Parenteel Nouwen / Nauwen 1590 - (Weert)

De naam Nouwen of Nouden betekent 'zoon van Noud (Arnoldus)'
Daarnaast komt de naaam 'de Nouwen' in de betekenis van 'den Ouwen' = 'den Ouden' incidenteel voor.
Onderlinge verwantschap tussen takken in Weert, Deurne en elders is dus geenszins zeker.

Familiewapen Nouwen
Wapen: In zilver een rood kruis, beladen met een zilveren, zesspakig stuurrad.
Helmteken: een uitkomende, roodbeklede rechterarm met een schuinlinks geplaatste troffel van natuurlijke kleur in de hand.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder: Dit wapen is in 1973 ontworpen. Het is geregistreerd op verzoek van Johannes Abraham Pieter Nouwen, geboren Rotterdam 9 oktober 1903, wonende te Haamstede, zoon van Jan Nouwen en Hendrika Baars.
Uitgiftedatum: 26 juni 1974

zie DTB transcripts Weert 1650- D 128-138, T 132-3 en 138-9 B


De oudste vermelding van NOUWEN uit Weert uit 1476-83 betreft HENRICK NOUDEN, schepen der dingbank van "Oeverweert" in de Index Burgemeestersrekeningen 1483-1795, met bijlagen en kladboeken.
Hierin wordt diverse malen vermeld "WILLEM NOUWEN, Borgemeester deser stadt Weerdt, regerent jaar 1761/62".


Verder een aantal vermeldingen van NOUWEN uit Weert in de periode 1610-1794 in de Index civiele procesdossiers 1517-1796 en criminele procesdossiers 1532-1793


Een vermelding van NOUWEN uit Weert werd gevonden in de Protocollen van Procuratiën en Certificatiën over de periode 1506-1520; R392,folio 117 in het Gemeentelijk Archief te Bergen op Zoom:


uit: Weert: het verleden van een stad; Frits Nies, 1999:
Frans Nouden (Nouwen) werd veroordeeld wegens moord op Jan Egens: "Dair toe sal Frans twe bevairden gaen in syn selffs persoen die eyn tot Sint Jacops in Galissien dander tot Sintte Matijs tot Tryer bynnen jairs inde bringen dair aff siegel inde bryff dar hy die gegangen heeft. Noch sall Frans Jans onmondighen kynde geven twehondert goltgulden voir den moert hy over synen vaeder gedain heeft, de bastart hondert goltgulden inde Jan frunden voir hon kosten vyfftich goltgulden. Hyermet sall Frans mit Jan zelighe gesoent syn van allen twisten inde stoeten die sy ye tsamen gehadt hebben inde voirt mitten kynderen inde mitten frunden ten beyden syden."

"Daarom zal Frans twee bedevaarden gaan in eigen persoon; een naar Sint Jacops in Galicië (Spanje) en de andere naar Sint Matijs te Trier (D), binnen een jaar, en daarvan zal hij brengen zegel en brief (als bewijs) dat hij die gegaan is. Bovendien zal Frans aan Jan's onmondige kinderen geven tweehonderd goudgulden voor de moord die hij op hun vader gepleegt heeft, aan diens bastaard honderd goudgulden en Jan's vrienden voor hun kosten vijftig goudgulden. Hiermee zal Frans met Jan zaliger verzoend zijn van alle twisten en stoeten die zij tesamen gehad hebben en voorts met de kinderen en met de wederzijdse vrienden."


Schepenbank Antwerpen, 16 augustus 1512: Frans Nouwen verklaart dat hij diverse goederen door Peter Nouwen naar Weert liet vervoeren.


De nakomelingen van PETER WILLEM NOUWEN, Hilvarenbeek, (15e eeuw) worden beschreven in De Brabantse Leeuw, jrg. 10 (1991) p. 247 e.v.

zie ook Peter Wouter Nouwen 1430-


De Brabantse Leeuw, jrg. 31 (1982) p. 181 e.v.: "De familie Nouwen was van oorsprong 'Roois', d.w.z. kwam uit St. Oedenrode. Philips Gerritszoon Nouwen nam in 1521/22 deel aan de grote stadsloterip. Later vestigde hij zich in de stad Den Bosch waar hij het poorterschap verwierf. Zijn twee enige zonen, Michael en François bekwaamden zich in het horlogerievak en vestigden zich te Londen. Vermoedelijk waren zij echter Bosschenaar van geboorte."


Parenteel Nouwen 1590 - (Weert)

Petrus Nouwen is mogelijk de zoon van Joannes (Jan) Nouwen en Sophia Ae(d)riaens (Goorts van Amstel); gehuwd ca. 1590. Vanaf 11-03-1598 woonachtig te Weert-Hushoven.


Bron: vermeldingen van NOUWEN uit Weert in de periode 1610-1794 in de Index civiele procesdossiers 1517-1796 en criminele procesdossiers 1532-1793

1610: Frencken, Jacob vs. Nouwen, Tilman wegens vordering wegens goederen
1611: Verlinden, Lenart vs. Nouwen, Tilman wegens schuldvordering

1656: Nouwen, Goort vs. Knoups, Huijb wegens vordering goederen
1659: Tindemans, Jacob vs. Nouwen, Goort wegens schuldvordering
1663: Nouwen, Goort, c.s. vs. Heijthuijsen, Jan van wegens schuldvordering

1678: Bongers, Marten vs. Nouwen, Tilman wegens schuldvordering
1678: Ruth, Marten vs. Nouwen, Tilman wegens schuldvordering

1682: Cuijpers, Thonis, weduwe vs. Nouwen, Gillis, erfgenamen wegens geschilpunt onbekend

1702: Nouwen, Marten vs. Cornielissen, Frans wegens laster

1772: Nouwen, Willem vs. Janssen, Gerardus wegens vordering wegens diensten

1779: Nouwen, Hendrik vs. Flesschers, Rut, c.s. wegens beschudrecht

1784: Kiggen, Mathijs vs. Nauwen, Theodorus wegens vordering wegens goederen

rotmeesters:
1607 Tilman Nouwen RAL ASN 29/.. gemrek 1607/08 ‘rotmeester van seeckere schutten’

armenmeesters:
1631 okt 3 Tilman Nouwen armenmeester 3 RAL ASN 79
1633 mrt 7 Tilman Nouwen armenmeester 3 RAL ASN 79

Uitvaartenlijst van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, te Nederweert (1585-1632) Deel 4: 1620-1632:
s Dries nouwen #583 = Nouwen, Andries Bewoner van de Kerkstraat. Zie Bruekers 1987 p.98
s Tilman nouwen #586 = Nouwen, Tilmannus
Heijlken nouwen s #639 = Nouwen, Helena
dries nouwen s #710 = Nouwen, Andreas Treedt 1629 mrt 8 op als getuige en is dan ca. 70 j. oud (dus geboren ca. 1559) (RAL ASN 79 fol 41r). Burgemeester in 1608/1609 (hoc reg p.14)


Roeven 1610 Tilman Nouwen 1 vat 2 groot 1 bb 5 kop 1 vat 1 vlems
Staet 1610 Tulme Nouwen 1 vlems

Nouwen te Ellikom, bij Bree (B) en index N
ook te Bree, Meeuwen, Wijshagen, Reppel.


Nr. 184. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D8, folium 18v aktenr. 184, 03-04-1419. Op 03-04-1419 gaven Peter Peter Beijen en zijn broer Jan uit aan Jan Peter Nouwen zoen 4 stukken land in Westilburg, aan de Hasselt, 1. aan de Hofstad en aan het Bos, tussen Jan Aerts zoen en tussen de koper Jan Peter Nouwen zoen, reikend aan de straat, 2. tussen Peter Aert Leijten zoen en tussen Heijn Cort Daneels zoen, reikend aan Roelof Henrics zoen en aan genoemde Heijn Cort Daneels zoen, 3. tussen Peter Aert Leijten zoen en tussen Jan van den Amervoert, 4. een heideveld, aan beide zijden en aan een einde tussen Jan Peter Nouwen zoen, belast met een erfpacht van 1/2 lopen rogge aan de h.geest van Tilburg en met de grondcijns, voor een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren met lichtmis. 18v-3. Peter Aert Leijten zoen zag af van vernadering.
Nr. 190. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D9, folium 19 aktenr. 190, 18-04-1419. Op 18-04-1419 verkocht Peter Jan Haghaerts zoen man van Janne Jans Sanendonck aan Jan Peter Nouwen zoen 1. een huis en hof in Westilburg, aan de Hasselt, beiderzijds tussen genoemde Jan Peter Nouwen zoens, reikend aan de straat, 2. een stuk land daaraan gelegen aan het Bos, tussen genoemde Jan Peter Nouwen zoen en tussen Jan Aerts zoen, reikend aan de straat, 3. een heideveld in Westilburg, aan de Hasselt, tussen genoemde Jan Peter Nouwens zoen en tussen Jan Henrick Roelofs zoen, reikend aan Melijs Walravens en aan voornoemde Jan Peter Nouwen zoen en Jan van der Amervoert, de hofstad belast met de grondcijns en een erfpacht van 1/2 lopen rogge aan de h.geest van Westilburg. 19-4. Pauwels Jan Haghaerts zoen zag af van vernadering
Nr. 191. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D9, folium 19 aktenr. 191, 18-04-1419. Op 18-04-1419 verkocht Peter Jan Haghaerts zoen man van Jans Jans Sanendonc aan Jan Henric Roelofs zoen 3 stukken land in Westilburg, in de ?Koren Braak, 1. de Heide Dries, tussen Jan Peter Nouwen zoen en tussen Goes Heijnen zoen van Boerden, strekkend aan Jan van den Amervoert en aan de erfgenamen van Peter Bels, 2. tussen Henric Jan Berten zoen en tussen Jan van den Amervoert, strekkend aan Jan Henric Roelofs zoen, 3. de Lang Akker, tussen Heijnric Jan Leijten zoen en tussen Heijn Gherijt Crillaerts zoen en Wouter Jan sBonten zoen, strekkend aan een waterlaat. 19-6. Pauwels Jan Haghaerts zoen zag af van vernadering.
Nr. 87. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-D4, f.15-1, aktenr. 087, 22-03-1430. Op 22-03-1430 gaf Aert Jan Aerts uit aan Jan Thomaes Pijlokers 4 stukken land in Westilburg, 1. aan de Hasselt, naast Aert van der Amervoert, naast en aan kv Jan Nouwen en aan de straat, 2. aan de Hasselt, naast voornoemde kv Jan Nouwen, naast en aan de straat en aan Henric Peter Snijders, 3. ter voornoemde plaats, naast en aan voornoemde kv Jan Nouwen, naast Henric Peter Snijders en aan de straat, 4. ter voornoemde plaats, naast Reijnken Crillaerts, naast Aert van der Amervoert, aan Roelof van den Hasselt en aan de weg, voor een erfpacht van 1 lopen rogge aan wie men die verschuldigd is en thans voor een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren. Henric Peter Snijders vernaderde. Henricus betaalde 4 kromstaart voor zijn brieven.

ORA Oisterwijk Op 26-04-1429 droeg Daneel Peter Nouwen bij wijze van gift over aan Hubertus van Oesterhout ten behoeve van zijn wettige kinderen (½ voor de kinderen van de voorbedde verwekt bij Heijlwig Reijneers van Broechoven en ½ voor de kinderen van de nabedde bij Gheertrude Gherijts van Wijke) de Wijssenbeemd, hem toen hij weduwnaar was verstorven van wijlen zijn vader Peter Nouwen, gelegen in Westilburg, aan de Oude Draaiboom, naast Gijelijs Baxs en naast Maes Ghenen, strekkend aan Jacob van Vladeracken en aan Heijn Bloemaerts en Gherijt Wouter Bacs. 11v-2. Voornoemde Daneel beloofde aan voornoemde Hubrecht ten behoeve van zijn vrouw Gheertrude Gherijts van Wijke 28 gouden beiers gulden, direct na zijn overlijden uit te betalen. Daniel was nog geld verschuldigd van 2 andere brieven van dezelfde materie die hij liet cancelleren.

Terug naar begin

NOUWEN 1b - 2 - 3 - 3b
fragmenten Nouwen - Nouwen (Deurne) - Nouwen (Meijel)

Terug naar begin

Index van achternamen
Link naar overige parentelen
Favorieten
Contactinformatie

Index van Achternamen

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:
Margo van Grinsven mvgrinsven@wxs.nl
Martin Nouwen +
Th. W. Verheesen th.verheesen@hccnet.nl

Terug naar begin

Updated: 01 Oktober 2010

This is an Antenna logo website