Parenteel Hanibals - Nederlandsch-Indië


zie BRP17:
Hanibals : 19, 36, 39, 43, 51, 56, 58, 62, 65, 73, 75, 83, 87, 98, 105, 110, 113, 121, 137, 148, 167, 173, 184
Hanibalsz : 47, 51, 91, 92, 184


Terug naar begin


Hanibals-Cantz

2003INN16 p.81 IVh (van blz. 76). Fredericus Doeve, geb. Semarang 6 maart 1826, klerk bij de algemene ontvanger te Semarang (1853-1866), commies 's Lands Kas te Semarang (1871), twee commies (1872), gepensioneerd 1881 222), overl. Semarang 21 mei 1887, tr. Semarang 11 mei 1853 Sophia Hunt, geb. Semarang 11 jan. 1836, overl. Koedoes (Japara) 4 aug. 1894, dr. van Johan Parnell Hunt en Trijntje van Hamburg 223). Uit dit huwelijk: 8. Josephine Doeve, geb. Semarang 23 okt. 1871, overl. a/b motorschip Kota Boeroe van de N.V. Rotterdamsche Lloyd 26 mei 1946, tr. Koedoes (Japara) 14 nov. 1894 Henri Johannes Hanibals, geb. Batavia 4 maart 1863, employé bij de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam, overl. Semarang 1 sept. 1927, zn. van Eduard Jeronimus Hanibals en Adriana Carolina Jacoba Cantz.

1988INN1 p.86 EDROPESE INWONERS VAN WEST-JAVA IN 1813 medegedeeld door P.A. Christiaans Onder inv.nr. BS Batavia 250 berustende bij het Arsip Nasional te Jakarta treft men een lange lijst met namen aan van personen die ingevolge een Britse ordonnantie van 1 november 1813 een opgave deden van hun naam, herkomst en datum van aankomst op het eiland. Soms wordt een leeftijd opgegeven. Het opschrift "Java, Europese inwoners 1813" is niet juist. De onderhavige lijst heeft slechts betrekking op West-Java. De indeling is als volgt: 1. Naam en voornaam 2. Geboorteplaats 3. Datum van aankomst hier te lande 4. Thans woonachtig 5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in vrijwel alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in de onderstaande lijst weggelaten. 6. Huidig beroep 7. Opmerkingen 8. Datum

1. Cantz, Johannes 2. Benningen, Wurthemberg 3. okt 1788 als militair 4. Batavia 5. heeft in juni 1808 als oud-capitain-militair zodanig zijn ontslag uit den dienst genomen om alhier te Batavia als burger te etabliseren 6. dirigend tot middel bestaan een geprivilegerde broodbakkarij 7. is circa 48 jaar oud en getrouwd; heeft dus vrouw en kinderen 8. Batavia 19 nov. 1813

GHG2GRAF Cantz, 13, 121, 289 p.13 64. Hier ligt begraven / Johannes Cantz / geboren den 5de February 1766 / en / ,overleden den 20 January 1823 / Zijne asch ruste in vrede. (Vgl. Reg. Test. a.v. 1823 fol. 127). p.121: 221. Rustplaats/van/Maria Cornelia/Frederika Cantz / echtgenoote van / Gerrit Busselaar / geb. 16 Juli 1844 / overl. 13 October 1899. p.288-289: In den buitenmuur van het erf van het landhuis bevindt ziNch nog de steen, welke de eerste steenlegging memoreert; men leest er op: Primum hujus aedificii lapidem puella Catharina Henrietta civis Batavi rebus inclijtae societatis Indiae orientalis Bantami peragendis spraefecti, hujus domus conditoris Frederici Henrici Beynon filia Non: Septembris An: aer: Christ: CIDIZCCXCVIII qua est IV a constituta in republica Batavorum his licet in oris adhuc gemebunda libertate posuit. Laetitiae dulcis pax, libertasque perennis sint cunctis quibus haec tecta tenere datur.

(Deze Cath. Henr. Beynon huwde Johannes Cantz en overl. Batavia 4 Oct. 1830 in de Utrechtsche straat te Batavia, nalatende 2 zoons en 2 dochters oud resp. 13, 11, 6 jaar en 13 maanden).

GHG3GRAF Cantz, 351 p.351: Semarang (Algemeene Begraafplaats). 3. Hier rust / A. C. J. Hanibals / geb. Cantz / overleden 2 December 1874 / oud 34 jaren.

Terug naar begin


Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Barentz
  2. Cantz
  3. Hanibals
  4. Doeve

Terug naar begin

Updated: 11 May 2014

This is an Antenna logo website