Parenteel van Vaerlaer / (van) Strijbosch


zie de kwartieren op de grafzerk van Pieter Schuyl van Walhorn: De Grafschriften in de Kathedrale Sint Janskerk van s-Hertogenbosch


CBG, GHS 50C03, Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versamelt en op het alphabet gesteld, blz. 177.

Bronnen:

  1. "De oudste generaties van het geslacht Michiels van Vaerlaer", door Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, De Nederlandse Leeuw 1959 Jrg. LXXVI p.314-321
  2. "Michiels van Vaerlaer" door Mr. P. van Eeghen en Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, (N.L. 1955 Jrg. LXXII p.45-52)
  3. Valkenburg, Nederlands Adelsboek 1953 Jrg.46 p.49

Vaarle is een buurtschap ten zuidoosten van Nuenen. Hoewel behorend tot de herdgang Nuenen, was vroeger het vroeger gedeeltelijk ook bezit van de Heerlijkheid Mierlo. Langs Vaarle stroomt de Hooidonkse Beek, die hier Luchense Wetering wordt genoemd.

Toponymie
De vroegste vermelding is in 15e eeuwse documenten, waar het werd gespeld als Vaerlaer of Vairlair. De naam eindigt dus op -laar, hetgeen naar een open plek in een bos of een bosachtig moerassig terrein verwijst. Daar dit type namen voor de 14e eeuw niet werd gebezigd kan aangenomen worden dat het om een ontginning uit de 14e eeuw gaat.

Geschiedenis
Vaarle was een leengoed van Oud-Herlaar. De hoeve Groot Vaarle besloeg 35 ha. Leenmannen waren onder meer: Roever van Vairlair (omstreeks 1400), Jan van Dussen en diens zoon Floris Jans van der Dussen. De familie Van Vairlair was in de 15e eeuw een belangrijk geslacht in 's-Hertogenbosch.Ned. Leeuw 1941 Jrg.59 p.208-9:
noot a) Anselmus Adriaensz. was koopman te Klundert en leefde nog in l623. Hij had minstens zes kinderen, alle te Breda geboren tusschen 1567 en 1581 en te Amsterdam gehuwd. Zijn vrouw was wellicht een zuster van Anthonettes petemoei Neeltje Marteusdr. (Pels), vrouw van Michiel Michiels van Vaerlaer (zie Elias, Vroedschap van Amsterdam, pag. 430);
haar zoon Hans Michiels van Vaerlaer en haar schoonzoons Laurens Cornelisz. Schouten en Adriaen van Loosveldt en hun nakomelingen treden althans herhaaldelijk in acten als familieleden der Hartsens op, wat niet het geval is met de andere leden der familie Michiels van Vaerlaer. zoodat de verwantschap wel van de moederlijke zijde zal zijn.

Joris van VAERLAER, man van Margriet Willemsdr., 17 Febr. 1472 genoemd als poorter van Antwerpen (NL1955).

Wij willem van VAERLAER Gielis aerts soen Jan toppyn, godeuaert willems soen Aert van VAERLAER dircx soen henric elyaes ende Jan die coyter Scepenen des dorps van dinter ..." (Brab. Leeuw 1962 p.109)

Evert van Domseler x Clara van Vaerlaer (Ned. Leeuw 1962 p.291)

Wie kan opgeven de data van geboorte en overlijden van Aleyda van Vaerlaer, gehuwd (1641) met Diederik Pauw? Welke waren de 4 kwartieren van haar vader Jan Michielsz. van Vaerlaer?
De Wapenheraut 1899 Jrg.3 p.259

339. Godefridus filius Pauli de Vaerlair de Myerle anno 1469 decima quinta Decembris.
359. Henricus da Vaerlaer filius Jacobi de Myerle textator anno 1476 prima Novembris.
Brab. Leeuw 1963 p.45 en 67: POORTERBOEK DER STAD HELMOND IV

Gemert R 118, f. 311v, dd. 10-12-1660, boedelscheiding der kinderen van Lisken, wed. Adam Leonardts van Strijbos geeft, waarin ook Jan Ariaen Amants de Laure als man van Lysken Leonardts van STRIJBOSCH optreedt naast haar tante, Mary Adams van Strijbos, en haar neef, Thomas, en nicht, Elsken, beide kinderen van oom Thomas van STRIJBOSCH,
DBL 1961 p.121 (Lysken Leonardt Adams van STRIJBOSCH)

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website