Huybrechts (Nagelmakers) - Valkenswaard 1660-

Nagelmakers: zie:
De Brabantse Leeuw 1959 p.9 MULDERS IN BRABANT. I NAGELMAKERS. (genealogie)
De Brabantse Leeuw 1961 p.40 MULDERS IN BRABANT. III VAN DER CRABBEN. (genealogie)
De Brabantse Leeuw 1961 p.112 MULDERS IN BRABANT. V DE LAURE. (genealogie)
De Brabantse Leeuw 1960 p.43 Brabantse Molens met hun Mulders I. Valkenswaard ("Venbergen")

NNBW deel 5 p.353-4 Nagelmaker:
NAGELMAEKER (Laurentius), geb. te Bergeik (N.B.), 1544, overl. te Mechelen 30 Juni 1602. Alleen Gramaye en na hem Coppens verzekeren dat hij te Westerhoven is geboren en noemen hem Laurentius van Westerhoven. Hij volgde den cursus der wijsbegeerte in het college het Varken te Leuven en behaalde de eerste plaats onder 171 studenten., 1563. Na eenigen tijd trad hij als professor in hetzelfde college op, verkreeg nog den graad van licenciaat in de godgeleerdheid en vestigde zich toen in de abdij St. Bernard. O. Cist., waar hij de theologie aan de jonge monikken onderwees. 1571 werd hij benoemd tot kanunnik aan de Metropolitaankerk te Mechelen. Hij verliet deze prebende 1579 om plebaan van die kerk te worden. 1585 werd hij opnieuw kanunnik en penitencier, tevens was hij directeur der kloosterzusters van Bleyenberg O. Aug., waar hij inwoonde. Toen Mathias Hovius tot Aartsbisschop was benoemd, werd Laurentius Nagelmaeker in zijne plaats aangesteld als aartsdiaken 1596. Gedurende lange jaren leed hij veel aan jicht. Hij overleed en werd begraven in de kloosterkerk van Bleyenbergh, waar zijn neef en erfgenaam Jac. Wachtelaar een grafschrift voor hem oprichtte, vermeld bij Paquot en v. Eynde. Nagelmaeker was bekend als een goed predikant. Zijn portretwerd in het klooster bewaard tot de opheffing van het klooster 1798. Hij gaf in druk uit: De Jubileo sive indulgentiis et plena remissione dialogus (Antv. Gerard Smits, 1576. 12o.).
Zie: Foppens, Bibl. Belg. II, 810-811; Paquot, Memoires I, 201-202; Coppens, Bisdom 's Bosch III, 180; Biogr. Nat. Belg. XV, 405; Analecta hist. eccl. Belg. XX, 243; van Eynde, Provincie, stad en distr. van Mechelen (Brus. 1770) II, 167.

De Brabantse Leeuw 1960 p.43 Brabantse Molens met hun Mulders I. Valkenswaard ("Venbergen"):

  1. Peter Nagelmaeckers tot 1-4-1671 (WW R 128, f. 8v, dd.25-5-1671). Hij was zn. v. Laureys.
  2. Jan Nagelmaeckers van 1-4-1671 tot uiterlijk 6-6-1699 (WW R 12, f. 228 en WW R 131, f. 99, dd. 3-1-1699). Hij was zn. v. Peter, onder 1 genoemd. (Br. L. VIII, 11 e.v.).
  3. Mathijs van de Grint

Huybrechts: zie:
Genealogie Dielen: De Brabantse Leeuw Jg.20 1971; blz. 123 e.v.
Genealogie Bierens: De Brabantse Leeuw Jg.25 1976; blz. 11 e.v.

zie genealogie Nagelmakers

Hier volgen een fragment genealogie Huybrechts en een fragment genealogie Nagelmakers.
Het patronym Huybrechts komt voor in de familie Nagelmakers, en ook in de familie Hertro(o)ijs.
Opmerkelijk is de stamvader Huybrechts (Lauwreys Huybrechts) in het fragment 'Huybrechts' en Huybert, zn. van Laureys Janssen Nagelmackers in het fragment 'Nagelmackers'.
Lauwreys Huybrechts zou zeer wel een verwant van Laureys Marcelis Nagelmackers kunnen zijn.


De Brabantse Leeuw 1961 p.40 MULDERS IN BRABANT. III VAN DER CRABBEN. (genealogie):
Margriet [dr. van Jan Michïelsen, Mulder te Vught, en Maria Cuypers], huwt Peter Wouters, verm. geb. Heeswijk, alwaar wellicht ook de naam „Dobbelsteen" voerend, Mulder te Vught, broeder van Jacob Wouters (A), echtgenoot van Anneke (I,4). Te Vught werd Peter en zijn nageslacht naar zijn herkomst „van Heeswïjck" genoemd, zodat dan ook zijn zoon, Jan, als Mulder te en Schepen van Vught, dien naam voert evenals het door deze bij Elisabeth Nagelmakers verwekte en verdere nageslacht (Vgl. Br. L., '59, p. 11).
Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen
  1. Danckers, Danckaerts
  2. Goossens
  3. Huybrechts

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:phone:

Updated: 13 November 2000

This is an Antenna logo website