Parenteel van Loon (Deurne)

zie genealogie van Loon

zie genealogie (2)

Eymert (Hemmert) = Egbertus

van Loon

van Loon (B)R.A.Deurne 92 folio 76 ev. 12-10-1634 Erfdeling van de nagelaten goederen van Eymert van Loen ende Maria dochter Geraert Bollen

R.A.Deurne 124 folio 113 dd. 31-8-1710 Testament voor Christinna wed: Eijmert Gerrits van Loen "de welcke wij hebben gevonden sieck ende cranck te bedde liggende" aen Jan den Grooten ende Dries haere twee soonen vooruijt elck hondert rijckxdalders daer sij neste van is. Item maeck ende prelegateert sij testatriesse alnoch aen haere twee soonen voorsz: naer haere doodt des schaer inde schuer om daer mee te doen wat dat huer belieft ende den beijden met den cleijne Jan in drie deelen te deelen met haere toebehoorten. Item maeckt ende prelegateert sij testatriesse den twee kinderen van Jan hunne outste soon thien van den beste schaepen. Item wilt ende begeertsij testatriesse dat twee soonen haer uijtsetsel sullen hebben met het land van Peter als haer andere kinderen gehad hebben dit alles voorsz: uyt de mont van haer testatriesse geschreven ende verclaert te wesen dit huer testament lesten ende uyterste wille

R.A.Deurne 124 folio 119 dd. 21-01-1711 scheijdinge ende deijlinge geraamt gemaeckt en geslooten tussen Jan Eijmerts van Loon den Ouden, Aert Eijmerts van Loon, Jan Eijmerts van Loon den Jongen, Andries Eijmerts van Loon, Dierck Hendrickx van de Sande als man ende momboir van Perijn Geret Eijmerts, en Jan Philips Claessen en Willem Peter Gossens als geede momboiren van Marij dochtere Peter Eijmerts, verweckt bij Anneke Willem de Haerdt van alsulcke goederen als Eijmert Gerits van Loon ende Christina Jan Coolen ende achtergelaten hebben. Mits welcke loote ende deelingen soo zijn ten loote en deele gevallen aan Jan Eijmert van Loon den Ouden, Andries Eijmert van Loon en Jan Eijmert van Loon den Jongen, met haar drien, de Huijssinge daer seij sijn woonende en het geene sij in koop vercregen van de erffgenamen van Peter Jan Aerts Mits welcke scheijdinge ende deelinge soo sijn ten deele gevallen aen Aert Eijmert van Loon, Dierck Hendricx van de Sandt, als man ende momboir van Perijn Geret Eijmerts van Loon en Jan Philips Claessen en Willem Peter Gossens als geede momboirs van Marij onmundigh kint van Peter Eijmerts van Loon zal[iger] verweckt bij Anneke Willem de Haerdt. Aen Aert Eijmerts vanLoon vijffhondert vijffentwintigh Carolij guldens, Dierck Hendricx van de Sande in qualitijt voors: vijffhondert Carolij gulden vijffentwintigh gulden en aen Jan Philipsen en Willem Peter Gossens in qualitijt voors: vijffhondert vijffentwintigh Carolij gulden, dese voors: penn: moeten Jan Eijmerts den Ouden, Jan Eijmerts den Jongen ende Andries Eijmerts uijt hun voorstaende looten van erffgoederen uijtkeeren als het hun believen sullen, ende hetgene sij van Mons. Kremers in koop hadden vercregen en voorts soo ende gelijck het hun dat sijn toekomende en voorts soo ende gelijck het hun dat van hun ouders is achter gelaeten in hoogen en leegen, in diepen en droogen ende voorts met appendentij en depententij van dien, ende voorts soo dat in haer gebruijck sijn hebbende, alle gelegen alhier onder Deurne tot Liessel, gereserveert hun goet tot Sommeren gelegen aen haer allen en dat met alle lasten, pachten en reijnsen voor soo veel die bekent sijn en voorts den dorps commer ende slants lasten daerop sijnde ofte opcomende. etc.

R.A.Deurne 143 folio 38 dd.18-02-1784 Staat en inventaris van Eymert Janse van Loon en wijlen Maria Willem Maas Zij laten een onmondig kind Jan na, waarvoor als voogden optreden Antony Gerrit Hoefnagels en Hendrik Willem Maas. Ze laten na een huis etc. gelegen in Liessel groot 46 roe 32 voet Het derde deel van een huis etc. groot 0 lop.15 roe en 4 voet. De huisraad die vermeld is bestaat uit veel boerengereedschap.

R.A.Deurne 91 folio 13 dd.29.09.1626 Maria Eijmers weduwe van Eijmert van Loen geassisteerd door haar zoon Jan Eijmert van Loen mede optredend namens haar andere dochters en zoons, verkopen aan Hanrick Jacob Cornelissen en aan diens zuster Peerken alle goederen zoals die gelegen zijn te Deurne in de Bremmortel. Verder nog aan dezelfde een hooiveld gelegen in het Aerenbroeck te Liessel.

R.A.Deurne 91 Folio 35 08.05.1627 Jan Ruth Nelis vernadert het goed zoals Maria Eijmers wed. Eijmert van Loen met haar zoon Jan Eijmert van Loen op 29 september 1626 heeft verkocht aan Hanrick Jacobs, waarna Jan Ruth Nelis en Hanrick Jacobs dit onroerend goed gaan verdelen. Hierbij verkrijgt Hanrick Jacobs een huis met bijbehorende grond liggend in de Breemortel.

R.A.Deurne 92 folio 31 dd.12-10-1634 Boedeldeling door Jan Eijers van loon en Geaert Eymers van Loon door de 5 kinderen van Aert Jan Teeuwen verwekt bij Heylke Eymers van Loon en in deze geassisteerd door hun vader. Verder door de kinderen van wijlen Dries Vrients verwekt bij Jenneke Eymert van Loon met name Lammert en Jenneke. Jenneke is getrouwd met Cornelis Marcus. Verder nog 4 kinderen van Hanrick Hanrick de Haert verwekt door hem als zijnde de tweede man van voorn. Jenneke Eymert van Loon. Allen te samen erfgenamen van wijlen Eymert van Loon en Maria Gerard Bollen. Bij deze deling hoort o.a. een oud huis en veel grond te Liessel.

R.A.Deurne 92 folio 49 dd.29.05.1635 Jonker Cornelis van Doerne Heer van Liessel verklaart dat hij door Geraert Eijmers en Hanrick Bollen momb: van de onmondige kinderen van Heijntien de Haert met fl. 115,- is terugbetaald, waardoor een jaarlijkse pacht van 6 vaten rogge is afgelost.

R.A.Deurne 92 folio 49 verso Jan Lemmen uit Liessel belooft te betalen aan Geraert Eijmers in 3 jaren de som van fl.200,-
R.A.Deurne 93 folio 164 dd.02.01.1646 Peter Hendricx de Haert verkoopt aan Jan Eymers van Loon momboir over de onmondige van Gerard Eymers van Loon een akker en weiland te Liessel. folio 201 Rente op huis in het Looneynde van de onmondige kinderen van Gerard Eymert van Loon.

R.A.Deurne 135 folio 228 dd.25-05-1757 Testament voor Alegonda van Bree weduwe van Jan van Loon te liessel voor haar dochter Cornelia van Loon weduwe van Hendrick van Helmond met onderhoudsplicht van Helma van Loon haar innocente zus waarbij haar schoonzoon Franciscus Aarts momboir is over Helena van Loon.

R.A.Deurne 137 folio 258 dd.03-05-1756 Staat en inventaris gedaan, maken en opgegeven bij Eymert Janse van Loon weduwenaar van wijlen Geertruy Hanegreefs wonende te Liessel ten behoeve van Elisabeth, Geertruy en Jennemie sijne meerderjarige kinderen en Arnold. Dit omdat hij een tweede huwelijk wil aangaan Eerste capittel van erffelijke goederen. Eerstelijk Huys, hoff en aangelag groot ontrent loopens, veertig roeyen. etc. Tweede capittel van erffhaaftelijke goederen Eerstelijk een hooge kar etc. Compareerde voor de heeren schepenen deezer heerlijkheden Deurne en Liessel nagenoemt Jan van Dijk als in huwelijk hebbende Elisabeth Eymers van Loon woonende tot Asten Jan Dirk Mennen en als in huwelijk hebbende Geertruy Eymers van Loon en Antony Hoefnagels als in huwelijk hebbende Jennemaria Eymers van Loon en Geertruy Hanegreefs dewelke als nu tot haere meerderjarigheid zijnde gekomen bekennen van den nevenstaande inventaris etc.

R.A.Deurne 142 folio 154 dd.31-08-1782 Boedeldeling door Antony Gerit Hoefnagels als man zijnde van Jennemarie Eymert van Loon wonende te Liessel. Door Jan van Dijk man van Elisabeth Eymert van Loon. Zij wonen in Asten. Verder door Jan Dirk Mennen weduwnaar van Geertruy Eymert van Loon tevens als vader over zijn 3 nog minderjarige kinderen met name Jennemarie, Geertruy en Johanna. Ze delen het goed nagelaten door hun onlangs overleden vader Eymert Jan van Loon goederen te Liessel gelegen. Hierbij behoren benevens veel landbouwpercelen ook twee huizen.

~ Deurne rk 14-03-1712; get. Joannes van Loon en Joanna Petri Lenssen Egbertus, Zoon van Andreas Egberti van Loon en Joanna Petri Lenssen Bron: SA Peelland DTB Deurne nr. 2 folio 107

voor 8-7-1684 RHCE toeg.nr. 3181 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 1748 Eijmert Gerits van Loon; dit is + het merck van Handrijck Eijmmers

17-3-1683 Oud Recht. Arch. Deurne inv. nr. 19 fol. 5 ... tegen Eijmert Gerets van Loon tot Lissel, gedaagde.

28-6-1684 Oud Recht. Arch. Deurne inv. nr. 19 fol. 40 ... tegen Eijmert Gerits van Loen, gedaagde.

6-2-1578 Deurne RA nr. 1 folio 0 ... Embert van Loon.

1578 Deurne RA nr. 1 folio 2 ... Eijmerden van Loon.

17-9-1579 Deurne RA nr. 1 folio 24 ... Embert van Loon ... Folio 24v Lambert van [Sponck] alias van Loon.

23-10-1578 Deurne RA nr. 1 folio 16v ... Emberden Danielssen.

5-1-1711 oud recht. arch. Deurne inv. nr. 22a fol. 12v Jan Philips Claessen en Willem Peter Gossens leggen eed af als voogden over het kind van Peter Eymerts v. Loon, verwekt bij diens huisvrouw Anneken Willems de Haert, overleden.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. van Heugten, van Hugten
  2. Janssen
  3. Menne(n)
  4. Phlipsen
  5. van Stratum

Terug naar begin

Updated: 14 September 2003

This is an Antenna logo website