van ELLEN MARIE DE BRUIJN - TER DENGE: p.65 Tielman-Beer
CBG dossier Tielman
CBG Oost-Indische bronnen VIBDNI006365, VIBDNI011789, VIBDNI017752, VIBDNI018876, VIBDNI019013, VIBDNI019238, VIBDNI019239, VIBDNI020350, VIBDNI020366.
Bronnenpublicaties IGV verspreide vermeldingen
De Indische Navorscher verspreide vermeldingenINN4, 1991: In de “Deutsche Wacht; Zeitschrift für Handels- und Kolonialpolitik, Volkswirtschaft und Völkerrecht” (Batavia 1915 --), een Duitstalig blad dat te Batavia om de twee weken verscheen, publiceerde H. Fiedler op 24 febr. 1931, 10 maart 1931 en 24 maart 1931 het onderstaande artikel. Aangezien over Timor zo weinig bekend is en Fiedler ingaat op de politieke, historische en economische gebeurtenissen van die tijd, leek het de redactie zinvol om dit artikel - onvertaald - op te nemen in de “Indische Navorscher”. De annotatie is uiteraard in het Nederlands en van de hand van de heer P.A. Christiaans.
Hans Albrecht von Plüskow als Oberhaupt von Timor; Geschichte eines kleinen Kontors der V.O.C. 1758-1761 von H. Fiedler

10) Willem Adriaan van Este, geh. Amboina [1735] (zn. van Amoldus van Este), treedt 1749 als assistent in dienst van het gouvernement, boekhouder en scriba te Koepang 1756 (MR 1759), opperkoopman en opperhoofd van Timor, testeert met zijn vrouw Koepang 6 juli 1789, overl. voor dec. 1789,
tr. Sara Tielman, geb. Koepang, vermeld als weduwe ald. 30 juni 1790 en 1810?, verm. dr. van Dirk Tielman.
Uit dit huwelijk:
1. Olympia Margaretha van Este, [1758], tr. le Barend Willem Fockens, prov. opperkoopman en gezaghebber van Soerabaja 20 april 1784, overl. ald.; tr. 2e Batavia 15 mei 1785 Philip Hendrik de Haart, van Tiel, kapitein ter zee-tit. en opperequipagemeester te Batavia 24 dec. 1784, commandeur ter zee 2 sept. 1788, ontslagen en naar Nederland verlost 16 maart 1792, nog vermeld als doopgetuige te Onrust 15 mei 1793 en te Amsterdam 1809.
2. Sara Carolina van Este, tr. Timotheus Wanjon, boekhouder en secunde van Timor 26 nov. 1779, als onderkoopman voorgedragen 17 juli 1789, wordt opperhoofd van Timor met voordracht tot koopman 18 dec. 1789, geapprobeerd 11 juli 1790, houthandelaar te Koepang 1795, begr. Batavia 19 dec. 1800, wedr. van Apollonia van Munster, hij hertr. omstr. 1792 Elisabeth Adriana Vent

11) Arnoldus van Este, van Middelburg, komt 1733 met het schip “Ritthem” voor de kamer Zeeland naar Indië, chirurgijn te Amboina 26 sept. 1742, opperchirurgijn op Timor (MR 1759), testeert Koepang 10 juni 1758
tr. -, wed. Simons.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Adriaan van Este, zie noot 10.
2. Arnoldus van Este [ 17581.
3. Gerrit Jacob van Este [ 17581.
4. Olympia Maria van Este, tr. Andries Frederik Vent, burgerkapitein te Koepang [1758].

29) David Schrijver, burger te Koepang 1760, vermoord te Oey Koessy (Timor) 11 nov. 1761, tr. Ester Tielman, vermeld als doopgetuige te Soerabaja 9 april 1786, dr. van Dirk Tielman, zij hertr. (voor 23 nov. 1762) Johan Diederik Schrijver.
Uit dit huwelijk:
Jan Diederik Schrijver, van Koepang, in 1767 in dienst genomen als militair schrijver, vervolgens assistent O.I.C. en 29 aug. 1775 bevorderd tot boekhouder (Actenboek 1773/‘76), vermeld in 1777 als scheepssoldijboekhouder O.I.C., overl. voor 1809, tr. le (ondertr. Batavia 15 dec.) 1774 Susanna Ludolph, van Batavia, begr. ald. 4 nov. 1775, wed. van Laurens Meynohl; tr. 2e Batavia 13 okt. 1776 (gesepareerd voor 3 sept. 1787) Anna Laurentia Pruymers, van Batavia, begr. ald. 14 febr. 1809, nat. dr. van Gerrit Hendrik Pruymers en wed. van le Christiaan Kraft en 2e Lucas de Vries.

30) De beide Tielman’s. Dirk; en Hendrik Tielman, vermoord Roti, tr. Engel Erasmus.
De vraag is: Zijn Dirk en Hendrik Tielman broers van elkaar, of moeten wij vader en zoon of nog een andere verwantschap afleiden van de uitspraak “de beide Tielman’s”.
Dirk Tielman, geb. nov. 1695, ged. Koepang 23 april 1702 (zn. van Jan Tielman en - de inmiddels overleden - Hester Marcus), burger te Koepang, eigenaar van een chialoup te Koepang 1757, verkoopt 1770 een slavin aan Amoldus van Este, overl. ?, tr. N.N.
Zijn kinderen:
1. Jan Tielman, vermeld te Koepang 30 sept. 1756, ondermandoer, begr. (voor rekening van zijn zwager, de schout bij nacht Johan Diederik Schrijver) Batavia 11 okt. 1781, tr. Apolonia Andresa van Aarden, overl. Batavia 5 okt. 1790.
2? Hendrik Tielman, vermeld als getuige te Koepang 30 sept. 1756 (als zijn broer ? Jan Tielman verklaart een slaaf te hebben verkocht aan Hendrik Moucheron), vermoord Roti 1758/‘60, tr. Engel Erasmus.
3. dochter, tr. Koepang sept. 1760 Jan de Witt, onderstuurman O.I.C.
4. Ester Tielman, vermeld als doopgetuige te Soerabaja 9 april 1786, tr. 1e David Schrijver, burger te Koepang 1760, vermoord te Oey Koessy pimor) 11 nov. 1761; tr. 2e (voor 23 nov. 1762) Johan Diederik Schrijver, vermeld omstr. 1764 als burger-kapitein op Timor, in 1772 als gezagvoerder, varende op Bantam, opperstuurman, wordt 24 nov. 1772 schipper, 28 mei 1776 onderequipagemeester te Batavia, luitenant van de marine 4 juni 1776 en 23 aug. 1776 opperequipagemeester, postmeester en buitenregent van de hospitalen, testeert Batavia 28 dec. 1777 als commandeur (later schout bij nacht) ald., begr. Batavia 18 febr. 1784.
5? Sara Tielman, geb. Koepang, vermeld als weduwe ald. 1812, tr. Willem Adriaan van Este, zn. van Amoldus van Este.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:

name:email:phone:
E.L.A. Flikkenschild EFlikkenschild@cdiv.azl.nl
René H. Tielman rhtielman@aol.com

Updated: 08 December 1998

This is an Antenna logo website