Parenteel van VINCELER

Wapen: "in zilver een gouden kruis" (bron: CBG)

CBG, GHS 50A08, Collection de 2266 armoiries ... de familles nobles et patriciennes des Pays-Bas (ca. 1825), blz. 64.


[rechts] Hoeven te Stoutenburg: Vinselaar, Emelaar >>>>


Vinceler = hoeve Vinselaar bij Stoutenburg/Achterberg, al genoemd in 1286
bron: Digitaal tijdschriften archief, Archief Eemland: Historische Kring Leusden 1 Sept. 2003 p.5

zie: De Nederlandse Leeuw 1913 Jrg. XXX p. 70-124 van VINCELER, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins.

zie: De Nederlandse Leeuw 1913 Jrg. XXXI p. 120-124 van VINCELER, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, waarin o.a. "oirconda onderteekent tot Maurich den vijftienden October seventien hondert en agtien (15-10-1718)". (zie hieronder)

zie: De Nederlandse Leeuw, 1955 Jrg. LXXII p. 253-256 van VINCELER door R. WARTENA. (transcriptie): "Waarschijnlijk ontleent de familie haar naam aan de boerderij VINCELER (VINCELAER) op de grens van Barneveld en Stoutenburg. Het is mij echter niet gelukt verband te leggen tussen deze boerderij en het hier besproken geslacht. Is thans bewezen dat het Huissense geslacht uit Barneveld komt, van het Betuwsche geslacht heb ik dit niet kunnen bewijzen".

zie website Menso, waarin de link tussen het Barneveldse en het Betuwsche geslacht wordt aangenomen (zonder afdoende bronvermelding).

Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van mr. H.J. van de Graaff en van de familie van VINCELER. In: Verslagen van 's Rijks oude Archieven 1924, blz 145-154.

Dossier van VINCELER, Centraal Bureau voor Genealogie (Den Haag).

Zie ook: De familie Cloeck, in: Gens Nostra Jg.75 nr.2 p.72-73 (2020), incl. Ploech en Vinceler


I. Parenteel van VINCELER, Betuwe

II. Parenteel van VINCELER, Barneveld > Huissen


I. Parenteel van VINCELER, Betuwezie: De Nederlandse Leeuw 1913 Jrg. XXXI p. 253-6 van VINCELER, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins
"oirconda onderteekent tot Maurich den vijftienden October seventien hondert en agtien", 15-10-1718.

Wij hier ondergeschreven Huijbert Henrcksz en Jan van Grootvelt, schepenen mitsgaders Abraham Picard ouderling tot Maurik, attesteren en verklaren voor de opregte waerhijt, dat wij hebben gekent Jan Willemsz van VINCELER in sijn leven tot Maurik gewoont hebbende en is begraven op den 9 Augusti 1663, wiens suster is geweest Aaltje van VINCELER, de moeder van Judig Jansz van Wely. Dat wij attestanten ook weten en ons seer wel bekent is, dat den bovengenoemden Jan Willemsz van VINCELER heeft gehadt twee kinderen, te weten een soon genaemt Willem Jansz. van VINCELER en een dogter genaemt Elisabet Jans van VINCELER. Voorts verklaren wij dat toonderen deses namentlik Elizabet Willems van VINCELER is geweest een wettige dogter en Ariaentje Harmans van Lottingen, een dogters dogter van voornoemden Willem Jansz. van VINCELER en dienvolgende desselfs naeste erfgenamen, en alsoo sulx waeragtig is hebben wij dese ten versoeke van de bovengenoemde personen niet konnen weijgeren maer medegedeelt onder presentatie des noots en naeder versogt sijnde, deselve met ede te bevestigen. In oirconda der waerhijt dese bij ons onderteekent tot Maurich den vijftienden October seventien hondert en agtien.
(get.) Huybert Hendricksz., Jan van Grootfelt, A. Picard ouderling. Mij present. W. van Seeenderen Secretaris.

Aaltie Willems van VINCELAER. Haere Broeders en suster sijnde die onderstaende:

 1. Jan Willems van VINCELAER, hieruit:
  1. Willem Jansse van VINCELAER, hieruit:
   1. Lijsbeth van VINCELAER nog in leven sijnde wede. Willem Vermeer.
   2. Aeltje van VINCELAER getrout met Herman Jansse van Lottingen, uit wie 5 kinderen.
  2. Elisabeth Jansse van VINCELAER getrout met Dirck van HATTEM uit wie 4 kinderen.
 2. Lubbert van VINCELAER, overleden sonder descendenten na te laten.
 3. Claes van VINCELAER, uit wien:
  1. Micgiel van VINCELAER, uit wien:
   1. eene dochter getrout met Jan Willemse van Ede (5 kinderen).
  2. Jan van VINCELAER, uit wien:
   1. Nieske nog in leven.
   2. Antge nog in leven.
   3. Claes nog in leven en uitlandig.
   4. Gerrit nog in leven.
   5. Anna getrout met Anthon van Eede en Pelgrum van Deel (uit het 1e huwelijk 4, uit het 2e huwelijk 3 kinderen).
 4. Margrieta van VINCELAER, getrout geweest met Geurt van RINSEM, uit wie 4 kinderen.
 5. Magtelt van VINCELAER, getrout geweest aen Barent Jaspers alias Pels en Gerrit van Perrendael. Uit het eerste huwelijk 3, uit het tweede huwelijk 1 kind.


II. Parenteel van VINCELER, Barneveld > Huissen

zie: Nationaal Archief inv.nr.2.21.074
Inventaris van het archief van mr. H.J. van de Graaff [levensjaren 1782-1827] en aanverwante Geslachten, 1491-1827

zie website Menso


genealogie Cloeck Ds. Johannes Cloeck, geboren op 14 juni 1641 in Arnhem, zoon van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde, trouwt op 17 maart 1674 te Arnhem, 33 jaar oud met Anna Christina van VINCELER. Uit het huwelijk van Johannes Cloeck en Anna Christina van VINCELER zijn geen kinderen bekend. Ds. Johannes Cloeck, overlijdt voor 1714. Protocollen 1674 familie Archief Cloeck, Arnhem. Sedert 1674 was Johannes Cloeck (overleden voor 1714), predikant in Ede, waar zijn "Edische verlustingen of geestelijke gezangen en lofzangen op verscheyden voorvallen en gelegenheden te zamengesteldt en ten dienste der zanglievenden in 't ligt gebragt", ontstonden. (Hiervan zijn drukken bekend: Utrecht 1694, 1712 en 1730). Voorts schreef hij nog "Bijbelstoffen", Arnhem 1706; en "Gezangen", Utrecht 1717.

zie ook genealogie Cloeck

Magescheyt tussen de respective kinderen en kintskinderen van Zal. Dirck van Hattum en Elisabeth van Vincelaar met namen: Jan van Hattum, Wouter van Hattum en de nagelaten kinderen van Gerrit van Hattum, verweckt bij Neeltgen van Gulck, nu huisvr. van Willem van Royen, met namen Gerrit [van Hattum] en Jantge van Hattum; Neeltje van Gulck, geadsisteert met Jan van Grootvelt Sandersen en Jan van Hattum en Adriaan van Gulck als oomen der kinderen: Item de onmondige naargelaatene kinderen van Za. Elisabeth van Hattum, in Echt verweckt door Goossen van WESTRHENEN, met namen: Dirck [van WESTRHENEN], Agneta [van WESTRHENEN], Maria [van WESTRHENEN] en Elisabeth van WESTRHENEN, welke geadsisteert zijn met Gooossen van WESTRHENEN, haeren vader voorn. en Jan van Hattum als oom. Arbiters en vrinden zijn Mr Arnoldus Wttenweerde en Jan van Grootfelt Sandersen. Het gaat over de goederen van Elisabeth van Vincelaar, nu niet meer in leven zijnde.

RA Gelderland protocol van Maurik NB 223 fol.95, 06 02 1674:
Peter Geurtsen van de Weteringh x Heylw. van Hattum; Johan van Hattum Dirckss, mede wegens zijn broeders; Goossen van Westrhenen x Elisabeth van Hattum; Willem Vermeer x Elisabeth van Vincelaer, en dese ook voor zijn broeder Claes Vermeer, Erfgenamen van Willem van Hattum ter eenre, Geurt van Estvelt x Aertien Joosten, ook voor zijn broeder Gisbert van Estvelt en de kinderen van Anthonis de Rooy; Joost Cornelis Verkuyll en Geurt Corn. Verkuyll, gebroederen, representerende hare moeder Dercxken Verkuyl; Niesken van Estvelt, wed. van Willem Joosten Verkuyl en Willem Dircxen x Anna van Estvelt, tezamen erfgenamen van Johanna van Estvelt, ter andere zijde, maken maeghgescheyt van de vaste goederen.
De Estvelden: Huis, hof, enz. 4 mn "de Ossenweert", e.a.
De Hattums: de benedenste ackeren van vurss. hofstadt; 2 mn weylant "de Geer" in t Nieuwslach; huis, enz. 2 mn, "Adam Willems hoffstadt"; huis, enz. 2 mn op de korte Hoef. 4 mn weilant in t Nieuwslagh en Huysmaten is leengoet en blijft gemeen, elk de helft.
Ieder lot neemt tot haeren laste 1454 g, die de boedel schuldich was vermogens voorheens geleverde inventaris, doch dewijl de Hattums 400 g wegen haar lot moeten toegeven en de Estvelden noch toekomen wegen het Silverwerck in den Inventaris 250 g 14 st, soo behouden deselve noch op haer lot 803 g 17 st en de Hattums bijgevolch op haer loth 2105 g 5 st, blijvende swaricheden of profijt, hierna opkomende, gemeyn na maeghgescheyts recht. Op de kant: Als cessie van acte hebbende van dese 80 g 17 st, beken ik door de Estvelts betaalt te zijn op 9 Mei 1675.
Get. Marie van Rossum, wed. van Hattum. Dat dese voldoeninge aan de wed. van Willem van Hattum met will en toestandt van ons, erfgenamen van Willem van Hattum, geschiet is, getuigen Peter Geurtse en Willem Vermeer.

DE FAMILIE VAN SCHROYESTEIN (uit: NA)
Deze familie is op twee manieren aan de familie van VINCELER verwant. In de eerste plaats door het huwelijk van Mechteld van VINCELER met Paul van Schroyestein. Vervolgens door het huwelijk van Willem van VINCELER ( 1665) met Geertruida Bitter(s), dochter van Paulus Bitter, die vanaf 1617 schepen en vanaf 1620-1626 burgemeester van Arnhem was, tevens ambtman van Baer en Lathum. Haar zuster Agnes was Bartholomeus van Schroyestein.


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. Nab
 2. RINSOM
 3. Spaan
 4. VINCELER

Bronnen:

 1. DTB te Arnhem
 2. GenLias
 3. Persoonskaarten CBG

Terug naar begin

Updated: 13 Mei 2010

This is an Antenna logo website