Parenteel Cunningham - Scotland > Veere > Siam (Thailand), 1560 -

Cunningham Tartan

Familiewapen Cunningham Coat of Arms

Cunningham Clan Crest

Familiewapen Cunningham: in zilver een zwarte gaffel, beladen met een zilveren roos.
Bron: M. Smallegange. Wapenkaart: Zeeland veredelt. Wapenen der edele en aensienelyke geslachten in het souverain graefschap van Zeeland.

Familiewapen Cunninghame: in zilver een zwarte gaffel beladen met een vierbladige zilveren roos.
Bron: CBG, GHS 50A08, Collection de 2266 armorries ... de familles nobles et patriciennes des Pays-Bas, blz. 232.


De relatie tussen Franchyna Cunningham, geboren in Siam, en de Cunningham's in Veere wordt beschreven in:
Expeditie naar de Goudkust: Het journaal van Jan Dircksz Lam, ISBN 90.5730.445.7 NUR 688, 2006 door H. den Heijer, Uitgeversmij Walburg Pers, Zutphen. Uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, deel 105.
zie Expeditie naar de Goudkust p.48

De kamer Zeeland van de VOC en Siam (Thailand)

In 1601 kwam Jacob van Neck met de schepen Amsterdam en Gouda tijdens de Tweede Schipvaart van de Oude Compagnie (één van de zgn. Voorcompagnieën) als eerste Nederlander aan in Patani om te kijken of hij hier peper en andere handelswaren kon inkopen.
In mei 1602 kwamen twee Zeeuwse schepen aan in Patani, in het zuiden van Siam aan de oostkust.
In hetzelfde jaar werden er twee comptoiren opgericht, een Amsterdams en een Zeeuws.
In 1604 kwamen de eerste twee Nederlandse handelslieden, Cornelis Specx en Lambert Jacobsz Heijn, in de toenmalige hoofdstad Ayutthaya. In 1608 ging Lambert Heijn opnieuw naar Ayutthaya om er een VOC-vestiging op te zetten. Het duurde tot 1613 eer Cornelis van Nijenrode hier als het eerste opperhoofd werd aangesteld. In 1621 werd de handelspost tijdelijk gesloten omdat de post niet winstgevend was. Dit zou nog enkele keren gebeuren.
Deze belangrijke handelspost werd omstreeks 1623 verlaten toen gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen de handel in Batavia probeerde te concentreren. Opperhoofden in Siam:
1613 Cornelis van Nijenrode
1621-1624 tijdelijk gesloten
1624 - 1627 Henrik Nagtegaal
1628 - 1636 Justus Schouten
1639 - 1642 Jeremias van Vliet
1647 - 1650 Herman van Muyden
1658 - 1661 Jan van Ryk
etc.

Over deze periode zijn er nog geen Scheepssoldijboeken of monsterrollen (1633-1795) of land- en zeemonsterrollen (1691-1791) in het Nationaal Archief bewaard.
De inventaris VOC opvarenden betreft de periode (uitreis) 1633-1794.

zie Atlas of Mutual Heritage

Stichting Veere-Schotland

Museum de Schotse Huizen 'Het 'Lammeken' en 'De Struijs', de Kaai, Veere

Immigranten in Zeeland

Huizen in Veere

Stadhuis, Veere Het Lammeken (li.)
de Struys (Viskaai)
Het Lammeken - interieur de Mutse (Viskaai)


ref. ZA toegang 68, Archief familie van Borssele van der Hooge,
inv.nr.91 Stamboom van de familie Cuningham. Hierbij eene akte van aangifte voor den doop van Carolina Medioburgensis van Borssele, 1718. 2 stukken
inv.nr.141 Aanteekeningen van verschillende aard, bijeengesteld door Thomas Cunningham, conservateur van de privilegien van de Schotse natie in de Nederlanden, overleden te Veere, 1669. 1 deel.
Dit deel bestaat uit drie afdeelingen, waarvan de eerste over de boekhouding, de tweede over de familie, de derde over verschillende lotgevallen van den schrijver handelt:

Register, Notitie en Aenteijckeninge Mijner Geboorten dagh en den geboorten dach van Mijne Huijsvrouwe, en wanneer wij getrouwt en inden Houwelijcken staet vergadert sijn, Hoe veel Kinderen wij t'samen hebben geprocreeert, Midtsgaders deszelver geboorten dach, Naemen, en andere Particulariteiten.


Ick Thomas cunijnghame, ben gheboren Anno 1604 den 27 Augustij. binnen desen stadt Veere, int' huijs genaamt Het Lammeken staende opde Viskaeije. Siet Mijn Geslacht Register op folio 50 etz. Mijn Huijsvrouw Apollonia de mijster is gheboren Anno 1601 den 24en September, binnen dese Stede Vere, int' Huijs genaemt De Mutse, staende opde Viskaeije, nevens t' Huijs de Haryng, Siet de Beschrijvinge van haer Vader & Moeder op folio 45 & 46. Opden 21en September 1625, soo ben Ick Met Mijn Voors. Huijsvrouw inden Houwelijcken staet vergadert & getrouwt binnen deser Stadt Vere voornoemt inde Duijtsche Kercke, bij dewelcken Ick gewonnen hebbe Neghen Kinderen, te weete 6 Soons & 3 Dochters Waarvan de particuliere Beschrijvinge volgen op folio 22 etz.

Zie de volledige transcriptie. (in bewerking)

Zie de volledige NA Zeeland archiefnr. 68 Familie Van Borssele van der Hooge [Jhr. A.W. van Borssele].


Bron: CBG VIBDNI014441 Genealogische aantekeningen betreffende de nakomelingen van Thomas Pedel en Francine Cuningham. [deze aantekeningen bevatten geen bronvermeldingen]


Schotse bronnen mbt Cunningham:

Wikipedia: Clan Cunningham
Traditionally, in 1059, King Malcolm rewarded Malcolm, son of Friskin with the Thanedom of Cunninghame. The name is therefore of territorial origin and it likely derives from cuinneag which means milk pail and the Saxon ham which means village.[2]
Clan Cunningham Castles, Castle Houses and Great Estates: Finlaystone Castle, known today as Finlaystone House, is near Port Glasgow in County Inverclyde (just across the border from County Renfrewshire), was held from 1399 to 1873 by Clan Cunningham (their Chiefs the Lords Kilmaurs from 1399 to 1488 and their Chiefs the Earls of Glencairn from 1488 to 1796 when the Earldom and Chiefship fell dormant until the 21st century.[12] In 1797 Finlaystone passed to Cunningham heirs, including Robert Cunningham Graham of Dartmore, and was finally sold in 1873 to the Kidstons, and later passed to the Clan MacMillan in 1929.

Clan Cunningham
The first Cunningham is believed to have been a Flemish man named Wernibald, who took on the placename as his own when he received a grant of Kilmaurs in Cunningham, Ayrshire from Hugo de Morville, the Constable of Scotland, in 1140.

Clan Cunningham

Clan Cunningham Global Society

Clan Cunningham International Society

The Scottish Nation: Or, The Surnames, Families, Literature, Honours, and Biographical History of the People of Scotland, Volume 1, by William Anderson
p. 742: Cunningham

William Aiton's 1811 map showing Stewarton, Corsehill and the lands around

Finlaystone Castle, County Inverclyde

Google maps, Finlaystone Castle
begr. Middelburg Westkerkhof: Josias Koek Cunnegem 25-01-1775 † 21-01-1775 Adres: Lange Geere
begr. Middelburg Westkerkhof: Cornelis Cuningham 22-03-1776 † 16-03-1776 Lange Lombardstraat
begr. Middelburg: Adriaan Cunecham (Zoon van Cornelis Cuneham) † 05-1763 Adres: Sleperssingel
begr. Middelburg Oude Kerk: Tomas Cunningham 't Hooft 31-01-1749 † 28-01-1749 Adres: Wagenaarstraat
begr. Middelburg Oude Kerk: Margarieta Cunningham 09-11-1746 † 02-11-1746 Adres: Wagenaarstraat
begr. Middelburg Westkerkhof Anna Cunningham 00-04-1800
begr. Veere William Cunningham 00-03-1810
begr. Middelburg
begr. Middelburg
Huwelijk Veere 22-03-1811 (Akte 4) Leendert Olivierse, zn. van Marinus Olivierse Werkman en Hendrica Philipse * Lodewijkspolder-Kortgene 06-09-1767 Schaapherder x Marie Pies (Brd wed van William Cunningham. Brd ondertekent haar naam met Peace) * Harris, Groot-Brittannië, dr. van William Pies en Marie Weddeij.
Huwelijk Vlissingen 1788-01-11 Richard Cunningham, Jonge man, geboren van Lowstaaf en Janne Kelly Weduwe, geboren van Folkestone.

Nederduitsch-gereformeerde kerk Vlissingen: Met attestatie naar Middelburg 14-5-1785 Anna Cunningham; partner François van den Berge. K485 folio 52
Nederduitsch-gereformeerde kerk Vlissingen: Met attestatie van Middelburg juli - 1 oktober 1777 Adres: Lange Groenewoud Anna Cunningham K485 folio 27

Jean Cunningham, functionaris 1578-1809
Transport Onroerend Goed Willem Cunningham verkoper en Jacobus Pietersen koper, 1779-07-22 Middelburg Lange Geere huis Prijs in ponden: 97 Jacobus Pietersen kocht dit object samen met Jacobus Broekhoven en Johan Fredrik Lauwers inv. nr. D 69581


Verder zijn mogelijk naamsvarianten van Cunningham: (aantal treffers in wiewaswie)

KINNINGH* 21
KUNNINGH* 3
CINNINGH* 0
CUNINGH* 49
KINNEGI* 1945 resultaten (98 p.)
Kinnegim
Kinnegin
Kinneging
van Kinnegim
van Kinnegin
Kinnegijm
Kinnegien
Kinnegieters (= Tinnegieters?)
Kinnegis
KUNNEGI* 5 resultaten
Kunnegieter 1 (= Tinnegieter?)
Kunnegin 2
Kunneging 2
KINEGI* 1
Kinegien 1


 1. CUNNING(H)AME David(t) (Cunyngaine, Cunnige, Cunighanne)
  * ; get. BoZ 04-05-1632, 26-12-1633, 13-09-1634

  x Margarita STRATMANS / Straman / Stramang (Margarite), dr. van .
  *

  uit dit huwelijk:

  1. CUNYNGAINE Margriete (moeder niet vermeld)
   ~ Bergen op Zoom NH 31-10-1628; get. Elysabet Cambell, Helena Atton, James Tomsen, Thomas Livingstone en Xander Stevens.

  2. CUNNINGHAME Janneken
   ~ Bergen op Zoom NH 04-07-1631; get. Maijken Ramsaij, Janneken Cornelis en Thomas Kerr.

  3. CUNNIGE Amelia
   ~ Bergen op Zoom NH 29-03-1633; get. Janneken Backlauwer, Christiaen Sproet, Jems Forgeson en Wilhelm Magdavel.

  4. CUNNINGHAM David
   ~ Bergen op Zoom NH 02-05-1634; get. Catelin van Someren, Cateline Spruijt, Alexander Wastwod en Jan Fergeson.


Notariële akten, Bergen op Zoom (https://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/)

CUN*G* (96), KUN*G* (49), KINNEG* (49), KINNIG* (2)

Aelbrecht Cunigame (knecht in De Drye Houffysers ; soldaat onder Balfour), wonende te BoZ; Bergen op Zoom 17-06-1641

Aelbrecht Cunigame ; Bergen op Zoom 08-06-1644

Cunigan ; Bergen op Zoom 23-06-1646

Aelbrecht Cunegam & Cornelia Cunegam ; Bergen op Zoom 19-05-1647

Aelbrecht Cunigam Bergen op Zoom 02-07-1647

Joannes Cunningam (dienaar bij Baker) Bergen op Zoom 03-10-1670

Johannes Kinnegem / Cunningham Bergen op Zoom 12-09-1677

Johannes Cunningham Bergen op Zoom 14-09-1677, 29-09-1679, 13-10-1679, 13-10-1679, 20-10-1679

Alexander Augustinus & Robbert & Clara Gerarda Cunnighame Bergen op Zoom 25-08-1775

Patrick & Alexander Augustinus Cunnighame & Robert Cunnighame & Clara Gerarda Cunnighame Bergen op Zoom 07-08-1783

Alexander Augustinus Cunnighame Bergen op Zoom 25-08-1775

Patrick / Patrik Cunninghame Bergen op Zoom 29-03-1754, 16-03-1761, 25-08-1775, 17-08-1780

Robertus / Robbert Cunningham Bergen op Zoom 16-03-1761, 25-08-1775

George Cunighame 02-09-1783 Bergen op Zoom

Leonora Cununghame 13-11-1741 Bergen op Zoom
kinderen van Eleonora Cuningham 13-11-1741 Bergen op Zoom
Eleonora Cuninghame geregistreerde 13-11-1741 Bergen op Zoom
Eleonaro Cuninghame geregistreerde 24-03-1742 Bergen op Zoom
Eleonora Cunninghame geregistreerde 13-06-1747 Bergen op Zoom
Eleonora Cuninghame geregistreerde 14-06-1747 Bergen op Zoom
Anna Josepha Kunig geregistreerde Maastricht inschrijving
Johannes Kunnegem geregistreerde 29-03-1672 Bergen op Zoom
Johan Kunegam geregistreerde 30-06-1676 Bergen op Zoom
Jan Kunnegam geregistreerde 03-01-1677 Bergen op Zoom
Johannes Kunnengam geregistreerde 12-04-1677 Bergen op Zoom
Johannes Kunnigam geregistreerde 12-04-1677 Bergen op Zoom
Jan Kunningam geregistreerde 07-07-1678 Bergen op Zoom
Johan Kunnegam geregistreerde 03-03-1679 Bergen op Zoom
Johan Kunningam geregistreerde 05-05-1679 Bergen op Zoom
Johannes Kuningham getuige 05-05-1684 Bergen op Zoom doopakte
Mohsr Kunnigam getuige 16-11-1692 Bergen op Zoom doopakte
Maria Kunnigam getuige 16-11-1692 Bergen op Zoom doopakte
Catrina Kunningam geregistreerde 03-04-1698 Bergen op Zoom
Johannus Kunningam geregistreerde 03-04-1698 Bergen op Zoom
Elisabeth Kunningam geregistreerde 03-04-1698 Bergen op Zoom
Joris Kunningam geregistreerde 03-04-1698 Bergen op Zoom
Johannus Kunningam geregistreerde 03-04-1698 Bergen op Zoom
Catrina Kunnegam geregistreerde 14-11-1698 Bergen op Zoom
Johan Kunnegam geregistreerde 14-11-1698 Bergen op Zoom
Catrina Kunnegam geregistreerde 20-11-1698 Bergen op Zoom
Johan Kunnegam geregistreerde 20-11-1698 Bergen op Zoom
Catalijn Kunnegam getuige 09-01-1701 Bergen op Zoom doopakte
Gerardus Kunnenberg eerdere relatie bruid 25-08-1709 Halsteren trouwakte

DTB akten, Bergen op Zoom (https://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/)

Alexander / Aloxander Cuningha / Cuninga (luitenant kolonel) † Bergen op Zoom 27-12-1691
NN Cunningom (luitenant) begr. Bergen op Zoom 22-12-1691
Marija Kunnegom overledene 13-10-1702 Bergen op Zoom begraafakte
Johannes Kunnegam bruidegom 04-07-1679 Bergen op Zoom trouwakte x Catharina CEURVORST / CHEURVORST


 1. CUNNIGHAM Johannes de jonge (Kuningham)
  * 's Hertogenbosch; get. BoZ 11-12-1691; get. BoZ 05-05-1684

  x Bergen op Zoom 15-06/04-07-1679 (DTB BoZ inv.nr.31) Catharina CEURVORST / CHEURVORST, dr. van .
  * Bergen op Zoom

  uit dit huwelijk:

  1. CUNNINGHAM Maria
   ~ Bergen op Zoom NH 24-07-1680; get. Johannes Cunningham en Catharina Willems

  2. CUNNIGHAM Catharina
   ~ Bergen op Zoom NH 10-12-1682; get. Maria Cunigham en Balthazar Ceurvorst.

Balthazar Ceurvorst was wrsch. een broer van Catharina Ceurvorst (afkomstig uit Antwerpen?):

 1. CEURVORST Balthazar (Balthasar, Balthasaar)
  * ; brandewijnhandelaar.; Balten Ceurvorst get. 19-11-1686
  zie ref. "De anderen waren chirurgijn Anselmus Mets en sergeant Willem Robbertsen, die op verzoek van de zesde overlevende Balthasar Keurvorst op 25 april 1678 voor notaris Scheuringh verklaarden dat Balthasar 'hem seer vromelijck ended vaillant (moedig) heeft gedragen ende gecomporteert, den viant doorgaens mede besprongen ende sigh int spits altoos gevonden ende laten zien, soodanich als een vroom ende eerelijek man ende zoldaet toestaet ende behoort te doen' (20). Balthasar trouwde drie jaar later met Jacomina Heckmans, weduwe van Cornelis Slot. Hij overleed op 17 oct. 1691 (21)."
  A reference to a legal proceeding after Balthasar Ceurvorst's death van 28 september 1692 ?(Leeftijd 35)?
  Bron: S3038
  Note: - "Compromis over de bepalingen in het testament van Balthasar Keurvorst overleden tussen Adriaan Duijvelaar in huwelijke hebben Jacomijntje Heckman en de voogd en toeziend voogd van Johan Keurvorst

  begr. Bergen op Zoom 17-10-1691
  x Jacomijntje Jans HECKMANS (Jacomina, Jaquemina Hekmans), dr. van Andries (Andreas) Eeckmans en Jacquemijntjen Bartholomeusdr. Meeuws.
  *

  uit dit huwelijk:

  1. CEURVORST Catharina
   ~ Bergen op Zoom NH 12-05-1682; get. Catharina Willems en Johannes Heckmans.

  2. CEURVORST Reijnier
   ~ Bergen op Zoom NH 05-05-1684; get. Cathalina Willems van Steenderts en Johannes Kuningham (e.v. Catharina Ceurvorst).

  3. CEURVORST Johan
   ~ Bergen op Zoom NH 04-10-1686; get. Catharina Ceurvorst en Blasius Boucket
   Bosschieter op VOC schip naar Batavia. Heenreis 6 jan 1707, aankomst Batavia 11 aug 1707 met schip Huis ter Duine; terugreis 10 nov 1707 aankomst 11 sep 1708 met schip Oosterstein
   18 augustus 1732: paghter op de impost van bieren (Bergen op Zoom 0408 Notaris Lambertus van Sambeeck 1732 arrestatie akte nr. 36)
   1 februari 1747: paghter van landswege op de impost van brandewijn / commies van den thol (Bergen op Zoom Notaris Adriaan Baks, Minuutakten, 1747 akte 869)
   x Bergen op Zoom 30-09-1711 Maria Anne MARTINET (Maria Johanna)
   ~
   uit dit huwelijk:

   1. CEURVORST Balthasar
    ~ Bergen op Zoom NH 29-09-1715; get. Jacomina Heckmans en Adriaen Duyvelaer

   2. CEURVORST Elizabeth
    ~ Bergen op Zoom NH 23-09-1718; get. Jacomina Corstiaansen en Jacobus Duijvelaar

Catarina Reijniersen Ceurvorst get. BoZ 24-10-1673

Adriana Ceurvorst get. BoZ 30-04-1749 en 24-04-1772


 1. CUNNINGHAME / CUNNIGHAM Clara Gerharda
  ~ ca. 1773
  † Arnhem 04-05-1822
  x Ernst Willem GEERLING (GURLING), zn. van Jan Frederik Geerling 1720-1774 en Wilhelmina du Thour 1727-1774.
  hij hertrouwde Arnhem 20-04-1826 Berendina Broekhuijsen, geboren in 1766, gedoopt, Zwolle
  ~ Delfzijl 23-12-1770; ontvanger der Belastingen 02-03-1833
  † ’s Heerenberg 07-02-1848
  uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmina GEERLING
   * Schoonhoven
   begr. Schoonhoven 31-07-1795

  2. Willem George Frederik GEERLING
   ~ Schoonhoven 22-11-1795

  3. Wilhelmina GEERLING
   ~ Schoonhoven 04-06-1797
   † Schoonhoven 28-06-1797

  4. Wilhelmina du Thour GEERLING
   * Schoonhoven 09-10-1798; kostschoolhouderesse
   † Amsterdam 21-05-1866
   x Groenlo 02-08-1833 Johannes Hendrik GANGEL, zn. van Hendrik Frederik Gangel en Sara Cornelia Daniels.
   * Utrecht ca. 1805; onderwijzer


 1. CUNINGHAM Maria Cornelia (Cornelia)
  *

  x vóór 1795 Cornelis LEIJNSE, zn. van .
  * ; 1838 tuinier

  1795 Lidmaat Vlissingen Nederduitsch-gereformeerde kerk met attestatie van Middelburg Dok Noordzijde; partner Cornelia Cuningham DTBL Vlissingen 27 (NG Lidmatenregister 1770-1810) K 485, folio 82
  uit dit huwelijk:

  1. Jan LEIJNSE
   ~ Vlissingen ca. 1799

   x Vlissingen 31-10-1838 Lourina van den BROEKE (Louwerina), dr. van Machiel van den Broeke en Jannetje Gerrits.
   eerder gehuwd
   * Domburg 11-07-1801 ~ Domburg 19-07-1801
   † Vlissingen 14-02-1839
   met echting van 1 kind: Levina, geb. Vlissingen 23-07-1832


zie Marie Pauli (Polly) Cuninghame

 1. CUNINGHAME Pollij (Maria Polly), dr. van Patrick (Patricine) Cuninghame ca 1756-1797 en Catharine Charlint ca 1759
  * Bordeaux 1786/87
  Zij speelde een grote rol bij de opleving van het Nederlandse ballet tussen 1801 en 1823. Zie voor haar levensverhaal en loopbaan Wikipedia. Bronvermelding: Marjo Barthels: Cuninghame, Marie Polly, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
  Memorie van successie Amersfoort 09-05-1837 van Maria Cuninghame, weduwe van Hendrikus de Heus; zijnde de namen van haar ouders onbekend.
  † De Bilt 09-04-1837
  x Watergraafsmeer 29-12-1807 Hendrikus de HEUS, zn. van Herbert de Heus 1722- en Helena Ferle.
  * Middelburg ca. 1763
  † De Bilt 29-07-1836
  uit dit huwelijk:

  1. Willem Hendrikus de HEUS
   ~ Amsterdam ca. 1809
   † Utrecht 17-02-1872 (moeder genaamd Marie Cuningham)
   x Breda 29-05-1835 (akte bevat meer informatie) Sophie Antoinette de BRUIJN (Sophia Antoinetta), dr. van Arnold de Bruijn en Marie Antoinette Sophie Samie.
   ~ Amsterdam
   † vóór 17-02-1872

NL 1951 p.25: de Heus-Cuninghame. Gevraagd worden gegevens betreffende de ouders en voorouders van Hendricus de Heus, geb. te Middelburg 1763, overl. De Bilt 29-07-1836, en van zijn echtgenote Maria Polly Cuninghame, geb. Bordeaux 1786, overl. De Bilt 09-04-1837, tr. Watergraafsmeer 29-12-1807. Oegstgeest. A. CORTS


Bron: Végiano, vol 3-4, p 275

en Quartiers généalogiques des familles nobles des Pays-Bas

 1. Ferdinand de PALMA CARRILLO
  *

  x Agnès Fernandez, dr. van .
  *

  uit dit huwelijk:

  1. Catherine de PALMA CARRILLO
   *
   † Gent 07-01-1693
   x Philippe Albert de VICQ, zn. van Henri de Vicq (* 1573 † 30-05-1651) en Hippolyte van Male.
   Titel: Chev,Sgr de Meulevelt, Velsicke; Bourgmestre du Franc de Bruges en 1633,1637,1639 et 1649. Souverain Bailli de Flandre.
   uit dit huwelijk:

   1. Philippe Albert de VICQ De CUMPTICH
    * 1648
    † 1724

   2. Alphonse Henri de VICQ De CUMPTICH
    *

zie: Bijzondere Collecties NEHA Wisselbrieven 1537-1964
Verzameling wisselbrieven betreffende onder andere de handel tussen Antwerpen en het Iberisch Schiereiland (17e en 18e eeuw) en de relaties tussen Nederland en Nederlands-Indië (19e eeuw).
82. 22-11-1601. Bernardo y Antonio de Cuellar in Antwerpen op Fernando de Palma Carrillo in Rouaan voor Laurens Halle. Tweede wisselbrief.
83. 22-11-1601. Bernardo y Antonio de Cuellar in Antwerpen op Fernando de Palma Carrillo in Rouaan voor Laurens Halle. Derde wisselbrief.
84. 22-11-1601. Bernardo y Antonio de Cuellar in Antwerpen op Fernando de Palma Carrillo in Rouaan voor Guy y Antonio Damiens. Tweede wisselbrief.
85. 22-11-1601. Bernardo y Antonio de Cuellar in Antwerpen op Fernando de Palma Carrillo in Rouaan voor Guy y Antonio Damiens. Derde wisselbrief.
89. 12-02-1603. Diego Carrillo de Palma in Antwerpen op Joos Cunet in Lille voor Mahieu de Fourmestiaulx.

 1. CUNNYNGHAM Joannes
  *

  x Susanne de PALMA CARRILLO, dr. van .
  *

  uit dit huwelijk:

  1. CUNNYNGHAM Joannes
   ~ Breda RK 16-08-1700; get. Georgius Cunnyngham en Paulina Cunningham (RK Doopboek inv.nr.20 p.56)


CUN* in BHIC: (voor BoZ zie boven)
Lijsbeth Cunnicham kind 25-11-1629 Grave DTB doopakte
Joris Cunnicham vader 25-11-1629 Grave DTB doopakte
Anna Cunninghanne kind 12-03-1634 Grave DTB doopakte
Joris Cunninghanne vader 12-03-1634 Grave DTB doopakte
Maria Cornelia Cunnighame kind 02-11-1698 Grave DTB doopakte
Johan Cunnighame vader 02-11-1698 Grave DTB doopakte
Lucia Cunnighame getuige 02-11-1698 Grave DTB doopakte
N.N. Cunigham getuige 30-01-1699 Grave DTB doopakte Hr.Johannes Cunnengam getuige 12-02-1723 Princenhage DTB doopakte Maria Cunigam moeder 11-03-1736 's-Hertogenbosch DTB doopakte Elisabeth Kunnegem moeder 14-06-1711 's-Hertogenbosch DTB doopakte Elisabeth Kunnegem moeder 30-06-1712 's-Hertogenbosch DTB doopakte Georgius Kunnegam getuige 26-07-1701 Breda DTB doopakte Elisabetha Kunnegem moeder 01-05-1718 's-Hertogenbosch DTB doopakte Rutgerus Kunegem van getuige 10-10-1745 Liempde DTB trouwakte Maria Theodori Kunegem bruid 10-10-1745 Liempde DTB trouwakte't HOOFT Samuel uit Dordrecht.; doopget. Budel 21-09-1806 (NG) Martinus Samuel van Dorsser, kind van Adrianus van Dorsser en Anna Maria Frits.

NL 1887 p.104-106 Het doopboek der Engelsche gemeente te Dordrecht van 1629-1811 (geen Cunningham)

zie website.


Bronnen:

 1. 't Historiael Journael, van tghene ghepasseert is van weghen drie Schepen, ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander Stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien, onder t'beleyt van Ioris van Speilberghen, Generael, Anno 1601 den 5. Mey, tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone geschiedenissen, die, by haer op dese reyse gheschiedt zijn, inden tijdt van twee Jaer, elff maenden, neghenthien daghen. Dese historie is verciert met seventhien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Hvens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, als mede een heerlijcke beschrijvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de Zeevarende man. Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.
  Spilbergen, Joris van / Michiel Colijn / 1617

  heruitgegeven door de Linschoten Vereniging dl. XXXVIII onder de titel "De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam, 1601-1604" (e-book)
  index van personen p.48-54

 2. The journal of Thomas Cunningham of Campvere, 1640-1654
  publ. by E.J. Courthope (Publications of the Scottish History Society), tome XI, 1928.

 3. The journal of Thomas Cuningham of Campvere, 1640-1654: with his thrissels-banner and explication thereof.
  Cuningham, Thomas / Constable / 1928

 4. An account of the Scotch trade in the Netherlands and of the staple port in Campvere.
  Yair, James / printed for Messrs. Wilson and Nicol / 1776

 5. The staple contract betwixt the royal burrows of Scotland and the city Campvere in Zealand. : With the several amplifications, prolongations, and ratifications thereof.
  R. Fleming / 1749

 6. Irish and Scottish Mercantile Networks in Europe and Overseas in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
  David Dickson, ed.; Jan Parmentier, ed.; Jane Ohlmeyer, ed. Academia Press Scientific Publishers 2006
  Chapter 2. Thomas Cunningham (1604-1669): Conservator of the Scottish Court at Veere. p. 39-
  zie Google Books

 7. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810

 8. De Stichting Veere-Schotland verzamelt informatie over de geschiedenis van Schotland in relatie met Zeeland.
  Genealogie; informatie over o.a. de Schots-Veerse families Stuart (18de eeuw), Wallis (17de eeuw), Cunningham (17de-18de eeuw)
  Stichting Veere-Schotland, Oudestraat 51 4351AT Veere veere-schotland@veere-schotland.nl www.veere-schotland.nl


 • Irish and Scottish Mercantile Networks in Europe and Overseas in the Seventeenth and Eighteenth Centuries;
  Chapter 2. Thomas Cunningham (1604-1669): Conservator of the Scottish Court at Veere. p. 39- Thomas Cunningham Sr. was born on 1 January 1554 in Dumfries. He was a soldier by profession. After he had served the Earl of Glencair in Scotland, he arrived in 1579 in the Low Countries. he served the cause of William the Silent in a Scottish regiment in his revolt against the king of Spain. In 1581, he settled in Veere, where he was appointed factor. Later he became Deputy-Conservator. He died in 1623, aged 69.

  Thomas Cunningham Jr. was born on 27 August 1604 in the house called Het Lammetje (the Lamb), and automatically became a citizen of Veere. As descendent of the Baron of Glengarnock, he regarded himself as a true Scot, although his mother hailed from Nieuwpoort in Flanders. In 1634, King Charles I (1600-49) declared him a free-born Scotsman. Nine years later, in 1642, he also became a naturalised Englishman. between 1630 and 1649, Cunningham became burgher of sixteen Scottisch Burghs. On 8 June 1650 King Charles II (1651-85) knighted him 'for services rendered' in the town of Honselersdijk, situated just south of The Hague, in the presence of John Maitland, Earl of Lauderdale (1616-82), William Kerr, Earl of Lothian (1631-75) and Admiral Maarten Tromp (1598-1653). it appears that the Scots in Veere had paid Charles 50,000 guilders (GBP5,000) during his stay in The Hague, a time when he was especially low in funds (31). As a sign of his rich cultural and national inheritance Cunningham installed twelve stained-glass windows in his house, Het Lammetje, including the coat of arms of Scotland, the Earl of Glencairn, the Baron of Glengarnock, the Cunninghams, the town of Dumfries, the town of Nieuwpoort and the city of Veere, suggesting that he saw himself very much as a citizen of the northern world. In 1621, the Convention appointed Thomas Cunningham factor. On 10 July 1641, the Burghs dismissed the royalist Patrick Drummond as Conservator of the Privileges of the Scottish nation in the Netherlands and instead selected Thomas Cunningham. 32 It is a matter of debate whether the King ever ratified the appointment. In 1641, the Scottish Privy Council, however, supported him, and in 1644 granted him to be 'temporarily Conservator'.33 According to his own notes, the Scottish parliament, by Act of 10 July 1644, ratified the appointment. Charles I, under the Great SEal of Scotland, confirmed this on 26 August 1647, and Charles II ratified it in the town of Breda on 4 June 1650. In 1644, the Committee of Estates appointed Cunningham Agent of Scotland in the Netherlands, later to be ratified by the Scottish parliament, Charles I and Charles II. After the Restoration, in 1660, he was removed from office and his old adversary, Drummond, replaced him.

  On 21 September 1625, Thomas Cunningham married Appolonia de Myster in the Dutch Reformed Church. Cunningham was a lifelong member of the Reformed Church, although, as early as 1616, a Scottish minister was reading mass in the Scots Kirk in Veere. He had six sons and three daughters, most of whom were baptised in the Duytsche kerke. Thomas Cunningham died on Monday 9 December 1660, at three o'clock in the morning in the house called Zeewolf (see wolf), situated in the market-place of Veere. he was burried in the Grote Kerk (main church) in the grave of Aernout de Myster, his father-in-law.

  Thomas Cunningham (1632-79), the eldest son, followed in his father's and grandfather's footsteps as merchant, factor and elder of the Kirk. He was later buried in the Kirk (35).

  The second son, Aernoudt (1633-80), was the most successful of the offspring of Thomas and Appolonia. Aernoudt held many public offices, including member of the town council and burgomaster. he was also auditor of the Rekenkamer (chamber of accounts for the province of Zeeland), hoofdparticipant (principal investor) of the Dutch West India Company and overdeken (master) of the Guild of workers. he was married to Lady Maria Colve (36). During the 18th century the Cunninghams were still present in Veere. In 1720, a James Cunningham had a company with someone called Varwijck. They were active in the trade with St Petersburg in Russia. decades later, one James Cunningham was a partner in the firm with Teering & Tennen in Veere and owned a glassware factory in Middelburg (37). eventually the male line of the family died out.

  (p.55) ... the factors possessed the twenty largest houses in town. Thomas Cunningham, for instance, owned two, the Het Lammetje and the Zeewolf.9

  (p.60) ... Cunningham probably spent the next few years trying to settle his debts in London. His absence from Veere as Conservator resulted in mounting complaints before the Convention. The fact that he failed to appear before the Convention to give an account of his conduct made things worse, and he quickly lost his credibility. His son, Thomas, was suspended as factor in July 1660. Ahortly after the restoration of Charles II Thomas Cunningham was ousted from office, and the King reinstated Patrick Drummond as Conservator. 8


  Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810 p.133-4

  FACTOORS

  (1614)-1625 Thomas Cunningham, ook collector van het predikantstractement te Veere.
  Trouwde 1e Clasijnken Hallings; trouwde 2e (ondertr. Leiden 19 sept. 1603 (Getuigen: Guillame Lapaert en Franchijntgen Claeyssens, haar nicht.) Josijntgen de Nagele, van Nieuwpoort, weduwe van Jan van Damme, velleploter.
  Uit dit huwelijk:
  Thomas Cunningham, zie onder de conservators.

  (1625) James Cunninghame.

  (1671) Cunningham, te Dordrecht.

  (1677) Thomas Cunningham, ouderling van de Schotse kerk, vermeld in 1677.
  Zoon van Thomas Cunningham, conservator, zie aldaar, en Apollonia de Mijsters.
  trouwde in 1672 Ida S[c]hoormans.

  CONSERVATORS

  1641-1660 Sir Thomas Cunningham, ridder (1650), geb. Veere in 1604, factoor (1640) en ouderling (1643); werd 7 juli 1641 door de Conventie aangesteld tot conservator, reisde in de zomer 1641 naar Schotland, waar hij door de Conventie in zijn functie bevestigd werd, maar niet door de koning; werd 10 mei 1644 door het ,Committee of estates' benoemd tot commissaris en ordinaris agent en 10 juli 1644 door het parlement als conservator (226); bij res. 19 sept. 1644 werd besloten hem om gelijke wijze als Strickland, no. 80, te admitteren; werd in 1648 teruggeroepen als agent, in 1649(?) door de koning erkend als conservator, in 1650 als zodanig bevestigd, maar waarschijnlijk niet bij restauratie, f 1669/1670.
  Zoon van Thomas Cunningham, zie onder de factoors, en Josijntgen de Nagele;
  trouwde Apollonia de Mijsters.
  Uit dit huwelijk:
  1. Thomas Cunningham, zie onder de factoors.
  2. Arnold Cunningham, geb. in 1633, raad 1663 en burgemeester 1673 van Veere, lid van de Rekenkamer van Zeeland, trouwde in 1673 Maria Colve,


  Isis Breda
  Cuningham Frederick Soldaat 22-11-1682 Huwelijk te Breda met Margriet Willems, wed. van Willem Jansen


  Archief Leiden

  Leiden otr, 19-09-1603 (Nederlands Hervormd) Thomas Coninghem * Schotlant, koopman, Wed Clasynken Hallings x Josijntgen de Nagele * Nieupoort, Wed van Jan van Damme (velleploter) Woonplaats bruidegom Vere Folio E - 078v Getuigen bruidegom: Guillame Lapaert bekende Getuigen bruid: Franchyntge Claeyssens nicht

  Notarieel archief Leiden 1728
  Eerste persoon: Alexander Cunningham
  Archiefnr 506 Inventarisnummer 1861 Akte folio nummer 023
  Notaris Philip des Tombe, 1728 - 1730
  De Heer Alexander Cunningham of Thomas Gowan qq - 23

  Josina Cuningham, getuige 2 Leiden Dopen NH Pieterskerk Woensdach 17-07-1675 (Alexander, zn. van Samuel Koninck en Catarina Weis)

  Josina Cuningam, getuige 2 Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk 24-01-1683 (Johan, zn. van Johan van der Maes en Abigail Coninck)

  Dopen NH Hooglandsche Kerk Leiden 02-03-1625 Kind Joris Vader Jan Cuningen Moeder Lijsbeth Scarp Getuige 1 Joris Fergus


  Notarieel archief Leiden 1616
  Eerste persoon Jacob Cuninghem
  Archiefnr 506 Inventarisnummer 156 Akte folio nummer 095
  Notaris Foijt Ghijsbertsz van Sijp
  bron


  Notarieel archief Leiden 1723
  Eerste persoon James Cuninghame
  Archiefnr 506 Inventarisnummer 1765 Akte folio nummer 024
  Notaris Coenraad van Rijn
  bron


  Notarieel archief Leiden 1723
  Eerste persoon James Cuninghame
  Archiefnr 506 Inventarisnummer 1823 Akte folio nummer 004
  Notaris Theodorus Schrevelius


  Archief Dordrecht

  Dordrecht, index Schotse dopen 1629-1809

  Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Hooft, Samuel 't, Dordrecht en Cunningham, Margareta, Dordrecht; ondertrouw: Dordrecht 26-05-1697
  ~ 15-05-1698 Casparus vader: Hooft, Samuel 't, Dordrecht moeder: Cunningham, Margareta, Dordrecht
  ~ 29-11-1705 Catrina Magrieta vader: Hooft, Samuel 't, Dordrecht moeder: Cunningham, Magrieta, Dordrecht


  Archief Zeeland

  Thomas Cunningham 't Hoofd Functionaris 30 april 1741
  Thomas Cunningham 't Hooft Functionaris 19 mei 1737
  Willem Cunningham Verkoper Middelburg 1779-07-22
  Willem Cunningham Verkoper Middelburg 1779-07-22
  Cornelis Cuningham Overledene Middelburg 16-3-1776


  VOC opvarenden betreffende de periode (uitreis) 1633-1794

  VoornaamAchternaamHerkomstSchipUitreis
  RobbertCunninghamDumfrisNieuw Vijvervreugd1744
  CornelisCunninghamMiddelburgGouverneur-Generaal de Clerck1785
  JurgenCuninghamDe LeurVoorberg 1772
  MargarethaCuninghamHerstelde Leeuw1719
  MargaritaCuninghamZoetelingskerke1723
  HasdrubalCunningamMiddelburgHercules1745
  AsdrubalCunningamMiddelburgKrabbendijke1754
  ThomasCunningRotterdamSara Jacoba1742
  AstrubalCunninghaanMiddelburgRhoon1761
  ThomasCunninghRotterdamBoot1734
  CornelisCunninghaanRhoon1761


  Trouwboek, Collegiate Church of New York
  Gezindte: NDG
  Plaats: Nieuw Amsterdam-New York
  TrouwdatumBruidegomBruidOpmerkingen
  12-06-1757Thomas CunninghamElizabet Ewouts1758-75 zes kinderen
  10-06-1763James CunninghamSara Heijer


  GRAFSCHRIFTEN in de Groote Kerk te Veere, medegedeeld door J. W. PEKRELS en F. CALAND, in de Heraut Jrg. 1 1897 p.89-92

  Hier leyt begr. Dina de Meyster huysvr. van Bartholomeus Deynoot, sterft den 20 Mey 1620, out synde 29 jaaren.
  Den eersamen Aarnout de Mistre, geboren van Oostende in syn leven koopman binnen der Stede Vere, sterft den 8 Sept. 1602.
  Sepulture van Adriaan Adriaansen Mijster etc. ende Marinus Adriaansen Mijster, schipper der stede geb. van Romerswalle, sterft den 14 Aug. 1592 etc. ende Cornelis Adriaansen Mijster sijn broeder is tot Diepen (Dieppe) begr. sterft den eersten juli 1592.
  In den hoek van een steen staat: leyt begr. Elysabet de Myster sterft den 7 Sept. 1646. Laurens de Grijp sterft den 16 Oct. 1646.

  GRAFSCHRIFTEN in de Groote Kerk te Veere, in GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE GEDENKWAARDIGHEDEN IN EN UIT DE KERKEN DER PROVINCIE ZEELAND BESCHREVEN DOOR Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, 1919 p.273-

  49. Sepulture van Adriaan Adriaansen Myster ende Marinus Adriaansen Myster schipper deser stede geboren van Romerswale sterf den 14 Augustus 1592 ende Cornelis Adriaansen Myster sijn broeder is tot Dieppe begraven sterf den eersten Juli 1592.
  60. Jan Kun yn factor van de Schotsche natie sterft den 18 Augustus 1585. (Is dit misschien Cuningham?)
  65. Hier leyt begraven Elysabet de Mijster sterft den 7 September 1646. Laurens de Grijp sterft den 16 October 1646.

  NL 1903 p.178 Wapenbord van Meyer Johan van Idsinga, gouverneur in de kerk van Amboina; 7o. de Mijster. In groen een gouden keper, vergezeld van 3 achtpuntige gouden sterren

  Grafschriften Utrecht. p.179 167. De kelder van de Heer Raadsheer D. F. van Goens en vrouwe C. J. Cuninghame eghtelieden. (Mr. Daniel Franciscus van Goens, raadsheer in het Hof te Utrecht, † aldaar 06-02-1791; zijn vrouw Catarina Juliana Cuninghame † aldaar 28-07-1779).
  zie ook NL 1948 p.298.
  zie ook NL 1952 p.101: D.F. van Goens is een achterkleinzoon van Jan van Riebeeck.


  De Nederlandse Leeuw (NL)

  NL 1923 p.362 Junius-Wilsoet. (XXXIX, 28). Doopboeken N. H. Veere: Jan. 1614 komt als getuige voor Cornelis Wilsoet. Oct. 1612 kind gedoopt van Jooris Wildeman en Janneken Wilsoet, getuigen Jaecqmyne Wilsoet, Lowyse Wilsoet. Transportboeken Veere : 1603 en 1604 koopt huizen Cornelis Wilsoet, brouwer. In het jaar 1617 koopt hij een huis en brouwerij. In 1622 komt voor als wede van Cornelis Wilsoet Lowyse Legge. Oct. 1642 erven Cornelis Wilsoet, in huw. hebbende Anna Cuningham, dr. v. Fransje, welke weder een dr. was van Willem Claessen en Leentgen Thijssen. Breda. P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL.

  NL 1921 p.277 7 Dec. 1722 aanget. 4 Jan 1723 getrouwd, de heer James Cuningham, j.m. van Edinburgh, koopman te Amsterdam en Juffr. Anna Naria Maton jd. geb. te Amsterdam won. te Voorschoten

  Heraut 1901 jrg.5 p.166 Fragmentgenealogie van Duvenvoorde. (zie ook JB CBG 1959 p.127)
  E. Anna van Duvenvoorde huwt John Cuningham, Schot, kolonel van den graaf van Hohenlohe, artilleriemeester, die 1583 te Bergen-op Zoom stierf, waarbij H en I.
  H. Dirck Cuningham, vendrig van den heer van Brederode, huwt N.N. van Loon (in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken); zij sterft in het beleg van Ostende, hij te Amsterdam. Zonder kinderen.
  I. Elisabeth Cuningham, huwt 1o.Johan de Mieux, hofmeester van de gravin van Solms, zonder kinderen, 2o. Johan van Beaumont, waaruit Anna Maria. Elisabeth overleed 1622 te Rotterdam en werd er begraven. Hij hertrouwde N.N. v. Renesse.


  Terug naar begin

  Link naar overige parentelen
  Surname Index
  Links
  Contact information

  Index van Achternamen

  1. Cunningham
  2. Pedel

  Terug naar begin

  Updated: 28 December 2011

  This is an Antenna logo website