Parenteel Leonardus Casparus Praalder (vanaf 1837)De Batjanmaatschappij

  Bibliotheek Univ. Leiden:

 1. concessie Batjan archipel maatschappij; kaart, 1920
 2. De Batjan Maatschappij met hare oprichters, bestuurders, statuten en curieuse handelingen naakt uitgekleed. by Mina KrŁseman 1883. digitale versie
 3. Verslag van commissarissen der Batjan-Maatschappij. by Batjan-Maatschappij, Amsterdam 1883-1886 (3 dln.)
  Gedigitaliseerd 14 okt 2017: KB, Nationale Bibliotheek van Nederland (original from Leiden University Libraries): Volume 1, Volume 2, Volume 3,
 4. Verslag over het boekjaar. Batjan-exploitatie-Maatschappij, 1894?-.

  Bibliotheek Nederland:

 5. Statuten der Naamlooze Vennootschap "De Batjan-Maatschappij", gevestigd te 's Gravenhage. by De Batjan-Maatschappij ('s Gravenhage) 1881; bibliotheek
 6. Exploitatie van Batjan, Maurits E.F.E. van Soeterwoude, P.J. Landry, H. Hope Loudon, 1881; bibliotheek

  Kranten:

 7. Oprichting Der Batjan-Maatschappij. Te 's-Gravenhage is, naar men ons mededeelt, Zaterdag j.l. de akte verleden van oprichting der Batjan- Maatschappij, welke ten doel heeft, zoo als reeds bekend is, het vruchtbare eiland Batjan te ontwikkelen door landbouw, nijverheid en handel te drijven in land- en zeeproducten. Algemeen Handelsblad 17-10-1881
 8. De Batjan Concessie. (slot) Java-bode 05-11-1881 (bijvoegsel)
 9. Beurs en Nijverheid. De koninklijke goedkeuring is verleend aan de statuten der "Batjan-Maatschappij", te 's-Hage. Zij heeft ten doel om onbebouwde gronden in cultuur te brengen, landbouw- en handelsproducten van allen aard in te zamelen, te koopen en te verkoopen, sagobosschen te exploiteeren, delfstoffen te verzamelen en in ruwen of bewerkten staat te verkoopen, naar paarlmoer en ander zeeproduct te visschen en daartoe de noodige fabrieken en gebouwen op te richten. Door de heeren jhr. M. E. F. Elout van Soeterwoude, M. M. Giebert voor zich en zijne lastgeefster vrouwe A. M. F. Landry, weduwe van don heer T. J. Gebel (firma P. J. Landry) en Hugh Hope Loudon wordt ingebracht en in deze maatschappij gelegd, om daarvan deel uit te maken, de concessie op 27 April 1881 verkregen van den sultan en de Rijksgrooten van Batjan, en in Mei 1881 door de Ned.-Ind. regeering goedgekeurd, tot het uitsluitend recht van exploitatie van alle delfstoffen, bosschen, woeste gronden en parelbanken in het gebied van Batjan. Het kapitaal is bepaald op É 2,400,000, in 10.000 aandeelen van É 240, verdeeld in tien seriŽn, die binnen drie jaren moeten zijn uitgegeven. Voorloopig zijn slechts drie seriŽn uitgegeven en geplaatst. Tot directeur is benoemd de heer P. van der Crab, tot commissarissen zijn aangesteld de heeren jhr. mr. E. F. Elout van Soeterwoude, M. Giebert, Hugh Hope Loudon, jhr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort, J. H. Tobias en G. H. van Soest. Algemeen Handelsblad 09-01-1882
 10. De Batjan-maatschappij. Hieromtrent lezen wij in den Locomotief het volgende. Jhr. Elout, de oprichter van die maatschappij en de schrijver van ĄEen nieuwe Oostindische Compagnie" kan met de volgende Fransch mail verwacht worden; op zijn reis naar Java heeft hij onder anderen Ceylon voor eenige dagen bezocht. De helft der aandeelen van de Batjan-maatschappij is in Nederland geplaatst; voor de andere helft rekent men op BelgiŽ, dit verzekerde de heer Elout zelf aan den heer F. W. van Eeden, zooals uit het tijdschrift der maatschappij van nijverheid blijkt, en de heer van Elout laat daarop deze belangrijke mededeelingen volgen: Hoe zeer de onderneming in BelgiŽ is toegejuicht blijkt uit een beschouwing in Vlndustrie Beige' van 8 Sept. 1881, bl. 148, medegedeeld in een stuk, getiteld: ĄExportation des fabricats belges," Door de plaatsing van de helft der aandeelen in Nederland en de andere helft in BelgiŽ zou een gemengde maatschappij worden gevormd, met een wettigen zetel in Holland en een bedrijvigen zetel in Antwerpen. Deze maatschappij zou onmiddelijk een kantoor vestigen op Ternate, een entrepot op Batjan, waar de talrijke bewoners van den Molukschen Archipel, Borneo, N. Guinea enz.; van lieverlede zich zouden wennen om hun producten tegen de onze te ruilen. Het verkeer tusschen de naburige eilanden zou overigens door eenige stoombootjes kunnen begunstigd worden. Te Soerabaja zou een handelshuis worden gevestigd, dat in directe verbinding met de entrepůts in IndiŽ stond en te Amsterdam en Rotterdam bazars zou stichten voor Belgische manufacturen en producten, geschikt voor uitvoer naar de koloniŽn. De Belgische fabrikaten, alzoo onmiddelijk onder de oogen der exporteurs gebracht, zouden beter gekend en gewaardeerd worden en de Nederlandsche handelaars zouden, in plaats van Duitschland en Engeland te begunstigen, gelijk nu, aan BelgiŽ de voorkeur geven voor hun uitvoerartikelen." Java-bode 09-01-1882
 11. Uit Banda. Met de boot, die heden, 2 Januari, van ons eiland vertrekt, gaan twee heeren mede wier ondernemingen, ingeval van welslagen, zullen bijdragen tot den bloei en de welvaart dezer Moluksche eilandengroep. De een, de bekende luitenant kolonel de Rochemont, benoemd Directeur of Gemachtigde van de Batjan-maatschappij, vertrekt met eenige werklieden naar dat eiland tot het oprichten van woningen en werkplaatsen. De tweede, de heer Versteeg, gaat met den heer Van Gogh, zoon van den Kommt. der Marine; naar Boeroe, ten einde het voorbeeld te volgen der Batjan-maatschappij, en kunnen we dus binnen een korter of langer tijdperk de oprichting van een Boeroe-maatschappij verwachten. Wat de beschikbare, althans op de beide eilanden aanwezige werkkrachten aangaat, zal de Boeroe-maatschappij in 't gunstigste geval verkeeren. De Locomotief 23-01-1882
 12. (advertentie) Batjan Maatschappij, H.H. Geneeskundigen, die zich wensen te engageeren bij deze Maatschappij, worden verzocht hunne conditien per franco brieven te zenden aan het bureau van dit blad onder het motto BATJAN. (881) Bataviaasch handelsblad 04-03-1882
 13. No. 12. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ĄDe Batjan-Maatschappij". te 's Gravenhage. Nederlandsche staatscourant 09-01-1882
 14. ADVERTENTIEN. MINISTERIE VAN MARINE. Berigt aan Zeevarenden. Lichtschip Noord-Hinder verdreven. 6de district. Nederlandsche staatscourant 10-01-1882
 15. ADVERTENTIEN. MINISTERIE VAN MARINE. Berigt aan Zeevarenden. Wrakton en baken weggenomen en licht gebluscht bij gezonken tjalk in het Krabbersgat nabij Enkhuizen. 3de district. Nederlandsche staatscourant 30-09-1882
 16. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN. No. 31. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomtramweg-maatschappij ĄBussum-Huizen", te Amsterdam. Nederlandsche staatscourant 29-03-1883
 17. No. 135. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ĄDe Batjan-Maatschappij", te 's Gravenhage. Nederlandsche staatscourant 20-11-1884
 18. ADVERTENTIňN. MINISTERIE VAN MARINE. Herbesteding. Nederlandsche staatscourant 06-12-1884

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:
Mw. Roelinde Stoffels rmdesoet@hetnet.nl
Onno Praalder catechno@worldonline.nl
Rainier Praalder Rainier.Praalder@klmcargo.nl

Terug naar begin

Updated: 20 March 2007

This is an Antenna logo website