Parenteel Weijdemuller & Deighton - Nederlandsch-Indië

Ternate


fort Orange

Zeevarenden op Ternate:     Johanna Catharina Fischer hertrouwde als weduwe van Jan Carel George Weijdemuller met NN [Kw.54]
     uit die relatie:

     1. FISSCHER Louisa Jacoba [Kw.27] (Sa)
      * (onecht) Ternate 30-09-1832 (filmnr.1214998 doopregister van Ternate, 14 augustus 1836 (vrijwel onleesbaar); fiches collectie BvTP; doopgetuigen: Robert Hughson en Magdalena Hughson - geb. Coenraad); RANI 1834 p.218: * Ternate: Louisa Jacoba (zonder vermelding van achternaam of datum/jaar); ~ Ternate 14-08-1836
      (Robert Hughson * Lerwick (Engeland), stuurman bij de vrije vaart, jongman, oud 20 jaar x Ternate 25-03-1827 Magdalena Coenraad * Ternate, jongedochter oud 15 jaar). bron:INN2009 Enige kerkelijke Registers van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1786-1790, 1820-1828) door L.M. Janssen.

      vermeld 1865-1883 inwoners Ternate (RANI namenlijst 1875-184; 1880-199: Louisa Jacoba Visscher, wed. Fehr); 1884 verhuisd?
      begr. Soerabaja 29-08-1913 BRP12 (De Begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja III): graf B2178 Hier rust Jacoba Louisa Fehr geb. Fisscher, begr. 29-08-1913. (& Hier rust / Jacoba Christophine Sundberg / geb. Fehr / geboren te Ternate / 19 Maart 1864 / overleden alhier / 8 October 1893).
      x Gorontalo 02-05-1853 FEHR Johan Christof [Kw.26], zn. van Johan Christoff en Arietta Alberdina Janssen.
      * 's-Gravenhage 05-09-1828
      2e luitenant der infanterie, Nederlandsch-Oostindisch Leger.
      † Probolinggo 30-10-1863 (1865/122); begraven Algemene Begraafplaats Probolinggo #214
      uit dit huwelijk 5 (6?) kinderen:

      1. FEHR Ariëtta Alberdina Wilhelmina (Jet)
       * Menado (Sulawesi) 10-09-1850 (BSNI 1854/466)
       † Malang 10-10-1938; Mevr. A. Holst - Fehr / ontslapen 10 October 1938 / gez. 20 vers 7 (Grafschriften in de Oost (III) De Europese (later Christelijke) begraafplaats "Soekoen" te Malang, 2003INN16 p.134) (begraven naast Mies Fehr).
       Soerabaijasch handelsblad 15-10-1938: Overleden op den 10den October jl. te Malang op haar 85sten jaar, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, Mevr. de Wed. Arieta Holst - Fehr. Namens allen: Chr. C. Holst, Soerabaja. Wegens omstandigheden eerst heden geplaatst.
       x Bangil 20-05-1881 (te Pandaän vlg. Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië 27-05-1881) HOLST Christiaan Christoffel (Christiaan), zn. van Anthoon Albertus Holst en Sanderina Johanna Derkiena Dreux.
       zie CBG Oost-Indische Bronnen: Opgave voor het naamregister van Nederlands-Indië over 1882, betreffende de voltrokken huwelijken in 1881 aangaande Christiaan Holst en Ariëtta Alberdina Wilhamina Fehr, opgesteld door de assistent-resident van Pasoeroean; periode: 04-09-1882; plaats: Bangil; archiefnummer: VIBDNI008357.

       * Amsterdam 09-12-1851
       † Soerabaija 30-10-1890; "E 6496 Ter nagedachtenis / aan mijnen geliefden echtgenoot / C. Holst / geb. 9 Dec. 1851 / overl. 30 Oct. 1890 / Rust zacht geliefde doode." (bron: BRP12 p.27)
       uit dit huwelijk 4 kinderen.

      2. FEHR Johan Christiaan Lodewijk Albertus
       * Ternate 1852

      3. FEHR Hendrik Cornelis
       * Menado (Sulawesi) 26-11-1855 (1857/531); woonde te Soerabaja tijdens de census van 1903, 1910-1920-1930 (Boomstraat) en 1938
       † Duitsland, na een hersenoperatie
       x Batjan 1889? (datum blanco; Naamlijst 1889 p.276) KLAVERT Aletta
       * Molukken
       † Lawang (Soerabaja) 1944 ?
       uit dit huwelijk 2 kinderen.

      4. FEHR Cornelis Albertus Jan
       * Menado 1857

      5. FEHR Louisa Johanna Catharina [Kw.13] ('Nonnie')
       * Ternate (Molukken) 16-10-1859 (BSNI 1861/60); RANI nieuw adresboek 1905-1930 Djokjakarta wed. L. Praalder geb. L.J.C. Fehr.
       † Malang 17-10-1939 (De Indische courant, Soerabaia 17-10-1939)
       x Ternate 31-03-1880 (RANI naamlijst 1881-232) PRAALDER Leonardus Casparus [Kw.12] (1881/232), zn. van Hendrik Praalder en Anna Geertruida Bollen
       * Alkmaar 11-01-1837; verhuisd naar Warmenhuizen 14-02-1860; vertrokken naar Nederlandsch-Indië in de periode 1860-1869; post commandant op de Molukken
       † Nederlandsch-Indië
       uit dit huwelijk 3 kinderen.

      6. FEHR Jacoba Christophina: mogelijk posthume dr. van Johan Christof ?
       * Ternate 19-03-1864 (BSNI)
       † Soerabaja 08-10-1893 (1895/416)
       x Soerabaja 14-03-1888 SUNDBERG Carl Erik Nathanaël


zie opvarenden VOC: Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14744, folionummer: 125

Gotlob Sigusmundus Weijdemuller, uit Vrijberg in Saxen
Datum indiensttreding 1741-12-26 als Adelborst (militair die tot zeeofficier worden opgeleid)
Uitgevaren met het schip Ouwerkerk
Datum uit dienst 1758-03-07, Azie, Overleden

Jan Hendrik Wijdemuller, uit Erssen
Datum indiensttreding 1716-11-18, Soldaat
Uitgevaren met het schip Hogermeer
Datum uit dienst 1719-01-16, Azie, Overleden
Scannaam NL-HaNA_1.04.02_5683_0114.jpg
Scan http://hdl.handle.net/10648/8f67d76c-47be-f12f-c4c7-6d6219ddc742
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 5683, folionummer: 108

Johannes Petrus Wijdemuller, uit Rotterdam
Datum indiensttreding 1762-12-10 als Jongen (jonger dan 17 jaar, allerlei karweitjes aan boord)
Uitgevaren met het schip Vredestein
Datum uit dienst 1782-01-03, Azie, Overleden
Scannaam NL-HaNA_1.04.02_14239_0450.jpg
Scan http://hdl.handle.net/10648/104c2da8-1972-721e-fd54-3afcc4e87516
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 14239, folionummer: 199


1995INN8 p.181 en 183 A. Landmonsterrol van Ternate, opgemaakt ultimo juni 1796
De series generale landmonsterrollen van alle V.O.C.-vestigingen van de kamers Amsterdam en Zeeland in de archieven van de V.O.C. bestrijken de periode 1720 (1691)-1791. De laatste daarin opgenomen landmonsterrol van Temate is opgemaakt ultimo juni 1789. De hier behandelde landmonsterrol is onder nr. 82 te vinden in A.R.A., Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen (toegang 2-01-27.01), Missiven van de gouverneur en directeur van Temate aan de Hoge Regering te Batavia 1 juni 1796-13 sept. 1796, invnr. 89.

Diverse dienstdoenders
Achtereenvolgens worden vermeld: 1. naam; 2. plaats van herkomst; 3. huidige kwaliteit; 4. huidige gage; 5. naam van het schip waarmee men de reis naar Azië had gemaakt of de aanduiding “in dienst”
Voor de dienaren die in Azië in dienst waren genomen; 6. het jaar waarin men in Indië was gearriveerd of in dienst was genomen; 7. de kwaliteit bij indiensttreding; 8. de kamer voor wiens rekening men in dienst was getreden.

1. Petrus Jacobus Wijdemuller 2. Ternate 3. gerechtsbode 4. 30 5. in dienst 6. 1778 7. soldaat 8. Amsterdam

Dienstdoenders te Menado
1. Johan Burghardt Weijdemuller 2. Ternate 3. boekhouder 4. 30 5. in dienst 6. 1778 7. soldaat 8. Amsterdam


Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Ternate; Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters:

1779 Kort dagverhaal van den vaandrig militair Johan Pieter Eberhard en boekhouder Johannes Petrus Weijdemuller wegens hunne verrigtingen op Batchian [Batjan, Bacan], gedateerd Ternaten 14 Julij 1779. NA 1-04-02 3556 Ternate 335-347

1786 Journaal off dagregister gehouden door de commissianten, den vaandrig militair Johannes Hertsman en den adsistent Joan Burghard Weijdemuller, geduurende de specerij extirpatie te Tobillo en de helfte van de Bogt van Cauw gehorende de landen onder het gebied van Ternaats koning beginnende den 18 October anno 1786 tot en met den 7 Julij 1788. NA 1-04-02 3808 Ternate 41-97


INN2009 Enige kerkelijke Registers van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1786-1790, 1820-1828) door L.M. Janssen

Doopregister van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1786-1790) Ternate 19 juli 1789 Het onechte kind Philippina waarvan de vader is: Johannes den Dekker, en de moeder: Anna Engel Batenhorst. Getuigen: Johan Burghard Weijdemuller met Anna Elisabeth Booms.

22 nov. 1789 Het kind Anna Lucretia waarvan de vader is: Johan Burghard Wijdemuller, en de moeder: Jacoba Sellig, echtelieden. Getuigen: De vader en Agatha van den Bogart.

Trouwregister van de Christelijke Hervormde Gemeente van Ternate (1820-1828):

p.191 Ternate 14 mei 1826 Francis Makenzie, geboren te Berwik in Engeland, negociant alhier, jongman, oud 42 jaar, met: Catharina Christina Weijdemuller, geboren te Ternate ca. 1796, oud 30 jaar, weduwe van de kapitein der artillerie Van Tongeren.
(zie RANI: 1832 p.205 Francis Mackenzie x Ternate 1831 Aletta Margaretha MESMAN, wed. M. C. ROLTIER) [lees: ROTTIER]
(zie RANI: 1839 p.285 Francis Mackenzie, zeevarende † Grisee, res. Soerabaja 27-03-1838)

Robert Hughson * Lerwick (Engeland), stuurman bij de vrije vaart, jongman, oud 20 jaar x Ternate 25-03-1827 Magdalena Coenraad * Ternate, jongedochter oud 15 jaar.

Ternate 06-05-1827 Jan George Weijdemuller * Ternate, leerling bij de apotheek van het Garnizoens Hospitaal alhier, jongman, oud 26 jaar, met: Catharina Christina Coenraad * Ternate, jongedochter, oud 16 jaar.
(zie RANI: Catharina Christina Coenraad † Ternate 05-10-1874 RANI 1876 p.351)


Regeringsalmanak voor Nederlands-Indië (RANI) (174 resultaten W%DEMUL% en 1 res. W%DENMUL%)
zie gesorteerde lijst

Datum Familienaam Voornaam Rol
22-02-1828 Weijdemuller J.J. overledene (ambtenaar) Menado
11-07-1829 Weijdemuller N.F. overledene (kind) Ternate
21-07-1831 Weijdemuller Johan Burghard kind Menado
24-09-1831 Weijdemuller Petronella kind
01-01-1832 Weijdemuller Catharina Christina Coenraad kind
03-12-1832 Weijdemuller Aletta kind
01-01-1833 Weijdemuller Fredrik kind
29-03-1833 Weijdemuller Petrus Jacobus overledene (ambtenaar) Menado
29-09-1833 Weijdemuller Louisa kind
24-10-1833 Weijdemuller Jan overledene Menado
11-11-1833 Weijdemuller Hendrina overledene Menado
19-11-1833 Weijdemuller Johanna Sophia overledene Menado
22-11-1833 Weijdemuller Johan Burghard overledene Menado
23-11-1833 Weijdemuller Wilhelmina Fredrika overledene Menado
26-12-1833 Weijdemuller Wilhelmina Fredrika overledene Menado
09-01-1834 Weijdemuller Elizabeth overledene Menado
06-09-1835 Weijdemuller Johan Willem kind
Ternate 00-00-1836 Weijdemuller Petrus Jacobus bruidegom x Engelina Elbertina Ester PAULUS, weduwe SINCLAI
01-01-1836 Weijdemuller Elbertina kind
26-05-1836 Weijdemuller Johanna Almanza overledene Ternate
02-06-1836 Weijdemuller Ebertina overledene Ternate
07-11-1836 Weijdemuller Jacoba Amelia kind
23-05-1837 Weijdemuller Geertruida Albertina kind
30-06-1837 Weijdemuller Johannes Petrus overledene Menado
05-01-1838 Weijdemuller Fredrik Willem kind
Menado 26-08-1842 Weijdemuller Johan Burghard bruidegom x Maria Hetrida KUMAJAS
01-11-1842 Weijdemuller Hendrika Elizabeth kind
13-10-1843 Weijdemuller David Christiaan overledene (militair) Ternate
Javasche courant 30-12-1837: Soerabaija. Aangekomen. Dec.14 [1837] Ned. bark Anna Augustina, passagiers: de heer D.C. Weijdemuller
26-07-1845 Weijdemuller Johan Burghard overledene Menado
28-10-1845 Weijdemuller Jacoba Petronella kind
13-06-1846 Wijdemuller Maria Catharina overledene (vrouw) Ternate
16-07-1847 Weijdemuller Hendrik kind
Ternate 26-08-1847 Weijdemuller Johan Carel bruidegom x Louisa Frederika PIETERSZ
27-11-1847 Weijdemuller Christiaan overledene Menado
Menado 05-02-1848 Weijdemuller Martha Jacoba bruid x Daniel Frans HENGST
19-08-1851 Weijdemuller Fredrik overledene Ternate
25-12-1851 Weijdemuller Sophie Geertruide Louisa Caroline kind
19-01-1853 Weijdemuller Johanna Catharina kind
27-07-1853 Weijdemuller Louis August Burghard kind
Menado 08-02-1854 Weijdemuller Jacoba Amelia bruid x AlfredCharles WINKLER
Menado 20-02-1854 Weijdemuller Jacobus Johannes bruidegom x Adriana Paulina WEINTRÉ
23-10-1855 Weijdemuller Charlotta Catharina Wilhelmina kind
02-11-1855 Weijdemuller Adriana Wilhelmina Pauline kind
28-03-1856 Weijdemuller Maria Gerardina overledene (vrouw) Ternate
14-03-1857 Weijdemuller Aletta Carolina overledene (vrouw) Ternate
24-07-1857 Weijdemuller Jacoba Wilhelmina kind
11-01-1858 Weijdemuller Ergard overledene Menado
08-05-1858 Weijdemuller Josephina Carolina Engelina kind
10-06-1858 Weijdemuller Willem overledene Menado
12-12-1858 Weijdemuller Jacoba Johanna kind
05-11-1859 Weijdemuller Johannes Jacobus overledene Soerabaja
01-09-1861 Weijdemuller Joost bruidegom
Menado 21-10-1861 Weijdemuller Johan Carel bruidegom x Sophia DEIGHTON
18-05-1862 Weijdemuller Jansje Frederika overledene Menado
29-06-1862 Weijdemuller Wilhelmus Jacobus Alfred Zacharias kind
Ternate 22-07-1863 Weijdemuller Wilhelmina Frederika bruid x Theodor FRIEDRICHS
01-05-1864 Weijdemuller Sophie Alexandrina Geertruida Gerardine kind
20-10-1864 Weydemuller Dolsina Geertruida kind
14-12-1864 Weijdemuller Antonetta Elesabeth kind
19-09-1865 Weijdemuller Marij Anne kind
Menado 28-03-1866 Weijdemuller Petronella bruid x Lambertus MANGINDAAN
27-04-1866 Weijdemuller Piet Carel Joost kind
31-10-1868 Weijdemuller Anthoinetta kind
Menado 05-06-1869 Weijdemuller Hendrik bruidegom x Margaretha SANGIAN
08-06-1869 Weijdemuller Aaltje kind
Soengieslan, Banka 01-01-1870 Weijdemuller Sophie Louise Geertruide Caroline bruid x Eduard Carolus MATHERON
26-08-1870 Weijdemuller Louisa Catharina kind
28-10-1870 Weijdemuller Aletta overledene Menado
26-02-1871 Weijdemuller Anthoinetta overledene Semarang
Ternate 11-03-1871 Weijdemuller Johanna Catharina bruid x Walsen van RHOON
21-06-1871 Weijdemuller levenloos kind van Johan Carel overledene Soengei Selan (Banka)
14-07-1871 Weijdemuller Jacob kind
26-03-1872 Weijdemuller Louisa Catharina overledene Menado
02-10-1872 Weijdemuller Louisa Frederika kind
Menado 11-06-1873 Weijdemuller Adriana Wilhelmina Paulina bruid x Johannis Gustaf WALTER
29-05-1874 Weijdemuller Cornelis kind
08-07-1874 Weijdemuller Jaan kind
22-01-1875 Weijdemuller Johan Carel kind
Batavia 09-03-1877 Weijdemuller Johan Carel bruidegom echtsch. Sophia DEIGHTON
29-03-1877 Weijdemuller Louis Alexander kind
25-09-1881 Weijdemuller Johann Carel overledene (ambtenaar) Batavia
18-08-1883 Weijdemuller Josephina Carolina Engelina bruid
20-12-1884 Weijdemuller Louis Alexander overledene Menado
10-12-1885 Weijdemuller Johanna Carolina bruid x Frederik Willem PELENKAHU
01-12-1886 Weijdemuller Wilhelmina overledene Gorontalo, Menado
Soemenep, Madoera 13-08-1887 Weijdemuller Sophie Alexandrina Geertruide Gerardine bruid x Johan Willem BOLDERMAN
19-10-1887 Weijdemuller Wilhelmina Geardina overledene Menado
Menado 26-05-1888 Weijdemuller Aaltje bruid x Eduard FERDINANDUS
11-09-1888 Weijdemuller Piet overledene Menado
07-11-1888 Weijdemuller Philippina Catharina overledene (vrouw) Ternate
21-11-1888 Weijdemuller Sophie Geertruida Louise Caroline overledene Soemenep, Madoera e.v. Matheron
14-03-1889 Weijdemuller Amalia Wilhelmina kind
14-03-1889 Weijdemuller Emil William kind
17-03-1889 Weijdemuller Amalia Wilhelmina overledene Probolinggo
19-03-1889 Weijdemuller Emil William overledene Probolinggo
22-06-1890 Weijdemuller Charlotta Catharina Wilhelmina overledene Menado
03-09-1890 Weijdemuller Wilhelmina Frederika kind
22-02-1892 Weijdemuller Gerardine Geertruida Mary kind
03-08-1892 Weijdemuller Gerardine Geertruida Mary overledene Soerabaja
10-11-1892 Weijdemuller Wilhelmina Paulina overledene Menado
27-01-1893 Weijdemuller Johanna Catharina overledene (vrouw) Ternate e.v. Walsen van RHOON
Amoerang, Menado 28-01-1893 Wijdemuller Welhelmus Jacobus Alfred Zacharias bruidegom a Josephine Wilhelmina TAMBAJONG
18-01-1894 Heijdemuller Piet Carel Joost bruidegom
23-01-1894 Weijdemuller Alida kind
30-06-1894 Weijdemuller Joost overledene Menado
Bangil, Pasoeroean 23-10-1895 Weijdemuller Amelia Carolina Thomasia bruid a William DEIGHTON
28-10-1895 Weijdemuller Johanna Nicolina kind
Menado 11-12-1895 Weijdemuller Jean bruidegom x Magdalena Sophia MAKAAMPOH
06-04-1896 Weijdemuller Amelia Wilhelmina kind
11-09-1896 Weijdemuller Esther kind
07-08-1897 Weijdemuller Gerard Willem Burghard kind
07-12-1897 Weijdemuller Marie Adelsina kind
22-09-1898 Weijdemuller Louisa overledene Menado
17-10-1898 Weijdemuller Magdalena kind
10-04-1899 Weijdemuller Willem Bernard overledene Tondano, Menado
26-09-1899 Weijdemuller Willem Frederik kind
Menado 02-11-1899 Weijdemuller Johanna Carolina bruid echtsch. Frederik Willem PELENKAHU
17-12-1899 Weijdemuller Esther overledene Menado
25-12-1899 Weijdemuller Henriette Geertruida kind
06-05-1900 Weijdemuller Elvire Elisabeth kind
23-04-1902 Weijdemuller Alfred Karel kind
07-05-1902 Weijdemuller Cornelis bruidegom
Menado 30-05-1902 Weijdemuller Louisa Frederika bruid x Willem Frederik Karel Hendrik SCHULTZ
29-06-1902 Weijdemuller Margaretha Anna kind
14-11-1902 Weijdemuller Johan overledene Menado
06-12-1902 Weijdemuller Dolsina Geertruida overledene Menado
29-01-1903 Weijdemuller Willem Frederik overledene Menado
30-01-1903 Weijdemuller Jean overledene Menado
15-02-1903 Weijdemuller Carolina Louisa kind
19-06-1904 Weijdemuller Julienne Mathilda kind
17-07-1905 Weijdemuller Rudolf Jozef kind
19-10-1905 Weijdemuller Eduard Victor Emanuel kind
25-12-1905 Weijdemuller Manuel Marthinus kind
16-03-1906 Weijdemuller Amelia Petronella kind
28-09-1906 Weijdemuller Hugo Leopold kind
12-03-1907 Weijdemuller Hugo Leopold overledene Menado
31-07-1907 Weijdemuller Geertruida Albertina overledene (vrouw) Ternate
Madioen 06-12-1907 Weijdemuller Charles Cornelis bruidegom x Margaretha van EEDEN
07-12-1907 Weijdemuller Albert Johan Carel kind
27-07-1908 Weijddemuller Charles Christiaan kind
29-09-1908 Weijdemuller Wilhelmina Frederika overledene (vrouw) Ternate weduwe van Theodor FRIEDRICHS
08-02-1909 Weijdemuller Josephine Charlotta kind
26-04-1910 Weijdemuller Johan Carel kind
Menado 12-05-1910 Weijdemuller Piet Carel Joost bruidegom x Grietje Elisabeth MASSING
25-02-1911 Weijdemuller Frederika Carolina Alexandrina kind
Menado 08-04-1911 Weijdemuller Willem Burghard bruidegom x Alexandrina Amelia KARAMOY
Djember02-09-1911 Weijdemuller Charles Cornelis bruidegom echtsch. Margaretha van EEDEN
27-09-1911 Weijdemuller Petronella overledene Menado
21-01-1912 Weijdemuller Margaretha kind
29-06-1912 Weijdemuller Joost Lodewijk Frederik kind
08-03-1913 Weijdemuller Alexander Burghard kind
12-04-1913 Weijdemuller Martha Jacoba overledene (vrouw) Menado
10-05-1913 Weijdemuller Wilhelmina Frederika overledene (vrouw) Ternate
Blitar 15-08-1913 Weijdemuller Charles Cornelis bruidegom x Leontine DENNINGER
20-11-1914 Weydemuller Cornelis overledene Menado
Soerakarta 20-02-1915 Weijdemuller Sophie Alexandrina Geertruida Gerardine bruid x Robbert Lieve Jaspers van der CAPELLEN
Bandoeng28-05-1915 Weijdemuller Charles Cornelis bruidegom echtsch. Leontine DENNINGER
06-08-1915 Weijdemuller Anna Biatra kind
02-02-1916 Weijdemuller Jacoba Amelia overledene Soerabaja
Semarang 26-06-1916 Weijdemuller Johan Carel bruidegom x Nora Susanna FREDRIKSZ
25-05-1917 Weijdemuller Protea kind
De locomotief 26-05-1917 de Heer en Mevr. J. C. WEIJDEMULLER - FREDERIKS berichten de geboorte van hunne dochter Protéa. Semarang 25-05-1917.
Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië 29-01-1938: BS Semarang. Gehuwd. J.W.F. de GEUS en P. Weijdemuller
(P. de Geus-Weijdemuller † 05-02-2000 Crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27, Bilthoven)
Tjilatjap 17-09-1919 Weijdemuller Ch. C. bruidegom x N. FICKEL
24-03-1920 Weijdemuller Wilhelmina Judith kind
22-09-1920 Weydemuller Leonie Josephine kind
Semarang 14-02-1921 Weydemuller Johan Carel bruidegom echtsch. Nora Susanna FREDRIKSZ
Batavia 17-11-1928 Weydemuller Marie Adolsina bruid x Leendert Gerardus ENGELEN
06-07-1931 Weijdemuller Josephine Charlotta bruid x Abraham Johannes Nanne NAUTA
Batavia 19-11-1933 Weydemuller Adriana Wilhelmina Paulina overledene Malang * Menado ca. 1855 (02-11-1855 Weijdemuller Adriana Wilhelmina Pauline kind)
Soerabaja 29-12-1933 Weydemuller Albert Johan Carel bruidegom x Gerhardine Hermine Lucie SIEFKEN
(Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 21-01-1929) BS BAtavia. Vestiging. Gg. Thomas 12 pav., van Bandoeng)
De Indische courant 21-01-1935: BS Soerabaia 14-18-01-1935 A>J.C. Weijdemuller-Siefken, dochter
07-07-1934 Weijdemuller Jacoba Amelia moeder overledene x Alfred Charles WINCKLER, waarvan: Johanna Carolina WINCKLER * Menado 1858 † Soerabaja 07-07-1934
27-12-1937 Weydemuller Mary Anna overledene krankzinnigengesticht Buitenzorg * Semarang 19-09-1865
12-08-1939 Weijdemuller Sophie Alexandrina Geertrude Gerardine overledene Malang * Tjilatjap ca. 1864, dr. van Johan Carel en Sophia Deighton; e.v. Robbert L.J. van der CAPELLEN
02-04-1941 van der CAPELLEN Robbert Lieve Jaspert overledene Malang e.v. Sophie Alexandrina Geertrude Gerardine Wijdemuller
06-11-1943 Weydemuller Edward Victor Emanuel overledene Canchanbury, Siam * Moeara Tewe, Borneo ca. 1908
10-02-1944 Weijdemuller Amelia Cornelia Thomasia overledene Malang * Menado ca. 1862 e.v. Deighton (overleden)
18-06-1945 Weijdemuller Johanna Carolina overledene Malang * Menado ca. 1868 dr. van Carl Joost Weijdemuller (overleden) en Wilhelmina Wawoeroentoe (overleden) partner van Pelenkahu (overleden) bron: LDS filmnr. 1357951 akte 92


Nakomelingen van (Carel) Joost WEIJDEMULLER - Wilhelmina WAWOROENTOE / WAWORUNTU

overgenomen uit Geneanet amsflyboy, overgenomen uit Waworuntu-Engelen
aangevuld en gecorrigeerd met RANI gegevnes (http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm)

 1. Joost WEIJDEMULLER (Carel Joost)
  * Menado 17-09-1829 (niet in RANI)
  † Menado 30-06-1894 (niet in RANI)
  x Menado 01-09-1861 (RANI 1862 p.21) Wilhelmina WAWOROENTOE / WAWORUNTU, dr. van Zacharias Wawoly Waworuntu ca 1808-1881 en Adolsina Pelenkahu 1822-1892
  * Manado 10-03-1841
  † Menado 25-09-1925
  uit dit huwelijk kinderen:

  1. Wilhelmus Jacob Alfred Zacharias WEIJDEMULLER (Welhelmus J. A. Z. WIJDEMULLER) (Frits)
   * Menado 29-06-1862 (RANI 1863 p.67)

   x 28-01-1893 Amoerang, Menado (RANI 1895 p.306) Josephine Wilhelmina TAMBAJONG
   * Amoerang, Menado 07-02-1870 (RANI 1871 p.247)

   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Annie WEIJDEMULLER
    * Menado 1883

    x Albertus Jelles SOEMOLANG
    * 1885
    † 31-07-1949

    zie ook: Herling Wawo Roentoe Soemolang (Herling WAWOROENTOE SOEMOLANG?) in RANI

   2. Saar A. J. WEIJDEMULLER
    * Menado ca. 1893

    x Menado ca. 1914 Max F. H. TOEMBOEAN / TUMBUAN
    * Menado ca. 1889

   3. Gerard Willem Burghard WEIJDEMULLER
    * Menado 07-08-1897 (RANI 1898 p.401)
    † 's Gravenhage 05-08-1989
    x Soerabaja 29-07-1936 Augustine Eleonora FREDERIKSZ (Guuste), dr. van
    * Poerwokerto, Banjoemas 24-03-1907 (RANI 1908 p.67)

   4. Alfred Karel WEIJDEMULLER
    * Menado 23-04-1902 (RANI 1903 p.84)
    Naturalisatie 11-6-1963 (kantoorbediende te Rijswijk) Kamerstuknummer 7227 Recordnummer 32055
    † 22-04-1980
    x BS Soerabaia gehuwd (De Indische courant 21-03-1939) Evelin EGTER van WISSEKERKE
    *

   5. Joost Frederik Wilhelmus WEIJDEMULLER
    * Menado 27-12-1893 (RANI 1895 p.385)

    x verloofd 17-05-1919 Wilhelmina Frederika WALSEN (Mien), dr. van Bernard Walsen x Menado 06-10-1888 Leonie Wilhelmina Coldenhoff
    Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 19-05-1919 & RANI 1890 p.273
    Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 19-05-1919
    * Amoerang, Menado 05-08-1895 (RANI 1896 p.389)

   6. Jet WEIJDEMULLER
    * Menado (RANI )

    x (1) Jan MATULI
    *

    x (2) Phillip H. CORNELISZ
    *

   7. Anthon Waworendeng WEIJDEMULLER
    * Menado (RANI )

    x Cato PANDELAKI
    *

   8. Ietje WEIJDEMULLER
    * Menado (RANI )

    x Johanis A. J. KAWILARANG (Nani)
    * 1880
    † 1953

   wrsch. ook:

  2. Dolsina Geertruida WEIJDEMULLER
   * Menado 20-10-1864 (RANI 1866 p.69)

  3. Piet Carel Joost WEIJDEMULLER (abus. Piet Carel Joost HEIJDEMULLER in RANI 1895 p.306)
   * Menado 27-04-1866 als Piet Carel Joost (RANI 1867 p.71), opzichter mijnbouw mij “Totok” te Tondano (1898-1905), eigenaar klapperplantage (1905-1907), bendy verhuurder (1907)
   † Menado 10-05-1939
   x (1) Tondano 18-01-1894 (RANI 1895 p.306) Josephina Julienne LANG, dr. van Joseph Lang en Amelia Juliane Weintré.
   (bruidegom Piet Carel Joost HEIJDEMULLER in RANI 1895 p.306)
   * Tondano 1870 (RANI 1871 p.246)
   † Menado 08-02-1909 (niet in RANI); in het kraambed tijdens de geboorte van haar dochter Charlotte Josephine op 08-02-1909, begraven op het Oude Kerkhof voor Europeanen te Menado, oud 39 jaar.
   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Amalia Wilhelmina WEIJDEMULLER (Elly)
    * Menado 06-04-1896 (RANI )
    † Nijmegen 24-10-1966
    x Andries LUMANAUW (Andi), zn. van
    * Menado 09-09-1889 (niet in RANI)
    † Tondano 03-01-1950

   2. Marie Adolsina WEIJDEMULLER (Dé WEYDEMULLER)
    * Menado 07-12-1897 (RANI 1899 p.416) als Maria Adelsina
    † Semarang 06-05-1993
    x Batavia 17-11-1928 (LDS filmnr. 1208811) Leendert Gerardus ENGELEN, zn. van Johan Bernardus Engelen en Wilhelmina Geertruida Elizabeth Lefrandt.
    Bataviaasch nieuwsblad 15-11-1928
    * Kema 07-02-1895 (niet in RANI)
    † Semarang 18-04-1963
    UIT DIT HUWELIJK: Willem Hendrik Arnold Engelen (Willy) * 04-08-1932 † Semarang 1995

   3. Elvire Elisabeth WEIJDEMULLER (Lies)
    * Menado 06-05-1900 (RANI 1901 p.453)
    † Zeist 27-03-1999 bron: Openbare Begraafplaats, de Wheem 10, Zweeloo
    x Ds. Mathijs de KONING, zn. van van Mathijs de Koning en Cornelia Maria de Schnieders.
    * Nederland 12-10-1884
    † 24-01-1953
    UIT DIT HUWELIJK: Theo Karel de Koning x Elsa Mercedes Echobardo, en Cornelia de Koning (Corry)

   4. Caroline Louise WEIJDEMULLER (Lien)
    * Menado 15-02-1903 (RANI 1904 p.94)
    † 's Gravenhage 25-01-1984
    begr. Nieuw Eyk en Duynen, Kamperfoeliestraat 1a, 's-Gravenhage
    x Engelbert NELWAN, zn. van
    * Bitung 13-06-1895 (niet in RANI)
    † 12-09-1965
    begr. Nieuw Eyk en Duynen, Kamperfoeliestraat 1a, 's-Gravenhage

   5. Julienne Mathilda WEIJDEMULLER (Ata)
    * Menado 19-06-1904 (RANI 1905 p.85)

    x S. CAFFIN, zn. van
    * Gorontalo? (niet in RANI)

   6. Rudolf Jozef WEIJDEMULLER (Dolf)
    * Menado 17-07-1905 (RANI 1906 p.88)

   7. Josephine Charlotta WEIJDEMULLER (Lot)
    * Menado 08-02-1909 (RANI 1910 p.112)
    † Arnhem 28-10-1989
    x Batavia 06-07-1931 (LDS filmnr. 1208811) Abraham Johannes Nanne NAUTA (Bram), zn. van Arie Nauta, postbode * Haarlemmerliede c.a. 28-10-1880 en Annetje van Dijk * Nieuwer-Amstel 01-11-1884
    * Spaarndam 10-02-1909; registratie BS Den Haag (gezinskaart) 1913 & BS Spaarndam 1904

    UIT DIT HUWELIJK: Arie Pieter Nanne Nauta * Batavia 01-07-1932
    UIT DIT HUWELIJK: Nanne Nauta * 's-Gravenhage 15-08-1936
    UIT DIT HUWELIJK: Han J. P. Nauta * Soerabaja x Ootmarsum 15-11-1968 (Huwelijksadvertentie CBG VFADNL010740-2 & VFADNL097012-150) met Johanna Wilhelmina (Joke) Boevink * Kampen, dr. van Barend Jan Boevink en Feikje Ubink. Uit dit huwelijk twee zoons: Bert Jan en Steven Martin, beiden geboren in Utrecht.

   x (2) Menado 12-05-1910 (RANI 1911 p.18) Grietje Elisabeth MASSING, dr. van
   * Menado 22-12-1880 (Grietje erk. Menado 27-10-1876, RANI 1878 p.268)
   † Menado 28-11-1972
   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Frederika Carolina Alexandrina WEIJDEMULLER (Rika)
    * Menado 25-02-1911 (RANI 1912 p.73)
    † Menado 11-10-1952
    x Jonathan David RICHARD, zn. van
    * Menado 17-09-1904 (RANI 1905 p.123)

   2. Joost Lodewijk Frederik WEIJDEMULLER
    * Menado 29-06-1912 (RANI 1913 p.134)
    † Menado 18-09-1958
    zie optieverklaring WEYDEMULLER-Joost Lodewijk Frederik-TZ701.txt
    x Menado 24-05-1944 Jet Juliana TULENAN, dr. van
    * Sukabumi 31-03-1922 (niet in RANI)
    † Menado (niet in RANI)
    uit dit huwelijk kinderen (zie optieverklaring WEYDEMULLER-Joost Lodewijk Frederik-TZ701.txt):

    1. Piet Ruben WEIJDEMULLER
     * Menado 21-08-1946, woont 1950 op Jalan Merdekaja 59 Makassar

    2. Grietje Mathilde WEIJDEMULLER
     * Menado 12-03-1949, woont 1950 op Jalan Merdekaja 59 Makassar

   3. Anna Biatra WEIJDEMULLER
    * Menado 06-08-1915 (RANI 1916 p.198)
    † Assen 31-10-1996
    x (1) (gesch.) Frans THUYNS, zn. van
    * Menado 31-03-1914 (RANI 1915 p.197)
    † Menado


    x (2) (gesch.) Wim SPEKMAN, zn. van
    Nieuwe courant 21-12-1948: gehuwd J.C.A. Spekman en A.R. Weijdemuller
    * Menado (niet in RANI)

   4. Olga Laura WEIJDEMULLER
    * Menado 11-03-1918 (niet in RANI)
    † Assen 08-04-1999
    x (gesch.) Hans LEIDELMEIJER, zn. van
    * Menado 13-07-1915 (RANI 1916 p.198 erk.)
    † Assen 04-02-2006

   5. Ully WEIJDEMULLER (Oelie)
    * Menado 09-02-1921 (niet in RANI); woonde 2009 in Menado

    x Ferdinand WINTER, zn.van
    * Menado 11-12-1911 (RANI 1913 p.134)
    † Menado 19-02-1995

  4. Johan Carel WEIJDEMULLER
   * Menado 22-01-1875 (RANI 1876 p.268)
   NL-HaNA 2.10.50 'Oost-Indisch boek', betreffende Europese onderofficieren en minderen in Batavia, 1832-1949 Inschrijvingsnummer 36025 (afb. 266/288): vader: Joost; moeder: Wilhelmina Waworoentoe; * Menado 22-01-1875; 1.635 m. lang; moedervlek voorzijde rechter oxel; 16-05-1893 te Menado vrijwillig geëngageerd voor 6 jaren als fuselier bij het 3e depot bataljon.

   x (1) Lian Nio Lim
   *

   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Johan WEIJDEMULLER
    * Menado (RANI )

   2. Corry WEIJDEMULLER
    * Menado (RANI )

   3. Edy WEIJDEMULLER
    * Menado (RANI )

   x (2) Clamency Nancy RANTUNG
   * Menado 1874

   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Edward Victor Emanuel WEIJDEMULLER
    * Moera-Tewe (Z.O. Borneo) 19-10-1905 (RANI 1909 p.94), Sld. Inf. KNIL
    † Kanchanabury, Siam 06-11-1943; aangifte Batavia 1946 (LDS filmnr. 1603553) als WEYDEMULLER
    begr. Kanchanabury War Cemetery 7 B 46
    monument Arnhem, BIRMA-SIAM en Pakan Baroe Spoorwegen monument, Velperweg 147, 6824MB, Arnhem
    x NN RANTUNG
    *

   2. Guus WEIJDEMULLER
    *

   3. Gijs WEIJDEMULLER
    *

   4. Victorine WEIJDEMULLER
    *

    x NN RUNDENGAN
    *

  5. Frederika H.W. WEIJDEMULLER
   * Menado 1874 (niet in RANI)

  6. Henriette Geertruida Cornelisz WEIJDEMULLER
   * Menado 1876

  7. Willem Burghard WEIJDEMULLER (Wim)
   * Menado 08-12-1878 (niet in RANI)
   † Renkum 27-05-1968 bron: Algemene Begraafplaats Harten te Renkum
   x Menado 08-04-1911 (RANI 1912 p.19) Alexandrina Amelia KARAMOY / KARAMOIJ (Amelia Alexandrina, Elly)
   * Menado 13-08-1890 (RANI 1891 p.356)
   † Wageningen bron: Algemene Begraafplaats Harten te Renkum
   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Margaretha WEIJDEMULLER (Greet)
    * Balikpapan 21-01-1912 (RANI 1913 p.32)
    † Goes 28-10-1994 bron: Begraafplaats Goes
    x NN HOUPPERMANS (Rudy), zn. van
    *

   2. Alexander Burghard WEIJDEMULLER (Burry)
    * Balikpapan 08-03-1913 (RANI 1914 p.39)
    † 18-09-1944
    begr. Zeemansgraf Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru
    zie Japanse krijgsgevangenenkaart

  8. Charles Christiaan WEIJDEMULLER (Tjalie) zie Nakomelingen van Petrus Cornelus Jacobus WEIJDEMULLER - Nelly FICKEL (in RANI ook abusievelijk Fiekel)

   IVc. Nelly FICKEL, dr. van Hendrik Philip Fickel en Johanna Dorothea Triebel, geb. Soerakarta 29 september 1886 [RANI 1887 p.291 als Nellij FIEKEL], overl. Beverwijk 2 augustus 1961 [PK],
   tr 1. Semarang 23 maart 1909 (RANI 1910 p.13 datum 29-03-1909 met Armand Victor Adriaan) Armand Adriaan Victor Hulsthoff, geb. Banjoemas 2 januari 1888; 4 kinderen uit dit huwelijk.
   tr. 2. Tjilatjap 17 september 1919 (RANI 1920 p.41) Charles Cornelis Weijdemuller [PK], geboren Tondano 5 juli 1881 (PK) zn. van Joost Weijdemuller en Wilhelmina Waworoentoe.
   Hij was eerder getrouwd (1) Madioen 06-12-1907 (RANI 1909 p.25) Margaretha van EEDEN; gesch. Djember 02-09-1911 (RANI 1912 p.13)
   (Soerabaijasch handelsblad 12-07-1907)
   Hij was eerder getrouwd (2) Blitar 15-08-1913 (RANI 1914 p.11) Leontine DENNINGER; gesch. Bandoeng 28-05-1915 (RANI 1916 p.118).
   (De expres 02-06-1913)
   Kinderen uit dit huwelijk:
   Wilhelmina Judith WEIJDEMULLER, geb. Padelarang, 24 maart 1920 [RANI 1921 p.55], overl. 15 januari 2011.
   Corry Frederika WEIJDEMULLER, geb. Meester Cornelis 29 juli 1923 (PK), overl. Ouderkerk aan den Amstel 17 september 1963 (PK), tr. Batavia 29 juli 1946 August HOOPER. bron: Begraafplaats Karssenhof, Binnenweg 1A, Ouderkerk aan de Amstel
   (Corrie Frederika Weijdemuller 29-07-1923 17-09-1963 x August Hooper 08-08-1920 22-01-2004
   Frits WEIJDEMULLER


   * Menado 1880

   x (1) Madioen 06-12-1907 (RANI 1909 p.25; gesch. Djember 02-09-1911 (RANI 1912 p.13) Margaretha van EEDEN (Martha)
   *

   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Charles Christiaan WEIJDEMULLER
    * Kediri 27-07-1908 (RANI 1909 p.84)

    x
    *

   x (2) Georgina BROCKHOLZ
   *

   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Jack WEIJDEMULLER
    *

    x
    *

   x (3) Nelly HULSHOF
   * Menado

   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Frits WEIJDEMULLER
    *

   2. Judith WEIJDEMULLER
    *

   3. Corrie WEIJDEMULLER
    *

   Er is verwarring over dr. Nah: 9. Josephina Carolina Engelina of 10. Johanna Carolina:

  9. Josephina Carolina Engelina WEIJDENMULLER (Nah)
   * Menado 08-05-1858 (RANI 1859 p.608) als Josephina Carolina Engelina Weijdemuller

   x Menado 18-08-1883 (RANI 1884 p.219) Herman WENAS
   bruid Josephina Carolina Engelina WEIJDENMULLER
   * Manado 26-02-1843
   † 1921
   uit dit huwelijk kinderen:

   1. Joost Carel Alexander WENAS (Joost Alexander Karel)
    * Tondano 21-05-1884 (RANI 1885 p.266)

   2. Robert Israel WENAS (Fritz?)
    * Tondano 03-06-1885 (RANI 1886 p.315)
    † 1947
    x Lingkan Amelia Helena KAWILARANG
    * 1886
    † 1948

    wellicht ook:

   3. Romana Albertina WENAS
    * Tondano 05-03-1887 (RANI 1888 p.316)

   4. Clara WENAS
    * Tondano 15-09-1888 (RANI 1890 p.344)

   5. Emma WENAS
    * Tondano 12-03-1890 (RANI 1891 p.356)

   6. Frederika Neeltje WENAS
    * Menado 01-01-1893 (RANI 1894 p.391)

    "Emma Neeltje" x Petrus MANDAGI
    *

   7. Stien H. WENAS
    *

    wellicht ook:
    Tondano 25-07-1895 Wenas Poetih Augustina (RANI 1896 p.389)
    Tondano 14-06-1897 Wenas Albert Borghart Lonto (RANI 1898 p.401)
    Tondano 06-03-1899 Wenas Albert Roentoegirot (RANI 1900 p.433)

   Er is verwarring over dr. Nah: 9. Josephina Carolina Engelina of 10. Johanna Carolina:

  10. Johanna Carolina WEIJDEMULLER
   * Menado ca. 1868 (bron: LDS filmnr. 1357951 akte 92)
   † Malang 18-06-1945 als Johanna Carolina Weijdemuller, * Menado ca. 1868
   dr. van Carl Joost Weijdemuller (overleden) en Wilhelmina Wawoeroentoe (overleden); partner van Pelenkahu (overleden) bron: LDS filmnr. 1357951 akte 92
   x Menado 10-12-1885 (RANI 1887 p.241); gesch. Menado 02-11-1899 (RANI 1901 p.365) Frederik Willem PELENKAHU
   bruid Johanna Carolina WEIJDEMULLER
   *


Eddy WEYDEMULLER 11-03-1930 - Leidschendam 10-08-2001, echtg. van H. Th. KRANCHER (bron: )

Chris WEYDEMULLER 1908 1970 62 Brockholz
Hanny BROCKHOLZ 1920 2006 86 Weydemuller
bron: RK Kerkhof, Pastoor Zijlmanstraat, Beneden-Leeuwen

De Preanger-bode 21-01-1916: verloofd M. E. GERSPACH en Ch. C. WEIJDEMULLER, Bandoeng 21-01-1916

zie RANI
18-06-1945 Weijdemuller Johanna Carolina overledene Malang * Menado ca. 1868 dr. van Carl Joost Weijdemuller (overleden) en Wilhelmina Wawoeroentoe (overleden) partner van Pelenkahu (overleden) bron: LDS filmnr. 1357951 akte 92

zie Geneanet amsflyboy, overgenomen uit Waworuntu-Engelen


CBG, Oost-Indische Bronnen; De Oost-Indische bronnen bestaan uit meerdere archieven, namelijk de Weeskamer archieven Ambon en een deel van de collectie Familiepapieren van Bloys van Treslong Prins.

DEIGHTON (1 treffer)

Verzoekschrift van Sophia Deighton aan de resident van Pasoeroean, betreffende de oprichting van een smederij.
Bangil 01-05-1896 archiefnummer: VIBDNI004988
persoonsnamen: Sophia Deighton,


Genealogie Deighton in 2007INN20 p.137

Genealogie van de familie Deighton in Nederlands-Indië en Nederland
samengesteld door Rob Dumas.
De naam Deighton komt oorspronkelijk van het Oud-Engelse dic tun en werd gebruikt als benaming voor iemand die op een plaats woonde dichtbij een dijk (dic). Andere, verwante afleidingen van hetzelfde woord zijn de familienamen Dighton, Ditton, Dutton, Dathan, Dayton, Deyton, Deayton en Deeton. De familienaam 'Deighton' komt van Yorkshire waar twee plaatsen de naam 'Deighton' dragen.
Stamvader van deze inmiddels uitgebreide familie in Nederlands-Indië en Nederland is Thomas (Tom) Deighton, kapitein van de Brik "Elizabeth" de grote vaart. Thomas werd voor het eerst kapitein (gezagvoerder) van dit zeilschip te Soerabaja in 1823; op 22 jan. 1825 was hij huwelijksgetuige te Banda; in 1833 was Thomas Deighton kapitein van de schoener "Sirius" (grootte 50 ton); verschijnt omstr. 1840, varende voor een Molukse handelsfirma, enkele malen voor Doré (aan de westelijke ingang van de Geelvinkbaai in Nieu Guinea); kapitein van de Bark "Rembang" (last 73 ton, waarvan hij zelf de eigenaar was) in 1849-'50; gezaghebber (= kapitein) van het Stoomschip "Koningin der Nederlanden" (1854, eigenaar: Nederlandsch Indische Stoomboot-Maatschappij in Batavia). In 1839 was Thomas als ingezetene ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Soerabaja; van 1836-1847 in Ternate; van 1840-1854 in Menado, tevens van 1846-1859 ingeschreven in Soerabaja. Zijn zoon Edward Anthony Deighton was van 1857-1858 als inwoner ingeschreven in de Burgerlijke Stand (B.S.) te Semarang. Thomas Deighton was van 1857-1859 ingeschreven in de B.S. te Batavia. Mogelijk bezat hij rond 1858 zowel een huis in Batavia, evenals in Semarang, Soerabaja en Menado. Volgens het verhaal dat van de oudere op de jongere generaties Deighton in Nederlands-Indië werd overgeleverd, was Thomas Deighton door zijn vader onterfd na zijn huwelijk met een Indonesische vrouw die volgens de overlevering een Menadonese prinses was.

Genealogie:
I. Thomas (Tom) Deighton, geb. Engeland omstr. 1799, kapitein op het zeevaarttraject Soerabaja-Menado-Banda (1823), overl. verm. op zee in 1859, tr. Semarang 14 okt. 1857 Alexandrina Anthonij, geb. Menado/Ternate tussen 1830 en 1835, overl. Menado 18 mrt. 1892, mogelijk dr. van Moses Anthony die overl. Ternate 23 febr. 1835. Zij verbleef te Menado met tussenpozen van 1848-1852, 1861-1872 en in 1892.
Hij erkende bij de Ternataanse vrouw Rosina, geb. Ternate omstr. 1810, overl. verm. Djokjakarta na 1872 12):
1. Mary Jane Deighton, geb. Ternate 1829-'32, overl. Batavia 13 jan. 1850.
2. Nicolaas Thomas, volgt IIa (tak A, zie 2007INN20 blz. 138).
3. Edward Anthony, volgt IIb (tak B, zie 2007INN20 blz. 139).
4. Sarah Albertine Deighton, geb. Ternate 1840-1841, overl. Batavia 9 dec. 1842.
5. Sophia (Sophie) Deighton, geb. Ternate 28 mrt. 1843, overl. Bangil (?) na 1896. (zie boven)
6. Anna Gerardina Deighton, geb. Ternate 27 jan. 1846, overl. Batavia 2 jan. 1912, tr. Batavia 28 mei 1884 Hendrik Johannes Casper Hulscher, geb. Naarden 13 okt. 1842, schout te Riouw (1875-1877), commies 2e klasse op de algemene rekenkamer te Batavia (1885-1892), overl. Mr. Cornelis (Batavia) 8 mei 1902, zn. van Casper Hulscher en Marretje Westerman.

Uit het huwelijk met Alexandrina Anthonij:
7. Henrietta Deighton, geb. Menado 2 jan. 1848, tr. Menado 16 okt. 1872 Jacob Pieter Witte Vermeulen, geb. verm. Amboina 22 juni 1845, overl. na 1872.
8. Jan Deighton, geb. Menado 10 juli 1849, overl. ald. 184911850.
9. William, volgt IIc (tak C, zie 2007INN20 blz. 142).
10. George Deighton, geb. Menado 16 jan. 1852, ged. Semarang(-kerk) 30 okt. 1857, (get. Rodeus Josephus Stekkinger wonende te Semarang) 16), particulier te Buitenzorg, overl. ald. tussen 1931 en 1938.
11. Alexander Deighton, geb. Semarang 11 apr. 1857, ged. Semarang(-kerk) 23 okt. 1857 (get. Rodeus Josephus Stekkinger, wonende in Semarang) 17), overl. Semarang 27 jan. 1859.

De Indische Navorser dl.32 (20121) p.211.
Thomas Dighton, capt.van het Engels Particulier Schip Upton Castle.


1992INN5 p.178-179: Genealogie Rijkschroeff

VIb (van blz. 174). Rijk Adriaan Rijkschroeff, geb. Amboina 21 febr., ged. ald. 13 maart 1809, opziener van Kema en Liekoepong (Menado) 1844-, eervol ontslagen 1854, 2e luitenant schutterij ald. 1844-, 1e luitenant 1849, eervol ontslagen 1856, vermeld op de inwonerslijst van Menado [1833]-, overl. Menado 16 juli 1863, tr. Menado 1835 Jacoba Frederika Velt, geb. Ternate 9 jan. 1818, overl. Kema 18 febr. 1858, dr. van Willem Velt en Aletta Cornelia Weijdemuller. Uit dit huwelijk worden 9 kinderen vermeld.

zie ook Geneanet duikerke


zie genealogie Coldenhoff:
Hendrik Coldenhoff, zoon van Ary Coldenhoff en Elizabeth de Vlaming,geboren 2 mei 1792 in Vlaardingen en overleden 27 september 1867 te Ternate. Hij huwde:
(1) 2 maart 1828 te Ternate Geertruida Carolina Velt (dochter van Willem Velt en Aletta Weijdemuller) geboren 13 september 1810 en overleden 2 oktober 1834 te Ternate.
(2) 22 maart 1837 te Ternate Louisa Wilhelmina Velt (dochter van Willem Velt en Alletta Weijdemuller) geboren 31 maart 1812 en overleden 17 december 1881 te Ternate.

zie ook Geneanet duikerke


WEIJDEMULLER in https://www.wiewaswie.nl/

Sara Maria Slingerland, e.v. Johan Burchart Wijdemuller, begr. Rotterdam 26-12-1748 (opm.: Lommertstraat vooraan, vervoert na de Goeree op 't kerkhof)

Joan Burghart Weijdemuller * Elben In Het Hessen Casselse, Wed., Woonplaats Vissersdijk
trouwt Rotterdam 14-09/23-10-1749 met: Anna van Dort * Gorinchem, J.d. Woonplaats Vissersdijk

Johan Burgharth Weijdemuller en Anna van Dort laten dopen:
Rotterdam 09-11-1749 Johannes Petrus WEIJDEMULLER; get. Jan Valentijn Hildeweg en Pieternella Deurwater

Burghart Weijdemuller en Anna van Dort laten dopen:
Rotterdam 23-01-1752 Hendrik Weijdemuller

Johan Burghard Weijdemuller en Anna van Dort laten dopen:
Rotterdam 07-01-1753 Hendrik Weijdemuller; get. Hendrijna de Kruyf en Wallang de Badenhuijsen

Rotterdam 04-12-1753 begr. kind van Johannes Burchard Weijdemuller

J.P. WEIJDEMULLER, Oost-Indische testamenten 1781 NL-HaNA 1.04.14/1.04.02 Reg.nr. nt00214 p.337-340/772:
p.337: Heden den 21 December Ao. 1781 boekhouder Johannes Petrus Weijdemuller en deszelfs huijsvrou Johanna Georgina van Raadveld egtelieden
p.340: Dingsdag den 8 Januarij Ao. 1781. geleezen zijnde de mutuele testamentaire dispositie van den overledene boekhouder Johannes Petrus Weijdemuller en deszelfs huijsvrou Johanna Georgina van Raadveld egtelieden

Johan Carel Weijdemuller: NL-HaNA 2.10.50 'Oost-Indisch boek', betreffende Europese onderofficieren en minderen in Batavia, 1832-1949 Inschrijvingsnummer 36025 (afb. 266/288)
vader: Joost; moeder: Wilhelmina Waworoentoe
* Menado 22-01-1875
1.635 m. lang; moedervlek voorzijde rechter oxel.
16-05-1893 te Menado vrijwillig geëngageerd voor 6 jaren als fuselier bij het 3e depot bataljon.


Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine (nt00286)

Weijdemuller Ch.C. Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 937, folionummer: 281 (Register: T1)
Weijdemuller J.C. Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 904, folionummer: 319 (Register: L)
Weijdemuller J.G. Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 931, folionummer: 127 (Register: N1)


VOC: overgekomen brieven en papieren (nt00348)

VOC Hoofdvestiging Beschrijving Jaar

Ternate Kort dagverhaal van den vaandrig militair Johan Pieter Eberhard en boekhouder Johannes Petrus Weijdemuller wegens hunne verrigtingen op Batchian, gedateerd Ternaten 14 Julij 1779. 1779

Ternate Rekening van zodanige noodwendige bekostigingen als er gedurende onze commissie naar Kasiroeta onvermijdelijk zijn bekostigt door den vaandrig militair Johan Pieter Eberhard en boekhouder Johannes Petrus Weijdemuller gedateerd Ternaten 14 Julij 1779. 1779

Ternate Inventaris van zodanige goederen en effecten als er door de ondergetekenden te Kasiroeta, den vaandrig militair Johan Pieter Eberhard en boekhouder Johannes Petrus Weijdemuller, van den ouden koning van Batchian in waren wezen bevonden zijn, gedateerd Kasiroeta den 25 Meij 1779. 1779

Ternate Lijst van goederen afgegeven aan de koning van Batchian, gedateerd Ternaten den 9 September 1779 door J.P. Eberhard en J.P. Weijdemuller. 1779

Ternate Journaal off dagregister gehouden door de ondergetekende commissianten den vaandrig militair Johannes Hertsman en den adsistent Joan Burghard Weijdemuller geduurende de specerij extirpatie te Tobillo en de helfte van de Bogt van Cauw gehorende de landen onder het gebied van Ternaats koning (ontvangen anno 1788) [het lijkt alsof van dit document een of meerdere bladzijden ontbreken]. 1788

Ternate Journaal off dagregister gehouden door de commissianten, den vaandrig militair Johannes Hertsman en den adsistent Joan Burghard Weijdemuller, geduurende de specerij extirpatie te Tobillo en de helfte van de Bogt van Cauw gehorende de landen onder het gebied van Ternaats koning beginnende den 18 October anno 1786 tot en met den 7 Julij 1788. 1788,1786


De Weduwe van Indië : Nelwan-Weijdemuller in indisch4ever

Engelbert Nelwan, geboren 1895 te Bitoeng, Noord-Celebes, overleden 1965 te Den Haag. In Indië was hij werkzaam als klerk te Weltevreden en daarna bij de Billiton Maatschappij, een bedrijf die tin en erts won in mijnen. Dit was tot 1928 toen hij naar Nederland vertrok en daar bleef. In 1913 kreeg hij gelijkstelling en in 1958 te Den Haag werd hij genaturaliseerd. Hij was op dat moment bridge-instructeur. Zijn ouders waren Lodewijk Nelwan en Nelli Karamoy. Het lijkt dat de familie Nelwan van Noord-celebese oorsprong is, regio Menado.

Engelbert huwde in 1935 te Den Haag met Carolina (Lien) Louisa Weijdemuller (1903-1984), ambtenaar op een ministerie in 1958 en eveneens van een familie uit de regio Menado. Haar ouders waren Pieter Weijdemuller en Josephina Lang uit Menado.
Pieter was opzichter mijnbouwmij “Totok” te Tondano (1898-1905), eigenaar klapperplantage (1905-1907) en bendy verhuurder (1907).

Stamvader Johannes Burghardt Weijdemuller werd in 1778 genoteerd als VOC-boekhouder en VOC-soldaat, afkomstig van Ternate. Hij overleed in 1833 te Menado.

De vader van Josephina Lang (in 1909 overleden in het kraambed) was zeekapitein en koopman. Haar opa Jacob Lang zou de stamvader zijn, geboren ca. 1805 in Menado


WEIJDEMULLER in DTB AmsterdamAlmanak 1826 p.A60 Ternate. Raad van Justitie, P.J. Weijdemuller, lid.
Almanak 1830 p.A51 Menado P.J. Weijdemuller, opziener te Tanawanka
Almanak 1830 p.A159 & 1831 p.A163 te Menado: Weijdemuller W., J.P. en J.B.
Almanak 1832 p.A193 & 1833 p.A205 te Ternate Weijdemuller J.G.
Almanak 1833 p.A208 te Menado: Weijdemuller Willem Johannes Petrus en Johan Burghard
Almanak 1833 p.A242 * Ternate (geen datum) Catharina Christina Coenraad Weijdemuller.
Almanak 1833 p.A243 * Menado 21-07-1831 Johan Burghard Weijdemuller.
Almanak 1833 p.A243 * Menado 24-09-1831 Petronella Weijdemuller
Almanak 1833 p.A218 * Ternate (geen datum) Fredrik Weijdemuller
Almanak 1833 p.A219 * 03-12-1832 Menado Aletta Weijdemuller


GRAFSCHRIFTEN CELEBES / MENADO in BRP6 p.41
95. Rustplaats / van / onze geliefde moeder / Petronella Mangindaän / geb. Weijdemuller / geboren te Menado 24 Sept. 1830 / overleden 26 Sept. 1911 / Rust zacht, lieve moeder.

96. Hier rust / J.J. Weijdemuller / geb. Lang / geboren 1-1-1870 / overleden 8-2-1909 / Rust in vrede.

97. Wilhelmina Weijdemuller / geb. 3-9-1890 / overl. 8-5-1913.

GRAFSCHRIFTEN CELEBES / MENADO in BRP6 p.134
Ter nagedachtenis / aan / mijn lieve vrouw / Dien van der Capellen - / Weijdemuller / geb: 1 Mei 1864 / overl: 12 Augustus 1939.

Voorspoedig bevallen van een zoon P. WEIJDEMULLER, geliefde echtgenoot van L. MANGINDAÄN, Tondano 13-02-1868 (Java-bode 21-03-1868)
Tondano (Menado) 13-02-1868 Mangindaan Johan Carel Lambertus (RANI 1869 p.73)

Voorspoedig bevallen van een zoon P. WEIJDEMULLER, geliefde echtgenoot van L. MANGINDAÄN, Tondano 19-06-1869 (Java-bode 24-07-1869) niet in RANI
Menado 24-09-1831 Weijdemuller Petronella kind (RANI 1833 p.243)
Menado 28-03-1866 Weijdemuller Petronella bruid (RANI 1867 p.21)
x Lambertus MANGINDAAN
Menado 27-09-1911 Weijdemuller Petronella overledene (RANI 1912 p.122)

Bataviaasch nieuwsblad 17-09-1926: getrouwd: F. S. Maringka en M. A. Weijdemuller, Mr.-Cornelis, 16-09-1926

Naturalisaties:
Peter Joop WEIJDEMULLER * Soerabaja 30-01-1940, bedradingsmonteur te 's Gravenhage; Datum Koninklijk bericht 12-09-1963 Kamerstuknummer 7301 Recordnummer 31000
Alfred Karel WEIJDEMULLER * Menado 23-04-1902, kantoorbediende te Rijswijk, Datum Koninklijk bericht 11-06-1963 Kamerstuknummer 7227 Recordnummer 32055Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. Deighton
 2. Fisscher
 3. Mangindaan
 4. Matheron
 5. Tumbelaka
 6. Weijdemuller / Wijdemuller / Weydemuller

Terug naar begin

Updated: 28 July 2022

This is an Antenna logo website