Parenteel Dan(c)ka(a/e)rts / Dan(c)kers - Valkenswaard 1660-

Valkeniersfamilies uit Valkenswaard: Roijers, Goossens, Danck(a)er(t)s, Hertroys / Hertrooy en Co(/a)rnoedi(e/u)s/Carnauts
Er werd ook vaak binnen valkeniersfamilies gehuwd, b.v. met (van) Hertrooij(s), Sm(e)ulders, Bijnen.

Wapen:
De Vlaamsche familie Danckers voert Gevierendeeld: 1 en 4 in goud drie (1, 2, --dus malordonnιs) hanen van rood; 2 en 3 in blauw drie schoven van goud. (Navorscher 1984)
Muschart:
14S Gevierendeeld: 1+4 drie vogels 27A Dwarsbalk, beladen, een ster en vergezeld 27C Dwarsbalk, beladen, wassenaars en vergezeld 62E Een vis, vergezeld


bronnen:

Valkeniersfamilies in Brabant; II Danckers. In: De Brabantse Leeuw jrg. 9 (1960) blz. 90 e.v.

DBL1974 p.95 DANCK(A)ER(T)S Thans wijlen de heer J.A.W. Swane, die in dit maandblad herhaaldelijk interessante bijdragen over Brabantse families heeft gepubliceerd, heeft - naar mij bij onderzoek is gebleken - geen gelukkige hand gehad bij het samenstellen van de genealogie Danckers (Danckaerts), opgenomen in De Brabantse Leeuw jg 9 (1960), blz. 90 vlg. Jammer is, dat de heer Swane destijds niet heeft vermeld, wat hem ertoe heeft gebracht de door hem sub III vermelde Peter Danckaerts te beschouwen als een zoon van Heyndrick Danckaerts (II) en laatstgenoemde met een broer (?) Peter (IIbis) ten tonele te voeren als zonen van een Petrus Danckaerts, van wie de heer Swane verder kennelijk niets wist. Indien iemand mij kan mededelen, waarop deze filiaties berusten, zou hij mij met opgave van die bron(nen) bijzonder verplichten. Zeker is, dat genoemde Peter Danckaerts (II bis) niet op 24 sept. 1680 te Valkenswaard werd begraven, maar op die dag overleed (ook van zijn vrouw Anneke Sijmons is de opgegeven begraafdatum in werkelijkheid de datum van haar overlijden). Hun zoon Sijmon werd begraven op 25 (niet: 23) april 1720 en hun dochter Heylken (Helena) overleed op 16 sept. 1710, terwijl hun schoonzoon Adam Nagelmakers op 11 (niet: 15) maart 1724 begraven is. De heer Swane vermeldde destijds zelf al in een voetnoot (la), dat Maria Danckaerts (naar mij bleek: † Valkenswaard 11 mei 1738), de vrouw van Johannes Adriaensz Hertrooy († Valkenswaard 26 juni 1731 en niet reeds in jan. 1684 begr. te Valkenswaard !) geen dochter van Peter Danckaerts (sub IIbis) is geweest. Volgens het rechterlijk archief van Waalre en Valkenswaard R 133, fol. 49 leefde Peter Danckaerts (vermeld door de heer Swane onder III) nog op 15 aug. 1716, zodat hij niet op 28 nov. 1714 al begraven kan zijn. Zijn tweede huwelijk werd gesloten te Heeze (en niet in Valkenswaard); de door de heer Swane genoemde schepen akte (WW R 131, fol. 75v.) zegt, dat hij een neef had, Peter Peters Danckers genaamd; van laatstgenoemde kan hij dus ook een (oud-) oom zijn geweest. Elders (Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. XXIII (1969), blz 325) deelde ik al mee, dat Hendrik Danckers, vermeld onder IV een zoon was van een Adriaen Danckaerts, en niet van Peter (onder III). Ook ten aanzien van Adam (IVter), Adriaen (IVquinquies) en Johan Danckaerts zijn mij (nog) geen bewijzen onder ogen gekomen, dat zij inderdaad zonen van Peter Danckaerts zijn geweest. Ten onrechte deelde de heer Swane mee, dat in N 346, akte d.d. 26 juni 1725 de broeders Johan en Anthoni Danckaerts worden genoemd. De kinderen van Hendrik Danckers (zoon van Adriaen!), door de heer Swane ten onrechte vermeld onder IV, zijn niet in Waalre, maar in Bergeyk gedoopt, (de doopdatum van de jongste Adriaantje was 19-1-1720). De schoonouders van Adam Danckers heetten in werkelijkheid Christiaen Beynen en Dirkjen Royaarts, en Adriaan Danckers (genoemd onder IVquinquies; ik merkte al op, dat zij mogelijk geen broers waren, of geen zonen van Peter) werd begr. te Valkenswaard op 9 aug. 1720. Joanna Gijsberts Booms, de vrouw van Peter Danckers, genoemd onder Vbis, werd op 20 (en niet op 10) mei 1740 begraven, en Peters broer Antonius Danckers (Vter) huwde op 30 nov. 1737 met Maria Jansen, geboren in Someren. Op grond van voortgezet onderzoek hoop ik te zijner tijd in staat te zijn m.b.t. de protestantse tak (ken) van de familie Danckers en de oudste generaties een genealogisch overzicht te kunnen publiceren. Voorshands ontbreken mij nog bewijzen of duidelijke aan wijzigingen t.a.v. de verwantschap van Peter Danckaerts (de man van Anneke Sijmons) met Peter Danckaerts, de koster en schoolmeester te Valkenswaard, en het vaderschap van laatstgenoemde met betrekking tot Adam (de man van Catharina Beynen), Adriaan (gehuwd met Henrica Martens) en een m.i. schemerachtige Johan Danckaerts. Deze bijdrage dient dan ook niet alleen tot rechtzetting van een aantal vergissingen, maar ook om een beroep te doen op hulp van een ieder, die mij kan inlichten over de verwantschap van de genoemde personen. VUGHT (N.B.) Bosscheweg 57 mr. dr. W. de Vries

Jaarboek CBG 1969 p.325: Aanvulling en verbetering jaarboek 1969
blz. 79: Vb Joost Dircksz. Fabri tr. 2e Johanna Danckers, dr. van Hendrik en Antonet Wakkers, hiervoor te lezen: ,,dr. van Hendrik en Antonet Bakkers”.
blz. 90: In noot 21 komt te vervallen het gestelde: ,,Ter illustratie” tot en met ,,te Waalre gedoopt” (blz. 91), waarvoor dient te worden gelezen: ,,Blijkens het doopboek van Bergeyk moet Hendrik Danckers, de man van Antonet Bakkers (zie Brab. Leeuw t.a.p. blz. 91), een zoon geweest zijn van de schoolmeester Adriaen Danckers te Riethoven (zie doopakte van zijn kleinzoon d.d. 24 jan. 1702). Hendrik, die later (1718 en 1720) in dat doopboek eveneens als schoolmeester te Riethoven voorkomt, was dus geen zoon van Peter Danckaerts, zoals de heer Swane heeft vermoed. Uit Hendrik’s huwelijk met Antonet Bakkers sproten o.a. Arnoldus, ged. Bergeyk (en niet te Valkenswaard: zie Brab. Leeuw t.a.p. blz. 93 onder V) 24 jan. 1702, en twee dochters, Adriaentje genaamd, beiden gedoopt te Bergeyk (en niet te Waalre), resp. 7 okt. 1718 en 19 jan. 1720 (niet 1719, zoals de heer Swane t.a.p. blz. 91 mededeelde, daarbij kennelijk misleid door een inmiddels herstelde fout in het kaartsysteem). Voorts bleek mij, dat Catharina Beynen, de vrouw van Adam Danckers (Brab. Leeuw t.a.p. blz. 91 en 92) in aug. 1678 te Waalre werd gedoopt” . . . (enz., hier verder noot 21 blz. 91). blz. 93 noot 92 moet komen te luiden: In de genealogie Danckers (Brab. Leeuw jg. 9 (1960). blz. 90 vlg.) wordt geen andere Arnoldus Danckers genoemd dan de zoon van Hendrik Danckers en Antonet Bakkers (zie ald. blz. 91 sub IV en blz. 93 sub V). Zie echter aant. 21. Panken en van Sasse van Ysselt (Beschrijving van Bergeik, blz. 264) noemden Hendriks vrouw ten onrechte Antonet Wackers. Ook zij vermeldden, dat Hendrik Danckaerts schoolmeester te Riethoven was, hetgeen overigens bevestigd wordt door Comm. RvS. Inv. 1536, fol. 226 (15 april 1718).

zie Wie kent de verwantschap tussen Adriaen Hendrick Danckers en Jan Huybrechts van Loemel

zie: Genealogie Bierens: De Brabantse Leeuw Jg.25 1976; blz. 11 e.v.

zie Parenteel Danckaarts in de Familiegeschiedenis Luc Jehee (Luc.Jehee@solcon.nl)Danckers / Berchmans

 1. DANCKAERTS Dielis (= Egidius Donckers, Aegidius Angelus Berchmans)
  ~
  †
  x Christina Leenen SWUESTEN (1646: Christina Leenen)
  zie reconstructie RK DTB Leende 1607-1647 & 1648-1665 door Guus Delen
  ~
  †
  uit dit huwelijk:

  1. Catharina Dielis DANCKERS (Catelijn)
   ~ Leende 01-08-1644; get. Mathias Danckers en Henrica Swuesten (RK DTB inv.nr.3 f.15v)
   † voor 1649

  2. Joannes Aegidius (Dielis) DONCKERS (Moeder: Christina Leenen; Vader: Egidius Donckers)
   ~ Leende 09-10-1646; get. Adrianus Donckers en Elisabeth Berchmans (RK DTB inv.nr.3 f.19v)
   †

  3. Catharina Dielis DANCKERS / DANCKARTS (Catelijn)
   ~ Leende 01-08-1649; get. Joannes Compen en Elizabeth Berchmans (RK DTB inv.nr.3 f.24)
   †
   x Heeze 08-10-1678 / Leende 11-10-1678 Lauwrens Willen Lauwrenssen (Laurentius Wilms, Laurentius/Laurens MAES)
   ~ Leende 04-09-1631 Laurentius Wilhelmus Vader Wilhelmus Petrus Tielens Moeder M Getuige Henricus van Mol en Dimpna
   †
   uit dit huwelijk:

   1. Wilhelmus Laurentius (V: Laurentius Wilms)
    * Leende 07-07-1679 ; get. Mathias Herbers en Geertrudis Dielis
    †

   2. Cristina Laurentius
    * Leende 28-08-1681; get. Joannes Hendricx
    †

   3. Aegidius MAES
    * Leende 29-09-1683; get. Jacob Hendrick Tielens en Henricus Tijs Swuesten
    †

   4. Henrica MAES
    * Leende 01-06-1693; get. Joannes Mathias Herpers en Joanna Franciscus Cox
    †

  4. Geertrudis/Geertruije Dielis DANCKERS / DANCKAERS
   ~ Leende 09-06-1652; get. Arnoldus Swuesten en Helena Herbers (RK DTB inv.nr.3 f.28v)
   † voor 26-06-1695
   x Heeze 25-01 Leende 09-02-1681 Jacobus Hendrik Dielis HEESTERBEECK / Jacobus Hendrick TIELENS / Jacobus DIELIS, zn. van Hendrik Peter Tielens Heesterbeeck en Elisabeth Adrianus (Frans Jan) Pompen.
   ~ Leende 27-03-1694
   hertrouwt Leende 26-06-1695 Henrica (Hendrikske) Hendricx Berenbroeck
   † Leende 06-03-1717 als Jacobus Dielis (DTB Leende inv.nr. 24.5 , folio 101v)
   uit dit huwelijk:

   1. Cristina TIELENS
    ~ Leende 22-12-1681; get. Henricus Joannes Cox en Henrica Tijs Swuesten (RK doopboek Leende inv.nr.4 f.47)
    †

   2. Henricus DIELIS
    ~ Leende 05-09-1684; get. Joannes Dielis en Maria Dielis (RK doopboek Leende inv.nr.5 f.3)
    †

   3. Helena DIELIS
    ~ Leende 21-03-1687; get. Adrianus Pompen en Elisabeta Danckers (RK doopboek Leende inv.nr.5 f.6v)
    †

   4. Aegidius DIELIS
    ~ Leende 06-10-1689; get. Arnoldus Joseph Maes en Maria Driessen (RK doopboek Leende inv.nr.5 f.11)
    †

  5. Helena Dielis DANCKERS
   ~ Leende 20-06-1655; get. Jacobus van Asten en Aldegunde Beecx (RK DTB inv.nr.3 f.34v)
   †
   x Leende 03-01-1683 Wilhelmus Jan TIELENS
   ~
   †
   uit dit huwelijk:

   1. TIELENS
    *
    †

  6. Wilhelma Dielis DANCKERS (Vader: Aegidius Angeli Berchmans)
   ~ Leende 29-09-1657; get. Josephus Maes en Aleydis Danckers (RK DTB inv.nr.3 f.39)
   begr. Leende 08-02-1679

  7. Elisabetha Dielis DANCKERS
   ~ Leende 28-10-1660; get. Godefridus Jan Berchmans en Joanna van Hees (RK DTB inv.nr.4 f.1v)
   †
   x Heeze 26-10 Leende 03-11-1680 Joannes Hendricx (Jan)
   ~
   †
   uit dit huwelijk:

   1. Joanna Joannes
    ~ Leende 03-12-1681; get. Laurentius Wilm Vreijssen en Catharina Hendricx
    †Leende reconstructie RK DTB 1607-1647 door Guus Delen:

Aegidius Danckers (Berchmans) X Christina Swuesten
Catharina 1-8-1644

Leende reconstructie RK DTB 1648-1665 door Guus Delen:

Aegidius Danckers X Christina Swuesten
Catharina 1-8-1644
Catharina 1-8-1649
Gertrudis 9-6-1652
Helena 20-6-1655
Wilhelma 29-9-1657 vader Aegidius Angeli Berchmans
Elisabetha 28-10-1660


 1. DANCKAERTS Adrianus
  ~
  †
  x Petronella NN
  ~
  †
  uit dit huwelijk:

  1. DANCKAERTS / DANCKERS Maria
   ~
   † Valkenswaard 11-05-1738
   x Valkenswaard 31-08-1681 Johannes Adrianus HERTROIJS (Joannes Adriaen Hertrooij)
   ~
   † Valkenswaard 26-06-1731
   (vlg. VALKENIERS IN BRABANT II. (VAN) HERTROY(S) door J.A.W. SWANE: III. Joannes HERTROY(S), begr. Valkenswaard Jan. 1684, huwt ald. 31-8-1681 Maria Danckaerts (of Danckers), dr. v. Adrianus en v. Petronella N. („Petronella, weduwe Adriaen Danckers" ook in W.W. R. 130, f. 16, dd. 30-3-1686) Joannes Hertroy was Valkenier, als ook blijkt uit W.W. R.133, f. 294, dd. 1725. Uit dit huwelijk o.a.: 1. Christianus


 1. Peter Anthonis DANCKAERTS
  ~ ca. 1500
  † 1566
  x NN
  ~
  †
  uit dit huwelijk:

  1. Jenneken Peter DANCKAERTS
   * ca. 1540
   † voor 1566
   x ca. 1560 Reyner Lucas BIERENS, zn. van Luycas Goeyaert Bierens.
   * Duizel ca. 1530, borgemeester te Duizel
   † kort na 08-11-1610

  2. Catheleyne Peter DANCKAERTS
   * ca. 1540
   †
   x Ariaen Peter MIJS
   * ca. 1535
   †

  3. Antonis(ke?) Peter DANCKAERTS
   * ca. 1540
   †
   x Jacob VERHOEVEN
   * ca. 1535
   †

  4. Marijken Peters DANCKAERTS
   * ca. 1540
   †

  5. Jan Peter DANCKAERTS
   * ca. 1540
   †zie: Genealogie Bierens: De Brabantse Leeuw Jg.25 1976; blz. 11 e.v.
i.t.t. tot het artikel van Swaens is de genealogie Bierens zeer degelijk geannoteerd met bronvermeldingen.

 1. Goeyaert Lucas STEMKENS alias BIERENS
  * ca. 1470; vermeld met zijn vrouw Valkenswaard 03-09-1503, 29-04- en 29-12-1521 en met zijn broeders Symon en Luycas Valkenswaard 20-03-1522.
  † "Waalre ende Weert" omstr. 1526
  x vσσr 1503 Lysbeth Gherit DANCKAERTS
  * ca. 1480; laatst vermeld 30-04-1528
  † na 30-04-1528

 1. Symon Lucas BIERENS
  * ; compareert 03-02-1565 met vrouw en zwagers Wouter en Peter Danckers te Valkenswaard en 15-07-1574 met zijn "neve" Jan Antonis Martens, momboir over de kinderen van zijn broeder Peter 07-07-1587, wordt 20 mrt. 1589 erfgenaam van zijn vader genoemd en 10-01-1606 zwager van Henrick Jochuyms.
  †
  x Lysbeth Ariaen Ariaen Goyaert DANCKERS

 1. Reyner Lucas BIERENS
  * ca. 1530
  † kort na 08-11-1610
  x (1) Jenneken Peter DANCKAERTS
  *
  † vσσr 11-10-1566
  uit dit huwelijk:

  1. Lucas Reynder BIERENS
   * ca. 1560, 11-10-1566 vermeld in zijn zaak en de erfgenamen van zijn grootvader Peter Danckaerts, 27-01- 1568, 21-11-1569 als momber zijn oom Anthonis Peter Danckaerts te Valkenswaard en 11 apr. 1570 zijn tante Maria Peter Danckaerts worden genoemd..


alle vermeldingen Danck* in Eindhoven digitale stamboom: (17 tot 1650; 87 1650-1700)

 1. Aleidis Joannes Danckarts 10-07-1607 trouwen Bruid Leende x Adrianus Joannes Martens
 2. Joannes Danckers 13-01-1613 doop Getuige Leende
 3. Henricus Adrianus Danckers 12-05-1617 doop Getuige Leende
 4. Egidia Danckers 16-07-1628 doop Getuige Leende
 5. Heylwigis Joannes Danckers 19-01-1631 doop Getuige Aalst
 6. Magdalena Danckers 13-12-1631 doop Getuige Oirschot
 7. Margareta Anthonius Danckers 20-06-1632 doop Getuige Valkenswaard
 8. Joannes Danckers 19-05-1635 doop Getuige Valkenswaard
 9. Leonardus Petrus Danckaerts 14-02-1638 doop Getuige Bergeijk
 10. Maria Joannes Danckers 14-12-1643 doop Getuige Aalst
 11. Catharina Danckers 01-08-1644 doop Kind Leende
 12. Aegidius Danckers 01-08-1644 doop Vader Leende
 13. Mathias Danckers 01-08-1644 doop Getuige Leende
 14. Egidius Danckers 05-02-1647 doop Getuige Leende
 15. Godefridus Danckers 03-01-1648 doop Getuige Dommelen
 16. Catharina Danckarts 01-08-1649 doop Kind Leende
 17. Aegidius Danckarts 01-08-1649 doop Vader Leende
 18. Gertrudis Danckers 09-06-1652 doop Kind Leende
 19. Aegidius Danckers 09-06-1652 doop Vader Leende
 20. Maria Danckers 25-03-1653 doop Getuige Leende
 21. Helena Danckers 20-06-1655 doop Kind Leende
 22. Aegidius Danckers 20-06-1655 doop Vader Leende
 23. Aleydis Danckers 29-09-1657 doop Getuige Leende
 24. Aegidius Danckers 12-11-1659 doop Getuige Leende
 25. Elisabetha Danckers 28-10-1660 doop Kind Leende
 26. Aegidius Danckers 28-10-1660 doop Vader Leende
 27. k v Goort Jan Dankers 21-03-1661 begraven Overledene Best ijk
 28. Adrianus Danckers 26-07-1669 doop Getuige Luyksgestel
 29. Petrus Danckers 17-08-1670 doop Getuige Beek en Donk
 30. Peter Heijndrik Danckers 12-05-1674 trouwen Bruidegom Heeze x Elisabeth Willem M Verhoeven; Vorige partner bruidegom: Maijken Jan Box
 31. Adam Dankers 23-05-1677 doop Getuige Maarheeze
 32. Catelijn Dielis Danckers 08-10-1678 trouwen Bruid Heeze x Lauwrens Willen Lauwrenssen
 33. Aegidius Danckers 30-12-1678 begraven Overledene Leende
 34. Catharina Dielis Danckers 07-07-1679 doop Moeder Leende V: Laurentius Wilms K: Wilhelmus Laurentius; get. Mathias Herbers en Geertrudis Dielis
 35. Sijmon Danckaerts 24-11-1679 doop Getuige Valkenswaard
 36. Helena Petrus Danckaerts 01-12-1679 doop Getuige Valkenswaard
 37. Wilhelma Dielis Danckers 08-02-1679 begraven Overledene Leende
 38. Elisabetha Petrus Danckaerts 22-01-1680 trouwen Bruid Valkenswaard x Adam Hubertus
 39. Maria Danckerts 13-08-1680 doop Getuige Valkenswaard
 40. Elisabetha Petrus Danckaerts 04-09-1680 doop Moeder Valkenswaard
 41. Helena Petrus Danckaerts 04-09-1680 doop Getuige Valkenswaard `
 42. Elisabeth Dielis Danckers 26-10-1680 trouwen Bruid Heeze x Jan Hendricx
 43. Elisabetha Dielis Danckers 03-11-1680 trouwen Bruid Leende x Joannes Hendricx
 44. Elisabetha Danckaerts 05-01-1680 begraven Overledene Valkenswaard
 45. Petrus Danckaerts 24-09-1680 begraven Overledene Valkenswaard
 46. Catharina Dielis Danckers 28-08-1681 doop Moeder Leende
 47. Maria Danckaerts 31-08-1681 trouwen Bruid Valkenswaard x Joannes Adriaen Hertroij
 48. Elisabetha Dielis Danckers 03-12-1681 doop Moeder Leende
 49. Geertrudis Dielis Danckers 22-12-1681 doop Moeder Leende
 50. Geertruije Dielis Danckers 25-01-1681 trouwen Bruid Heeze x Jacobus Hendrick Tielens
 51. Geertrudis Dielis Danckers 09-02-1681 trouwen Bruid Leende x Jacobus Hendrick Tielens
 52. Adrianus Danckaerts 17-09-1681 begraven Overledene Valkenswaard
 53. Elisabetha Petrus Danckaerts 06-09-1682 doop Moeder Valkenswaard
 54. Helena Dielis Danckers 03-01-1683 trouwen Bruid Leende x Wilhelmus Jan Tielens
 55. Catharina Dielis Danckers 29-09-1683 doop Moeder Leende
 56. Gertrudis Danckars 02-02-1684 doop Getuige Leende
 57. Gertrudis Danckaers 05-09-1684 doop Moeder Leende
 58. Willem Dirckx Danckers 05-11-1684 trouwen Bruidegom Eersel
 59. Joannes Hendrick Danckers 04-10-1686 doop Getuige Bergeijk
 60. Joannes Henrick Danckers 04-10-1686 doop Getuige Bergeijk
 61. Maria Danckers 10-11-1686 doop Getuige Valkenswaard
 62. Elisabeta Danckaers 23-12-1686 doop Moeder Leende
 63. Joanna Danckers 02-05-1686 begraven Overledene Nuenen
 64. Gertrudis Danckers 21-03-1687 doop Moeder Leende
 65. Elisabeta Danckers 21-03-1687 doop Getuige Leende
 66. Helena Danckaers 18-07-1687 doop Moeder Leende
 67. Elisabeta Danckers 30-12-1687 doop Moeder Leende
 68. Henricus Danckaerts 01-10-1688 doop Kind Valkenswaard
 69. Franciscus Peters Danckaerts 01-10-1688 doop Vader Valkenswaard
 70. Simeon Danckers 23-04-1689 doop Getuige Valkenswaard
 71. Helena Danckers 01-07-1689 doop Moeder Leende
 72. Gertrudis Danckers 06-10-1689 doop Moeder Leende
 73. Elisabeta Danckers 26-06-1691 doop Moeder Leende
 74. Elisabeth Anna Danckers 04-08-1691 doop Kind Valkenswaard
 75. Franciscus Peter Danckers 04-08-1691 doop Vader Valkenswaard
 76. Elisabetha Danckers 03-05-1693 doop Moeder Leende
 77. Catharina Danckers 01-06-1693 doop Moeder Leende
 78. Elisabeth Danckers 07-06-1693 trouwen Bruid Bladel x Wilhelmus Leijten
 79. Helena Danckers 16-07-1693 doop Moeder Leende
 80. Guilielma Danckers 03-10-1693 doop Kind Valkenswaard
 81. Franciscus Danckers 03-10-1693 doop Vader Valkenswaard
 82. Simion Danckers 10-11-1694 doop Getuige Valkenswaard
 83. Helena Danckers 26-03-1694 begraven Overledene Leende
 84. Gertrudis Danckers 27-03-1694 begraven Overledene Leende
 85. Hendrik Dankers 12-11-1695 doop Getuige Bergeijk
 86. Hendrik Dankers 13-11-1695 doop Getuige Bergeijk
 87. Maria Danckers 02-06-1696 doop Getuige Heeze
 88. Catharina Aegidius Danckers 12-07-1696 doop Getuige Leende
 89. Anna Petrus Danckers 11-08-1696 doop Getuige Leende
 90. Anna Peter Danckers 11-09-1697 doop Getuige Valkenswaard
 91. Anna Petrus Danckers 14-09-1697 doop Getuige Leende
 92. Frans Danckers 28-03-1698 begraven Relatie Valkenswaard
 93. Adriaen Danckers 15-05-1698 begraven Relatie Valkenswaard
 94. Petronella Danckaers 06-08-1698 doop Moeder Valkenswaard
 95. Helena Danckers 16-07-1693 doop Moeder Leende
 96. Guilielma Danckers 03-10-1693 doop Kind Valkenswaard
 97. Franciscus Danckers 03-10-1693 doop Vader Valkenswaard
 98. Simion Danckers 10-11-1694 doop Getuige Valkenswaard
 99. Helena Danckers 26-03-1694 begraven Overledene Leende
 100. Gertrudis Danckers 27-03-1694 begraven Overledene Leende
 101. Peeter Danckers 28-04-1694 trouwen Bruidegom Waalre x Maria Michiels van Asten
 102. Peeter Danckers 28-04-1694 trouwen Bruidegom Waalre x Maria Michiels van Asten
 103. Maria Danckers 02-06-1696 doop Getuige Heeze
 104. Catharina Aegidius Danckers 12-07-1696 doop Getuige Leende
 105. Anna Petrus Danckers 11-08-1696 doop Getuige Leende
 106. Hendrik Dankers 18-08-1697 doop Getuige Bergeijk
 107. Anna Peter Danckers 11-09-1697 doop Getuige Valkenswaard
 108. Anna Petrus Danckers 14-09-1697 doop Getuige Leende
 109. Frans Danckers 28-03-1698 begraven Relatie Valkenswaard
 110. Adriaen Danckers 15-05-1698 begraven Relatie Valkenswaard
 111. Petronella Danckaers 06-08-1698 doop Moeder Valkenswaard
 112. Maria Danckers 28-08-1698 doop Getuige Bladel
 113. Elisabeth Danckers 28-08-1698 doop Moeder Bladel
 114. Antonia Danckars 16-05-1698 begraven Overledene Valkenswaard
 115. Allegonda Dankers 04-01-1699 doop Getuige Bergeijk
 116. Helena Danckers 04-02-1700 doop Getuige Valkenswaard
 117. Digna Peter Danckers 04-02-1700 doop Moeder Valkenswaard
 118. Hendrik Danckers 28-02-1700 doop Getuige Hoogeloon
 119. Maria Danckers 18-03-1700 doop Getuige Valkenswaard
 120. Peeter Danckerts 06-06-1700 begraven Relatie Valkenswaard
 121. Michael Danckers 04-10-1700 trouwen Bruidegom Bladel x Maria Antonius
 122. Petronella Danckers 05-11-1700 doop Kind Bladel
 123. Michael Danckers 05-11-1700 doop Vader Bladel
 124. Anna Peter Danckaerts 02-06-1700 begraven Overledene Valkenswaard

alle vermeldingen Dank* in Eindhoven digitale stamboom: (0 tot 1650; 8 1650-1700)

 1. Adam Dankers en Grietje Baltes, get. Maarheeze 23-05-1677 bij ~ Henricus Zeijnen, zn. van Nicolaes Zeijnen
 2. overleden. k v Jan Dankers, begr. Best 21-03-1661
 3. Allegonda Dankers en Gerard Tonneman, get. Bergeijk 04-01-1699 bij ~ Jacobus van der Poll, zn. van Anthonij van der Pol en Elisabeth Jacobs Fabrij
 4. Hendrik Dankers en Anneken Pauwels, get. Bergeijk 18-08-1697 bij ~ Wilhelmus van der Poll, zn. van Anthonij van der Pol en Elisabeth Jacobs Fabrij
 5. Hendrik Dankers en Elsken Jacobs Fabrij, get. Bergeijk 12-11-1695 bij ~ Jacobus van der Poll, zn. van Anthonij van der Pol en Elisabeth Jacobs Fabrij
 6. Hendrik Dankers en Eefken Jacobs Fabrij, get. Bergeijk 13-11-1695 bij ~ Jacobus Fabrij, zn. van Hendrik Jacobs Fabrij en Hendrientje Dionisius Peteri

Inwoners van Leende, 1601 (uit: De Brab. Leeuw, 1978, jrg. 27 p. 187-188; bron: Rijksarchief In Noord-Brabant, R Heeze 76/II.):
Jan Danckers Aleyt Danckers


Waalre en Valkenswaard 27-01-1722 Inv.nr.152, Folio 205vv Volmacht van de erfgenamen van Peeter Luijcas Booms op Johan Danckaerts om geldwaardige papieren te verkopen.

Waalre en Valkenswaard 11-04-1714 Inv.nr.152, Folio 78v Verdeling van de goederen van Peter Lauwereijs en Elisabeth Janssen Geiven tussen de Kinderen Dankers.

's-Bosch R 1385, f. 389, dd. 22-6-1564 GOYART ADRIAENSZ. DANCKARTS te VALKENSWAARD.

Johan Danckaerts 1722 Kamerbewaarder rekenkamer van Holland in Den Haag. (ORA Eindhoven inv.nr.152, Folio 205v v)

Marteijn Danckaerts 1724 Commies (ORA Eindhoven Inv.nr.3983, Folio 163v)

Martinus Danckaerts 1685 Bierbrouwer en schepen, Diest (ORA Eindhoven Oirschot inv.nr.238, Folio 209v)

Waltherus Danckers (ook: Danckaerts), Weerdanus. D. S.T.B. F. Disc. ex Pontificio anno 1663 factus Magister Rethorices in novo Collegio; dein professor in Porco Lovanii; deinde 1665 factus Plebanus S. Gudulae Bruxellis. Obiit 1667 19 Oct.
Adrianus Danckaerts, Weerdanus. Disc. 1662 in fine decembris ad vicepastoratum in Achel; inde ad pastoratum in Bercheijck 1666
Jacobus Danckaerts (Danckers), Weerdanus. D. 1675 pastor in Verckensweert.
Leonardus Danckaerts, Bladellensis.
[DBL 1958 NAAMLIJST VAN STUDENTEN, AFKOMSTIG UIT DE MEIERIJ, STUDEREND AAN DE LEUVENSE UNIVERSITEIT 1654—1796 p.36]
'Weerdanus' uit Weert. wrsch. uit Waalre & Weerde (=Valkenswaard)

(zie ook: Jaarboek CBG 1969 blz. 325) genealogie Fabri en Michael.

aantekeningen Danckaerts (uit De Brabantse Leeuw)
Waltherus Danckers (ook: Danckaerts), Weerdanus. D. S.T.B.F. Disc. ex Pontificio anno 1663 factus Magister Rethorices in novo Collegio ; dein professor in Porco Lovanii; deinde 1665 factus Plebanus S. Gudulae Bruxellis. Obiit 1667 19 Oct.
Jacobus Danckaerts (Danckers), Weerdanus. D. 1675 pastor in Verckensweert.
Leonardus Danckaerts, Bladellensis.


R. Kath. Kerk te Bladel. Uit de oude kerk zijn nog overgebleven drie zerken, welke thans als stoepen dienst doen: 1. Hier leet begraven den Eersame Corneli Leppers secretaris der bancke vδ Bladel sterf den 28 Meert 1643 en de eerbare Magrite Birens sijn huysvrouw sterf den . . . . . . 2. D. 0. M. Sepulture van dn eersamen Michiel Reynders oudt 83 jaer en 7 maenden sterf de 14 Septembris ac 1641 ende de eerbare Ida Danckaerts syn ierste huysvrou sterf de 19 Septembris ao 1597 ende de eerbare Maria Drydonckx sy tweede huysvrou sterf de . . . . . . .

VALKENIERS IN BRABANT II. (VAN) HERTROY(S) door J.A.W. SWANE IIbis. Adriaen HERTROY(S), huwt N.N. Uit dit huwelijk o.a.: 1. Joannes, volgt III. 2. Wilhelmus, volgt IIIbis. 3. Hubertus, volgt IIIter. 4. Henricus, volgt IIIquater. 5. Franciscus, compareert 28-5-1686 tesamen met Symon Peeter Danckers te Valkenswaard in N.1238, terwijl hij 16-10-1685 in N.1233 optreedt als „momber" der kinderen van zijn broeder, Willem (2). Ook 30-3-1686 compareert hij in W.W. R 130, f. 160, nu tesamen met zijn broeder Jan (1). III. Joannes HERTROY(S), begr. Valkenswaard Jan. 1684, huwt ald. 31-8-1681 Maria Danckaerts (of Danckers), dr. v. Adrianus en v. Petronella N. („Petronella, weduwe Adriaen Danckers" ook in W.W. R. 130, f. 16, dd. 30-3-1686.

264. JACOBA SMEULDERS190
Afkomstig uit Valkenswaard, geprofest 8.9.1709, overleden te Turnhout 7.1.1728, stamde uit een familie van valkeniers.
Haar ouders waren Hendrick Smulders, meester-valkenier van de markgraaf van Ansbach, en Hendrina Hollen, die hertrouwde met Hendrick Daems, meestervalkenier van de hertog van Saksen-Gotha en later van de markgraaf van Ansbach.
In 1727 doet Jacoba Smeulders een donatie inter vivos 'uijt liefde en afectie". Haar goederen 'onder den bodem van de heren Staeten van Holland' schenkt zij, ieder voor 1/4 deel, aan haar broer Francis, meester-valkenier van de markgraaf van Ansbach, haar zuster Catharina, gehuwd met Adam Daems, valkenier van landgraaf van Hessen-Kassei, haar halfbroer Hendrick Daems, valkenier van de markgraaf van Ansbach, en haar halfzuster Petronella Daems, gehuwd met Willem Cornoudus, valkenier van de hertog van Lotharingen en de prins de Conti.

DBL1997: Jan mr Dominicus Schenckels de jonge, geboren omstreeks 1568, trouwde met Maria Willem Danckaerts, dochter van Willem bij Elisabeth Jeronimus Wynants. Hij overleed voor 1614 en liet een dochter na, over wie in de vorige aflevering van De Brabantse Leeuw vragen werden gesteld: A. Jenneke Jans Schenckels is geboren in 1594 en trouwde op 5 februari 1617 te 's-Hertogenbosch met Huych Aerts Lamberts Huygen van Horne. Vervolgens trouwde zij met Willem Willems van Merode. Als kind kreeg zij als voogd haar oom Johan Schenckels senior, die niet alleen haar oom van vaderszijde was, maar ook (via zijn vrouw Elisabeth Moins en de familie Wynants van Resant) 'behuwd cosijn'. Jenneke en haar man Huych maakten op 29 juli 1625 hun testament. De vraag waarom Jenneke ook wel Danckaerts werd genoemd, is hiermede beantwoord: haar moeder was een Danckaerts. Jenneke trouwde rond 1645 ten derden male met Peter Henrick Vuchts

CBG JB1969 p.71: Abraham van den Born, ged. Hapert 22 jan. 1741 (als zn. van Peter en Allegonda Fabri), ouderling en schepen te Hapert, landbouwer, † ald. (Hoogeloon) 3 febr. 1814; tr. 1e Hapert 15 maart 1767 Elisabeth Fabri, ged. Raamsdonk 19 juli 1747, begr. Hapert 5 aug. 1775, dr. van Dirk en Jacomjjntje Konings; tr. 2e Bladel 1 sept. 1776 Johanna Dankaars, ged. Hapert 22 okt. 1747, dr. van Frederik (Danckers of Dankaars) en Allegonda Fabri.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen
 1. Cornoedis
 2. Danckers, Danckaerts
 3. Goossens
 4. Keunen
 5. van de Vorst

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:phone:

Updated: 13 November 2000

This is an Antenna logo website