Parenteel van Berck / Berk

Wapen van Berck-Lostadt:

links van Berck (3 zwarte eenden, soms rood gesnaveld); rechts Lostadt (boven: achtpuntige ster; onder: dextrochère)
"ibid. in lapide ceruleo: Ao 1565 den 3 Aprilis sterft Jan van Berck rentmr tot IJselstein. Ao 1557 sterft Margareta van Lostat"
bron: Monumenta, van Buchel, Utrechts Archief.

Wapen van Berck:

in blauw en in een gouden schildhoofd drie zwarte eenden (soms rood gesnaveld)
bron: Heraldische Databank, CBG.

Wapen van Weede:

in zilver zes rode lelies (3-2-1).
bron: Heraldische Databank, CBG.

zie: STAMLYST VAN HET GESLAGT VAN VAN BERCK in: Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen- Boek Vol.I. p.50, Abraham Ferwerda, Jacobus Kok - 1785 (en transcriptie)
en in Adelyk en aanzienelyk wapenboek van de zeven provinciën Volume 3 door Abraham Ferwerda, 1772
Deze laat de genealogie Berck aanvangen met Jan de Berck - Margareta van Lostadt.

Genealogie Frijkenius, door Mr. F. DANIËLS in: Nederlandse Leeuw jrg. 53 (1935) p.201-216 (zie transcriptie).

van WEEDE: Benoemd in de Utrechtsche ridderschap 1815, erkend 1816. NA 1939 Jrg.37 p.341. Stamreeks in NA 1927 Jrg.25 p.411; genealogie (De eerste generaties van het geslacht van Weede, door W. Wijnaendts van Resandt) in De Ned. Leeuw, 1926, kolom 129-135; 1928, kolom 193-202 en kolom 308; 1929, kolom 88.

zie de Navorscher 1888 jrg 38 p.595-6 (pdf p.599/768):

v. Berck (XXXVIII, 241), enz. Eene vrij volledige genealogie van dit Utrechtsch geslacht komt voor in een der werken van Fahne (Geschichte der Westphalischen Geschlechter of Herren und Freiherren von Hövel). Een uittreksel daarvan in mijn bezit, is ter beschikking des vragers.

FAHNE, Anton, Die Herren und Freiherren v. Hövel nebst Genealogie der Familien, aus denen sie ihre Frauen genommen, (Geschichte von hundert rheinischen, westphälischen, niederländischen und anderen hervorragenden Geschlechtern), Komplett digitalisiert in der UuLB Düsseldorf:

Band 1.1, Geschichte der verschiedenen Familien von Hövel, Cöln, 1860. Digitalisat der ULB Düsseldorf
Band 1.2, Geschichte und Genealogie derjenigen Familien, aus denen die Herren von Hövel ihre Frauen genommen haben, Cöln, 1860. Digitalisat der ULB Düsseldorf, Digitalisat des Göttinger Digitalisierungszentrums
Band 2, Urkundenbuch, Cöln, 1856. Digitalisat der ULB Düsseldorf
Band 3, Gotthard V. von Hövel, Chronik und Hintertreibung eines Schandgedichts, sammt der Abdankungsschrift seines Vetters Gotthard VIII. von Hövel, Cöln, 1856. Digitalisat der ULB Düsseldorf


 1. van BERK / BERCK Jan [Kw.60168]
  * , Raad te Utrecht, Rentmeester van de landen van IJsselstein.
  † 03-04-1565
  Inscriptiones Van Buchel p.133: Anno 1565, den 3 aprilis, sterft Jan van Berck, rentmeester tot Iselstein. Anno 1557 sterft Margareta van Lostat.
  x (1) Margaretha van LOSTADT [Kw.60169] (Margreta van Lostat, Lohstadt), dr. van Claes van Lohstadt (Benschop 1510-) en NN Willemsdr.
  *
  † 1557
  Inscriptiones Van Buchel p.133: Anno 1565, den 3 aprilis, sterft Jan van Berck, rentmeester tot Iselstein. Anno 1557 sterft Margareta van Lostat.
  uit dit huwelijk 3 kinderen:

  1. van BERCK Nicolaas
   * , Canunnick van St. Jan te Utrecht, 06-04-1582 geëligeerde Raad der Staten 's Lands van Utrecht, wordt 1586 verlaten van zyn Ampt, 19-10-1588 weder beschreven, wert 03-07-1611 weder verlaten, en wierd 1618 Burgermeester der Stad Utrecht.

   x Barbara van WARMELO
   kinderloos ("sterft zonder Oir").

  2. van BERCK Gysbert
   * , Capitein, en Scholtes der Stadt Rheenen.

   x Anna van RENESSE
   kinderloos ("sterft zonder Oir").

  3. van BERK / BERCK Jacob Jansz [Kw.30084]
   *

   x Petronella (vlg. Ferwerda & Kok) de VREE [Kw.30085] (Gerrichgen !), dr. van Cornelis Jansz de Vree en Margaret(h)a Vuisting (Vustingh).
   *

   inv.nr.U003a010 akte 54 06-08-1593: Testament. Testateur: Cornelis Jansz de Vree, geh. met Margareta Makelum Vuystincx Beroep: tinnegieter Woonplaats: Utrecht, Lyndtmerckt Erfgenaam: kinderen van Gerrichgen NN, zyn dochter, geh. met Jacob Jansz van Berck. op last van lyftocht echtgenote Gerrichgen NN ontvangt legitieme portie en na de dood van echtgenote van testateur de lyftocht aan de goederen die haar kinderen erven Jacob Jansz van Berck, vettewarier en burger te Utrecht

   uit dit huwelijk 3 kinderen:

   1. van BERCK Anthonius (Anthonij)
    * , Schout van 't Goy en Hoogelanden
    † 04-08-1652
    x (1) Wynanda VEDERMAN (Weintjen Veddermans)
    *

    uit dit huwelijk 1 kind:

    1. van BERCK Catharina
     *
     † 08-10-1700
     x Utrecht 16-05-1643 Anthony de REUVER
     * , Rentmeester van St. Servaas te Utrecht

    x (2) Utrecht 00-00-1629 inv.nr.94 p.329 Susanne de REUVER
    *

   2. van BERCK Jan
    * , Schout van Leusden

    x Everarda NN
    *

    uit dit huwelijk 1 kind:

    1. van BERCK Cornelia
     *

     x Amersfoort 16-10-1647 Marcelis van WOLFSWINCKEL (Marcellis Wolfswinkel), zn. van Johan (Jan) Wolfswinkel (Johan Marcelisz (Jan Celen) van Wolfswin(c)kel) en Maaike van Langelaar
     *

   3. van BERK / BERCK Nicolaas [Kw.15042]
    * ; Heere van Kiesdorp en Mydrecht, 1596 Canunnic, 1631 Decan van St. Jean te Utrecht, 05-08-1618 geëligeerde Raadt der Staten 's Lands van Utrecht, en 11-09-1615 (door het overlyden van Jacob van Asch van Wyck) Praesident der Staten 's Lands van Utrecht.
    † Utrecht 31-10-1652
    x Utrecht 04-07-1614 van HEURN Isabella [Kw.15043], dr. van Johan van Heurn / Heurnius, Professor in de Medecynen te Leiden, en Christina Beijer.
    * Leiden 03-09-1594
    † Utrecht 12-04-1662; begr. 14-04-1662
    uit dit huwelijk 11 kinderen:
    inv.nr.U021a014 akte 37 20-04-1647 Codicil: hun zoon Johan van Berck wordt in legitieme portie gesteld wegens ongehoorzaamheid. Eerste partij: Nicolaes van Berck x Isabella van Heurn Beroep: geëligeerde raedt van de staten van Utrecht Woonplaats: Utrecht, Nieuwegrafte by St. Catharynenbrugge zie: testament d.d. 25-1-1640 voor notaris G. Vastert
    inv.nr.U021a017 akte 33 09-02-1650 Codicil: institutie van hun zoon Johan van Berck in legitieme portie vervalt, hy zal filiale portie ontvangen; tevens vervalt bepaling inzake inbreng door genoemde zoon
    inv.nr.U021a019 akte 159 08-10-1652 Codicil: zoon Niclaes van Berck wordt in legitieme portie gesteld hy dient de boedel schadeloos te houden inzake borgtocht, door comparant voor hem gepresteerd voor uitoefening van het schoutambt van Galecop; met benoeming van Andries van Wyck, oud-burgemeester van Utrecht, tot executeur en voogd in plaats van † Anthoni van Berck, broer benoeming van Johannes Heurnius, raad ordinaris in hof van Utrecht, blyft van kracht. Eerste partij: Nicolaes van Berck x Isabella van Heurn Beroep: geëligeerde raedt in de staten van Utrecht Woonplaats: Utrecht, Nieuwegraft

    1. van BERCK Johannes (Jan)
     * 23-07-1615
     † 04-03-1624

    2. van BERCK Jacobus (Jacob)
     * 1616
     † 1616

    3. van BERCK Jacobus (Jacob)
     * 1618; Heer van Kiesdorp en Mydrecht, Canunnic en Thesourier van St. Jan, Griffier 's Hofs van Utrecht.
     † 09-03-1687
     x 07-02-1673 Anna UTEN BOGAARD, dr. van Pieter Uten Bogaard, Raad der Stadt Utrecht en Rentmeester van 's Lands Ordre, en Juffrouw Maria le Petit.
     † 11-08-1693
     uit dit huwelijk 3 kinderen:

     1. van BERCK Jacob
      * Utrecht 1637, Canunnic van St. Pieter te Utrecht, Raad ter Admiraliteit van Zeeland
      † Utrecht 30-06-1665
      x Zeist 21-09-1656 Anna Maria d'ABLAING
      * Utrecht 17-11-1635
      † Vaslingen [Vassingen?] 30-12-1668
      uit dit huwelijk 4 kinderen:

      1. van BERCK Isabella Maria
       ~ 1656
       † 19-04-1658

      2. van BERCK Daniel
       ~ , Raadt in de Vroedschap en Scepen der Stad Utrecht
       † Utrecht 04-05-1718
       x de Bilt 01-11-1688 Anna Clara de la TOUR
       ~
       † Utrecht 22-08-1728
       uit dit huwelijk 4 kinderen:

       1. van BERCK Jacob
        ~ Utrecht 19-08-1689
        † Utrecht 19-08-1691

       2. van BERCK Geertruid
        ~ Utrecht 20-07-1691
        † den Briel 19-03-1724
        x 21-04-1711 Mr. George Meinard van BUEREN, zn. van Mr. Meynard van Bueren, Secretaris van den Ed. Hove Provinciaal van Holland etc. en Vrouwe Susanna Brest.
        ~ , Secretaris en Ontvanger der Stadt Brielle

        uit dit huwelijk 6 kinderen:

        1. van BUEREN Meinard
         * 1712
         † 1712

        2. van BUEREN Mr. Meynard
         * Utrecht 05-05-1713, 1737 Raadsheer in den Hove van Vianen, Ao. 1741 Raadt, Schepen, Cameraar en 17.. Burgermeester te Utrecht, Gecommitteerekenkamer der Staten Generaal etc.

        3. van BUEREN Jacob
         ~ Utrecht 1714, Lieutenant ter Zee ten dienste dezer Landen
         † 's Hage 21-11-1736 ongehuwd.

        4. van BUEREN Jan
         * 24-08-1715, Vaandrig ten dienste deezer Landen
         † 13-08-1744 ongehuwd

        5. van BUEREN Alard Daniel
         ~
         † jong gestorven

        6. van BUEREN Susanna Alida
         ~
         † sterft jong

       3. van BERCK Anna Maria Clara
        * Utrecht 11-10-1692
        † na 08-01-1774 (vermoed. te Wijk bij Duurstede vóór 1776)
        x Utrecht (Buurkerk) 10-03-1717 Mr. Symen Hendrick FRYKENIUS (Simon Hendrik Frijkenius), zn. van Bartholdus Frykenius en Sara van Thiel
        ~ Vianen 01-05-1690, iur. stud. te Leiden 31 Mei 1706, advocaat voor den Hove van Holland 1709 te Delft, later voor den Hove van Utrecht, poorter te Utrecht 17 Maart 1719, commissaris der Aalmoessenierskamer 1724 en superintendent van het St. Anthonigasthuis ald. 1737
        † Utrecht 26-10-1769, begr. Delft (Oude k.) 01-11-1769 (nalatende 3 meerderj. kinderen),
        zie Genealogie Frijkenius, door Mr. F. DANIËLS in: Nederlandse Leeuw jrg. 53 (1935) p.201-216.
        Archief Utrecht U220a005 Aktenummer: 159 dd 29-04-1762 Borgtocht - voor Lambertus Bernardus Frykenius, raad in de vroedschap en schepen van Wyk by Duurstede, voor enige klederen, hem nagelaten door Simon Hendrik Frykenius; Belanghebbende: boedel Anna Claria Maria van Berck, wed. Simon Hendrik Frykenius
        Archief Utrecht U236a002 Aktenummer: 49-1 dd 17-06-1761 Overdracht - van obligaties en contant geld uit de nalatenschap van Sara van Thiel, in leven gehuwd met Bartholdus Frykenius, door haar zoon Simon Hendrik Frykenius op last van fideïcommis bezeten geweest
        Verwijzingen: testament d.d. 29-11-1719 voor notaris G. de Cretser te 's-Gravenhage procuratie d.d. 25-4-1761 voor notaris Willem van Vloten procuratie d.d. 29-4-1761 voor notaris J.J. Kruyder
        uit dit huwelijk 8 kinderen:

        1. FRIJKENIUS Lambertus Bernardus
         ~ Utrecht (Catharijnekerk) 28-12-1717, raad, schepen en burgemeester van Wijk bij Duurstede
         begr. Wijk bij Duurstede (in de kerk) 18-10-1808
         x ondertr.Utrecht (met attestatie naar buiten) 07-01-1746 Anna Catharina RADEMAKER, dr. van Mr. Johan Rademaker en Debora van Lobbrecht.
         ~ Utrecht Utrecht (Domkerk) 29-10-1723
         † na 26 Mei 1772 (vermoed. te Wijk bij Duurstede voor 1776)
         uit dit huwelijk 8 kinderen:

         1. Simon Hendrik FRIJKENIUS
          ~ Utrecht (Catharijnekerk) 28-03-1747
          † Batavia 06-06-1797 begr. Tanah Abang
          zie: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW)
          zie: Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa): FRYKENIUS (Simon Hendrik) was Kapitein ter zee bij de Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier, en werd in 1791 met nog drie anderen als Commissaris-Generaal in buitengewoone zending... meer...
          zie: DBNL: .... Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburg(h) ontving ... de opdracht om met den kapitein ter zee Simon Hendrik Frykenius, de bezittingen der maatschappij in Afrika en Indië te bezoeken en, in overleg met den G.-G. Mr. W. Alting en den Directeur-Generaal Mr. H. van Stockum, na te gaan wat er zoude kunnen worden gedaan, 4 Nov. vertrok hij met Frykenius naar Texel, vergezeld van een secretaris Eduard Daniëls [neef van Frykenius; volgt hieronder], oud-boekhouder van het Preparatoir besogne (het 17 Febr. 1786 op voordracht van Holland door de Algemeene Staten in het leven geroepen vijfde departement der O.I.C., bestaande uit zes bewindhebbers uit Amsterdam, dat het eerst van de uit Indië gekomen correspondentie moest kennis nemen) en twee geheim-schrijvers (zijn broeder Johannes Jacobus en Frederik Otto de Bruyn) en ving van daar met het fregat ‘Amazoon’, begeleid door het fregat ‘Scipio’ en de brik ‘Comect’ zijn reis aan.
          Door allerlei tegenspoed opgehouden, bereikte hij pas 18 Juni van het volgende jaar Simonsbaai en kon hij eerst, na over land naar Kaapstad te zijn gereisd, met Frykenius 3 Juli het hoogste gezag in handen nemen. 24 Sept. 1793 zette hij zijne reis voort, na het bestuur der Kaapkolonie te hebben overgegeven aan Abraham Josias Sluysken, oud agent der Comp. op Surat, die op zijn reis naar het moederland de Kaap aandeed, daar de Gouverneur v.d. Graaff 24 Juni 1791 naar hier was ontboden en diens plaatsvervanger Johannes Isaac Rhenius hem minder geschikt voorkwam.

          x Utrecht (Domkerk) 19-11-1780 Anna Elisabeth HOOFT, dr. van Mr. Jan Jacob, heer van Maelstede en Anna Maria Susanna Frijkenius voornoemd.
          ~ Bunnik 28-12-1749
          † Utrecht 07-04-1833
          uit dit huwelijk kinderen:

          1. Anna Catharina FRIJKENIUS
           * Thamen aan den Amstel (Uithoorn) 26-02-1781 ~ ald. 04-03-1781
           † Leiden 05-04-1855 akte 485; vlg. Nederlandse Leeuw jrg. 53 (1935) p.211 † Leiden 06-04-1855
           x (1) Utrecht (Domkerk) 23-05-1809 Hendrik BERKHOFF, zn. van ds. Gerrit Berkhoff en Maria Wilhelmina Rijgerbos.
           ~ Oegstgeest 30-10-1782, controleur, chef van den Actieven Dienst der Convoyen en Licenten te Beaumont (Henegouwen) in 1817 en bij zijn overlijden controleur der in- en uitgaande rechten en accijnzen te Vaals
           † Vaals 08-06-1820
           x (2) Utrecht 27-07-1820 Carel Jurjen Jan van INGEN, zn. van Jurrien Jan van Ingen en Swaantje Hendriks Beving; wedn. van Beurtge Tromp.
           ~ IJzendijke 18-09-1778
           † Utrecht 04-10-1833
           x (3) Sassenheim 29-04-1836 akte 3 Willem Burchard HUIJGENS, zn. van Ds. Willem Huygens, predikant te Hellevoetsluis en Anna van Dalem; wedn. van Adriana Jacoba Hooft, volle nicht zijner tweede echtgenoote; Willem Barchard Huijgens is weduwnaar van: Adriana Jacoba Hooft. Anna Catharina Frijkenius is weduwe van: Karel Jurjen Jan van Ingen.
           * Hellevoetsluis 06-03-1780 ~ 12-03-1780, iur. stud. te Leiden 30 Sept. 1799, schout en secretaris van Sassenheim 1811, griffier vredegerecht te Noordwijk 1811, burgemeester van Sassenheim 1826-‘52
           † Oegstgeest 12-03-1864

          2. Jan Jacob FRIJKENIUS
           ~ Utrecht (Domkerk) 14-02-1783, stud. ald. 17 Aug. 1799, advocaat voor den Hove van Utrecht 1806, kanunnik in het kapittel van Oud-Munster, diaken Waalsche gemeente te Utrecht 1806.
           † Utrecht 16-02-1807, begr. Geertekerk

          3. Simon Hendrik FRIJKENIUS
           ~ Enkhuizen 09-10-1785
           begr. Enkhuizen (Westerkerk) 21-06-1789

          4. Hendrika Elisabeth FRIJKENIUS
           ~ Enkhuizen 17-06-1791
           † na 1 Mei 1868 (vermoed. te Wiesbaden of Höchst am Main)
           x Anthony Hendrik Gijsberti HODENPIJL, zn. van Paulus Hodenpijl en Hester Christina de Sausin
           * Schiedam 03-05-1793 ~ Schiedam 14-05-1793, koopman
           † Bingen am Rhein 26-09-1847

         2. Jan Rademaker FRIJKENIUS
          ~ Utrecht (Domkerk) 16-10-1748
          † Utrecht 16-10-1817
          x Utrecht (Jacobikerk) 23-09-1779 (ondertr. Utrecht 07-09-1779 met geboden te Deventer) Jacoba Cornelia du PRÉ (Du Pree, Dupré), dr. van Abraham Adamsz. en Elisabet Hendrika Vastrik.
          * Utrecht (Jacobikerk) 06-07-1763
          † Utrecht 24-07-1848
          uit dit huwelijk kinderen:

          1. Jan Jacob FRIJKENIUS
           * Utrecht 21-06-1779 ~ Westbroek 03-10-1779, werkte als klerk bij Nots. van Buuren te Utrecht in 1797, komt voor als “schietschuitschipper van “Amsteldam” in 1806
           † Utrecht 30-11-1847 akte 1887
           x Utrecht 10-07-1816 Cornelia Charlotte Florentina FEITH, dr. van Frederik Gijsbert Feith en Anna Aletta van Westrenen.
           ~ Utrecht (Domkerk) 23-07-1783
           † Utrecht 01-04-1848

          2. Hendrik Abraham FRIJKENIUS
           ~ Utrecht (Jacobikerk) 31-08-1780
           † Utrecht 08-12-1780 begr. Utrecht (Jacobikerk) 11-12-1780

          3. Hendrik Anna FRIJKENIUS
           ~ Utrecht (Jacobikerk) 14-09-1783
           begr. Utrecht (Jacobikerk) 06-10-1783

          [de volgende kinderen worden alleen genoemd in NL 1935 p.209]:

         3. kind FRIJKENIUS
          ~
          † Utrecht 30-06-1762 begr. Nicolaikerk

         4. Anna Maria Susanna FRIJKENIUS
          ~ Utrecht (Catharijnekerk) 18-08-1754
          † Amsterdam 02-04-1827
          x Utrecht (Catharijnekerk) 22-05-1783 (ondertr. Amsterdam 02-05-1783) Hendrik SCHALLIG, zn. van Jan Anthony en Marie Elisabeth Aschof.
          ~ Amsterdam (Luth. kerk) 09-09-1769, makelaar
          † Citadel van Antwerpen 24-11-1812
          uit dit huwelijk kinderen.

         5. Daniel van Berck FRIJKENIUS
          ~ Wijk bij Duurstede 07-10-1766
          † vóór 1804
          x Arnhem (Groote kerk) 26-09-1779 (ondertr. ald. 26 Aug. met procl. te Lillo) Catharina van der HOEK, dr. van Johan en Hendrika van Dorsten.
          ~ Arnhem 10-08-1760
          Uit dit huwelijk 2 kinderen: 2 kinderen, vermeld op de conduitelijst huns vaders van 1 Jan. 1786. Te Arnhem zijn zij niet gedoopt; evenmin zijn zij gedoopt en begraven te Zutphen, waar de vader in garnizoen lag. Evenals deze waren zij althans vóór 1804 overleden blijkens een door eede bevestigde verklaring van hun grootvader aangaande zijn descendenten, die aan het einde van den jare 1803 nog in leven waren.

         6. Pieter FRIJKENIUS
          ~ Wijk bij Duurstede 24-09-1768 (getuigen ‘s kinds oom en tante Pieter van Spal en Debora Rademaker)
          luit. ter zee ter Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier 1780, eerste schrijver aan boord ‘s Lands Fregat van oorlog “Enkhuyzen” (onder commando van kapt. S. H. Frijkenius, zijn broeder) op diens reis naar West-Indië 1780-‘84.
          † Oost-Indië vóór 1804

         7. Adrianus FRIJKENIUS
          ~ Wijk bij Duurstede 27-01-1761
          † vóór 1804 (waarsch. te Wijk bij Duurstede vóór 1776)

         8. Adriana Margaretha FRIJKENIUS
          ~ Wijk bij Duurstede 06-03-1763
          † Amsterdam 16-11-1828
          x Amsterdam (Waalsche kerk) 09/26-11-1787 (DTB 632, p.470) Gabriel BURIJ, zn. van Jean Philippe en Lena Dilhoff.
          * Amsterdam 14-12-1762 ~ Amsterdam (Waalsche k.) 23-12-1762, poorter van Amsterdam 09-01-1787, koopman, makelaar

          uit dit huwelijk kinderen. (enkele abusievelijk als Burg in WieWasWie overgenomen)

        2. FRIJKENIUS Jacob Johannis
         ~ Delft (Gasthuisk.) 06-08-1719
         † jong

        3. FRIJKENIUS Sara Maria Catharina
         * Utrecht (Jacobikerk) 16-02-1721
         † na 08-06-1765
         x Ravenstein 27-08-1739 Carel DANIËLS, zn. van Edward Daniëls en Sara Jacoba Lesjeer.
         * Amsterdam 08-05-1718; Kolonel Inf., gepens. als extra-ord. generaal-majoor 1795
         † Utrecht 28-12-1801 (begr. Jacobikerk)
         Zij sloten, daar de nog aanhangige echtscheidingsprocedures voor het Hof van Utrecht en den Hoogen Krijgsraad "zeer tardieus en ruineus” waren gebleken, een onderlinge overeenkomst van scheiding van mensa, thoro et bonis voor Nots. Mr. A. van Goudoever te Utrecht 6 April 1761.

         uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

         1. Eduard DANIËLS
          * Utrecht 21-09-1746

         2. Eduard DANIËLS
          * De Meern 26-01-1749

        4. FRIJKENIUS Johanna Elisabeth
         ~ Utrecht (Jacobikerk) 18-06-1722
         † Utrecht 11-09-1722, begr. Janskerk.

        5. FRIJKENIUS Johannes Bartholdus
         ~ Utrecht (Jacobikerk) 19-09-1723
         † Utrecht 21-11-1723, begr. Janskerk.

        6. FRIJKENIUS Anna Maria Susanna
         ~ Utrecht (Jacobikerk) 02-09-1726
         † Utrecht 16-06-1806, begr. Geertekerk.
         x (1) Doorn 30-04-1746 (ondertr. Utrecht 19-04-1746) Jan Jacob HOOFT, zn. van Johannis, heer van Maelstede, en Elisabeth Vattelet.
         ~ Gorinchem 06-01-1720; heer van Maelstede (bij Hulst), iur. stud. te Utrecht 1743, advocaat voor den Hove van Utrecht 1744, poorter ald. 28-01-1746, thesaurier van het kapittel van Oud-Munster, notaris te Wijk bij Duurstede 1760.
         † Utrecht, huize Puntenburg, 27-09-1760, begr. Nicolaikerk
         uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

         1. Anna Elisabeth HOOFT
          ~ Bunnik 28-12-1749
          † Utrecht 07-04-1833
          x Utrecht (Domkerk) 19-11-1780 Simon Hendrik FRIJKENIUS, zn. van Lambertus Bernardus Frijkenius en Anna Catharina Rademaker
          ~ Utrecht (Catharijnekerk) 28-03-1747
          † Batavia 06-06-1797 begr. Tanah Abang
          uit dit huwelijk kinderen.

         x (2) relatie met Willem Bartholomeus van den SANTHEUVEL, zn. van
         *

         uit deze relatie:

         1. Hendrica Sabina FRIJKENIUS
          * 27-02-1764 ~ Utrecht (Roomsche k. in de Heerenstraat) 30-03-1768 (“Hendrica Sabina illegitima filia Wilhelmi Bartholomaei van den Santheuvel et Annae Mariae Susannae Frijkeneus, suscepit Jacoba van Swol, est nata 27 Febr. 1764”)
          buitenregentes van het weeshuis te Batavia in 1788
          begr. Batavia (Holl. kerkhof) 19-02-1794
          uit haar huwelijk met Ds. Daniel Borgstein, predikant te Batavia, kinderen.

         x (3) Thamen aan den Amstel (Uithoorn) 17-11-1766 Jacob Langerak OOSTERLAND, zn. van Ds. Abraham Oosterland en Geertruyda Lambert
         ~ Delfshaven 03-03-1734, iur. stud. te Leiden 17 Juni 1764 en te Utrecht 1761, advocaat voor den Hove van Utrecht 1761, poorter te Utrecht 9 Dec. 1762, notaris te Uithoorn 1766 en te Utrecht 1780
         † Utrecht 02-02-1796, begr. Geertekerk

        7. FRIJKENIUS Bartholdus Johannes
         ~ Utrecht (Jacobikerk) 03-04-1727
         † Utrecht 29-10-1727 begr. Janskerk

        8. FRIJKENIUS Bartholdus
         ~ Utrecht (Catharijnekerk) 12-04-1729
         † Utrecht 24-05-1729 begr. Janskerk

        9. FRIJKENIUS Hironimus Cornelius [niet genoemd in NL 1935 p.209]
         * 1730

       4. van BERCK Jacob
        ~ Utrecht 1694, 1723 Raadt in de Vroedschap, Schepen, en 17... Burgermeester der Stadt Utrecht, Hoogheemraad van de Leckedyk Bovendams, Gecommiteerde ter Admiraliteit van de Maze, mitsgaders van 't Noorderkwartier etc.
        † Utrecht 24-07-1762, hy was de laatste Manlyke Oir der familie van Berck, en werd begraven in de Janskerk te Utrecht, alwaar zyn Wapenschild op zyn Kift gebroken en met hem in 't Graf gelegd is, en de Rouwkast met deeze agt Kwartieren opgehangen: Berck De la Tour D'Ablaing De With Utenbogaard Bequin Strick De Staaze
        x (1) Utrecht 16-08-1728 Aletta Maria van ASCH van WYCK, dr. van Mr. Anthony van Asch van Wyck, Heer van Prattenberg, Canunnic van St. Pieter te Utrecht, Gecommiteerde Raadt ter Admiraliteit van Frieslandt, Raadt en Schepen der Stadt Utrecht, Hoogheemraad van de Slaperdyck, mitsgadres Controlleur en Postmeester Generaal van Zyne Keizerlycke en Catholyke Majesteits Oostenryksche Nederlanden, en van Vrouwe Clara Jacoba Brouwer, die een dochter was van de vermaarde Heer en Mr. Hendrick Brouwer, Raadt, Schepen, Burgemeester en Hooft-Officier der Stad Leiden etc.
        ~
        † Driebergen (Buitenplaats Sparrendaal) 13-05-1732
        uit dit huwelijk 2 kinderen:

        1. van BERCK Daniel Hendrik
         * Utrecht 04-04-1729

        2. van BERCK Hendrick Maurits
         * Utrecht 10-01-1731
         † Utrecht 29-01-1731

        x (2) Enkhuizen 1733 Cornelia SCHUIFT, Weduwe van de Heer Burgermeester Staack
        ~
        † 1735
        x (3) Susanna de LEU de WILHEM, dr. van Constantyn Cornelis de Wilhem, Heer van Abcoude en Baambrug etc.
        ~

        uit dit huwelijk 3 kinderen:

        1. van BERCK Maria
         * 00-08-1739
         † 00-08-1739

        2. van BERCK Maria Constantia
         * Utrecht 08-10-1740

         x Utrecht? 175.. Jonkheer Reinard Adriaan Willem Carel Baron van HEIDEN
         * , Heer van Ravestein, Cannunic van St. Jan, geëligeerde Raadt van Staten 's Lands van Utrecht, Gecommitteerde ter Admiraliteit van Noord-Hollandt, mitsgaders ter Generaliteits Rekenkamer etc.

        3. van BERCK Nicolaas Jacob
         * Utrecht 22-01-1744
         † Utrecht 29-04-1752

      3. van BERCK Nicolaas
       ~ Utrecht 17-11-1659
       † Amsterdam 25-12-1689

      4. van BERCK Pieter
       ~ Utrecht 1662
       † Utrecht 1662

     2. van BERCK Nicasius
      * Utrecht 10-10-1639, Secretaris ten Capittele van St. Jan te Utrecht

      x 21-06-1665 Catharina COCK, dochter van Arent Cock en Sytse Dolphyns.
      * 24-06-1617

      uit dit huwelijk 4 kinderen:

      1. van BERCK Arnold
       ~ Utregt 1667, 1678 [11 jaar!!] Secretaris van den Capittule van St. Jan te Utrecht
       † Utregt 1722 ongehuwd.

      2. van BERCK Nicolaas
       ~ 21-01-1672, Capitein van een Compagnie voetknechten ten dienste dezer Landen
       † 11-09-1709 ongehuwd.

      3. van BERCK Anna Lucia
       ~ 12-10-1637

       x 19-02-1693 Mr. Johan Janszn. de MEYR
       ~ , advocaat

      4. van BERCK Isabella Maria
       ~ 1676

       x (1) 28-06-1697 Mr. Abraham Joubern de LORME, Jans Zoon
       ~ , Schepen en Borgermeester te Leerdam

       x (2) haar neef
       Maurits Willem van WEEDE, zn. van Willem van Weede, Burgermeester te Utrecht, en Isabella van Berck.
       ~ , Commandant Major van de Stad van Yperen, en Lieutenant Collonel van een Regiment voetknechten ten dienste dezer Landen

     3. van BERCK Isabella
      * 17-09-1644
      † 18-01-1693
      x van WEEDE Willem, zn. van Mr. Johan van Weede (1584-1658) en diens 2e echtgenote Jacomina Soggaerts. vlg. van Buchel 454 "de Van Wede's, zowel te Utrecht als te Amersfoort, afstammen van de jongste zonen van heer Wouter van Stoutenburg, ridder, en die van Stoutenburg van heer Dirk van Amersfoort, ridder."
      * Utrecht 1637, Raad, Schepen en Borgermeester der Stadt Utrecht.
      † 06-10-1686
      uit dit huwelijk kinderen (waarvan 1258 nakomelingen), waaronder:

      1. van WEEDE Maurits Willem
       ~ , Commandant Major van de Stad van Yperen, en Lieutenant Collonel van een Regiment voetknechten ten dienste dezer Landen

       x zijn nicht
       van BERCK Isabella Maria, dr. van Nicasius en Catharina Cock.
       ~ 1676

      2. van WEEDE Catharina Hendrina
       ~ Utrecht 08-06-1668
       † Zeist 31-10-1734
       x Utrecht 14-08-1707 van WEEDE Hendrik Maurits, zn. van Henrick van Weede en Cornelia Blaeuw.
       * Utrecht 01-10-1668, heer van Lutteke Weede (1703), Postmeester te Amsterdam
       † Lutteke Weede 05-11-1726
       uit dit huwelijk kinderen:

       1. van WEEDE Willem
        ~ 1709

       2. van WEEDE Everard
        ~ 1711, heer van Lutteke Weede
        † 1750

    4. van BERCK Gijsbert
     * Utrecht 21.04.1630
     † ongehuwd

    5. van BERCK Christina
     * Utrecht 25-02-1620
     begr. Utrecht 19-10-1657 (UA 124/57)
     x (1) Utrecht 11-07-1637 Lubbert(us) van CLEEF(F), Jacob Zoon.
     *
     † voor 1640
     x (2) Utrecht 11-10/03-11-1640 (UA 96/320) Mr. Seger / Zeger UTEN BOGAARD (broeder van Anna hier boven), zn. van Pieter Uten Bogaard, Raad der Stadt Utrecht en Rentmeester van 's Lands Ordre, en Juffrouw Maria le Petit.
     * , woonde Muntstraat Utrecht; advocaat aan den hove van Utrecht en “ontfanger van den dertichsten en veertichsten penninck”.

     uit dit huwelijk 9 kinderen.

    6. van BERCK Deliana
     *
     † jong gestorven

    7. van BERCK Geertruid
     *
     † jong gestorven

    8. van BERCK Johannes (Jan)
     * 22-01-1625, Canunnic van St. Jan.

     x (1) 1647 Agnes van HEMERT, Everhardus dogter.
     uit dit huwelijk 6 kinderen:

     1. van BERCK Geertruid
      ~ Utrecht 26-11-1662

     2. van BERCK Johanna Maria
      ~ 17-11-1665

     3. van BERCK Nicolaas
      * , hy vertrekt met der Woon naar Ierland. En laat kinderen na.

      x Anna PONTANUS, Wed. Brauw.
      *

      uit dit huwelijk kinderen.

     4. van BERCK Gerrit
      *
      † sterft naar Indiën varende.

     5. van BERCK Isabella
      *
      † sterft ongehuwd.

     6. van BERCK Anna Catharina
      *

      x Jacob Barendinus
      *

      uit dit huwelijk kinderen.

     x (2) Zwana HECKHIUS

     uit dit huwelijk 5 kinderen:

     1. van BERCK Agnes
      *

     2. van BERCK Jan
      *
      † sterft ongehuwd.

     3. van BERCK Geertruid
      *
      † sterft ongehuwd.

     4. van BERCK Maria
      *
      † sterft jonge Juffrouw.

     5. van BERCK Margareta
      *

    9. van BERCK Geertruid (Geertruijt)
     * 26-04-1626
     † 15-06-1706, begraven in de Regulierskerk 28-06-1706
     Utrecht U82a8-7, d.d. 24-02-1680, procuratie, not. A. Houtman, Utrecht. 1e partij: Geertruyt van Berck, weduwe van Johannes Gerobulus te Utrecht, geass. met Samuell Gerolobulus, zwager, out scheepen en raet in de vroetschap van Utrecht. 2e partij: Jacob Buyn, Utrecht. Betreft: tot transport van huis c.a. ten behoeve van nagelaten kinderen van Vincent van Santen (in leven schilder te Utrecht) en Grietgen van Beeckum. Verwijzingen: koop en verkoop d.d. 24-10-1671 voor notaris J. van Paddenburgh.

     x 06-06-1643 (Catharijnekerk) Johannes GEROBULUS / OUDRAAD (Johan), zn. van Roeland Jansz Gerobulus (goudsmid), Raadt en Cameraar der Stadt Utrecht, en Elisabeth Schipmans.
     * ca.1605, Muntmeester te Utrecht tussen 1643 en 1662.
     Wapen: in zilver een zwart molenrad met vier spaken en twaalf schoepen.
     Johannes Gerobulus werd in 1617 leerling bij het goud- en zilversmidsgilde en trad in 1632 toe tot dit gilde als meester. In 1640 en 1641 was hij bij het gilde keurmeester voor het zilver. Op 10 augustus 1642 besloten Gedeputeerde Staten om Johannes Gerobulus tot muntmeester te benoemen in plaats van de overleden Nicolaes van Daell. Met ingang van 10 oktober 1643 zou hij met zijn werkzaamheden beginnen. Tot die tijd zou de weduwe van Van Daell de Munt blijven runnen.
     Gerobulus was muntmeester toen het muntbedrijf verhuisde van de Sacksteeg naar het klooster van het St. Caeciliaklooster.
     Tijdens zijn muntmeesterschap woonde hij op de westzijde van de Neude. Het is ons niet duidelijk geworden of het hier de ambtswoning van de muntmeester betrof.
     zie: Eyckenstein: Tussen 1651 en 1721 was Eyckenstein in bezit van het geslacht Gerobulus, waarvan veel leden vooraanstaande functies in de maatschappij bekleedden. Johannes Gerobulus, die omstreeks 1605 geboren is, kocht het in 1651. Op een kaart van 1699 staat de naam Gerobulus vermeld op de plaats van het huidige Eyckenstein. De naam Gerobulus is een vergriekste versie van de Nederlandse naam Oudraad (gero = oud en bulus = raad).
     Johannes was de zoon van Roelant Jansz Gerobulus en Elisabeth Schipmans. Vader Roelant was goudsmid, oud-kameraar en schepen. (In het Rijksmuseum staat nog een zilveren wijnkroes die Roelant in 1629 in Utrecht gemaakt heeft. De wijnkroes is gemaakt van zilver dat Piet Heyn op 7 september 1628 op de Spaanse Zilvervloot veroverd had.)
     Ook de grootvader (dus de vader van Roelant) heette Johannes Gerobulus. Hij leefde van 1540 tot 1606 en was een bekende "Dienaer des Goddelichen Woorts" in achtereenvolgens Emden, Tergast, Vlissingen, Harlingen, Deventer, Harderwijk en ten slotte Utrecht, waar hij stierf. In de Synode van Dordrecht in 1574 was hij afgevaardigde vanuit Vlissingen. Zijn vrouw was Johanna Roelants. Samen kregen ze voor zover bekend een dochter Sara, getrouwd met Cornelis van Emelenbrouck, predikant in Maartensdijk, en een zoon, de hiervoor genoemde Roelant.
     Johannes Gerobulus (nu hebben we het weer over de zoon van Roelant) werd in 1617 leerling bij het goud- en zilversmidsgilde en trad in 1632 als meester tot dit gilde toe. In 1640 en 1641 was hij bij het gilde keurmeester voor het zilver. Op 10 augustus 1642 besloten Gedeputeerde Staten om Johannes Gerobulus tot muntmeester te benoemen, als vervanger van de in dat jaar overleden Nicolaes van Daell. Met ingang van 10 oktober 1643 zou hij met zijn werkzaamheden beginnen. Tot die tijd zou de weduwe Van Daell de munt blijven bestieren. Tijdens zijn muntmeesterschap woonde Johannes Gerobulus op de westzijde van de Neude in Utrecht. Het is niet duidelijk of het hier de ambtswoning van de muntmeester betrof. Onder zijn muntmeesterschap verhuisde de munt van de Sacksteeg naar een nieuw pand in het Sint Caeciliaklooster.
     Johannes Gerobulus is tot 1662 muntmeester gebleven. Hij is in 1679 overleden en op 15 augustus in de Regulierskerk in Utrecht begraven.

     † 15-08-1679, begraven in de Regulierskerk 25-08-1679
     uit dit huwelijk 10 kinderen, waarvan er vele op jonge leeftijd stierven:

     1. GEROBULUS Johanna (Anna)
      ~ Utrecht (Geerte- of Catharijnekerk) 01-10-1644
      † 20-08-1645, begraven in de Regulierskerk 25-08-1645.

     2. GEROBULUS Johanna
      ~ Utrecht (Dom) 02-10-1645
      begraven Utrecht (Regulierskerk) 17-03-1651

     3. GEROBULUS Isabella
      ~ Utrecht (Geerte- of Catharijnekerk) 10-11-1646
      † 01-09-1651, begraven Utrecht (Regulierskerk) 08-09-1651

     4. GEROBULUS Roelant Johannesz
      ~ Utrecht (Jacobikerk) 13-09-1648 (doopgetuige Heer Berck)
      † 28-07-1649, begraven Utrecht (Regulierskerk) 30-07-1649

     5. GEROBULUS Roelant
      ~ Utrecht (Jacobikerk) 29-09-1649 (doopgetuige Nicolaes Berck)
      † 15-10-1653, begraven Utrecht (Regulierskerk) 17-10-1653

     6. GEROBULUS Isabella
      ~ Utrecht (Jacobikerk) 03-10-1652
      † 03-07-1671, begraven Utrecht (Buurkerk) 10-07-1671
      x Utrecht (Catharijnekerk) 25-05-1669 (get, zijn broer Reijnier van Mansvelt en haar moeder Geertruijt van Berck) Antoni van MANSVELT
      *

      waarschijnlijk:

     7. GEROBULUS Johannes
      * ca. 1652, leerling in het jaar 1664, meester in Leiden 1680, nieuwe burger Leiden 28-11-1681
      † tussen 29-10-1729 en 05-11-1729
      x o/tr. Utrecht 07-05-1694 Agatha van CEULEN, dr. van Thomas Jansz van Ceulen en Jannigien Geritss van Otterspoor.
      *

     8. GEROBULUS Geertruda
      ~ Utrecht (Jacobikerk) 03-09-1657
      † 07-03-1720, begraven Utrecht (Regulierskerk) 18-03-1720
      Uit een boedelscheiding uit 1721, na het overlijden van Geertruyd Gerobulus, blijkt dat het landgoed (dat toen al de "hofstede Yckensteyn" genoemd werd) voor 1/3 deel aan Dirck Abraham van Poolsum toebedeeld werd en voor 2/3 deel aan Justus van Poolsum. Hiermee ging het landgoed over van het geslacht Gerobulus naar het geslacht Van Poolsum. Op nog uit te zoeken wijze is uiteindelijk ook het laatste 1/3 deel bij Justus van Poolsum terecht gekomen. In een boedelscheiding uit 1735 staat dat de twee dochters van Justus van Poolsum, Sandrina Gerarda van Poolsum en Johanna van Poolsum, samen (onder andere) "twee derde parten van hofstede, met 61 mergen lands" toebedeeld krijgen. Een "derde part van hofstede met 61 mergen lands" werd aan Justus van Poolsums tweede vrouw Johanna Christina van Wyck toebedeeld.schout van de Lange Ruyge Weyde

      x Utrecht (Catharijnekerk) 21-09-1680 (get. moeder Geertruijt van Berck) Aegidius van den BOGAERT (Egidius)
      * , predikant in Leerdam.
      † vóór 10-1707
      uit dit huwelijk 6 kinderen:

      1. Justus van den BOGAERT
       ~

      2. Sara van den BOGAERT
       ~

      3. Ysabella van den BOGAERT (Isabella)
       ~

       x Dirck Abraham van POOLSUM
       , advocaat in Utrecht

      4. Johanna Elisabeth van den BOGAERT
       ~

      5. Regnera van den BOGAERT
       ~

       x Justus van POOLSUM; hertrouwt Johanna Christina van Wyck.
       , schout van de Lange Ruyge Weyde

     9. GEROBULUS Roelandt
      ~ Utrecht (Jacobikerk) 30-01-1659
      † Lexmond 17-07-1688, begraven Utrecht (Regulierskerk) 06-08-1688

      waarschijnlijk:

     10. GEROBULUS Elisabeth
      *
      † 28-11-1681
      x 19-06-1617 Utrecht (Anthoniegasthuis) 18-06-1677 (get. haar moeder Geertruijt van Berck en zijn vader Cornelis Booth) Everhart BOOTH, zn. van Cornelis Booth (burgemeester) en Diana van Wyckersloot.
      * , Heer van Mijdrecht, 1674 Raad ordinair in ‘t Hof van Utrecht.

      trouwde (2) NN
      uit dit huwelijk kinderen: (ANF 1983)

      1. Digna Elisabeth BOOTH
       ~

       x (1) 24-05-1696 STEVEN FREDERIK VAN DER CAPELLEN
       * 24-01-1663, Heer van Schalkwijk en Mijdrecht, Beschreven in de Ridderschap van Utrecht.
       † Schalkwijk 25-05-1707
       x (2) JASPER VAN LIJNDEN
       ~ , Heer van Houten en ‘t Hoog en Oud Wulven en Waeyen.

    10. van BERCK Nicolaas
     *
     † sterft ongehuwd.

    11. van BERCK Margaretha [Kw.7521] (Margreta); zie Nederlands Adelsboek,1995, 25 (van Haeften)
     * Utrecht 06.02.1632
     † vóór 30.03.1689
     x (1) Andries BOXTEL (Andris), Capitein te voet ten dienste dezer Landen.

     x (2) Gerard van BRONCKHORST, Raad en Cameraar der Stadt Utrecht, Zoon van Johan Capitein te voet ten dienste dezer Landen, en Leonora van Bort. [moet zijn: Johan Gerritsz., kunstschilder en Leonora (Catalijntje) van Noort.]
     uit dit huwelijk kinderen:

     1. Leonard van BRONCKHORST
      ~ Utrecht 12-02-1668
      † Utrecht voor 1672

     2. Leonora van BRONCKHORST
      ~ Utrecht 13-06-1669

     3. Johannes van BRONCKHORST
      ~ Utrecht 01-01-1671
      † Utrecht 13-02-1671

     x (3) Utrecht 08.06.1647 Mr. DE CRAEN VAN HAEFTEN Jacob [Kw.7520], zn. van Johan (Jan Janszn) van Haaften, Secretaris der Staten 's Lands Utrecht, en Mechteld van Gerestein (Geresteyn).
     ~ Utrecht 08.06.1617; adjunct-secretaris van de Staten van Utrecht; advocaat Hof van Utrecht
     † Utrecht 27.03.1666, begraven Utrecht 09-04-1666

  x (2) Geertruyt van OUWELINGEN, dr. van Jacob Janszn. van Ouwelingen en Elisabeth NN; eerder (28-11-1530) gehuwd met Marcelis Keldermans († Utrecht 29-04-1557; zie NL 1983 p.7 genealogie Kelderman, waarvan 3 kinderen); huwt 3e Johan Vosch.
  *
  † 04-02-1579


Johanna Catharina Berck ~ Amsterdam 26-03-1778 † Amsterdam 31-01-1847 x Amsterdam 06-07-1794 Adrianus van Bijnckershoek van Hoogstraten 1774-1827, en hun kinderen:
Catharina Johanna Susanna van Hoogstraten 1816-1871.

(http://www.historie-sliedrecht.nl) Johannes Matthijsz Berck x Lijsbeth Teunisdr van Oudheusden, en hun kinderen:
Suzanna Johannisdr Berck 1699-1741

(JB CBG 1982) Mr. Pompejus Berck, Zoon van mr Pompejus, heer van Goidschalxoord, veertigraad, schepen en (president-)burgemeester van Dordrecht, en Maria Pietersdr de Roovere.
~ Dordrecht 03-05-1679 † Dordrecht (Augustijnerkerk) 15-03-1715, Advocaat; dijkgraaf van Mijnsherenland en Moerkerken; heemraad van Alblasserdam.
x Rotterdam 06/22-08-1702 Maria Paulina van BERCKEL 1683-1704, dr. van Pieter van Berckel (1640-1718) en Geertruid van Berckel (1651-1718)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Josephus_Coymans Josephus Coymans (Hamburg, 1 augustus 1591-na 1660 en voor 1677) was de zoon van Balthasar Coymans (1555-1634) en een lid van de firma Coymans. Het echtpaar had een collectie schilderijen van Jacob van Campen, Cornelis Vroom en Jacob van Ruisdael. Joseph Coymans, met familiewapen, drie koppen van zwarte ossen, door Frans Hals in (1644). Wadsworth Atheneum, Hartford (Connecticut) Hij trouwde in 1616 met Dorothea Berck (Dordrecht (1593-1684).[2] Het echtpaar is in 1644 geschilderd door Frans Hals. Dorothea Berck was de dochter van Matthijs Berck pensionaris van Dordrecht, een aanzienlijk wijnkoopman, eerst in Emmerik, daarna in Dordrecht, waar hij in het grote familiehuis "De Berkenpoort" vele vorstelijke personen herbergde, onder anderen in 1572 Alva, in 1575 en 1576 de Prins met zijn gemalin Charlotte de Bourbon.[3] Rond 1653 kocht zijn vrouw de heerlijkheid Alblasserwaard, met een titel die overging op haar zoon. Op 24 juni 1665 kocht hij een stuk grond bij Velsen. [4] Dorothea Berck kocht in 1677 Watervliet, grenzend aan Waterland bij Velsen. Dorothea Berck, met familiewapen door Frans Hals in (1644). Baltimore Museum of Art.[1] Het echtpaar kreeg vijf kinderen: 1. Balthasar Coymans (1618-1690), gedoopt NG Dordrecht maart 1618, heer van Streefkerk en Nieuw-Lekkerland, koopman te Haarlem, trouwde met op 2 november 1642 in Rotterdam met Anna Prins; hertrouwde in 1652 Maria van Herrewijne van Haarlem. Hij is overleden op 19 november 1690, begraven in de Grote Kerk van Haarlem (Brouwerskapel) ca. 25 nov. 1690, 2. Wilhelmina (1619-1680), in 1639 getrouwd met Jacob Druyvestein (1612-1691), bewindhebber van de VOC, etc.[5] Hun zoon Aernout (1641-1698) hertrouwde met een dochter van Joan Huydecoper en gaf de Venetiaanse componist Carlo Ambrogio Lonati opdracht tot het schrijven van een opera.[6] 3. Josephus (1621-1677), trouwde in 1645 met Jacomina Trip (1622-1678), de derde en jongste dochter van Elias Trip. 4. Erkenraad (1620-), trouwde met Jean Bernard (1604-1678); Bernard kocht Landgoed Duin en Kruidberg met Sophia Trip. 5. Isabella Coymans, gedoopt 6 maart 1626, begraven Grote kerk, Haarlem (Brouwerskapel) 14 oktober 1689. Isabella en haar echtgenoot Stephanus Geraerdts (?-2/2/1671) zijn in 1650 door Hals geportretteerd.[7][8]


NL 1916 p.40 Aanteekeningen uit de oude registers van ondertrouw van Amersfoort, medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. 23 Mei 1644. Jacob van Berck, j.m. van Utrecht in guarnisoen tot Rees, en jfr. Gertruyd van Ulft, j. d. van Rees en aldaer woonachtich; test. Schout Berck frater en schriftelick documenti pastoris Resensis; getr: tot Leusden met attestatie van Rees 9 Juni 1644.

De Navorscher 1856 p.73: LIJST VAN BEKENDE HUWELIJKS-PENNINGEN, in de XVIIIde en XIXde eeuw geslagen voor bijzondere Personen.

De Navorscher 1858 p.xx 25 j. DIRK JAN BATMER en IDA BERCK

De Navorscher 1857 p.137
Prince-Sale te Dordt. Op aanwijzing van den Heer VAN ROLLEMA (vgl. VI. bl. 318) heb ik den GIDEON FLORENSZ. opgeslagen en het volgende gevonden "Mevrouw de weduwe BERCK te Dordrecht, oud 50 jaren toen LEICESTER daar kwam, had 3 zonen, de oudste JOHAN, student te Leyden, de andere HUIBERT MATTHIJSZ. oud 20 jaren, koopman te Amsterdam en WILLEM en twee dochters, AGNES en ANNE..."

De Navorscher 1859 p.72 De Heer A. PINCHART aldaar, in zijne Archives des Arts des Sciences et des Lettres den beeldhouwer BERNARD JANSSEN vermeldende, berigt ons, dat deze kunstenaar, in 1617 te Londen woonachtig, in de maand Augustus van dat jaar te Bergen op Zoom is gekomen op aanzoek van Vrouwe ANNA MARIA. BERCK, toen gehuwd met DAVID BALFOURS, Ridder, Kapitein bij der Infanterie in dienst der Vereenigde Provinciën, ten einde te handelen over de uitvoering van een monument in marmer, met een standbeeld ter eere van MARCELIS BAX, die de eerste man dezer Vrouwe en Gouverneur van Bergen op Zoom geweest is; dat voor de vervaardiging overeengekomen was tot eene somma van 2000 Caroligulden, ... doordien ANNA MARIA BERCK toen in 3de huwelijk was vereenigd met GUILLAUME DE LIVIN dit FAMARS, .. (..dat G. DE LEVIN dit FAMARS haar 3de man geweest is,..) p.168 "..de uitvoering van een monument, ter eere van haren eersten man, den Gouverneur MARCELIS BACX, zoude gehandeld hebben, enz. Aangezien nu het bewezen is, dat bovengenoemde Gouverneur eerst in October 1617 overleed, en ANNA MARIA BERCK nooit met bedoelden DAVID BALFOUR huwde, zoo zal het wel geen verder betoog behoeven, dat men zich in deze grovelijk vergist heeft. Alleen zal ik hier bij voegen, dat zij wel hertrouwde, doch met WILLEM VAN LEVIN, genaamd FAMARS, die bij het beleg van 's Hertogenbosch in 1629 sneuvelde; en dat hare nicht ANNA, dochter van PAULUS BACX, vroeger Gouverneur van Bergen op Zoom, den 30sten October 1607 met DAVID BALFOUR in den echt trad..."

De Navorscher 1865 p.29
Geslacht Bacx (vgl. A.R; XIV, bl.247 XV bl.251, 317. Omtrent dit geslacht zij nog het volgende gemeld: 21 aug. 1607 getrouwd MARCELIS BAX met ANNA MARIA BERCK van Utrecht.

Ook bij FERWERDA, Geslachtk. 147b. zie men in de genealogiën van BERCK, SIX, VAN ZYPESTEIN, personen van dit geslacht vermeld.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen

Surname Index

Links

Contact information

Index van Achternamen

 1. Royal Genealogies -- Menu
 2. van Ber(c)k
 3. van Heurn / van Huern / Heurnius

Terug naar begin

Updated: 04 April 1999

This is an Antenna logo website