Parenteel Abegg - Nederlandsch-Indië

Abegg

Abegg (D)

Abegg (von Schwyz)

Abegg (von Steinen)

klik op bovenstaande kaart voor vergroting.

zie: kaart verspreiding van familienamen in Duitsland.

Abegg (von Schwyz)

Wappenbeschreibung / Blasonierung:
Geviertet, 1 und 4 in Rot silberner Majuskel "A", 2 und 3 in Blau goldener Granatapfel.

Quelle:
Wappen des Kantons Schwyz, von Martin Styger, 1936.

Abegg (von Steinen)

Wappenbeschreibung / Blasonierung:
Geviertet, 1 und 4 in Blau goldener Granatapfel, 2 und 3 in Silber roter Querbalken belegt mit sechsstrahligem goldenen Stern.

Quelle:
Wappen des Kantons Schwyz, von Martin Styger, 1936.
http://www.chgh.net/heraldik/a/ab/abegge.htm

naamsvarianten: Abegk, Abeck, Abecker (Pfalz), Ab Egg,

zie: Start-Geschlechter_files/Abegg.pdf:
Die Abegg im Kanton Schwyz sind ein altes Landleutegeschlecht bäuerlicher Herkunft des Alten Landes Schwyz (Bez. Schwyz).
Sie gehörten von jeher zu den reichsfreien Geschlechtern.
Die alten Landleute dieses Geschlechts waren ursprünglich besonders in den Gemeinden Steinen und Steinerberg eingebürgert, von wo aus Zweige nach Schwyz, Arth, Ingenbohl, von hier ein Vertreter (Fidel Abegg, Uhrmacher) nach Gersau und andere nach Rothenthurm gelangten.

zie: Abegg_(Familienname)

zie: Andreas%20Abegg-Holdener-Familientafel.pdf

CBG: Abegg, Oost Friesland. Bron: 0075. Jaar / pagina: 31 Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien. Ein Deutsches Familienbuch. Charlottenburg, 1889-1970. Limburg a.d. Lahn, Bde. 1-150. [C.B.].


Wellicht nakomelingen van Jacob Abegg, uit Groos Bekkenheijm, die in 1776 met de Willem Frederik als Ondermeester uitvoer; vertrek Kamer van Zeeland 16-01-1776 (Kaap 16-04-1776 tot 03-05-1776); aankomst Indië 13-07-1776. 1794 Overleden in Azië.

Rotterdamse courant 14-06-1796 Van BATAVIA heeft men de volgende Lyst der Gequalificeerde en andere Personen, welken sedert prime January tot ultimo December 1794 overleden zyn, of van welkers overlijden in dat Jaar aldaar tyding ontfangen was. Op Javaas Noord-Oost-Kust: Jacob Abegg, Hospitalier te Semarang.

Rotterdamsche courant 15-03-1817 Blijkens berigten uit Batavia, tot den 2 November 1816, waren aldaar gedaan de volgende benoemingen: Tot Klerken, de Heeren J. R. Abegg,

Bataviasche courant 30-05-1818 Ter Gouvernements Sacretarie. Tot kommiesen. De Heeren J.R. Abegg.

Bataviasche courant 05-06-1819. Advertentie. De ondergeteekende heeft alhier tot zijnen gemagtigden aangesteld, den heer R.S. Abegg. VAN BEUSICHEM VAN DER KOP.

Leydse courant 18-08-1819 & 's Gravenhaagsche courant 20-08-1819 OOST-INDIEN. BATAVIA den 6 Februarij. Bij besluit van Zijne Exc. den Heere Secretaris van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, zijn ter Algemeene Secretaria benoemd. Tot Commies-Expediteur. J.R. Abegg.

Rotterdamsche courant: diverse advertenties; getekend Philip Julius Abegg te Embden.

's Gravenhaagsche courant 22-06-1821 DUITSCHLAND. Emden, den 11 Junij. Heden zijn onder Koninklijke Nederlandsche vlag, uit onze haven gezeild: 25 haringbuizen en hoekers, toebehoorende aan de Noord-Hollandsche Haringvisscherij van Abegg en Comp. te Enkhuizen, die, in gemeenschap met de uit het Koningrijk der Nederlanden uitgeloopene haring visscherij-vloot, deelnemend aan de jagerij, de groote vischerij van dit jaar mede bedrijven, en van de visscherij naar Enkhuizen, de plaats harer tegenwoordige bestemming, zullen terug keeren.

Opregte Haarlemsche Courant 06-08-1822 Familiebericht:

Nederlandsche staatscourant 07-04-1823. 's Gravenhage, den 6 April. Het nieuw provinciaal kollegie van de groote visscherij in Holland is, op dienzelfden dag, des middags ten twaalf ure, plegtig geïnstalleerd en beëedigd door heeren Gedeputeerde Staten dier provincie, en bestaat thans uit de navolgende leden: Wegens de reederij uit Enkhuizen, de heer P. J. Abegg.

Bataviasche courant 14-12-1825 Scheepsberigten. STRAAT-SUNDA. Doorgezeild. Dec. 12 - schip Delhine, van Batavia den 5den december, naar Antwerpen, passagiers de heer Abegg.

Opregte Haarlemsche Courant 01-06-1826. Advertentie ... De Stichter en Directeur der Noord-Hollandsche Haring Visscherij, VAN ABEGG & Co., te Enkhuizen, P.J. Abegg.

Nederlandsche staatscourant 15-06-1826De voorouders van Maria Frederika Schoonheidt

Omdat het onderzoek naar de voorouders van Maria Frederika Schoonheidt was vastgelopen, is nader onderzoek naar deze parenteel uitgevoerd door genealogisch onderzoeksbureau Maarten & Willy Etmans, bekend van de 'Indische' genealogie website RoosjeRoos.
Uitgangspunt voor dit onderzoek was de vraag van wie Maria Frederika Schoonheidt, gehuwd met Paulus Hermanus Barentz, afstamde.
Helaas zijn geen concrete gegevens gevonden wie haar ouders waren. Hoewel het in theorie mogelijk is dat Johan Lodewijk Schoonheidt haar vader was, lijkt ons dit minder waarschijnlijk: Maria zou dan op haar 15e haar eerste kind hebben gekregen (kwam vaker voor) en zelf de dochter zijn van een 19-jarige vader. Op zich allebei mogelijk, maar de combinatie minder waarschijnlijk. Het is eerder aan te nemen dat Johan Lodewijk een broer of neef was van Maria Frederika. Beiden zullen kinderen geweest zijn van Frederik Balthasar of Johan Nicolaas, of van een mogelijk (onbekende) zuster van hen.
Zeker is dat ze een kleindochter geweest zal zijn van Frederik Christiaan Scheijnheijd / Schoonheid uit Thüringen, die, gezien het jaar waarin hij uitvoer voor de VOC, geboren zal zijn voor 1740.


Terug naar begin


Overige fragmenten "Abegg":


 1. ABEGG Balthasar
  *
  x Magdalena Horet
  *
  uit dit huwelijk kinderen:

  1. ABEGG Franz Joseph
   * Schwijtz Zwitserland ca. 1839; CBG Algemeen Politieblad, 1885 p.996 en 1887 p.986.
   † Rheden 02-01-1905Bronnen en vermeldingen "Abegg":

Annales historiques de la révolution française (Volume 13) Auteur: Société des études robespierristes: ...de Schwyz, le révolutionnaire Jean-Jacques Abegg de Horgen ...

zie: Geneanet (Jacobus, Johan Rudolf)

zie: Geneanet

Horgen 8810 Zürich (Switzerland)

Abegg (Famillie). Brandenburg, Hans Christian. Johann Jacob Abegg, 1685-1744: Vorfahren und Nachkommen / Hans-Christian Brandenburg, Michael Müller-Stüler. 370 S., Ill. + Schuber mit Stammbaumübersichten. Meerbusch: Michael Müller-Stüler, 2004.
Verleger: Meerbusch, Wanheimer Straße 4 : M. Müller-Stüler; Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Abegg, Johann Jacob 1685-1744 / Geburtsort Wiedikon, Evang.-Reformierter Pfarrer in Heidelberg; Schweiz. Theologe; Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

CBG: Abegg Oost Friesland Bron: 0075. Jaar / pagina: 31 Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien. Ein Deutsches Familienbuch. Charlottenburg, 1889-1970. Limburg a.d. Lahn, Bde. 1-150. [C.B.].

1989INN2.pdf p.91:
Abegg, Johan Rudolf, oud 19 jaar, zonder beroep vertrekt in 1848 van Utrecht naar Soerabaja. 1989INN2: Robert P. Swierenga, Dutch Emigrants to the United States, South Africa, South America, and Southeast Asia, 1835-1880 : An Alphabetical listing by household heads and independent persons (Wilmington, 1983).

2005INN18.pdf p.12: Javasche Courant, vrijdag l6 juni 1871. Verslag van het Gymnasium Willem III, van 1 Oktober 1869 tot ultimo September 1870
Extern: Abegg, Johan Rudolph 16 jr. (vader: Secretaris van Pasoeroean) studiejaar 3.

ABEGG
Augusta Maria Abegg * Benkoelen 3 april 1859 (RA 1861, 54)
Augusta Maria Abegg † Batavia 20 juli 1861 (RA 1862, 73)
Daniel Abegg * Palembang 17 mei 1864 (RA 1865, 67)
Elize Abegg * Banda 13 mei 1866 (RA 1867, 70)
Elize Abegg † Batavia 30 okt. 1916 (RA 1918, 126)
Ferdinanda Jacoba Abegg, wed. van Johan Lodewijk Schoonheidt † Semarang 19 sept. 1829 (RA 1830, 208)
Johan Abegg * Saparoea 28 mei 1881 (RA 1882, 291) en (RA 1883, 305)
Johan Rudolph Abegg * Z.O.-kwartier Bat. Ommelanden 7 mei 1855 (RA 1856, 483)
Johan Rudolf Abegg † Batavia 14 juni 1888 (RA 1889, 357)
Johan Rudolph Abegg † Amboina 15 dec. 1888 (RA 1890, 410)
Paul Abegg * Padang 9 sept. 1867 (RA 1868, 61)
Paul Abegg † Soerabaja 21 febr. 1887 (RA 1888, 343)
Seneda Abegg * Boelecomba (Bulukumba, Celebes) 27 jan. 1879 (RA 1880, 288)

BRP10 DE BEGRAAFPLAATS "PENELEH" TE SOERABAJA I; Rij C4 E5867 Hier rust / Paul Abegg / geb. 9 Sept. 1869 / overl. 21 Febr. 1887 / R.I.P.

BRP15 3 Novembris 1815 est natus et 1 Februarii 1817 baptisatus Georgius Godefridus, filius legitimus Ariani de Bruijn et Margareta Wilhelmina Greving, conjugum. Susc: Joseph Wilhelmus Sluijter et Jacoba Maria Frederica Abegg.

GHG4GRAF Batavia, begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling X. graf nr.145. Rustplaats / van / M.D. Hartman / A.G. Hartman / A.M. Abegg / J.R. Abegg / en van onze / geliefde echtgenoote / en moeder / E. Bijlaard geb. Abegg / geb. 13-5-1866 / overl. 30-10-1916. (Elise Abegg).

RANI1855 Batavia 01-12-1853 Johan Rudolf Abegg, en Maria Diderika Hartman

RANI1864 PALEMBANG. 1863 Aug. 13 Johan Rudolf Abegg met Paulina Adriana Fisher.


RANI1820: Batavia: J.R. Abegg

RANI1821: Preanger Regentschappen: Johan Rudolph Abegg

RANI1821-1825: Preanger Regentschappen: J.R. Abegg, Pakhuismeester te Tjikao

RANI1850-8 Batavia Abegg, Jr. Johan Rudolph

RANI1854 Algemeene Rekenkamer. Tweede Kommies. Abegg, Jr. Johan Rudolph

RANI1858 Benkoelen J.R. Abegg, fd. notaris, vendumeester, ambtenaar van den burgerlijken stand en kollekteur van het kleinzegel.

RANI1861 Benkoelen J.R. Abegg, eerste kommies

RANI1858-61 Benkoelen J.R. Abegg, fd. notaris, vendumeester, ambtenaar van den burgerlijken stand en kollekteur van het kleinzegel.

RANI1858-61 Ommelanden en buitenposten (van Benkoelen) J.R. Abegg, fiskaal en griffier. Residentie-raad.

RANI1859 kerkmeester, Benkoelen J.R. Abegg

RANI 1861 p.355 lid en secretaris, Subcommissie van Onderwijs, Benkoelen J.R. Abegg

RANI1858-61 Ommelanden en buitenposten (van Benkoelen) J.R. Abegg, griffier. Pangerans-raad.

RANI1863 Palembang J.R. Abegg, secretaris der residentie

RANI1864-1866 Palembang Johan Rudolf Abegg

RANI1867 Banda Johan Rudolf Abegg

RANI1869-70 Padang Johan Rudolf Abegg

RANI1871-73 Pasoeroean Johan Rudolf Abegg

RANI1873 Mr.Cornelis Johan Rudolf Abegg

RANI1876-80 Ooster-distrikten Johan Rudolf Abegg

RANI1879-83 Celebes en onderhoorigheden (Makasser) Johan Rudolf Abegg

RANI1880-81 Celebes en onderhoorigheden (Makasser) Daniel Abegg

RANI1882-83 Saparoea en Haroekoe (Molukken) Abegg jr. J.R.

RANI1901 Palembang 1899 Oct. 4 Martinus Leonardus Bijlaard met Elise Abegg.

RANI1901 Palembang 1900 Juni 2 Marinus Cornelis Plagge met Paulina Adriana Abegg.


1885 Boeloekoemba. Plaatselijke schoolcommissie; Secretaris. ABEGG Johan Rudolf sr.
1885 ABEGG Johan Rudolf jr. Ambtenaren die examen hebben afgelegd voor het notaris-ambt
1885 Agenten, WEES- EN BOEDELKAMERS en SEQUESTRAAT, Saparoea, Amboina
1885 GEWESTELIJK BESTUUR (AMBOINA). Controleur der lste klasse, tevens fd. notaris, Saparoea, Amboina
1885 CONTROLEURS EN ADSP.-CONTROLEURS BUITEN JAVA EN MADOERA Amboina 23-09-1882: Deze personen hebben het examen voor het notarisambt afgelegd, voorgeschreven bij art. 2 der resolutie van 7 Maart 1822 (St. no 11), en art. 15 der ordonnantie van 11 Januari 1860 (St. no. 3).
1885 Plaatselijke schoolcommissie Saparoea, Amboina; Secretaris. J.R. Abegg jr., 24 Maart 1881
1885 ALPHABETISCHE LIJST van de personen, die In de Jaren 1865 tot en met 1884 het examen hebben afgelegd, bedoeld bij art. 4 van het Koninklijk besluit van 10 September 1864: Abegg, J.R. 1874

RANI1922 Ambtenaren der 4de klasse. Abegg, D. b. Batavia 22-03-1908

RANI1908 Abegg, D. verificateur 2e kl., Makasser 28 Maart 1907

RANI1905: Abegg, D. — Verificateur 4e kl. — Probolinggo. J. — Boekh. Petr. Mij Moeara Enim — Palembang. J. — Klerk P. T. d. — Palembang. Wed. Secretaris J. R. — geb. A. P. Fisher — Palembang.

RANI1908: Spek, van der — Wed. Opz. 2e kl. Ws., W. C. van der — geb. S. Abegg — Palembang.

RANI1908-12 Hotels, Logementen en Pensions: Palembang. Wed. J.R. Abegg, geb. S.(lees: A.)P. Fisher. / J.G. Nieuwkerk

RANI1907 Abegg, D. — Verificateur 4e kl. — Batavia
RANI1908-09 Abegg, D. — v — Wl.
RANI1912 Abegg, D. — Verificateur 4e kl. — Wl.
RANI1913-15 Abegg, D. — Ambt. 4e kl. I.U.r. — Panaroekan (ten O. van Soerabaja).
RANI1915 Abegg, D. — Ambt. 4e kl. I.U.r. - (v)
RANI1915 (mutatie onder het afdrukken) Abegg, D. — Ambt. 4e kl. I.U.r., Hoofdbureau — Wl.
RANI1916-22 Abegg D. - Ambt. 4e kl. I.U.r. - Wl. Tjemaralaan 24
RANI1923-25 Abegg D. - Gep. Ambt. 4e kl. I.U.r. - Wl. (A. Rayer)

RANI1912 Abegg, J. — Klerk — Medan
RANI1913-1941 Abegg, J. — Klerk (1925 Hfd. Com.; 1934 Ex Hfd. Com.) Deli Spoor — Medan (G. W. Snellebrand).


RANI1896-97 Bijlaard Marinus, Redjang en Lebong (Kepahiang, Bengkulu, Sumatra)
RANI1898 BIJLAARD M.L. Kauër (Bintoehan). = Kaur Tengah of Kaur Selatan, Bintuhan, Bengkulu, Indonesia
RANI1899- Bijlaard. M.L.—Boormeester, Mij. „Moeara-Enim"—Palembang
RANI1899-1905 BIJLAARD Marinus Leonard, Lematang llir (Moeara Enim). = Lematang, Muara Enim, Sungai Rotan, Sumatera Selatan
RANI1907-09 Bijlaard, M.L. - Boormr. K.N. Petrol. Mij - Palembang (E. Abegg)
RANI1910-16 Bijlaard, M.L. - Boormr. Petrol. Mij - Lahat (E. Abegg)

RANI1913-1922 Cremer W. - Direct. Industrieele Mij Palembang - Palembang (S. Abegg)

RANI1913 Plagge M.C. - Empl. Giesbers en Rozenkranz - Soer., Goebeng (B.A. Abegg)
RANI1916-21 Plagge M.C. - Vertegenw. N.K. Petrol. Mij - Samarinda (P.A. Abegg; 1917 B.A. Abegg)
RANI1924 Plagge A.C. - Ambt. B.G.d. - .... (P.A. Abegg)
RANI1941 Plagge M.C. — Hfd. Vertegenw. Alg. Exploratie Mij. — Sindangteja (P.A. Abegg)

RANI1913 22-06-1912 Willem Cremer met Saneda Abegg

RANI1913 12-07—1912 Ingeschreven huwelijk gesloten te Penang op den 8sten Mei 1912 tusschen Johan Abegg en Gesina Wilhelmina Snellebrand.


Opvarenden VOC met Achternaam: Abeg*

NaamInv.nr.FolioVertrekSchipHerkomstBeroepEindeRedenEindeFunctie
JacobAbegg13217661776Willem FrederikGroos bekkenheijmOndermeester1794OverledenAzieOpvarende
WillemAbega5596561709BennebroekWesepBosschieter1709OverledenKaap de Goede HoopOpvarende

Gegevens van Jacob Abegg uit Groos bekkenheijm
(Bechenheim is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van het district Alzey-Worms. Bechenheim telt 435 inwoners)
Kirchenbücher von Bechenheim F: Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Datum indiensttreding: 16-01-1776
Functie bij indiensttreding: Ondermeester (medische zorg)
Uitgevaren met het schip: Willem Frederik
Maandbrief: Nee
Datum uit dienst: 07-10-1794
Reden uit dienst: Overleden
Waar uit dienst: Azie
Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart
Schip: Willem Frederik
Kamer: Zeeland
Inventarisnummer: 13217 Folio: 66
Vertrek: 16-01-1776
Kaap: 16-04-1776 tot 03-05-1776
Aankomst: 13-07-1776 Batavia


Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand januari 1903, betreffende D. Abegg.
1903 Prabalingga
archiefnummer: VIBDNI000680

Certificaat van ophouding van betaling afgegeven aan J. R. Abegg, betreffende het wachtgeld. Afschrift.
08-02-1870 Batavia
archiefnummer: VIBDNI000700

Joop Abegg * 25-02-1913 Medan (Ind.) Overleden 20-01-1945 Overleden t.g.v. verblijf concentratiekamp x Maryke Tecker
http://srs.ogs.nl/index.php?go=home.slachtoffer&id=602
Abegg Johannes Jacobus Leraar tekenen * 25-02-1913 + Roermond 20-01-1945 Burger; Nederlands ereveld Loenen

Plagge-Abegg Paulina Adriana * 16-10-1877 + Bandoeng, kamp Tjihapit 09-11-1944 Japans burgerkamp; Nederlands ereveld Pandu te Bandung.

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. Abegg
 2. Barentz
 3. Gerverdinck
 4. Schoonheid(t)

Terug naar begin

Updated: 11 January 2011

This is an Antenna logo website