Parenteel van Colenbergh (vanaf 1430)

zie: van Colenberg in De Nederlandse Leeuw 1972 p.250-, gebaseerd op Dr. Booth (Rijks-Archief Utrecht, HS 378, fol. 507), aangevuld met aantekeningen uit de collectie Wagner (Bibl. Ned. Leeuw) en met gegevens omtrent leengoederen uit het Repertorium Stichtse Leenprotocollen van Dr. A. Johanna Maris.


van Colenberg, NL 1972 p.250-

Uit hetgeen Dr. Booth vermeldt (Rijks-Archief Utrecht, HS 378, fol. 507), aangevuld met aantekeningen uit de collectie Wagner (Bibl. Ned. Leeuw) en met gegevens omtrent leengoederen uit het Repertorium Stichtse Leenprotocollen van Dr. A. Johanna Maris, heb ik gemeend het volgende fragment Van Colenberg (Van Collen, Van Colne, Van Coelen, Van Coelenberch, Van Colenberch) te kunnen samenstellen, waarbij ik wel het voorbehoud moet maken, dat de gegeven filiatie niet in alle gevallen ten volle bewezen moet worden geacht:

I. Wouter van Coelen, schepen van Utrecht 1326, 1328, 1337 en 1339, cameraar 1330, leenman des Stichts 1321.
tr. Beatrix van Zuylen van Amerongen.
De echtelieden worden vermeld in de fundatie van Wouter van Colenbergh, haarl. zoon, anno 1358.
Wouter en Steven haarl. zoonen worden door Gerrit van Amerongen zijn broeders genoemd.

II. Steven van Colne, naar schatting geboren ca. 1330, † v๓๓r 11 juli 1394, overste ouderman van Utrecht 1380.
tr. N.N.
Hij ontving de Colenberch 13 feb. 1394 (negentien mergen lants mitten gerichte, tynsse ende tiende mit allen horen thoebehoren als se gelegen sijn an den Steenwech by Vrouwencloester tusschen lande der vrouwen van” Vrouwencloester van beiden siden).
Hij ontving ‘t goed ter Weide 13 feb. 1394 (acht ende twintich mergen ende enen halven mergen lands .... tot Vechten .... ‘t guet ter Weiden also als Wolter van Colne die to holden plach).

III. Wouter van Coelen alias Colenberch, naar schatting geboren omstreeks 1370, raad van Utrecht 1431, lid Kleine Kalenderbroederschap (Gem. Archief Utrecht, inv. 173), † Nicolai ep. 1446 (6 dec.), tr. Foeyse Petersdochter van Zuylen (van Blikkenburg), † v๓๓r 20 maart 1468, dr. van Peter van Zuylen en Johanna Schaden.
Hij wordt beleend met de Colenberch op 11 juli 1394 na dode zijns vaders: draagt dit leengoed over aan zijn dochter Peter op 20 jan. 1440.
Hij wordt beleend met ter Weide op 20 okt. 1401 na dode zijns broeders, Johan; draagt dit leengoed over aan zijn dochter Steven op 20 jan. 1440.
Foeyse wordt beleend met 1/2 goet tot Hagenouwen in ‘t kerspel van Leusden (een leen van de St. Paulus Abdij te Utrecht) op woensdach na Sinte Mauritiusdach 1421 (i.e. 24 sept.) en met heel Hagenoawen op 31 mei 1452.
Foeyse wordt beleend met goederen op Bijleveld anno 1419 door haar neef Steven van Zuylen van Nijvelt (Geneal. en Herald. Bladen,, jrg. 1908).

IV. Peter van Colenberch, naar schatting geboren omstreeks 1420, raad van Utrecht 1471 en 1477, schepen aldaar 1479, de stad verboden 1473, hersteld 1477, lid Kleine Kalenderbroederschap, † Theodori m. 1479 (9 nov.), tr. 1e Baerte N.: tr. 2e Mechteld Jansdochter van Wijck.
Hij wordt beleend met Hagenouwen op 20 maart 1468.
Tocht zijn wijf Baerte eraan op 22 maart 1468. Tocht zijn wijf Mechteld eraan op donderdach na Sinte Margriet (i.e. 22 juli) 1469.
Zijn zoon Jan, die volgt onder V, is waarschijnlijk uit het tweede huwelijk, vermits Willem van Wijck diens oom wordt genoemd.

V. Jan van Colenberch, naar schatting geboren omstreeks
1470, schepen van Utrecht 1507, 1509, 1510, 1516, 1520, 1522 en 1524, burgemeester van Utrecht 1514 en 1518, † in 1525, lid Kleine Kalenderbroederschap (overlijdensdatum niet in de kalender gevonden), tr. 1e v๓๓r 1512 Tymanna van Huchtenbroeck, dr. van Aelbert van Huchtenbroeck en Hadewich van Hardenbroek; tr. 2e v๓๓r 1519 Maria van Rijn, dr. van Jan van Rijn en Maria van Zoudenbalch.
Hij is op maandag na Sinte Catarijnendach 1480 (i.e. 27 nov.) nog onmondig, weshalve zijn oom Willem van Wijck te zijnen behoeve wordt beleend met Hagenouwen.
Hij wordt beleend met goederen te Bijleveld anno 1481 door Steven van Zuylen van Nijvelt (Geneal. en Herald. Bladen, jrg. 1908).
Hij wordt beleend met Blasenborch OD 11 feb. 1524 (die "hofstede toe Blasenborch met 21 mergen lands in ‘t Wael in ‘t dagelix gerecht des heren van Asperen").
Zijn zoon Peter, die volgt onder VI, is vermoedelijk uit het tweede huwelijk, daar Adriaen van Rijn van Jutphaes diens oom wordt genoemd.

VI. Peter van Colenberch, naar schatting geboren omstreeks 1520, † na 1574 doch v๓๓r 31 okt. 1581, tr. Elisabeth van Renesse van Moermont, dr. van Jan van Renesse van Moermont en Oeda Proeys.
Hij wordt beleend met Blasenborch op 24 juli 1532 na dode zijn vaders Johan; draagt dit leengoed over op 26 april 1557.
Adriaen van Rijn wordt van wegen hem beleend met Hagenouwen anno 1536; Peter draagt Hagenouwen over aan zijn broeder Johan van Colenberch anno 1574.
Hij wordt beleend met zles hoeven thiend,en groff ende smal ... tot Jutphaes mede namens Johan en Gerrit zijn broeders, krachtens testament van Adriaen van Rijn van Jutphaes, hun oom, op 28 febr. 1560.
Zijn broeder Johan van Colenberch transporteert van Peter op hem vererfd onroerend goed dd. 31 okt. 1581 (Gem. Archief Utrecht, Reg. v. Transp. en Plechten, inv. nr. 3243, fol. 144).

VII. Jan van Colenbergh, naar schatting geboren omstreeks 1555, † na 1590, tr. (volgens Booth) Fransje van Overrijn of (volgens een kwartierstaat van Mr. Adriaen van Bronckhorst en Aletta Ploos van Amstel) Francisca van Rijn.
Jan Peters van Colenbergh laat in de St. Joriskerk te Amersfoort dopen (de naam van de moeder der dopelingen wordt in geen der gevallen vermeld):
1. op 1 maart 1586: Gertrut (get. Jan van Noortwick en Mechtelt van Rijn);
2. op 13 febr. 1588: Henrick (get. Peter Petersen en Peter Peters van Colenbergh) ;
3. op 8 febr. 1590: Peter (get. Peter van Colenbergh en Mechtelt van Rijn).

Bedoelde kwartierstaat geeft als wapen Van Colenberg: in zwart drie gouden leeuwen; als wapen Van Rijn: in goud drie golvende zwarte dwarsbalken. Gevraagd wordt naam en eventueel voorgeslacht van de vrouw van bovengenmoemde Jan van Colenbergh (VII). Mocht een der lezers aanvullingen dan wel verbeteringen met betrekking tot de gegeven stamreeks kunnen verschaffen, zo zal dat mij welkom zijn.

Naarden. Mr. A. J. KRONENBERG .

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. van Colenbergh
  2. van Bronckhorst

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:phone:

Terug naar begin

Updated: 10 Januari 2011

This is an Antenna logo website