Parenteel Pompen (Leende) 1400-

bron: A.F.N. van Asten "Pompen; eerlijke en vrome luyden"; zie website

Bronbestanden uit Leende: (bewerking door Guus Delen)

leende-rk-dt-1607-1647.pdf
leende-rk-dt-1648-1665.pdf
De inwoners van Leende anno 1601.doc

relaties tussen van Asten-Nouwen en Heynselmans-Pompen (5 verwantschappen in de 14e tot 18e generatie met 0,01% verwantschap; met stamvader van Asten zijn er slechts 3 verwantschappen in de 8e en 9e generatie met 0,39% verwantschap)

relaties tussen van Asten-Toemen en Heynselmans-Pompen (7 verwantschappen)

'EEN DRUKKE FAMILIEBIJEENKOMST IN LEENDE' in Heemkronijk jaar:1996, jaargang:35, nummer:1, pag:33 - 43.
Gerard Engels bespreekt hierin de 236 bladzijden tellende genealogie Pompen, vrome ende eerlijcke luyden. Een ondernemend geslacht uit Leenderstrijp vanaf 1350.
een anekdote: VII-b, Peter Jan Pompe (1534/vσσr 1587) zocht zijn heil buiten Leende en vestigde zich in Antwerpen, waar hij zijn vrouw Barbara van Heyst (Schets) vond. Hun kinderen werden o.m. in Antwerpen, Eindhoven en Goch geboren.
In 1589 werd hij in Goch vermoord, waarna Barbara met de kinderen naar Leende terugkeerde.
Een van hen, VIII-d linnenwever Michiel, werd in juli 1637 door Karel I van Engeland in de adelstand verheven. Zijn nazaten werden - tenzij zij daarvoor bedankten - bijna 200 jaar later, in 1818, bij Koninklijk Besluit in de Nederlandse Adelstand opgenomen als Jonkheer c.q. Jonkvrouw.


Heemkronijk jaar:1974, jaargang:13, nummer:1+2, blz.2-16:
In deze Familie Bul heeft zich door het ouderpaar Willem Bul die rond 1630 gehuwd was met Elisabeth Pompen, de naam Bul alias Pompe enomgekeerd Pompe alias Bul ontwikkelt.
Door het vrij spoedig overlijden van Willem Bul bleef Elisabeth al gauw met een drietal jonge kinderen achter waardoor men in Leende dekinderen maar naar hun moeder "Pompe(n)" ging noemen. In de eerstegeneraties na 165O ging dat nog als Bul alias Pompe en omgekeerd, maar na 1700 verdween bij de nakomelingen van Willem en Elisabeth geleidelijk aan de naam Bul om plaats te maken voor de naam Pompe ofPompen. Bij de afstammelingen van Willem's broer Goort gebeurde dat uiteraard niet, die bleven alleen de naam Bul voeren. Vooral dankzijoverdrachten van perceeltjes grond hebben we deze puzzle kunnen oplossen. We hadden immers ook nog rekening te houden met de echte familie Pompen uit Leenderstrijp afkomstig en ook in Leende wonend die het nog ingewikkelder maakte en waarvan we de genealogie beginnend rond 1380 ook ter publikatie klaar hebben.

voor Pompe van Meerdervoort zie Ned. Adelsboek Deel 90 (2002-2003): vanaf generatie IX
voor generatie I-IX Ned. Adelsboek Deel 42, 1949, blz. 496-.
De stamreeks begint met Pieter Pompe, die in 1570 te Antwerpen en vervolgens te Goch woonde. Hij was gegoed te Eindhoven, alwaar op 3 juli 1609 kinderen bij Barbara van Heyst in een acte worden vermeld. Zijn zoon Michiel vestigde zich als linnenwever te Haarlem en vervolgens te Dordrecht, waar hij schepen en thesaurier werd. Door koop verkreeg hij de heerlijkheid Meerdervoort. Bij diploma van koning Karel 1 van Engeland d.d. 15 juli 1637 werd Michiel Pompe van Meerdervoort in de adelstand verheven. Bij K.B. van 21 juli 1818, nr. 6, werd o.a. Johan Petrus Pompe van Meerdervoort (VIII) verheven in de Nederlandse adel.

Pompe in Zuid-Holland: 78 treffers (Regionaal Archief Dordrecht Pompe

Pompen in Zuid-Holland: 649 treffers (Regionaal Archief Dordrecht Pompe

A.F.N. van Asten, Het geslacht Bull-Pompe, in: Heemkronyk, p. 16-25. Heemkronijk Heeze-Leende, 13e jrg., nrs. 1 en 2, augustus 1974, blz. 13 e.v.
Heemkronijk jaar:1974, jaargang:13, nummer:1+2, blz.2-16
Heemkronijk jaar:1974, jaargang:13, nummer:3+4, blz.32-50
Heemkronijk jaar:1975, jaargang:14, nummer:1+2, blz.13-25
Heemkronijk jaar:1976, jaargang:15, nummer:3+4, blz.29-47
Heemkronijk jaar:1977, jaargang:16, nummer:2-4, blz.15-26Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Bitters
  2. Bruijnen
  3. Strijbos(ch), Streebos
  4. Pompen

Terug naar begin

Updated: 28 September 2007

This is an Antenna logo website