Parenteel van Lohstadt / Lostat / Lostadt / Loostadt

.
Wapen van Berck-Lostadt:

links van Berck (3 zwarte eenden, soms rood gesnaveld); rechts Lostadt (boven: achtpuntige ster; onder: dextrochère)
"ibid. in lapide ceruleo: Ao 1565 den 3 Aprilis sterft Jan van Berck rentmr tot IJselstein. Ao 1557 sterft Margareta van Lostat"
bron: Monumenta, van Buchel, Utrechts Archief.

Wapen van Berck:

in blauw en in een gouden schildhoofd drie zwarte eenden (soms rood gesnaveld)
bron: Heraldische Databank, CBG.

Wapen van Baexen:

in zilver een rode leeuw, goud gekroond.
bron: Heraldische Databank, CBG.

Lohstadt, Kelheim, Deutschland a/d Donau, bij Regensburg

zie de Navorscher 1888 jrg 38 p.241-2 (pdf p.245/768):

v. Berck. Gaarne zag men het navolgende betr. dit Utrechtsch geslacht aangevuld. Jan v. B. zn. v... ? tr. Margaretha v. Lohstadt of v. Loestaede dr v. Claes 1558 schout te Benschop, ouders v. Jacob v. B. tr. Petronella de Vree, dr. v. Cornelis bij Margaretha Vustingh, winnen Anthoni (volgt) en Nicolaas heer v. Kiesdorp deken v. St. Jan, lid der Staten 's lands v. Utrecht tr. Utr. 4 Juli 1614 Isabella v. Heurn (dr. v. Johan, schepen te Utr. en hoogl. te Leiden, bij Christina Beijer), geb. Leiden 3 Sept. 1594, bij wie Jacob, Gijsbert, Christina, Jan, Nicolaas en Isabella v. B. - Anthoni v. B., schout van Hoogeland, kameraar te Utrecht, † ald. 4 Sept. 1652, tr. 1° Wijnanda Vedderman, 2° Utr. 3 Febr. 1629 Susanna de Ruever † ald. 4 Oct. 1652; bij 1° a. Catharina v. B. † Utr. 8 Oct. 1700 tr. ald. 16 Mei 1643 Mr. Arent de Ruever; b. Jacobus v. B. † Utr. 28 Aug. 1636. Jacob v. B. griffier 's Hoofs v. Utr. vader v. Isabella v. B. † Utr. 20 Mrt 1643 en Isabella v. B. † ald. 18 Jan. 1693 tr. 1663 Willem v. Weede tot Dijkveld. Agneta v. B. (Vorsterman v. Oyen, Ann. généal. 1875 p. 49 noemt haar Agnèse v. Beek !) † Utr. 29 Dec. 1636 tr. Christoffel Hoeufft Jansz. bij Catha v. Wessem.
Wie was de laatste v. dit geslacht ? Misschien Jacob V. B. ? raad te Utrecht 1734 en lid der adm. op de Maze.

zie de Navorscher 1888 jrg 38 p.595-6 (pdf p.599/768):

v. Berck (XXXVIII, 241), enz. Eene vrij volledige genealogie van dit Utrechtsch geslacht komt voor in een der werken van Fahne (Geschichte der Westphalischen Geschlechter of Herren und Freiherren von Hövel). Een uittreksel daarvan in mijn bezit, is ter beschikking des vragers.

FAHNE, Anton, Die Herren und Freiherren v. Hövel nebst Genealogie der Familien, aus denen sie ihre Frauen genommen, (Geschichte von hundert rheinischen, westphälischen, niederländischen und anderen hervorragenden Geschlechtern), Komplett digitalisiert in der UuLB Düsseldorf:

Band 1.1, Geschichte der verschiedenen Familien von Hövel, Cöln, 1860. Digitalisat der ULB Düsseldorf
Band 1.2, Geschichte und Genealogie derjenigen Familien, aus denen die Herren von Hövel ihre Frauen genommen haben, Cöln, 1860. Digitalisat der ULB Düsseldorf, Digitalisat des Göttinger Digitalisierungszentrums
Band 2, Urkundenbuch, Cöln, 1856. Digitalisat der ULB Düsseldorf
Band 3, Gotthard V. von Hövel, Chronik und Hintertreibung eines Schandgedichts, sammt der Abdankungsschrift seines Vetters Gotthard VIII. von Hövel, Cöln, 1856. Digitalisat der ULB Düsseldorf
DTB Utrecht & Oudewater (Oudewater behoorde aanvankelijk tot het Sticht Utrecht. In1280 verloor het Sticht de stad aan het graafschap Holland. Oudewater werd in 1401 belegerd tijdens de Arkelse Oorlogen. Pas bij de herziening van de provinciegrenzen in 1970 werd Oudewater na bijna 700 jaar weer onderdeel van Utrecht):
Doopboek Oudewater
Trouwboek Oudewater
Henrick van Lostadt, Attestatie Dom. Buitendijck x Dubbeldam 21-07-1647 Margrita van de Graeff (Dordrecht, DTB Trouwen Trouwboeken van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente, toegang 240, Inventarisnummer 1a, Dubbeldam, archief 240, inventaris­num­mer 1a)


Gijsbert de Frens van LOSTADT, doopget. Utrecht 06-07-1662

Petronella LOSTADT, begr. Utrecht 04-06-1719 (toegangsnr.711 inv.nr.129 p.603)

Jurrien LOSTAL (van Praag) x Woerden 04-08-1715 Aaltie Vermulen (toeg.nr.W020 inv.nr.16 p.195)

Abraham LOSTADT (Abraham Defrens van LOSTAD), procureur te Cuylenborch 1661NL 1924 p.78: Eenige aanteekeningen omtrent trouw en overlijden, opgemaakt door Heer Cornelis Claesz. van Velden gezegd de Goede, vice curator te Montfoort, eerustende in het Archief van het Salvatorhof te Leiden. meedegedeeld door W.J.J.C. BIJLEVELD:
Trouw (1582)
Gijsbert van Lostadt

NL 1948 p.75: van Varik. in "Anabaptistica" van L. Knappert in Theologisch Tijdschrift XXXIX, blz. 143 (zie ook Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, VIII, kol. 55), wordt als drost van IJsselstein ten tijde van de Batenburgers genoemd Gijsbrecht van Varik, echtgenoot van Elsa van Lostadt.

NL 1933 p.25: Anthonis Cornelisz van de Poll, vermeld 1541 79);
tr. Barbara Gijsbert Jansznsdr. 80).
Uit hen:
1. Cornelis Anthonisz. van. de Poll, volgt V.
2. Hilligen, vermeld 1583, als vrouw van Gysbert van Lostadt 81), Drost te Montfoort in 1585 en 1589 82), Stadhouder van Johan de Merode in 1588 83). Burgemeester van Montfoort in 1597 84).
Hij hertrouwt Aeltgen van Diemerbroek 85).
Zijn opgedrukt zegel: Een ontbloote arm komende uit een wolk ter linkerzijde, houdende een schuinslinks geplaatst zwaard, in het schildhoofd vergezeld van ster 86).
79) In leenr. Montfoort, Nr. 288, fol. 134 wordt hij vermeld met zijn bovengenoemden broeder Hendrik.
80) Na opdracht van Gijsbert Janse. wordt Barbara zijn dochter, vrouw van Anthonis Cornelisz., verlijt (1541); hetzelfde leen in 1546 aan Cornelis Anthonisz. van de Poll, in "gemeynder voren" met Barbara zijn moeder. Leenr. Montfoort, Nr. 288, fol. 133.
81) Nr. 614 a.b. 15 April 1583.
82) Notulen van den Raad.
83) Leenr. Montfoort, Nr. 290, fol. 92.
84) Charter Nr. 42, Gem. Archief Montfoort.
85) Nr. 604 a.b. 21 Oct. 1613.
86) Charter Nr. 55; Gem. Archief Montfoort.

Nicolaas / Niclaes van Lostadt notaris te Utrecht 1616-1653; D. van Lostadt notaris te Utrecht ca. 1656

Heraut 1916 p.27: ARCHIEFSPROKKELS. Medegedeeld door G.B.GH. VAN DER FEEN.
1. EEN ECHTELIJK DRAMA IN DEN JARE 1559.
... dat hij in Julio lestleden geweest is tot Dordrecht ten huijse van WILLEBOERT UTENBROECK, Secretarijs aldaer. Ende heeft aldaer ten selven tijde ende huse sien intomen den voirsz. requirant mit ELISABETH VAN LOSTADT zijn huijsvrouwe, welcke ELISABETH hem deposant badt, dat hij soe veel soude willen doen an den requirant, dat sij aldaer in huijs machte blijven ende nergens anders verbracht werden.
Seggende die voirsz. Jonckfroue ELISABETH soeveel meer: "Indien men mij des nijet consenteren en wil, dat ick hier blijven mach, soe zal ick alsulcken rumoer ende geschreij opter straten maecken, datter die gansche stadt Qff wagen sal.

Archief Utrecht: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Nicolaes van Lostadt, Eed: 16-1-1616; 1624 procureur voor den gerechte van Utrecht.
Dirck van Lostadt, Eed: 24-9-1652

Lostadt, Elsa van (16th century) Elsa van Lostadt, wife of Gysbrecht van Baeck, Lord of Varik, bailiff of the town of IJsselstein, Dutch province of Utrecht, was much in sympathy with the Anabaptists, whom she soon after 1530 largely favored. Later she joined the Anabaptist-Münsterite sect of the Batenburgers. In August 1544 she was imprisoned at The Hague, but was released without trial, probably in February 1545, against a security of 1,000 caroli-guilders; on 3 October 1548 she was acquitted by the Court of Holland, which had ordered the imprisonment in 1544. This favorable arrangement concerning a notorious heretic was due to the fact that Elsa van Lostadt was a noble lady of high rank and especially because the influential Maximiliaan van Egmond, Count of Buren, had appealed to the Emperor Charles V.

Regesten Nederland Deel III
Collectie D.F. Tollenaar
Utrecht, Not. N. van Lostadt vermeld 1620-1649

Levend Verleden Utrecht
de drost (stadhouder) van IJsselstein, Gijsbrecht van Baecx en diens vrouw Elsa van Lostadt. (ca. 1530)

Lostadt, Elsabe van schrijft 6-3-1567 brief 11717 aan Willem van Oranje
betreft: Klachten over de drost van IJsselstein, Jacob van Amstel van Mijnden.
"Aan mijn Genadige Heere die Prince van Orangien ... van Nassau ..."
Incipit: "Verthoent ende geft oetmoedelick te kennen joffrou Elsabe van Lostadt, inwoen …"

DE LENEN VAN DE HOFSTEDE IJSSELSTEIN (1), 1310-1656
116A. 8 morgen aan de nederzijde (1557: met huis, berg, schuur, boomgaard en toebehoren, waar de leenman op woonde), in 20 morgen, waarvan Else van Lostadt 12 morgen heeft.
5-3-1553: Nikolaas van Lostadt voor Else van Lostadt, weduwe van Gijsbert van Baexen, bij overdracht door Hendrik van Vianen en Katharina van Boxmeer, 3 fol. 274.
5-1-1575: Nikolaas van Berk, kanunnik van St. Jan, bij dode van Else van Lostadt, zijn tante, D fol. 36v.
5-1-1575: Nikolaas Van Berck, kanunnik van St. Jan te Utrecht, bij dode van Elisabeth van Lostadt, zijn tante, D fol. 35v-36.
1-10-1619: Mr. Nikolaas van Berck bij dode van mr. Nikolaas van Berck, zijn oom, G fol. 122v-123.
28-7-1656: Jacob van Berck, griffier van het Hof van Utrecht, bij dode van Nikolaas, raad van de Staten van Utrecht, gehuwd met Isabella Hurnius, zijn vader, I fol. 136v-137v

DE LENEN VAN DE HOFSTEDE IJSSELSTEIN (2), 1332-1656: geen vermelding Lohstadt

DE LENEN VAN DE HOFSTEDE IJSSELSTEIN (3), 1316-1651: geen vermelding Lohstadt

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MONTFOORT, 1362-1649
1-6-1600: Andries Albertsz. bij overdracht door Jonatas van Duizel en Gijsbert van Lostadt voor Agnes Pietersdr., weduwe van Jan Jacobsz. van de Pol, die stierf voor de overdracht, bevestigd dyor Cornelis Antonsz. van de Pol en Jan Hermansz. van Holland, burgemeesters van Montfoort, voor de kinderen met lijftocht van Marietje, dochter van Gijsbert Boey, zijn vrouw, belast met f800.- met een rente van 1:16 voor Agnes, 290 fol. 92v-93v.

The prosecution of Anabaptists in Holland, 1530-1566
Elsa van Lostadt, the wife of the drossaert of IJselstein, was accused of warning the Batenburgers her husband wanted to capture. After the preliminary enquiry she had to appear before the Hof. Her husband protested, maintained that she was innocent and paid the ransom of a thousand guilders after which she was temporarily set free.
As the investigation continued new witnesses were called upon and they told the authorities Elsa also had spoken evil of the sacrament. Ghijsbrecht van Baecxs, Elsa’s husband, immediately launched a counteroffensive by attacking the credibility of the witnesses and their evidence (known as the act of reprochen). His attempts were successful, the Hof declared his wife to be innocent and her ‘honour, name and reputation’ were restored. 332
332 ARA, arch. nr. 3.03.01.01, inv. nr. 5654, f. 226r-228r.

Notariële akte U80a2-38: Procuratie dd 09-08-1670
Notaris W. ZWAERDECROON, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Frederick van Beeck
Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Cornelia Verwey
Beroep eerste partij: advocaat ende schout van Woudenberch
Naam eerste partij: zyn twee onmondige kinderen by Cornelia Verwey
Naam tweede partij: Nicolaas Defrens van Lostadt [Voornaam: Nicolaas Defrens. Achternaam: van Lostadt]
Naam tweede partij: Anthonis van Damast
Samenvatting inhoud akte: tot transport van huis voor gerecht van Utrecht: aan Henrick de Heusch, advocaat

Gens Nostr 2009 Lostadt, van p.727

Terug naar begin

Link naar overige parentelen

Surname Index

Links

Contact information

Index van Achternamen

  1. Royal Genealogies -- Menu
  2. van Ber(c)k
  3. van Lohstadt, Lostat

Terug naar begin

Updated: 04 November 2011

This is an Antenna logo website