Parenteel Pedel - Nederland / Nederlandsch-Indië, 1660 -

Bron: CBG VIBDNI014441 Genealogische aantekeningen betreffende de nakomelingen van Thomas Pedel en Francine Cuningham.(vermeldt geen bronnen!)

zie DBNL: PEDEL (Thomas) was gezagvoerder van het schip, dat door den G.-G. Cornelis van der Lijn met den koopman Adriaen Dortsman naar de Zuid-West (Aroe- en Key-) eilanden is gezonden om deze ‘curijeuselyck’ te onderzoeken in 1645. In de instructie wordt opgemerkt, dat de Massoibast van ondergeschikt belang was, omdat het gebruik daarvan te Batavia niet meer dan 20 picol bedroeg. Zie: Drit. Wichmann, Nova Guinea, Entdeckungsgeschichte I, 104.

zie De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662 en idem en idem en idem

zie retroboeken van Dam
zie VOC Japan
zie DBNL
zie DE VEROVERING VAN HET FORT LA SANCTISSIMA TRINIDADE, OP FORMOSA, IN 1642
zie Archief van de Momboirkamer (=weeskamer)
zie Nicolaas van Haeften, handelaar in waardepapieren in Aqua Vitae 2010-1 (NGV afd. Betuwe)

Willem Pedel: (1552-1641, bewindhebber der O.I. Comp.)
zie Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India 1670-1671 p.245.
zie J. Dutch Burgher Union (VOC, Ceylon): JDBU - Vol 2 No 3 - 1909.pdf
zie NL1965 p.121-122: overzicht IX (weergegeven als Dedel):

13990. Jacob Jan Bruyns van der Smaling 1476-1544, schepen en burgemr. van Delft x
13991. Claesje Ewoutsdr. van der Dussen 1481-1558
6990. Bruyn van der Dussen, veertigraad en burgemr. van Delft -1589 x 1546
6991. Machteld Jansdr. van Groenewegen -1597
3495. Ida van der Dussen 1557-1599 x 1574
3494. Willem Pedel 1552-1641, bewindhebber der O.I. Comp.
1747. Cornelia Pedel 1594-1660 x 1633
1746. Jan van den Eeckhout 1584-1652, goudsmit te Amsterdam.

Bron: VOC Kenniscentrum

Bron: GenLias Formosa Trouwboeken 1650-1661; Doopboeken 1655-1661.

zie: Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie: dl.1 p.824, dl.3 58, 198 Pedel, Thomas.

Om de zuydt waaren eenige rebellen haer zeer moetwillich aenstellende met moorden ende rooven, daer den landtdrost Fredrick Schedel (1) en capteyn Thomas Pedel (2) met 100 soldaten ende 20 matrosen op zouden uytgaen. Fol. 499v.

1) Frederick Schedel kwam 1642 als assistent uit, werd 1644 onderkoopman en diende op Formosa, o.a, 1650 als secretaris; in 1652 en 1653 maakte hij van daar reizen naar Canton, 1654 landdrost op Formosa.
2) Thomas Pedel kwam 1625 als soldaat uit, 1627 adelborst op Formosa, nog hetzelfde jaar korporaal, 1636 vendrig, 1641 luitenant, 1644 naar Batavia, 1645 kapitein op Banda, 1646 weer naar Formosa, waar hij in 1661 sneuvelde bij de aanval van Coxinga.

De aangetrouwden predikanten worden ook in deze missiven genoemd:

Ds. Andreas Lambertie (Lambertusz.) LODERUS, e.v. Helena Pedel.
Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII
Fol. 14V. (1690); derwaarts [Amboina] gaan nu de predikanten Nicolaas Hodenpijl, die in het maleis kan preken, en Andreas Loderus;
Inventaris Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Nederlandse Hervormde Kerk
1696: Brief van ds. Andreas Lambertusz. Loderus te Batavia betreffende zijn problemen met het wereldlijk gezag; met kopie van een brief uit 1695 en bijlagen. Duplicaat van inv. nr. 187, nrs. 176- 177. 1696 1 omslag
Predikanten Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld: 1621 – 1637/8? (naar Doesburg), Andreas Loderus.
CBG: Familiewapen Loderus Wapen: Het achteraanzicht van een 16de eeuws wolweefgetouw, zwart in zilver. Helmteken: een zwarte ossenkop. Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver. Wapenvoerder: Dit wapen werd voor het eerst gebruikt door Ds. Andreas Loderus, praeses van de kerkeraad te Doesburg in 1646. Het is geregistreerd op verzoek van Antonius Ferdinand Andreas Loderus, geboren Zutphen 13 maart 1933, wonende te Zutphen, zoon van Anton Willem Johan Loderus en Lamberdina Hendrica van der Poort.

Ds. Jacobus MONTANUS, e.v. Eva Pedel.
Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII
668 Maetsuyker, Verburch, Pit, Overtwater, Van den Brouck enz. XLV, 31 jan. 1669
Jacobus Montanus gaat naar Amboina, ds. Carolus Manteau en ds. Jacobus Rijnsdijck naar Banda, ds. Albertus Struys naar Ternate; ...
zie genealogie van den Berghe/Berch (Montanus), waaronder enkele predikanten.
Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Zuid-Beveland / Classis Goes, (1549) 1577-1801
1.11. Stukken betreffende de gereformeerde garnizoensgemeente te Dendermonde
145 Stukken betreffende de bediening van de garnizoenskerk te Dendermonde en de verzorging harer leden. De hiervoor beschreven stukken bestaan uit:
a. Bescheiden betreffende het overlijden van ds. Jacobus de Soete en het beroep van de proponent Jacobus Montanus, 1729/30.

Ds. Johannes KRUYFF, e.v. Francina Pedel.
Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII
Op Tayouan (Taiwan, Formosa): Johannes Kruyff.
Ds. Johannes Kruyff kwam juli 1647 te Batavia en werd weldra predikant van het kasteel Zeelandia (op Tayouan), van waar hij in 1661 door de vlucht aan Coxinga wist te ontkomen; in oct. 1664 te Negapatnam geplaatst, stierf hij daar spoedig.

zie ook: Zeeuwen gezocht

zie ook: Stadsarchief De Zwarte Doos, Gentse trouwboeken (1585-1796)

zie ook: De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indie 1598-1604

Dedel

Boon

Boons

Kruijff

Meere

Montanus

Wilder (B)

Boon (B)

Boons (B)

Kruijff (B)

Meere (B)

Montanus (B)

Het Hollandse fort Zeelandia door Vingboons


Er is mogelijk ook verwarring (lees fouten?) tussen de achternamen Pedel en Dedel:
Zo lezen we in 'Het ‘graf der blanken’' door Ruud Paesie (Geschiedenis jrg.52 nov.2017 nr.8) dat Jacob Dedel in 1622 in Mozambique twee Portugese schepen veroverde.

Hij wordt Raad van Indië genoemd: '... Het land werd Dedelsland (wat later meestal d'Edelsland werd) genoemd naar de meereizende Raad van Indië Jacob Dedel'.
In de National Libraro of Australia wordt hij 'supercargo officer' genoemd: "Jacob de Edels Land, and later anglicised Jacob Dedel, who was supercargo officer aboard the ship Amsterdam captained by Maarten Corneliszoon and led by Frederick de Houtman aboard the lead ship Dordrecht in 1619".

In de Octroye 1602 van de Vereenigde Oostindische Compagnie wordt Willem Joosten Dedel genoemd als een van de oprichters van de kamer van Delft van de VOC: "XX. De kamer van Delft by Jan Jansz Lodestein, Arent Jacobsz Lodestein, Dirk Bruinsz van der Dussen, Gerard Dirksz Meerman, Cornelis Adriaansz Bogaard, Michiel Jansz Sasbout, Willem Joosten Dedel, Dirk Gerritsz Meerman, Jan Raad, Jacob Sandersz Balbiaan, Henrik Otte, ende Jaspar Meerman." (zie ook NA jg.39 en NL jg.80)

Het adellijke geslacht Dedel wordt beschreven in NA jg.39 (1941) p.167, beginnend met Tyman Dedel, 1357 en 1364 burgemeester te Utrecht, tr. Margaretha Lambrechtsdr.
Bij K.B. d.d. 16 Sept. 1815, L VV werden Pieter Samuël Dedel en Salomon Dedel in den Ned. Adel verheven.
In NA jg.73 (1982) p.110 wordt een état présent gegeven, aanvangend met generatie XI. Jhr. Mr. Willem Gerrit Dedel 1850-1932; de stamreeks begint met Willem Joostensz., poorter van Leiden 1512, linnenwever ald., † na 1547.

De Nederlandsche Leeuw Jg.80 (1963) p.204-227: Dedel, door A. van der Marel:

... Wel komt de familienaam voor in het Delftse archief. De zoon Willem van de Leidse burgemeester-drapier, Joost Willemszoon, trouwde immers met een meisje uit Delft, Ida van der Dussen (1557-1599) genaamd, op 26 dec. 1574 en vestigde zich in deze stad als brouwer.
In het notariëel archief van Delft komt de naam Dedel eerst voor op 17 oktober 1609, n.l. in het testament van Jacob Willemsz. Dedel (zoon van de bovengenoemde), wiens erfgenamen zijn zijn broers Joost, Bruyn, Cors (of Cornelis), Jan, Claes en Willem Dedel, alsmede zijn zusters Machtelt, Maritgen en Neeltgen DedelDedel in VOC database TANAP:

Cornelis Dedel vermeld 1614-1617, waaronder aen sijnen vader Willem Joost Dedel in dato 27 October 1615.
Jacob Dedel vermeld 1619-1624 (vanaf 1622 als admiraal); mogelijk een broer van voorgaande.

Year Description Repository Fonds code Item no. Section Page
1614Originele missive door Cornelis Dedel aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam geschreven voor de Cabo de Lopo Gonsalves, in dato 2 Februarij 1614. NA1.04.021056Afrika rest211
1615Originele missive van Cornelis Dedel opte reede voor Bantam aen sijnen vader Willem Joost Dedel in dato 27 October 1615. NA1.04.021058Bantam146-149
1616Originele missive van Cornelis Dedel uijt 't Fort Mauritius op Gnofficquia op Macquian aen de camer Amsterdam in dato 6 Augustus 1616. NA1.04.021063Ternate56-63
1617Originele missive van Cornelis Dedel uijt 't Fort Nassau op Nera in Banda aen den camer Amsterdam in dato 10 Meij 1617. NA1.04.021064Banda223-230
1617Copie resolutien genomen in Banda onder 't beleijt van Cornelis Dedel van 13 Januarij tot 23 Maert 1617. NA1.04.021064Banda233-237
1619Originele missive van Jacob Dedel uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 20 Meij 1619. NA1.04.021068Kaap424
1619Originele missive van Jacob Dedel uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 7 October 1619. NA1.04.021070Batavia139-140
1620Originele missive van Jan Pieterszoon Coen en Jacob Dedel uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 29 Januarij 1620. NA1.04.021071Batavia15-16
1620Originele missive van Coen, De Carpentier en Dedel uijt Jacatra aen de camer Amsterdam in dato 12 Meij 1620. NA1.04.021071Batavia17-18
1620Twee originele missiven van Jacob Dedel van voor Bantam aen de camer Amsterdam in dato 27 en 28 October 1620. NA1.04.021072Bantam80-83
1621Originele missive van Jacob Dedel uijt Jacatra aen bewinthebberen in dato 8 Januarij 1621. NA1.04.021072Batavia312-313
1621Originele missive van Pieter de Carpentier ende Jacob Dedel aan de bewindhebberen [ter camere tot Amsterdam] in 't vaderland geschreven, 8 Maart 1621. NA1.04.021072Batavia375-379
1621Originele missive van Jacob Dedel uijt de Goede Fortuijn leggende seijlree in de Strate Sunda onder Poulebessij aen de camer Amsterdam in dato 25 October 1621. NA1.04.021074Bantam262-263
1621Originele missive van Jacob Dedel uijt [het schip] de Goede Fortuijn aen Jan Pieterszoon Coen in dato 14 December 1621. NA1.04.021075Schepen27-31
1621Protest jegens den admiraal Jacob Dedel, bij Omfreij Fits Herbert gedaen, gedateert den 10 Februarij 1621. NA1.04.021081Batavia174-178
1621Antwoort ofte contraprotest op 't ongefundeerde ende frivole protest gedateert den 10 Februarij 1621 bij den edele heer vice admiraal Umphreij Fits Herbert en sijnen raet
door de gecommiteerden in de raden van defentie van de Engelsche natie aen den admirael Jacob Dedel overgegeven.
NA1.04.021081Batavia178-182
1621Naerder replijcque bij den admirael Jacob Dedel op 't protest bij den vice admiraal Humphreij Fitz Herbert gedateert 10 Februarij 1621. NA1.04.021081Batavia188-193
1621Antwoort van de scheepsraden van defentien wegen de Engelse op 't contraprotest van den admirael Dedel, gedateert den 23 Februarij 1621. NA1.04.021081Batavia204
1621Resolutieboeck op de vloot van defentie onder de vlagge van den admirael Jacob Dedel gedurende de tocht naer Goa gehouden van 30 October 1621 tot 11 April 1623. NA1.04.021081Batavia212-238
1622Calculatie [van de cleeden dienstich voor de suijt bij de edele heer admirael Dedel of Van der Broeck geraempt op den 17 October 1622 op de reede van Sowali]. NA1.04.021075Surat242
1622Originele missive van Willem de Wilde uijt Mocha aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 23 Augustus 1622,
met translaet van 't firman van vrede en copie van eene missive aen admirael Jacob Dedel in dato 16 Augustus 1622.
NA1.04.021077Mokka135-141
1622Originele missive van Jacob Dedel uijt het schip de Goede Fortuijn leggende te reede voor Souhalij aen de camer Amsterdam, in dato 30 November 1622. NA1.04.021077Surat263-268
1622Copie missive van den heer Dedel uijt het schip den Goeden Fortuijn op de reede van Suratte voor Souhalij aen gouverneur generaal Coen in dato 30 November 1622. NA1.04.021078Surat1
1622Copie missive van den heer Dedel van voor Souhalij aen Willem de Milde in Mocha in dato 24 October 1622. NA1.04.021078Surat4
1622Copie missive van Pieter van den Broecke uijt Suratte aen den heer Jacob Dedel in dato 24 December 1622. NA1.04.021078Surat7
1622Certificatie betreffende de zaak admiraal Jacob Dedel en Omfreij Fits Herbert, gedateerd den 24 Februarij 1622 (nieuwe stijl). NA1.04.021081Batavia182
1622Interrogatorium van den admirael Dedel gedateert den 20 Augustus 1622. NA1.04.021081Batavia184
1623Copie missive van den heer Dedel leggende voor Goa aen gouverneur generaal Coen in dato 6 Februarij 1623. NA1.04.021078Malabar2-3
1623Beclachpointen van den admirael Dedel tegen sijnen vice-admiraal Michiel Grene ende sijne geassisteerde raden, gedateert 16 Augustus 1623. NA1.04.021081Batavia193-194
1623Wederlegginghe van de vice-admirael Michiel Grene over de beclachpointen bij den admirael Dedel jegens hem in den raet van defentie overgelevert, gedateert Batavia,
den 22 Augustus 1623.
NA1.04.021081Batavia195-197
1623Rapport der Nederlantsche gecommitteerde in de saecken admirael Dedel, gedateert den 31 Augustus 1623. NA1.04.021081Batavia207-208
1623Rapport der Engelsche gecommitteerde in de saecken van den vice-admirael Michiel Greene jegens den admirael Jacob Dedel, gedateert den 19 Augustus 1623. NA1.04.021081Batavia209-210
1623Resolutieboeck op de vloot van defentie onder de vlagge van den admirael Jacob Dedel gedurende de tocht naer Goa gehouden van 30 October 1621 tot 11 April 1623. NA1.04.021081Batavia212-238
1624Copie missive van d'Ed. Jacob Dedel uijt Masulipatan aen den gouverneur generaal Pieter de Carpentier in dato 27 Julij 1624. NA1.04.021083Coromandel215-218Pedel in ANRI database:

1. April 4, 1685: Den boekhouder Abraham Pedel de negotieboeken op Bantam te laten houden (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
2. April 29, 1687: Adviserende ’t overlijden van den ondercoopman Abraham Pedel op 27 deser (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
3. Aug. 8, 1697: Den sabandhaer Jacob Pedel sijn verlossinge geaccordeert (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
4. July 3, 1751: Begraving van vrouwe Sara Pedel (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
5. June 8, 1697: Instantie voor den sabandhaer Jacobus Pedel om van daar op te comen (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
6. Feb. 17, 1698: ’t Jagt Eemland van Malacca over Palembang met den coopman Jacobus Pedel (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
7. March 26, 1668: Een burgers vaertuygh van de vrij koopman Willem Pedel van Baly (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
8. Jan. 10, 1685: Alsmede den adsistent en opsiender der cleeden packhuysen Jacob Pedel tot ondercoopman met f. 40 voor 5 jaren (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
9. May 15, 1692: ’t Jaght den Blauwenberg nae Malacca[66] met den sabandhaer Jacobus Pedel (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
10. April 28, 1687: Per inlands vaartuyg en den ondercoopman Jacobus Pedel naar Bantam Haar Edelens schrijven aan de heer commandant Salomon Lesage en raad (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
11. July 1, 1751: Overlijden van Sara Pedel, de vrouwe van d’oud raad Heer Nicolaas Crul (Marginalia to the Daily Journals) naar bron
12. May 9, 1656: Van sheeren Thiende van de Landerijen aan Captn Pedel op Formosa hem voor 10 Jaaren vergunt, te niet te doen, 9 Mei 1656. (Realia) naar bron
13. May 5, 1656: Van Capn Pedel, om de sleutels van ’t Casteel „Zeelandia”, in Tayouan weeder in bewaaring te hebben, afgeslagen, 5 Mei 1656. (Realia) naar bron
14. Map from collection DeHaan with ID Y19 (DeHaan) naar bron
15. Extract resolutie(s)en uit diverse missiven betreffende kledendiefstal van commandeur Salomon Lesage te Bantam. (Appendix to general resolutions) naar bron
16. May 9, 1656: Immuniteyt van ’s heeren tienden bij die van Taijouan aan Capt. Pedel van zijne Landerijen voor den tijd van 10 jaaren toegestaan, te niet te doen, 9 Mei 1656. (Realia) naar bron
17. CXLV - 145 (Corpus Diplomaticum Contract) naar bron


geen vermeldingen Dedel in ANRI database


Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)

Jacob Willemsz. DEDEL
DEDEL (Jacob Willemsz.) komt in de papieren der voormalige Oost-Indische Compagnie in 1617 en 1618 voor, als een der eminente personen voor Indië. Hij vertrok daarop in 1619 als Raad naar Indië. Welligt is hij dezelfde die den 4den October 1623 als Admiraal aankwam op de reede van Suratte, waar hij met behulp der Engelschen drie Portugesche kraken vermeesterde. Later lag hij met zijne vloot voor Goa en overleed aldaar in laatstgenoemd jaar.
Zie Pieter van den Broecke, Voyagie naar Oost-Indië, bl. 101; uit medegedeelde berigten aangevuld.

Vlg. wikipedia: Houtman ging op 28 december 1618 opnieuw naar de Oost aan boord van de Maeght van Dordrecht.[56] De Houtman bekleedde de positie van commandeur en had de leiding over zes schepen.[3] Aan de Kaap de Goede Hoop ontmoette hij Jacob Dedel uit Delft met vijf schepen. Gezamenlijk voeren ze verder.

Willem Joosten DEDEL
Mr. Willem Joosten DEDEL was bewindhebber der Oostindische Compagnie te Delft.
Hij was gehuwd met Yda Bruynsdr. van der Dussen, bij wie hij negen kinderen, waarvan vijf zonen had. Zijn vader was Joost Willemsz. Dedel, genaamd Porsman, in 1573 Burgemeester te Leiden, en aldaar den 11den Mei 1574 overleden.


Verder een Willem Pedel in het ondertrouwregister Amsterdam

(in de marge: Willem Peedel.) Den 13en Septembris 1608 compareerden als voren Willem Podell van Vlissingen, Engelsch Comediant,
oud 29 Jaren woonende tot Londen ... .... ...
... .. . ... Cecilia Ryder van Londen oud 18 jaren
woonende

getekend: P en CR

De Navorscher 1853 jrg.3 p.17:
In de Gerechtsdagboecken (dispositien van den Raad) van Leyden komen verscheidene verzoeken voor van eenen Engelschen troep Comedianten, om te mogen spelen, en wel voor den jare 1614. Hier een verzoek van den Engelschman WILLEM PEDEL: op te Requeste daerby den voorn. WILLEM PEDEL, versochte aen die van de Gerechte der stadt Leyden omme te mogen speelen ...

Amsterdam 11-02-1645 Gaijllard, Benjamin x Peedel, Elisabet (DTB 461, p.338) :

Podell is an ancient Anglo-Saxon surname that came from the personal name Phillip. A common medieval English form of the name Phillip is Philpot. Sometimes this got shortened to Pot, and a diminutive suffix could be added: in this case, el. So, someone named Phillip could become known as Potel. They would then pass this name down to their children. Therefore, the surname Podell means "son of Phillip."
The surname Podell was first found in Somerset, where the family held a family seat since ancient times.
zie Podell
Wapen Pedel

Wapen: in groen drie gouden lelies.
Helm: aanziend.
Wrong: goud en groen.
Helmteken: twee geharnaste armen van natuurlijke kleur, houdende een lelie van het schild.
Dekkleden: groen, gevoerd van goud.
Wapenspreuk: NON DESISTAM in zwarte letters op een wit lint


Genealogie DEDEL:


Genealogie PEDEL:


 1. PEDEL Thomas [Kw.7524]
  wellicht de zoon van Jacob DEDEL
  * (Utrecht??) ca. 1610, Luitenant te Tamsuy 1642, Vaandrig 1637; 1633 korporaal; 04-11-1645 kapitein; 09-07-1656, 20-12-1657 en 15-12-1658 doopgetuige.
  Thomas Pedel kwam 1625 als soldaat uit, 1627 adelborst op Formosa, nog hetzelfde jaar korporaal, 1636 vendrig, 1641 luitenant, 1644 naar Batavia, 1645 kapitein op Banda, 1646 weer naar Formosa, waar hij in 1661 sneuvelde bij de aanval van Coxinga.
  Thomas Pedel was een roemruchte VOC kapitein, die in 1661 sneuvelde in een slag met de geduchte Taiwaneese bevelhebber Koxinga (1624-1662), waarvan de Chinese naam luidde: (Zheng Cheng Gong of Guo Xing Ye; dat laatste werd verbasterd tot Koxinga). Dit leidde tot de overgave van Fort Zeelandia (onder gouverneur Frederick Coyett) aan Koxinga op 10 februari 1662, waarmee een einde kwam aan de VOC aanwezigheid op Formosa (Taiwan).
  zie: The colonial 'civilizing process' in Dutch Formosa, 1624-1662 door Hsin-hui Chiu
  zie: De dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662: 1629-1641. door M. E. van Opstall et al., M. Nijhoff, 2000.
  zie: Asia in the making of Europe: A century of advance. East Asia, Volume 3 Door Donald Frederick Lach, Edwin J. Van Kley.
  zie: Coxinga [Kuo Hsing Ye] joeg de Hollanders van Formosa
  zie: De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. dl. 13 p.311; (OCR)
  zie: How Taiwan Became Chinese-Chapter 7 The Challenges of a Chinese Frontier.
  zie: The shameful fall of fort Zeelandia
  zie: Koxinga Last Defender of the Ming Dynasty
  zie: Archief voor de geschiedenis der Oude Hollandsche zending (Volume 4-6): PEDEL (Thomas), IV: 121, 169, 184, 206, 212, 214, 216
  zie: Formosa under the Dutch: Described from Contemporary Records.

  VOC archives TANAP:
  1643 Drie copie missiven van president Le Maire uit 't Casteel Zeelandia aen luijtenant Thomas Pedel in Tamsuy in datis 30 April, 19 Meij en 10 Junij 1643. NA 1.04.02 inv.nr.1146 Taiwan p.469-473
  1643 Copie missiven van luijtenant Pedel ende sijnen raedt uijt 't Fort Antonio in Tamsuy aen president Le Maire in 't Casteel Zeelandia, gedateerd 9 Mei, 28 Mei, 8 Juni en 9 Juli 1643. NA 1.04.02 inv.nr.1146 Taiwan p.503-513
  1648 Copie instructie voor den capiteijn Thomas Pedel 19 Augustij 1648 na Tamsuij ende Quelangh vertrocken. NA 1.04.02 inv.nr.1170 Taiwan p.463-465
  1652 Copie sententie ten laste van den provisionelen oppercoopman Wijnandt Rutgers, capiteijn Thomas Pedel en de coopman Pieter van Alphen [15 October 1652, 10 folio's]. NA 1.04.02 inv.nr.1194 Taiwan p.164
  1658 Copie rapport van Thomas Pedel en Thomas van Iperen nopende den tocht naer den Vestingh Tamsuij gericht aen Frederick Coijett gouverneur tot Taijouan en raet, in dato 22 Februarij 1658. NA 1.04.02 inv.nr.1228 Taiwan p.649-654

  VOC archives ANRI:
  05-05-1656: Verzoek Van Capn Pedel, om de sleutels van ’t Casteel „Zeelandia”, in Tayouan weeder in bewaaring te hebben, afgeslagen
  09-05-1656: Immuniteyt Van sheeren Thiende van de Landerijen aan Captn Pedel op Formosa hem voor 10 Jaaren vergunt, te niet te doen.
  09-05-1656: Landerijen en Landbouw Immuniteyt van ’s heeren tienden bij die van Taijouan aan Capt. Pedel van zijne Landerijen voor den tijd van 10 jaaren toegestaan, te niet te doen.

  † Formosa (Taiwan) (1 mei?) 1661 [bron: The shameful fall of fort Zeelandia]: p.104 beschrijft gebeurtenissen op 1st of May (1661); p.105: The attempt to reconquer Baxemboy, under the command of captain Pedel, had been undertaken with 240 soldiers. The Chinese had by now landed 4000 soldiers at the small island, but a heated-up Pedel, out for revenge as his son had lost an arm in the first clashes with the Chinese the day before, just went ahead and attacked. Pedel himself died in the initial clash, along with half his soldiers. ... Fort Provintia surrendered to Coxinga unconditionally on the 4th of May (1661).
  x Batavia 29-05-1633 Franchina CUNNINGHAM / CUNINGHAM [Kw.7525], dr. van Willem Cunningham en een Siamese.
  Ao 1634 29 Mei. Thomas Pedel van Utrecht, Corporaal van de Adelborsten in dienst der Comp. met Franchina Cummigens geboren van Siam j.d. (Some marriages in Batavia by Mr. F.H. de Vos in JDBU Vol.2 No.3 p.120)
  * Siam (Thailand) ca. 1617; bleef in Azië toen haar vader in 1623 naar Veere terugkeerde.
  † Formosa (Taiwan) 21-12-1659 (42 jr.) [bron: Expeditie naar de Goudkust: Het journaal van Jan Dircksz Lam, ISBN 90.5730.445.7 NUR 688, 2006 H. den Heijer, Uitgeversmij Walburg Pers, Zutphen. Uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, deel 105.
  zie p.47-49 Willem Cunningham: Willem Cunningham een relatie met een inheemse vrouw, waaruit in 1617 een meisje werd geboren. Zijn dochter genaamd Fransyna Cunningham bleef in Azie toen hij in 1623 naar Europa terugkeerde. Fransyna trouwde in Azie met de compagniedienaar Thomas Pedel. Het echtpaar vestigde zich op Formosa waar Fransyna op 21 december 1659 overleed. (121)]
  ref. (121): zie ref. (118); ref. (118) ZA, Archief familie van Borsselen van der Hooge 141, Memoriaal van Thomas Cunningham: vermeldt geen overlijdensdatum voor Fransijna Cunijnghame: " Willem cunijnghame, geboren den 10 Maij 1592, gestorven in oost Indiën opden 14 Augustij 1628, Jongman sijnde Achterlatende Een Bastaard Dochter in OostIndië geboren genaemt Fransijna cunijnghame & tot Batavia getrouwt Met Thomas Pedel."]
  deze overlijdensdatum is niet aannemelijk: [bron: doopboeken NDG-kerk van Fort Zeelandia, www.WieWasWie.nl]
  21-12-1659: Geboorte Helena Pedel; get. Anthonius Hambroek *, Jan de Meere, Sara Pedels en Aletta Nobels.
  09-09-1660: Juffrouw Francina Kunninggums getuige bij de doop van Jean de Meere (overige get. d'heer Frederik Coijet, Joannes Kruijf en Juffrouw Sara Boons)
  03-07-1661: Francina Cunnegums getuige bij de doop van Thomas Kruyf (overige get. Jean de Meere, Willem Pedel en Juffrouw Zara Boons)
  de overlijdensdatum van Fransijna Cunningham moet liggen na 03-07-1661

  uit dit huwelijk:

  1. PEDEL Thomas
   * ; schepen te Batavia

   x Maijke WARNAERS
   19-11-1656 trouwt NDG Fort Zeelandia Jan Warnartsen uit Zutphen.

  2. PEDEL(S) Sara
   * Taijonan (Formosa, Taiwan) 06-10-1634
   testeert als weduwe te Batavia 24-11-1689 en 13-03-1690.
   † Batavia 14-03-1690, begr. onder een zerk in de Hollandse Kerk te Batavia, met de tekst: Hier onder rust de eerba- / re juffrou SARA PEDEL / geboren den 6en October Ao / 1634 in Taijonan laast / weduwe van de Hr. JACOB VAN / WIJCKERSLOOT in sijn leven / opperkoopman en opper- / hooft op Thimor obiit / den 14en Maart Ao 1690 / oud zijnde LV jaren / V maanden en VIII dagen.
   x (1) Jacob van den BROE(C)K
   * ; onderkoopman
   † vóór 1655
   uit dit huwelijk:

   1. Joannes van den BROECK
    ~ Utrecht ; in 1682 kinderloos

   x (2) Taijonan (Formosa, Taiwan) 10-07/12-08-1655 (NDG-kerk Formosa Fort Zeelandia) Pieter BOON(S)
   * Amsterdam; 1655 "politijk in 't Sinkanse districte".
   uit dit huwelijk:

   1. Pieter BOONS
    ~ NDG-kerk Formosa Fort Zeelandia 28-09-1656; get. Frederick Coijett, Thomas Pedel, NN Cesar en NN Winshem

   x (3) Jacob van WIJCKERSLOOT
   Koopman en opperhoofd van Timor 29-12-1671, opperkoopman 14-12-1676; Sent material of Santalum album from Timor to Rumphius in the 17th century.
   1676 NA 1.04.02 Vervolgh der dagelijckse aanteekeningen gesonden bij den coopman en opperhooft Jacob van Wijckersloot, behelsende de voornaemste voorvallen ten Castele Concordia in Timor als mede daer vervolghens bijgevoeght het gepasseerde op verscheijdene voijagien et cetera, gedateerd van 26 Junij 1676 tot en met 5 Julij 1677.
   1678 NA 1.04.02 Een resolutie van den 29 October 1678 behelsende het vertrek van het opperhooft de Ed. Jacob van Wijckersloot na Rottij en eenige actens van d'geene die haer aen d'Ed. Compagnie op nieuws verbonden hebben
   bron: NL 1909 jg.27 p.128 van Wijckersloot. In het deel 1681-82 der testamenten, ingeschreven ter weeskamer te Batavia, komt voor het besloten testament van Jacob van Wijckersloot, (opperkoopman en opperhoofd van Timor, en diens echtgenoote Sara Pedel, dato fort Concordia te Timor-Koepang 30 Sept. 1678. Zij verklaart daarin geboren te zijn te Tayouan, blijkens haar nog te Batavia aanwezige grafzerk was haar geboortedatum 6 Oct. 1634, zij overleed te Batavia 14 Maart 1690; zij benoemt tot haar erfgenaam den zoon uit haar eerste huwelijk, genaamd Joannes van den Broeck. Hij verklaart geboren te zijn te Utrecht, zijn ouders zijn dood, kinderen heeft hij niet, weshalve hij tot erfgenamen benoemt zijne zuster Mechteltje van Wijckersloot, weduwe van Jan Verstegen, benevens haar twee kinderen Maria en Cornelis Verstegen, allen wonende te Amsterdam, en excludeert van zijn nalatenschap zijne andere zuster Jannetje van Wijckersloot gehuwd met Pieter Blesen. (Zie voor deze laatsten: Gen. Her. Bladen, jaarg. 1908, blz. 189 en blz. 203; daar heet Jacob v. W. in 1662 den "uytlandigen swager” van J. Versteech (Verstegen) en P. Blesen.) Jacob v. Wijckersloot overleed te Batavia in 1681. W. W. v. R.
   zie: Genealogie Van Wijckersloot van Utrecht. Manuscript, folio, 10 pag. Over de jaren 1587 tot ca. 1770

   † Batavia 1681
   kinderloos overleden.

  3. PEDEL Helena
   ~ Taijonan (Formosa, Taiwan) 21-12-1659 (NDG-kerk Fort Zeelandia Formosa); get. Anthonius Hambroek *, Jan de Meere, Sara Pedels en Aletta Nobels.
   testeert te Batavia 08-01-1738 bij notaris Jan van Visvliet.
   had als weduwe een drukkerij te Batavia.
   begr. Batavia Binn. Portugese Kerk 24-01-1743 wonende W.Z. Tijgersgracht.
   x (1) Carel NIEUWSTADT

   x (2) Andreas Lambertie (Lambertusz.) LODERUS
   * Kesteren
   26-04-1689 in VOC dienst; Andreas Lambart Loderus (uit Kesteren) in dienst als predikant bij kamer Amsterdam. Vertrek van het schip Nieuwland op weg naar Batavia; aldaar aangekomen 29-12-1689.
   31-08-1717 Uitdiensttreding Andreas Lambart Loderus (Azië), reden: vrijburger
   † 1719
   bron: Nationaal Archief, Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventaris­nummer 5366, folio 4
   zie Arsip Nasional: 17 treffers
   01-11-1707 (Ref. C.26 p.21-26)
   Loderus kwam op 29 december 1689 in Batavia aan. Hij was predikant en preekte op Ambon (vertrek uit Batavia 22 januari 1691 tot 23 juni 1692), Bengalen (1693) en Banda (1695). Tijdens zijn ambtsuitvoering op Banda raakte Loderus in onmin met de Bataviase kerkenraad. De Raad van Indië ontbood hem naar Batavia, zette hem tijdelijk uit zijn ambt en stelde hem als boekdrukker aan (1695). Een jaar later suspendeerde ze hem definitief en trok zijn gage in. Ook als VOC-drukker ging Loderus zijn eigen gang, daarom droeg de Raad van Indië de werkzaamheden over aan Hendrik Welsing.
   In 1712 kwam er een tweede drukkerij bij, de stadsdrukkerij, met de voormalige predikant Andreas Lambertus Loderus als baas. Loderus' drukkerij, die sterf-, doop- en trouwrollen en scheepslijsten mocht drukken, was gevestigd op de Tijgersgracht. Deze predikant-drukker sierde zijn drukwerk op met het vignet ‘Liefde’. zie Indische Letteren. Jaargang 17(2002)
   379: Archief van de Nederlandse Hervormde Kerk; Classis Amsterdam 2.2.1.2 nr.197 Brief van ds. Andreas Lambertusz. Loderus te Batavia betreffende zijn problemen met het wereldlijk gezag. Met kopie van een brief uit 1695 en bijlagen
   19 Juni 1692 Waerover den predicant Andreas Lambertus Loderus opgesonden wert file 2508, folio 446

  4. PEDEL(S) Elisabeth
   * Taijonan (Formosa, Taiwan)

   x (1) DURIJN

   x (2) Taijonan 23-11/07-12-1659 (NDG-kerk Formosa Fort Zeelandia) Sr. Jan de MEERE
   * Masulipatnam ; 1659 onderkoopman in dienst van de VOC.
   uit dit huwelijk:

   1. Jean de MEERE
    ~ NDG-kerk Formosa Fort Zeelandia 09-09-1660; get. d'heer Frederik Coijet, Joannes Kruijf, Juffrouw Francina Kunninggums en Juffrouw Sara Boons

  5. PEDEL Eva
   * Taijonan (Formosa, Taiwan)

   testeert Batavia 09-02-1691
   x Batavia 20/30-12-1668 Ds. Jacobus MONTANUS, wedr. van Margaritha (Margriet) Lobrecht van de Vaart (zie http://www.arstramrood.nl/genealogien/8-genealogieen; niet gevonden in http://www.hans-montanus.nl/; zie ook http://asaloesoel.igv.nl/familiewapen-montanus/ en H.A.M. Roelants jr. Genealogie van het geslacht van den Berghe genaamd Montanus; 's-Gravenhage: Genealogisch-Heraldisch Archief, 1889).
   * ; predikant; 1669 naar Amboina
   Family life onder de VOC: Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken door Carla van Wamelen p.325 : men leze het kerkbericht van de Molukse kerken, dat Ds. Jacobus Montanus in 1675 vanuit de Negry Taroena op het Molukse eiland Sangir [hoofstad Tahuna op pulau Sangihe ?] aan landvoogd Hurdt zond. Door de 'groote ongezondheit op Maleyo' was iedereen daar ziek of stervende en menigeen al overleden. Vanaf zijn ziekbed smeekte hij de gouverneur, dat zijn vrouw en kinderen 'niet herwaarts mogten werden overgezonden, vergunt haar, zulx verzoekende, myn gagie, kost-geld, en recognitie. Betoon haar met myn lieve kinderen U.Ed. gunst' (Kerkbericht van 17 November 1675; VAL I (MZ):400).
   † Taroena (NOI) 22-04-1676

  6. PEDEL Abraham
   ~ Taijonan (Formosa, Taiwan) 17-09-1656 (NDG-kerk Fort Zeelandia Formosa); get. Michiel Balij, Pieter Boons en Johanna Bataille Kruifs.
   04-04-1685: Den boekhouder Abraham Pedel de negotieboeken op Bantam te laten houden (Marginalia to the Daily Journals)

   † 27-04-1687 : Adviserende ’t overlijden van den ondercoopman Abraham Pedel op 27 deser (Marginalia to the Daily Journals)
   2006INN19: Benoemingen uit aktenboeken van de VOC (1684-1687), archief van de VOC (inv.nr. 13497): 21. Abraham Pedel, van "Taijoan", hier te lande in dienst genomen 1672 voor jong assistent 12/mnd., sedert gevorderd tot assistent winnende 22/mnd., genoegen, en nu laatst de bank van negotieboeken tot ons bijzonder contentement in behoorlijke vorm gebracht en gesloten, onderkoopman 40/mnd., aanvangende 19 april 1.1. sedert wanneer van hier naar Bantam om de boeken bovengemeld aldaar te houden vertrokken is, 18 dec. 1685.

  7. PEDEL Francina
   * Taijonan (Formosa, Taiwan)

   x Taijonan (Formosa, Taiwan) 15-08/02-09-1660 (NDG-kerk Fort Zeelandia, Formosa) Ds. Joannes KRUYF(F), wedr. van Johanna Bataelje (de lezing van de familienaam van de vorige partner van de bruidegom is onzeker; in 1656 doopgetuige als Johanna Bataille Kruifs, waarvan kind Maria ~ 10-12-1656)
   * Geldermalsen
   Ds. Johannes Kruyff kwam juli 1647 te Batavia en werd weldra predikant van het kasteel Zeelandia (op Tayouan), van waar hij in 1661 door de vlucht aan Coxinga wist te ontkomen; 18-07-1662 naar Negapatnam.
   Brief van Antonius Hambrouck * e.a. aan de classis van Amsterdam: 'En word also geheel Formosa van vier praedicanten bedient, waarvan den eenen zijne E. Ds. Joannes Kruijff der Nederlantsche gemeente toegevought is' (Tajoulan in t Casteel Zeelandia desen 26 October 1652).

   † Negapatnam 1664
   uit dit huwelijk:

   1. Thomas KRUYF
    ~ NDG-kerk Formosa Fort Zeelandia 03-07-1661; get. Jean de Meere, Willem Pedel, Francina Cunnegums en Juffrouw Zara Boons

  8. PEDEL Willem
   *
   March 26, 1668 Een burgers vaertuygh van de vrij koopman Willem Pedel van Baly file 2471, folio 103.
   Register Linschoten Vereniging: tolk in kasteel Zeelandia (Formosa) in 1662, in Frederik Coyetts 't Verwaerloosde Formosa (1675) XC 228"
   ... smet twee of drie bequame Assistenten t'haerder geselschap, daer onder den eersten Assistent Willem Pedel, ter vertalinge der Chineesche spraeck. Haeren ...
   Zaaken van den godsdienst op het eyland Java: p.132 Diaconen. 1669. 21 Jan. 4 Febr. Willem Pedel.
   Procuratie - tot invordering van tegoeden van Govert de Kyser, overleden in Siam; 27-07-1671 akte 347 Toegangsnr. 34-4 Inv.nr. U048a004; geconstitueerde: Willem Pedel, vry coopman te Batavia. tot invordering van tegoeden van Govert de Kyser, overleden in Siam.

  9. PEDEL Cornelis
   *

  10. PEDEL Jacobus [Kw.3762] (Jacob Pedell)
   * Taijonan (Formosa, Taiwan) 1653; koopman te Malakka; mei 1692 schepen te Batavia, Raad Justitie 06-05-1698.
   10-01-1685: Alsmede den adsistent en opsiender der cleeden packhuysen Jacob Pedel tot ondercoopman met f.40 voor 5 jaren.
   28-04-1687: Per inlands vaartuyg en den ondercoopman Jacobus Pedel naar Bantam Haar Edelens schrijven aan de heer commandant Salomon Lesage en raad.
   15-05-1692: ’t Jaght den Blauwenberg nae Malacca[66] met den sabandhaer Jacobus Pedel [66] Met een briefje aan de pl. gezaghebber Dirck Comans en raad, 14 mei 1692. den Blauwenberg.
   08-06-1697: Instantie voor den sabandhaer Jacobus Pedel om van daar op te comen.
   08-08-1697: Den sabandhaer Jacob Pedel sijn verlossinge geaccordeert.
   17-02-1698: ’t Jagt Eemland van Malacca over Palembang met den coopman Jacobus Pedel.

   † Batavia 00-04-1700 (bron ????; eene Jacobus Pedel testeert te Utrecht 11-08-1734 met echtgenote Ida Clara Reynierse)
   x (1) Batavia 05-09-1675 Johanna BOSCH / VOS, wed. Franciscus van der Voorn, onderkoopman O.I.C.
   * Malakka
   Testament Pedel-Bosch in de geregistreerde testamenten, weeskamer Batavia, dl. 1681/82.

   x (2) ca. 1688 Johanna SIX [Kw.3763], dr. van Daniel Six en Sara Gerritsdr. van de Wilder.
   * Formosa (Taiwan) 1655
   † Batavia voor 1698
   uit dit huwelijk:

   1. PEDEL Sara [Kw.1881]
    * Batavia 06-10-1689
    † Batavia 01-07-1751; begr. 03-07-1751; Overlijden van Sara Pedel, de vrouwe van d’oud raad Heer Nicolaas Crul (Marginalia to the Daily Journals); In 't Casteel Batavia 3 Junij 1751 (foutief: p. 159 betreft 1 Julij), p.160: Vrouwe Sara Pedel, den eersten deser overleden werd tegens den avond ter aarden bestelt (Marginalia to the Daily Journals).
    Archief van de Momboirkamer, Utrecht: 1547. Stukken betreffende het beheer door de Momboirkamer van de erfportie, nagelaten door Sara Pedel, weduwe van Nicolaas Crul, aan haren krankzinnigen kleinzoon Mr. Cornelis Van Haeften. 1780-98. 1 pak

    x (1) Batavia 22-07-1706 van HAEFTEN Nicolaas [Kw.1880], zn. van Nicolaas de Craen van Haeften en Geertruyd van Bronckhorst.
    * Utrecht 14-11-1682 ~ Utrecht Domkerk 15-11-1682; notaris te Batavia (1712); secretaris schepenen te Batavia; landdrost Batavia 1705.
    † Batavia 13-08-1724 begr. Batavia 15-08-1724
    uit dit huwelijk 6 kinderen.

    x (2) Batavia 08-11-1725 Nicolaas CRUL
    * Hoorn ca. 1695, notaris, weduwnaar van Sophia Johanna Laps, van Ternate († 1723); (NL 1906 p.23)
    zie Biografisch Portaal van Nl. en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) deel 8 p.345-6.: CRUL (Nicolaas), geb. te Hoorn omstr. 1695, overl. te Batavia 6 Juni 1747. Hij was de zoon van Ds. Hero Nicolai Crul, van 1699 tot zijn dood in 1722 predikant te Batavia, en van Clasina de Wit, ook als Claasje Frederiks bekend. In September 1697 kwam hij met zijn ouders in Indië. Het eerst wordt de zoon vermeld als klerk bij den bataviaschen notaris van Haeften en diens collega Freeman. Na zijn huwelijk met een rijke weduwe werd de tot notaris opgeklommen Nicolaas op verzoek als zoodanig eervol ontslagen (1726), in hetzelfde jaar tot schepen benoemd, in 1731 tot gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander met den rang van koopman, dien hij reeds een jaar later met dien van opperkoopman verwisselde; in 1737 tot gezaghebber op Java's N.O. kust met den titel van commandeur ‘aangezien de soesoehoenan zoo op hem gesteld was’. In 1738 verhieven Heeren XVII hem tot raad-extraordinair. Het kolonelschap over de bataviasche burgerij viel hem in 1740 ten deel. Toen de regeering den geest der bevolking van stad en ommelanden niet recht vertrouwde, omdat de gecommitteerde Zacheus Stoesak zijn ambt niet voldoende behartigde, werd C. verzocht ook diens ambt op zich te nemen. Door den val van Adriaen Valckenier (dl. V, kol. 988) kwam er eenige stilstand in zijn carrière. In 1743 werd hem op verzoek ontslag verleend als kolonel en gecommitteerde, tot in 1745 heeren XVII hem tot raad-ordinaris benoemden. Hij was eigenaar van het land bij Tandjong Priok, ook bezat hij vele andere landerijen met suikermolens. Hij erfde ook nog van de zeer vermogende Hester van de Woestijne, weduwe Pittavin, de pleegmoeder zijner vrouw. Hij huwde 15 Jan. 1722 met Sophia Johanna Laps van Ternate. Na haar dood (1723) hertrouwde hij met de rijke Sara Pedel (geb. 1690, overl. 1 Juli 1751), weduwe van zijn vroegeren chef van Haeften en dochter van Jacobus Pedel en Johanna Six. Cruls stiefkinderen waren Geertruida (overl. 32), Johanna, gehuwd met L. Grothe, resident van Tegal, Nicolaas (later ordinaris raad in den hove provinciaal te Utrecht), Jacobus (later secretaris der weeskamer te Utrecht, Cornelis (later advocaat) en Johan, die lid der utrechtsche vroedschap zou worden. Sara's broer was Jacobus Pedel, domheer van St. Maria te Utrecht. Een neef van haar, mogelijk ook van haar man, was Mr. Daniël de Milan Visconti, lid der vroedschap van Utrecht en later hoofdschout aldaar. De amsterdamsche schepen Pieter Valckenier behartigde de belangen van Cruls stiefzonen, die voor hun opvoeding naar patria gezonden waren. Crul had drie broers Frederik, Dirk en Theodoor (overl. 1725 als assistent) en een zuster Clara Theodora, gehuwd met Bernardus Coop à Groen. Uit dit huwelijk sproot een dochter Clasina Helena (geb. 1719), die de echtgenoote werd van den gecommitteerde Pieter van den Velde. Zie: de Haan, Priangan I (Batav. 1910); van Troostenburg de Bruyn, Biogr. Woordenb. van O.I. pred. (Nijm. 1893).

    CBG archiefnummer VIBDNI004078: Batavia 12-12-1744 Akte van adoptie door het echtpaar Nicolaas Crul en Sara Pedel, van Abel van Batavia, zoon van de slavin Lijsje van Batavia, van Susanna, dochter van de slavin Kandase van Batavia en van Dianira, dochter van de slavin Rosetta van Batavia, opgesteld door notaris Petrus Dobbelaar.
    † Batavia 06-06-1747

   indien de sterfdatum inderdaad 1700 was, kan dit derde huwelijk niet dezelfde Jacob Pedel betreffen:
   x (3) Utrecht Ondertrouw 09-12-1725 (Utrecht 23-12-1725 Attestatie afgegeven om in Amsterdam te trouwen); Amsterdam 06-12-1725 (DTB 564, p.296) Ida Clara REINIERSZ (Clara Reyniersse, Rijniers), dr. van Pieter Reijniers(z.) en Cathalina van der Voort.
   testeert te Batavia 23-02-1699
   testeren te Utrecht 11-08-1734 aktenr. 164 Erfgenaam: kind of kinderen Testateur: Jacobus Pedel Beroep: canonik in den capittule St. Marie te Utrecht Woonplaats: Utregt, nz Brigittestraat Naam partner: Ida Clara Reyniers Notaris: H. VAN DAM Bijzonderheden: by kinderloosheid erft langstlevende met benoeming van langstlevende tot voogd Toegangsnr. 34-4 Inv.nr. U184a003
   Utrecht 18-02-1740 Testament akte 27 Testateur: Jacobus Pedel, canonik capittule St Maria t' Utrecht Woonplaats: Utrecht Naam partner: gehuwd met Yda Clara Reyniers
   Erfgenamen: kinderen van de Nicolaas van Haaften (overleden) en Sara Pedel, echtelieden
   Verwijzingen: testament d.d. 11-8-1734 voor notaris Hendrik van Dam Bijzonderheden: op last van lyftocht echtgenote; Nicolaas van Haaften, in leven secretaris van het college van schepenen van Batavia; met seclusie van de momberkamer Toegangsnr. 34-4 Inv.nr. U184a007
   Utrechts Archief: rooms-katholiek (rk): sint servaasabdij utrecht 1251-1797 ... namens de St. Servaasabdij ten behoeve van Ida Clara Reyniersse, weduwe van Jacob Pedel, in leven kanunnik van St. Marie, vanwege ...
   18-07-1767 Ida Clara Reyniersse wed. Jacob Pedel, ontvanger van obligatie groot f 2.500,- ten laste van anderdeel der generale middelen van Utrecht.
   NL1901 p.42: Notitie Boek van gegeven Communicatiën van Geboorte, Trouw- en Sterfgevallen der Famillie aan mijn Vader Mr Nicolaas van Haeften die geboren is binnen de stad Batavia den 9o December 1707, en overleden in Utrecht den 31e Augustus 1789. Ao 1731. Neef. Jb. Pedel (1) 11 febr., uit Amsterdam, Communicatie dat overleden is op heden de Heer Pieter Reijniersz. oud 63 jaren.

   uit dit huwelijk:

   1. PEDEL Jacobus
    ~ Batavia (Holl. Kerk) 14-05-1699, get. Wouter Valckenier en Helena Pedel; woonde 11-02-1731 in Amsterdam (NL 1901 Jg.19 p.42)

    Archief van de Momboirkamer, Utrecht: 1662. Stukken betreffende het beheer door de Momboirkamer van de erfportie, nagelaten door Jacobus Pedel en Clara Reinierss aan hunnen minderjarigen zoon Jacobus Pedel. 1713-24.
    Overdracht - drie obligaties ten laste van provincie Utrecht; Ontvanger Jacobus Pedel, canonick St Marie; Toegangsnr. 34-4 Inv.nr. U144a004 Verwijzing: procuratie 16-8-1717 voor notaris Th.G. de la Fontaine te Maastricht
    Overdracht - obligatie f 5000,- ten laste van staten van Utrecht; Ontvanger Jacobus Pedel, canonick St Marie; Toegangsnr. 34-4 Inv.nr. U144a004 Verwijzing: overdracht 4-12-1716 voor nots. M. Servaas te Amsterdam
    Overdracht - twee obligaties ten laste van provincie Utrecht; Ontvanger Jacobus Pedel, canonick St Marie; Toegangsnr. 34-4 Inv.nr. U144a004 Verwijzing: overdracht 8-10-1714 voor notaris C. van Aaldeweerelt te Amsterdam
    Overdracht - obligatie f 10.000,- ten laste van staten van Utrecht; Ontvanger Jacobus Pedel; Toegangsnr. 34-4 Inv.nr. U144a004 Verwijzing: scheiding 16-10-1692 voor notaris W. van den Brinck
    etc. etc. t/m 05-02-1732
    Schuldbekentenis - f 12.500,- vanwege lening Datering: 01-10-1735 Aktenummer: 192 Datum: 01-10-1735 Soort akte: Schuldbekentenis Samenvatting: f 12.500,- vanwege lening Notaris: P. SILVIUS Schuldeiser: Ferdinand van Hattingh Schuldenaar: Jacobus Pedel Voornaam: Jacobus Achternaam: Pedel Beroep: canonicq St Mariae Naam partner: x Ida Clara Reyniers Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U145a001
    Huur en verhuur Datering: 22-12-1737 Aktenummer: 44 Datum: 22-12-1737 Soort akte: Huur en verhuur verhuurder: Ferdinand van Hattingh Notaris: W. VAN OUDENALLEN Onroerend goed: huysinge c.a.; hoekje Brigittestraat by het Maliepoortje stal ende koetshuys; Oude Camp Huurder: Jacobus Pedel Toegangsnr. 34-4 Inv.nr. U177a005


* Antonius Cornelii Hambroek (Hambroeck, Hambrouck) 1607-1661

zie Antonius Hambroek

Antonius Hambroek (1607 – 1661) was missionaris op Formosa van 1648 – 1661, toen Formosa een deel was van het Nederlands koloniale rijk. Hambroek werd met zijn vrouw en twee dochters gevangen genomen bij de aanval van de Chinese krijgsheer Koxinga op Taiwan. Hambroek werd door Koxinga als boodschapper gestuurd naar Frederick Coyett, de gouverneur van Formosa om de overgave van Fort Zeelandia te eisen en dat de Nederlanders Formosa zouden verlaten. Als Hambroek met slecht nieuws terug zou keren, dan zou hij worden gedood. Als hij niet terug zou keren zouden zijn vrouw en dochters gedood worden. Coyett weigerde zich over te geven. Bij de terugkeer van Hambroek in het kamp van Koxinga werd hij daarom onthoofd. Na het beleg van Fort Zeelandis nam Koxinga de jonge dochter van Hambroek als zijn concubine. Andere Nederlandse vrouwen werden tot slaaf gemaakt en verkocht aan Chinese soldaten. De schrijver Joannes Nomsz schreef in 1775 een toneelstuk over het martelaarschap van Hambroek: “Antonius Hambroek, of de blegering van Formoza”.[1] Het stuk, dat vooral ging over het martelaarschap van Hambroek en de slavernij van zijn dochters, had veel succes in heel Europa. Het lot van blanke slavinnen bij andere culturen kreeg veel belangstelling.

zie Nederland-Formosa

zie Slag om Fort Zeelandia

zie Biografisch Portaal van Nederland

De zelfopoffering van predikant Hambroeck op Formosa, 1662, Jan Willem Pieneman, 1810

zie The Hambroek affair

zie Chinese website, mentioning Thomas Pedel


NL 1900 Jg.18 p.228 Grafschriften te Malacca. (geen jaartal) No. 28. Dusverre streckt het graf van den Sabandaar Pedel

NL 1962 Jg.79 p.241 Dedel-Six (LXXIX 143). Aan door mijn vader nagelaten aantekeningen ontleen ik, dat Jacobus Pedel (niet Dedel, zoals vermeld in "De gezaghebbers enz.“) omstreeks 1650 op Formosa was geboren als zoon van Thomas Pedel, die in 1637 vaandrig, in 1642 luitenant was te Tamsuy en die in 1661 tijdens de gevechten tegen Coxinga sneuvelde. Jacobus Pedel trouwde 1e met Johanna Bosch (hun testament in de geregistreerde testamenten weeskamer Batavia, dl. 168 1/82) en 2e met Johanna Six, die weduwe was van Ds. Johannes Rhijnsdijck, predikant te Banda 1669/73, met wie zij 1671 te Batavia was getrouwd.
Jacobus Pedel had een broer Thomas en zusters Sara, Eva, Helena en Elisabeth. Onderzoek in de "Scheepsmonsterrollen” (Oude serie) van de O.I.C., die met 1633 beginnen,, zou wellicht de geboorteplaats van Thomas Pedel aan het licht kunnen brengen. Driebergen. W. WIJNAENDTS VAN RESANDT.

NL 1962 Jg.79 p.322 Dedel (recte Pedel)-Six (LXXIX 143, 241). Een in mijn bezit zijnde kwartierstaat vermeldt omtrent de bevraagde personen het navolgende:
Jacobus Pedel, geb. Taiwan (= Formosa) 1653, † Batavia in april 1700, tr. ca. 1675 Johanna Six, geb. Taiwan 1655, † Batavia vóór 1698. 0uders: Thomas Pedel, geb. te Utrecht, † Taiwan in 1661, tr. Batavia 28 mei 1633 Franchina Cunningham, geb. in Siam, † Taiwan.
Daniel Six, geb. Middelburg 1 dec. 1620, tr. Batavia in maart 1649 Sara Gerritsdr. van de Wilder, geb. te Amsterdam. De ouders van Daniel Six waren: Anthony Six, geb. te Antwerpen, tr. Middelburg 20 aug. 1611 Tanneke Goethals, geb. te Gent.
Naarden. MR. A. J. KRONENBERG.

VOC opvarenden:
Johan Jacob Pedel uit Weijzerheim [Weijzenheim? wellicht Weisenheim am Sand of Weisenheim am Berg, Rijnland-Palts] 29-12-1769 als soldaat uitgevaren met de kamer van Amsterdam met de Bovenkerker Polder; 12-08-1770 te Bengalen aangekomen; 04-11-1770 weggelopen.

Warnsveld (Zutphen) 09-02-1929 Overledene: Jakob Petrus Hooft Graafland (65 jr) e.v. Isabelle Sophie van Rappard, zn. van Ferdinand Hooft Graafland en Anna Hildegonda Pedel.

De Navorscher 1853 jrg.3 p.17: In de Gerechtsdagboecken (dispositien van den Raad) van Leyden komen verscheidene verzoeken voor van eenen Engelschen troep Comedianten, om te mogen spelen, en wel voor den jare 1614. Hier een verzoek van den Engelschman WILLEM PEDEL: op te Requeste daerby den voorn. WILLEM PEDEL, versochte aen die van de Gerechte der stadt Leyden omme te mogen speelen ...De van Haeften website.

De (Craen) van Haeften website.

Amsterdam 15-07-1645 John Parkins (Jan Perkins) x Elisabeth Pedell (DTB 462 p.197)

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

 1. Pedel
 2. Six
 3. van Haeften

Terug naar begin

Updated: 28 December 2011

This is an Antenna logo website