Parenteel Scheij


Wapen Scheij: gevierendeeld: I en IV in rood een schuinlinks geplaatste zilveren Turkse sabel met gouden gevest, gaande over een schuine zwarte schede, de uiteinden goud beslagen; II en III in blauw een zilveren zwaard met gouden gevest, overtopt met een ster, de kling vergezeld van twee afgewende wassenaars, alles goud.

zie: Woerden, index notariële akten 1580-1825

zie: Woerden, transportregister 1602-1811

Nederlandse Leeuw jrg. 55 (1937) p. 179-186. Genealogie van het geslacht Farret, door J. D. Uhlenbeck
noot 12) in kolom 180 betreffende Dirck Scheij. Hij was geboren te Arnhem 1581 en gehuwd met Nella Harwarde uit welk huwelijk 12 kinderen (volg. v. d. Aa 22).

De Nederlandse Leeuw, 1937 Jrg.55 p. 261-262 ingezonden stuk van de Hr. R.T. Muschart

De Nederlandse Leeuw Jrg. 1887, pag. 46 en volgende, waar vrijwel hetzelfde wordt medegedeeld als door den Heer Uhlenbeck in kolom 180 vermeld (Genealogie van het geslacht Farret, door J.D. Uhlenbeck, De Nederlandse Leeuw 1937 Jrg.55 p.179-185).

De Navorscher jrg. 45, 1895, pag. 518; de Navorscher jrg. 46, 1896, pag. 134-135, in welke laatste bron reeds zeer oude Scheij’s te Tiel vermeld zijn.

zie: website Kleij, kwartier 546.

zie: Dirrick Scheij, in de parenteel van Rijsselenburgh
Parenteel Scheij (II); relatie met bovenstaande parenteel niet duidelijk

Terug naar beginDe Nederlandse Leeuw jrg. 5 (1887) p. 46-48. Aanteekeningen betreffende het geslacht Schey

Dirck Schey, geb. te Arnhem in 1581, was een schipper, die met vier medgezellen een schat, bestemd tot de soldij der Spaansche troepen, van Keulen overbragt en in handen der Staatschen heeft geleverd; door prins Frederik Hendrik werd hij daarna benoemd tot kapitein ter zee bo de admiraliteit te Amsterdam (Zie vervolg op Reith, blz. 125; Commelin, Leven van Fredrik Hendrik, I, blz. 17; de Lange, Bataafsche Romein, blz. 186). Ter herinnering aan dit feit bestaat een zilveren beker, waarop zij de historie van hunne gevaarlijke onderneming hebben doen graveeren (1), zooals zij die hebben ten uitvoer gebragt langs den Rijn op 29 en 30 December 1626. Deze beker bevond zich in der tijd in kamer No. 5 van het Koninklijk kabinet van zeldzaamheden op het Mauritshuis in ‘s-Gravenhage, Later was hij bij de verovering van Schenkenschans en stierf in hoogen ouderdom. Hij was gehuwd met Nella Harwarde, bij wie hij 22 kinderen verwekte, onder anderen: A. 1. Dirck Schey, geb. te Arnhem, st. te Amsterdam in October 1679, begraven in de Oude kerk aldaar. Onder de leiding van zijn vader in dienst getreden, werd hij bij het uitbreken van den eersten Engelschen oorlog kapitein ter zee bij de admiraliteit te Amsterdam , woonde de meeste zeeslagen bij, werd gevangen genomen doch ontvlugtte. Hij was ook bij de inneming van Funen onder de Ruyter. In 1673 bragt hij een rijke koopvaardijvloot uit Cadiz herwaarts, in 1674 is hij bij de landing op de Fransche kust bij Belle Isle en werd vereerd met een gouden keten en medaille. Wegens zijn kunde en dapperheid was hij zeer geëerd en was algemeen bekend onder den naam van vader Schey. Hij was tegenwoordig bij de begrafenis van den admiraal de Ruyter en was ook schepen buiten de Weerdpoort te Utrecht. Tr. met Maria van Iselborg (of Reysselenborg), bij wie hij 12 kinderen verwekte, o. a. . . . . . . . . . . B. (Zie over hem Het leven van C. Tromp, IV, blz. 87; Nassausche helden pronktoneel, blz. 421; Het leven van de Ruyter, blz. 128, 136, 142, 211 en 217; Het leven van Willem III, blz. 555; Commelin, blz. 1215).
Jan Schey was geplaatst als luitenant op een der schepen, die den beroemden tocht naar de kust van Guinea onder den admiraal de Ruyter volbragten, en diende als commandeur in de gevechten van den tweeden Engelschen oorlog.

B. 1. Gillis Schey, geb. te Arnhem, ged. aldaar 28 Augustus 1644, st. te Amsterdam 15 Juni 1703, begr. 20 dito in de Oude kerk aldaar. Nog geen 12 jaar oud zijnde werd hij adelborst of appointé bij zijn vader als kommandeur der soldaten bij Funen, 1ste luitenant ter zee o. a. in 1665, buitengewoon kapitein ter zee 1669, gewoon kapitein 1671 bij de admiraliteit van Amsterdam en was tegenwoordig bij alle gevechten van den tweeden Engelschen oorlog, ook bij de tocht naar Chattam. Nadat hij onder den admiraal van Gendt tegen de Algerijnsche zeeroovers gevochten had, werd hij vereerd met een gouden keten en penning. Was ook met den admiraal Tromp tegenwoordig bij de gevechten van 1673 , bij de landing bij Belle Isle en Noirmoutiers, bij Stromboli, de Etna, en Palermo, onder de admiraals de Ruyter en de Haan. In den storm van 1683 trof hem de ramp, dat zijn schip in het zeegat van Texel verongelukte. Schout-bij-nacht bij de admiraliteit te Amsterdam 1680, was in 1688 met het schip Prinses Maria, van 92 stukken op den tocht naar Engeland bij Bevesier. In 1692 werd hij admiraal. Zijn zinnebeeld en spreuk, zeer toepasselijk op zijn karakter en bedrijf, waren ,,een rots staande te midden van een woeste zee, door hevige winden van alle zijden doch vergeefs geteisterd” , met het opschrift Undeque frustra, d.i. : van alle kanten vruchteloos. Er bestaan van hem twee in plaat gebrachte afbeeldingen, een kleinere en een grootere, welke beiden hem als vice-admiraal voorstellen en waarvan de groote zeldzaam is. De eerste is door P. Schenck en de tweede door A. van Halen ververvaardigd. Daar deze platen weinig bekend zijn en er noch bij Wagenaar, noch bij andere historieschrijvers een portret van Gillis Schey gevonden wordt, heeft de heer de Jonge het doelmatig geoordeeld zijne afbeelding in zijn werk over het Nederlandsche zeewezen mede te deelen, welke de heer J. Z. Mazel, op zijn verzoek naar het groote portret van van Halen geteekend heeft. Hij was gehuwd met Elisabeth Kleyvelt, bij wie hij verwekte: .... C.

2. Dirck Schey de Jonge st. vermoedelijk ongehuwd in 1688 of 1689 in den ouderdom van 30 jaar. Na als adelborst en luitenant onder zijn vader te hebben gediend, werd hij kapitein ter zee bij de admiraliteit te Amsterdam en daarna commandeur.
In 1688 was hij bij den tocht naar Engeland op het schip de Anna van 35 stukken.
3. Nella Schey tr. met Dirk van Ommeren, kommandeur ter zee. [waarvan Lodewijk van Ommeren, zie genealogie Quint in Gens Nostra 1976 p.286]

C. Dirck Schey, geb. te Amsterdam 13 April 1678, ged. in de Amstelkerk, promoveerde te Leiden 20 Juli 1700 in de rechten.
Uit de aanteekeningen van wijlen Jhr. J. W. VAN SIJPESTEYN.
Medegedeeld door J. C. v. d. M.

Noot 1


De Nederlandse Leeuw jrg. 55 (1937) p. 179-186. Genealogie van het geslacht Farret, door J. D. Uhlenbeck
noot 12) in kolom 180 betreffende Dirck Scheij:
12) Volgens het Nieuw Biogr. Woordenboek en Biogr. Woordenboek van van der Aa, maakte Dirk Scheij zich in 1626, als eenvoudig schipper, beroemd door de verovering bij Keulen op de Spanjaarden van een aanzienlijke som gelds en kostbaarheden, hij wist deze buit onder veelvuldige gevaren en verregaande stoutmoedigheid met zijn vier metgezellen langs de vijandelijke steden aan den Rijn behouden bij den Stadhouder Frederik Hendrik af te leveren, die hun de veroverde buit schonk en hem verhief tot scheepskapitein bij de Admiraliteit te Amsterdam ..... Deze moedige krijgsman hielp later nog Schenkenschans veroveren en stierf in hoogen ouderdom. Hij was geboren te Arnhem 1581 en gehuwd met Nella Harwarde uit welk huwelijk 12 kinderen (volg. v. d. Aa 22), een zoon Dirck was kapitein bij de Admiraliteit, een tweede zoon Jan commandeur in zeedienst; een zoon van Dirck, dus de kleinzoon van Dirck den oude, was buitengewoon kapitein ter zee, een tweede zoon Gillis vice admiraal, maakte in de Middellandsche zee den zeeslag mede, waarbij de Ruyter sneuvelde, zijn laatste reis was die met de vloot welke Prins Willem III overbracht naar Engeland.

De Nederlandse Leeuw, 1937 Jrg.55 p. 261-262 ingezonden stuk van de Hr. R.T. Muschart:
Dirrick Scheij Geritsz., 30/5 1567 borger van Tiel
Dirrick SCHEIJ, in 1612 houtkooper te Tiel
Cornelis SCHEIJ, in 1613 schipper van Tiel, tevens borger dier stad
Dirck SCHEIJ, 14/8 1589 musketier in de compagnie van den graaf van Culemborg, afkomstig van Tiel
Derrik SCHEIJ, 26/2 1620 en Cornelis SCHEIJ, in 1626. beiden Nederlandsche schippers op den Rijn
Cornelis SCHEIJ, schipper op Waal en Rijn, verkoopt 12/5 1626 zijn vaartuig
Peter SCHEIJ, getrouwd met Janneken Janssen, 14/11 1631 eigenaar van 2 stukjes land in de heerlijkheid Balgoijen
Dirck SCHEIJ Jansz., wonende te Arnhem, ‘getrouwd met Nelleken Dircxd’, eigenaar van een bijtelaak (een vaartuig), waarmede hij op den Rijn vaart, verklaart 15/7 1632 te Amsterdam, dat hem van den vijant tot Ceulen met toestaen van die van Ceulen met gewelt is affhandich gemaeckt ende ontvoert een aeck en tevens, dat hij ook als soldaet in dienste van desen lande wesende (is)
zijn schoonzoon Jan Reijerssen heet (zie kolom 180)
Derck SCHEIJ, die in 1650 aan de Stad Arnhem jaarlijks 9 gulden betaalt voor huur van een kelderken en in 1644 van deze stad 63 gulden ontvangt voor door hem geleverde 40 tonnen kalk
Dirck SCHEIJ Jansz., die 1/12 1630 te Arnhem "in de Fonteine” Thomas Maessen 2 gaten in den kop slaat
Cornelis en Dierck SCHEIJ, in 1620 schippers te Tiel
Cornelis SCHEIJ Jansz., die 12/8 1645 te Wesel compareert
Derck SCHEIJ den Olden, gewezen capitein te water, en zijne vrouw Nelliken van Herevaerden verkoopen 22/1 1656 te Arnhem aan hunnen zoon Derk SCHEIJ den Jongen, capitain te water, hun huis en hofstede staande op den Olden merckt naest die Sabelspoort
de kapitein Derck SCHEIJ, wiens weduwe Maria van Rijsselenburgh (eene Arnhemsche familie) 25/7 1684 te Amsterdam procedeert contra de erfgenamen van wijlen Bartjen SCHEIJ weduwe Schaffhuijser.


de Navorscher 1896, pag. 134
Dirck SCHEIJ geboren te Tiel, in een huis op de Cleiberg. Hij was zoon van Johan SCHEIJ. Hij had een broeder Cornelis SCHEIJ, en twee zusters Lamberta en Bertgen SCHEIJ. -- (Schep.Sign. v. Sandwyck. D. 1597-1611 ; fol. 255, 4 Juli 1608.)
De vader dezer kinderen schijnt tweemaal gehuwd te zijn. Men vindt (ut supra. fol. 126, 17 April 1602), dat Jan Jansz. SCHEIJ aan Janneke Peters wede zaliger Jan Jansz. Harnisfeger opdraagt alle goederen, rede en onrede, door dode zijner huisvr. vader Jan Jansz. Harnisfeger hem aanbestorven, en, fol. 256, Elisabeth van Heeshuysen nr 2, Johan SCHEIJ en haar onmondig dochterken Bertjen Scheijen, 4 juli 1608. Mogelijk echter was de vader van Elisabeth van beroep Harnasveger, en diens volle naamsaanduiding : Jan Jansz. van Heeshuysen, harnasveger.
Dat de SCHEIJ's al langen tijd in de omstreken - van Tiel woonden, blijkt uit de volgende acte in het schepenssignaat van Tiel — geregistr. St. Bonifaciusdag van 1467.
Gijsbert SCHEIJ klaagt voor rechter en schepenen van Tiel dat Henrich - van Tuyl ten naasten bij zeven of acht jaar drie morgen lands had gebruikt tegen zijn wil, dat hij en zijne voorvaderen in leen gehouden hadden van de Heeren van Brederode, waarvan hij handvest, zegel en brieven bezit, waarvoor hij 100 R. guld. schadevergoeding had gevorderd. Henrick van Tuyll antwoordde daarop dat hij geen erf gebruikte 't welk Gijsbert toekwam, maar slechts zijn eigen goed, zooals hij door brieven kon bewijzen, en dus anderen geen honderd R. guld. schuldig was. Waarop Gijsbert zeide dat hij met zegel en brief kon bewijzen, dat het zijn land was. -- Waarop Henrick van zijn kant verklaarde te zullen bewijzen, dat hij Gijsbert niets schuldig was en vonnis vroeg van schepenen. Deze zaak werd veertien dagen uitgesteld. De afloop is mij niet bekend.
Intusschen blijkt uit dit stuk dat de SCHEIJ's reeds in het begin der 15e eeuw leenmannen waren der Heeren van Brederode. A. J. C. KREMER.


NNBW deel 5 p.690
SCHEY, Gilles (in: NNBW deel 5 p.690)
SCHEY (Gilles), vice-admiraal, geb. te Arnhem Aug. 1644, overl. te Amsterdam 15 Juni 1703; trad op twaalfjarigen leeftijd als adelborst in den zeedienst, was commandeur der soldaten bij de expeditie van Funen, was in 1671 kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam, woonde verschillende zeeslagen bij en maakte ook in de Middellandsche Zee den slag mede, waarbij de Ruyter sneuvelde. In 1683 leed hij schipbreuk bij Texel, werd in het najaar van dat jaar bevorderd tot schout-bij-nacht; hij streed bij Bevesier en was in 1692 vice-admiraal. Begraven in de Oude Kerk te Amsterdam. Zijn broeder Dirk was eveneens in den zeedienst en bracht het tot buitengewoon kapitein van de admiraliteit van Amsterdam; zijn laatste reis was die met de vloot welke prins Willem III overbracht naar Engeland; hij stierf ongeveer 30 jaar oud.
Hun vader, Dirk, was kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam, maakte verschillende zeeslagen mede en overleed in 1679 te Amsterdam, waar hij in de Oude Kerk begraven is; diens broeder Jan, was als commandeur in den zeedienst.
De vader van Dirk en Jan, dus de grootvader van Gilles, heette eveneens Dirk, is geboren in 1581 te Arnhem en was gehuwd met Nella Harwarda, uit welk huwelijk 12 kinderen zijn geboren. Hij was een schipper, vervoerde in 1626 met een aak een spaanschen betaalmeester met de kas van Keulen af en leverde hem over aan prins Frederik Hendrik, waarna hij werd benoemd tot kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam.
Portretten door C. Janssen van Ceulen, J. Weenix, N. Maes, alle bij graaf Bylandt te 's Gravenhage. Voorts door J.M. Bering (P. Schenck, Tb. v.d. Wilt sc.)

Zie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)

Zie: Jhr. Mr. J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen [6 dln.], Uitg. van Wijnen, 1993.


Notariële akten te Woerden: SCHEIJ

Woerden, notariële akte 8496/81 SCHEIJ, Jan (gg) 24-12-1582
Woerden, notariële akte 8496/112 SCHEIJ, Jan Dricksz (getuige) 26-09-1583
Woerden, notariële akte 8496/293 SCHEIJ, Jan Dircksz (borgsteller) 08-04-1592
Woerden, notariële akte 8498/12 SCHEIJ, Jan Dircksz (getuige) 11-11-1603
Woerden, notariële akte 8498/66 SCHEIJ, Jan Dircksz (koper) 23-08-1606
Woerden, notariële akte 8499/148 SCHEIJ, Jan Dircxsz (geldnemer) 25-07-1617
Woerden, notariële akte 8499/152 SCHEIJ, Jan Dircxsz (geldnemer) 20-10-1617
Woerden, notariële akte 8497/66 SCHEIJ, Haesgen Dircksdr (geldnemer, huwelijkspartner, verhuurder, bloedverwant) 14-12-1595
Woerden, notariële akte 8497/66 SCHEIJ, Jan Dircksz (huurder, bloedverwant) 14-12-1595
Woerden, notariële akte 8497/40 SCHEIJ, Jan Dircksz (machtigt een ander om namens hem op te treden) 19-06-1596
Woerden, transportregister 44 Akte 74 SCHEIJ, Jan Dirksz (hypotheekgever) 23-02-1609; Oudeland 5 hond land
Woerden, notariële akte 8500/11 SCHEIJ, Jan Jansz (getuige) 20-07-1609
Woerden, notariële akte 8500/37 SCHEIJ, Dirck Jansz (attestant) 12-07-1610
Woerden, notariële akte 8500/40 SCHEIJ, Jan Dircxsz (overig) 29-07-1610
Woerden, transportregister 45 Akte 134 SCHEIJ, Jan Dirksz, Claas Aartsz (hypotheeknemer) 15-12-1612; Oudeland 1½ m. land ("de Hoge Delle")
Woerden, notariële akte 8499/216 SCHEIJ, Dirck Jansz (GN BV) 09-12-1623
Woerden, transportregister 45 Akte 431 SCHEIJ, Jan Dirksz, erven (Transportant hypotheekgeve); SCHEIJ, Dirk Jansz (Acceptant hypotheeknemer) 07-04-1625 Lokatie Oudeland 1½ m. land
Woerden, notariële akte 8519/38 SCHEIJ, Jan Jansz (V) 02-06-1651

Vermeldingen van de achternaam HARWARDEN; mogelijk is bij Nella Harwarde (Nelliken/Nelleken Dircxd. van Herevaerden) verwarring met "van HERWAARDEN"

20 (?) September 1555 Will: Christopher Harwarde of Braintree; Reference Code D/ABW 2018/162

8 May 1610 Will: Margaret Harwarde of Black Notley, spinster; Reference Code D/ABW 20/140

HARWARDE (London, England, Verenigd Koninkrijk) -
HARWARDE (England, Verenigd Koninkrijk) -
HARWARDE OR HAWERDE (Oxfordshire, England, Verenigd Koninkrijk) 1543 - 1543
HARWARDE (South Yorkshire, England, Verenigd Koninkrijk) 1571 - 1571
HARWARDE Derby (Derbyshire, England, Verenigd Koninkrijk) 1571 - 1571
HARWARDE (Herefordshire And Worcester, England, Verenigd Koninkrijk) 1593 - 1593
HARWARDE (Oxfordshire, England, Verenigd Koninkrijk) 1522 - 1522
HARWARDE (Oxfordshire, England, Verenigd Koninkrijk) 1539 - 1539
HARWARDE (Oxfordshire, England, Verenigd Koninkrijk) 1539 - 1539
HARWARDE (Connecticut, Verenigde Staten) 1547 - 1547

http://www.familysearch.org/Eng/Search/ancestorsearchresults.asp?last_name=Haryward
Census - 1880 US Census

 1. Fred HARYWARD - 1880 United States Census / Missouri Self Gender: Male Birth: <1851> IL
 2. Sarah HARYWARD - 1880 United States Census / Missouri Wife Gender: Female Birth: <1858> IL
 3. Lurena HARYWARD - 1880 United States Census / Missouri Dau Gender: Female Birth: <1877> KS -------------------------------------------------------------------------------- Census - 1881 British Census
 4. Ellen HARWARD - 1881 British Census / Cambridge Mother In Law Gender: Female Birth: <1807> Headley Heath, Stafford, England
 5. Margaret HARWARD - 1881 British Census / Denbigh Boarder Gender: Female Birth: <1872> Wigan, Lancashire, England
 6. Edwin Cuthbert HARWARD - 1881 British Census / Derby Head Gender: Male Birth: <1836> Wirksworth, Derby, England
 7. Elizabeth Caroline HARWARD - 1881 British Census / Derby Wife Gender: Female Birth: <1843> Barbadoes
 8. Reginald Cuthbert HARWARD - 1881 British Census / Derby Son Gender: Male Birth: <1872> Market Raisin
 9. Laura Elizabeth HARWARD - 1881 British Census / Derby Dau Gender: Female Birth: <1873> Market Raisin
 10. Ferdinand Holder HARWARD - 1881 British Census / Derby Son Gender: Male Birth: <1875> Market Raisin
 11. Muriel HARWARD - 1881 British Census / Derby Dau Gender: Female Birth: <1876> Middleton, Derby, England
 12. Amelia HARWARD - 1881 British Census / Derby Head Gender: Female Birth: <1792> Bradford On Avon, Wiltshire, England
 13. Margaret Augusta HARWARD - 1881 British Census / Derby Daur Gender: Female Birth: <1830> Frome, Somerset, England
 14. Lucy HORWARD - 1881 British Census / Devon Gender: Female Birth: <1863> Monkleigh, Devon, England
 15. Charles HARWARD - 1881 British Census / Essex Head Gender: Male Birth: <1826> Colchester, Essex, England
 16. Amelia HARWARD - 1881 British Census / Essex Wife Gender: Female Birth: <1831> Sudbury, Suffolk, England
 17. John HARWARD - 1881 British Census / Essex Son Gender: Male Birth: <1872> Saxmundham, Suffolk, England
 18. Amelia HARWARD - 1881 British Census / Essex Daur Gender: Female Birth: <1875> Colchester, Essex, England
 19. Fanny HORWARD - 1881 British Census / Gloucester Lodger Gender: Female Birth: <1827> Clifton
 20. Sophia HARWARD - 1881 British Census / Gloucester Visitor Gender: Female Birth: <1814> Worcester, England
 21. Bessie HARWARD - 1881 British Census / Hampshire Gr Daur Gender: Female Birth: <1865> Porchfield
 22. Jacob HARWARD - 1881 British Census / Hampshire Head Gender: Male Birth: <1841> Locks Green
 23. Angelina HARWARD - 1881 British Census / Hampshire Wife Gender: Female Birth: <1850> Gunvill Carisbrooke
 24. Simeon HARWARD - 1881 British Census / Hampshire Son Gender: Male Birth: <1868> Porchfield
 25. George HARWARD - 1881 British Census / Hampshire Son Gender: Male Birth: <1870> Porchfield
 26. Agnes HARWARD - 1881 British Census / Hampshire Daur Gender: Female Birth: <1872> Porchfield
 27. Lydia HARWARD - 1881 British Census / Hampshire Daur Gender: Female Birth: <1880> Porchfield
 28. John HARWARD OR HARWOOD - 1881 British Census / Kent Head Gender: Male Birth: <1839> Scarborough, York, England -------------------------------------------------------------------------------- International Genealogical Index - British Isles
 29. AARON HARWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Male Christening: 14 APR 1616 South Huish, Devon, England
 30. ABY HAREWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Female Christening: 09 JUN 1616 Badsey, Worcester, England
 31. ABIGALL HARWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Female Christening: 16 MAR 1664 Malborough, Devon, England
 32. Abraham Harwarde - International Genealogical Index / BI Gender: Male Marriage: 10 SEP 1618 , Cornwall, England
 33. Abraham Harwarde - International Genealogical Index / BI Gender: Male Marriage: 10 SEP 1618 Morwenstow, Cornwall, England
 34. ABRAHAM HARWARDE - International Genealogical Index / BI Gender: Male Marriage: 10 SEP 1618 Morwenstow, Cornwall, England
 35. ABRAHAM HARWARDE - International Genealogical Index / BI Gender: Male Marriage: 10 SEP 1618 Morwenstow, Cornwall, England
 36. Abraham Harward - International Genealogical Index / BI Gender: Male Birth: 1703 Blockley, Worcester, England
 37. Abraham - International Genealogical Index / BI Gender: Birth: 1703 Blockley, Worcester, England
 38. Abraham Harward - International Genealogical Index / BI Gender: Male Birth: 1703 Of, Blockley, Worcester, England
 39. ABRAHAM HARWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Male Christening: 20 JUN 1705 Saint Sidwell, Exeter, Devon, England
 40. Abraham Harward - International Genealogical Index / BI Gender: Male Birth: Of, Exeter Saint Sidwell, Devon, England
 41. Ada Harward - International Genealogical Index / BI Gender: Female Birth: Aldborough, Norfolk, England
 42. Ada Harward - International Genealogical Index / BI Gender: Female Birth: Aldborough, Norfolk, England
 43. ADIE LIVINNA HARWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Female Christening: 25 AUG 1861 Saint James The Less, Ashted, Warwick, England
 44. EDULPH OR EADWARD HEREWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Male Birth: About 0919 Of Mersea, , Essex, England
 45. EDULPH OR EADWARD HEREWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Male Marriage: About 0944 Of Mercia, , , England
 46. AGATHA MATILDA HARWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Female Christening: 17 APR 1833 Wirksworth, Derby, England
 47. Mrs. Agnes Harward - International Genealogical Index / BI Gender: Female Birth: About 1376 Of, Sudbury, Suffolk, England
 48. Mrs. Agnes Harward - International Genealogical Index / BI Gender: Female Other: About 1470 Stratford On Avon, Warwick, England
 49. Agnes Harward - International Genealogical Index / BI Gender: Female Other: About 1470 Stratford On Avon, Warwick, England
 50. AGNES HARWARD OR HARWOOD - International Genealogical Index / BI Gender: Female Christening: 04 NOV 1539 Hasketon, Suffolk, England
 51. AGNES HARWARD - International Genealogical Index / BI Gender: Female Christening: 18 FEB 1544 Bretforton, Worcester, England
 52. Agnes Harward or Howard - International Genealogical Index / BI Gender: Female Christening: 18 FEB 1544 Bretforton, Worcester, England
 53. Agnes Harward or Howard - International Genealogical Index / BI Gender: Female Christening: 18 FEB 1544 Bretforton, Worcester, England Matches: International Genealogical Index/British Isles - over 25

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Terug naar begin

Updated: 02 April 2008

This is an Antenna logo website